Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLTCA

A MUNICIPIULUI CHI$INAU

HorAnAnn
nr. 43 din 03 septembrie202l

in temeiul ut.58 din Legea nr. IOI20O9 privind supravegherea de stat a


sanatalii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificarile
ulterioare, a Hotdrdrii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia
extraordinarb de sdn5tate publicS" Ei a prevederilor Dispoziliilor Primarului
General a municipiului Chi;inbu cu nr.215-d din 15.05.2020,,Cu privire la
aprobarea Cornisiei extraordinare de sdndtate publicd a mun. Chiqiniu qi a
Regulamentului acesteia", nr.404-d din 14 iulie 2021 ,,Cu privire la rnodificarea
dispozilieinr.215-d din 15.05.2020 qi aprobarea unei noi componenfe a Comisiei
extraordinare de sdndtate publicd a municipiului Chiqindu", in contextul
aclualizdrri datelor despre situalia epidemiologicd prin infeclia COVID-19,
Comisia extraordinard de sdndtate publicS (CESP) a rrunicipiului Chiqindu,

HOTARASTT'

1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sdndtate Publicd Chiqindu, cu


constatarea situaliei epidemiologice prin sporirea cazurilor de infeclii
COVID- 19 pe teritoriul mun. Chigindu, a cregterii incidenfei la 167 .13 cazuri
la 100 mii populafie in ultimele 14 zile, fapt care indicd nivelul de risc
,,Aleftd cod Ro;u".

2. Se menlin pe teritoriul mun. Chiqindu, cu titlu obligatoriu, toate mdsurile de


sdndtate publicd pentru prevenirea qi controlul infecliei cu noul coronavirus,
aprobate prin Hot6r6rile anterioare in vigoare ale CNE,SP qi CESP Chiqindu.

3. Se reitereazd,necesitatea de vaccinare impotriva COVID-19, cu orice vaccin


disponibil qi aprobat pentru utilizare in Republica Moldoy\ ca unica mdsurd
de prevenire COVID-19: vaccinarea impotriva noului coronavirus salveazl
viefi, protejeazd de forme critice qi de decese, este un act de responsabilitate
civicd pentru combaterea pandemiei Ei revenirea la normalitate. Vaccinarea
este gratuitd qi disponibild pentru toatd populafia cu vArsta de la 1B ani, in
toate instituliile medicale de asistenld medicali primar[ qi in punctele de
vaccinare din mun. Chisindu.

Pagind l din 3
4. Conducdtorii tuturor institufiilor publice qi private de pe teritoriul mun.
Chiqindu, inclusiv a instituliilor de inv[![mdnt preuniversitar, vor intensifica
acfiunile de comunicare, infonnare qi convingere a angajafilor pentru
vaccinare impotriva noului coronavirus, in scopul intreruperii lanplui de
transmitere a infectiei COVID-19.

5. Direclia generald asistenld socialE qi sdndtate va asigura deplasarea echipelor


mobile de medici qi alt personal medical in instituliile de inv6!6mdnt
preuniversitar din mun. Chiqindu pentru activitSli de comunicare qi
informare despre beneficiile de vaccinare anti-COVID, totodatd vor asigura
vaccinarea cadrelor didactice la locul de munc6.

6. Primdria mun. Chiqinau va aloca din bugetul municipal 3 (trei) milioane lei
din cheltuieli aprobate pentru combaterea gi prevenirea virusului COVID-19,
in scopul realizdrii mdsurilor antiepidemice, pentru procurarea testelor de
diagnostic pentru detectarea SARS-CoY-2, care nrmeazd a fi aplicate gratuit
cadrelor didactice qi personalului auxiliar nevaccinat din instituliile
municipale publice de invdldmAnt preuniversitar, dupb necesitate.

7. Direclia generald asistenld sociald qi s6ndtate in comun cu Direclia generald


educalie, tineret qi sport qi Centrul de Sdndtate Publicd Chiqindu vor elabora
mecanismul qi modaLitatea de testare a cadrelor didactice.

8. in contextul solicitdrilor diferitor agenli economici, organizafii, asociafii,


persoane juridice Ei frzice pentru organizarea anumitor intruniri Si
evenimente publice cu caracter unic, Direclia Administralie Publicd Locald a
PMC va asigura organizarea qedinlelor cu toli organizatorii responsabili sus-
men{iona{i, in scopul informdrii asupra mdsurilor de sdndtate publicd ce se
impun in cadrul evenimentelor/intrunirilor in masd cu caracter unic.

9. Se solicitd implicarea qi suportul instituliilor de competenld -


Ministerul
Afacerilor Interne, Agenlia Nalional[ pentru Sdndtate PublicS, Agenlia
Nalionald pentru Siguranld Alimentelor in monitorizarea respectdrii
regulilor de sdndtate publicd in cadrul intrunirilor qi evenimentelor publice
organizate pe teritoriul mun. Chi;indu.

1O.in funclie de evolulia situaliei epidemiologice, rndsurile de sdndtate publicd


vor fi revizuite.

Pagind 2 din 3
ll.Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publica qi a restricliilor impuse in
prezenta Hotdr0re constituie pericol pentru sdndtatea publica qi serveqte
temei pentru tragere la r[spundere contravenfionalb qi/sau penald a
persoanelor vinovate.

12.Direc{ia Relalii Publice qi Buget Civil a Primdriei municipiului Chiqiniu va


asigura informarea populaliei despre prevederile prezentei Hotdrdri si
restricliilor impuse pentru prevenirea gi controlul infecliei COVID-19.

l3.Prezenta Hotdr6re intrd in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe


pagina oficia16 a Prim[riei municipiului Chiqindu.

Preqedinte al Comisiei,
Viceprimar Olga URSU

Vicepreqedinte al Comisiei,
Viceprimar Angela CUTASEVICI

Secretar al Comisiei Boris Cif,CA

Pagind 3 din 3