Sunteți pe pagina 1din 3
 
COMISIA
EXTRAORDINARA
DE
SANATATE
PUBLTCA
A
MUNICIPIULUI
CHI$INAU
HorAnAnn
nr.
43
din
03
septembrie202l
in
temeiul
ut.58
din
Legea
nr.
IOI20O9
privind
supravegherea
de
stat
a
sanatalii
publice
(Monitorul
Oficial,
2009,
nr.
67,
art.
183),
cu
modificarile
ulterioare,
a
Hotdrdrii
de
Guvern
nr.
820
din
14.12.2009
,,Privind
Comisia
extraordinarb
de
sdn5tate
publicS
Ei
a
prevederilor
Dispoziliilor
Primarului
General
a
municipiului Chi;inbu
cu
nr.215-d
din
15.05.2020,,Cu
privire
la
aprobarea
Cornisiei
extraordinare
de
sdndtate
publicd
a
mun.
Chiqiniu
qi
a
Regulamentului
acesteia ,
nr.404-d
din
14
iulie
2021 ,,Cu
privire
la
rnodificarea
dispozilieinr.215-d
din
15.05.2020 qi aprobarea
unei
noi
componenfe
a
Comisiei
extraordinare
de
sdndtate
publicd
a
municipiului
Chiqindu ,
in
contextul
aclualizdrri
datelor
despre
situalia
epidemiologicd
prin
infeclia
COVID-19,
Comisia extraordinard
de sdndtate
publicS (CESP)
a
rrunicipiului
Chiqindu,
HOTARASTT'
1.
Se
ia
act de
raportul
prezentat
de
Centrul de
Sdndtate
Publicd
Chiqindu,
cu
constatarea
situaliei
epidemiologice
prin
sporirea
cazurilor
de
infeclii
COVID-
19
pe
teritoriul
mun. Chigindu,
a
cregterii
incidenfei
la
167
.13 cazuri
la
100
mii
populafie
in
ultimele
14
zile,
fapt
care
indicd
nivelul
de
risc
,,Aleftd
cod
Ro;u .
2.
Se
menlin
pe
teritoriul
mun.
Chiqindu,
cu
titlu
obligatoriu,
toate
mdsurile
de
sdndtate
publicd
pentru prevenirea
qi
controlul
infecliei
cu
noul
coronavirus,
aprobate
prin Hot6r6rile
anterioare
in
vigoare
ale
CNE,SP qi
CESP Chiqindu.
3.
Se
reitereazd,necesitatea de
vaccinare
impotriva COVID-19,
cu orice vaccin
disponibil
qi aprobat
pentru
utilizare
in
Republica
Moldoy\
ca
unica
mdsurd
de
prevenire
COVID-19:
vaccinarea
impotriva noului
coronavirus salveazl
viefi,
protejeazd de
forme critice
qi de
decese, este
un
act
de
responsabilitate
civicd pentru
combaterea
pandemiei
Ei
revenirea
la normalitate.
Vaccinarea
este
gratuitd qi disponibild pentru
toatd
populafia cu
vArsta
de
la
1B
ani,
in
toate
instituliile
medicale
de
asistenld
medicali
primar[
qi
in
punctele
de
vaccinare din mun.
Chisindu.
Pagind
l
din
3
 
4.
Conducdtorii
tuturor
institufiilor
publice
qi
private de
pe teritoriul
mun.
Chiqindu,
inclusiv
a
instituliilor
de
inv[ [mdnt
preuniversitar,
vor
intensifica
acfiunile
de
comunicare,
infonnare
qi
convingere
a
angajafilor
pentru
vaccinare
impotriva noului
coronavirus,
in
scopul
intreruperii
lanplui
de
transmitere
a
infectiei COVID-19.
5.
Direclia
generald asistenld socialE qi
sdndtate
va
asigura deplasarea
echipelor
mobile
de
medici
qi alt
personal medical
in
instituliile de
inv6 6mdnt
preuniversitar
din
mun.
Chiqindu
pentru
activitSli
de
comunicare
qi
informare
despre
beneficiile
de
vaccinare
anti-COVID,
totodatd
vor
asiguravaccinarea
cadrelor didactice la
locul
de
munc6.
6.
Primdria mun.
Chiqinau
va
aloca
din
bugetul municipal
3 (trei)
milioane leidin cheltuieli
aprobate
pentru
combaterea
gi
prevenirea
virusului
COVID-19,
in
scopul realizdrii mdsurilor
antiepidemice,
pentru
procurarea
testelor
de
diagnostic pentru
detectarea
SARS-CoY-2,
care
nrmeazd
a
fi
aplicate
gratuit
cadrelor didactice
qi
personalului
auxiliar
nevaccinat
din
instituliile
municipale
publice
de
invdldmAnt preuniversitar,
dupb necesitate.
7.
Direclia
generald asistenld
sociald qi
s6ndtate
in
comun cu
Direclia
generald
educalie,
tineret
qi sport
qi
Centrul
de
Sdndtate
Publicd
Chiqindu
vor
elabora
mecanismul
qi
modaLitatea de
testare
a
cadrelor
didactice.
8.
in
contextul
solicitdrilor
diferitor
agenli economici,
organizafii,
asociafii,
persoane
juridice
Ei
frzice
pentru
organizarea
anumitor
intruniri
Si
evenimente
publice
cu caracter
unic,
Direclia Administralie
Publicd
Locald
a
PMC
va asigura
organizarea
qedinlelor
cu
toli
organizatorii responsabili
sus-
men{iona{i,
in
scopul
informdrii
asupra
mdsurilor de
sdndtate
publicd
ce
se
impun
in
cadrul
evenimentelor/intrunirilor in
masd
cu caracter
unic.
9.
Se
solicitd implicarea
qi
suportul
instituliilor
de
competenld
-
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Agenlia
Nalional[
pentru
Sdndtate
PublicS,
Agenlia
Nalionald
pentru
Siguranld
Alimentelor
in
monitorizarea
respectdrii
regulilor
de
sdndtate
publicd
in
cadrul
intrunirilor
qi
evenimentelor publice
organizate
pe
teritoriul
mun.
Chi;indu.
1O.in
funclie
de
evolulia
situaliei
epidemiologice, rndsurile de
sdndtate
publicd
vor
fi
revizuite.
Pagind 2
din
3

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505