Sunteți pe pagina 1din 6

Probele de concurs, criteriile de selecție

și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de masterat

Facultatea Domeniul de
Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
studii
calculul mediei generale de admitere
universitare
de master
Matematică aplicată 1. Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS
Facultatea Matematică Media admitere = 50% Media de la licență + 50% Media
Matematică didactică generală a anilor de studii de licență
de Științe,
Educație Modelarea, proiectarea
Fizică şi şi managementul
Informatică sistemelor software 1. Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS
Tehnici avansate pentru Media admitere = 50% Media de la licență + 50% Media
Informatică
prelucrarea informaţiei generală a anilor de studii de licență
(Advanced Techniques
for Information
Processing)
Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor
universitare de licenţă/de lungă durată, obținută ca medie
aritmetică între media anilor de studiu și nota (media) de
la susținerea examenului de finalizare a studiilor de
Chimie Chimie criminalistică licență
Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează
motivaţia candidatului referitoare la alegerea
programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS
Media de admitere este media obținută la Proba 1
Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor
Monitorizarea şi universitare de licenţă/de lungă durată, obținută ca medie
aritmetică între media anilor de studiu și nota (media) de la
protecţia mediului
Ştiinţa susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență
(interdisciplinar cu Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează
mediului
domeniile: Horticultură motivaţia candidatului referitoare la alegerea
şi Biologie) programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS
Media de admitere este media obținută la Proba 1
Ştiinţe
Materiale şi tehnologii Eseu motivațional depus la dosar; cu admis/ respins.
inginereşti Nota finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50%
nucleare
aplicate media la examenul de licență.
Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor
universitare de licenţă/de lungă durată, obținută ca medie
Biologie Biologie medicală aritmetică între media anilor de studiu și nota (media) de
la susținerea examenului de finalizare a studiilor de
licență
Facultatea Domeniul de
Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
studii
calculul mediei generale de admitere
universitare
de master
Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează
motivaţia candidatului referitoare la alegerea
programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS
Media de admitere este media obținută la Proba 1
Activităţi motrice 50% nota de la examenul de licenţă
curriculare şi 50% eseul motivaţional
Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de
extracurriculare medicină sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic”
Kinetoterapia la Eseu motivațional depus la dosar; cu admis/ respins.
persoanele cu Nota finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50%
Ştiinţa dizabilităţi media la examenul de licență.
sportului şi 50% nota de la examenul de licenţă
educaţiei fizice Organizare şi conducere 50% eseul motivaţional
în sport Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de
medicină sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic”
50% nota de la examenul de licenţă
50% eseul motivaţional
Performanţă în sport Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de
medicină sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic”
Concepţia şi Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea
Facultatea managementul mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de
de Mecanică proiectării licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată
şi automobilului cu relaţia :
Tehnologie M prom + M licenta / diplom a
MA =
2
unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a
anilor de studii, iar Mlicenţă-diplomă este media examenului de
licenţă/diplomă;

Proba 2 – O probă orală* ce constă din:


- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor,
pregătirea tehnică şi motivaţia condidaţilor pentru
programul de master ales, care se finalizează prin
Ingineria
considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii
autovehiculelor
Ingineria automobilelor comisiei de concurs.
pentru o mobilitate - un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii engleze
durabilă (nivel min. B1). Evaluarea cunoaşterii limbii engleze se va
face cu calificativ admis/respins.

Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează


cu două zecimale, fără rotunjire.
Media generală de admitere MG, a fiecărui candidat, se
calculează cu relaţia:
MA + MB
MG =
2
Media generală de admitere MG se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
Facultatea Domeniul de
Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
studii
calculul mediei generale de admitere
universitare
de master
Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea
mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de
licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată
cu relaţia:
M prom + M licenta / diplom a
MA =
2
unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a
anilor de studii, iar Mlicenţă-diplomă este media examenului de
licenţă/diplomă;

Ingineria Transporturi şi siguranţă Proba 2 – O probă orală* ce constă dintr-un interviu, menit
să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor
transporturilor rutieră precum şi motivaţia acestora pentru programul de master.
Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor
acordate de membrii comisiei de concurs.
Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează
cu două zecimale, fără rotunjire.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se
calculează cu relaţia:
MA + MB
MG =
2
Media generală de admitere MG se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
Ingineria şi Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea
managementul mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de
fabricaţiei produselor licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată
cu relaţia :
M prom + M licenta / diplom a
MA =
2
unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a
anilor de studii, iar Mlicenţă-diplomă este media examenului de
licenţă/diplomă;

Proba 2 – O probă orală* ce constă din:


Ştiinţa şi tehnologia - un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor,
Inginerie
materialelor pregătirea tehnică şi motivaţia condidaţilor pentru
industrială programul de master ales, care se finalizează prin
(interdisciplinar cu
domeniile: Ingineria considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii
autovehiculelor. comisiei de concurs.
Chimie) - un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii franceze
(nivel min. B1). Evaluarea cunoaşterii limbii franceze se va
face cu calificativ admis/respins.
Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează
cu două zecimale, fără rotunjire.
Media generală de admitere MG, a fiecărui candidat, se
calculează cu relaţia:
MA + MB
MG =
2
Facultatea Domeniul de
Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
studii
calculul mediei generale de admitere
universitare
de master
Media generală de admitere MG se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea
mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de
licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată
cu relaţia :
M prom + M licenta / diplom a
MA =
2
unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a
anilor de studii, iar Mlicenţă-diplomă este media examenului de
licenţă/diplomă;
Proba 2 – O probă orală* ce constă din:
- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor,
pregătirea tehnică şi motivaţia condidaţilor pentru
Inginerie şi programul de master ales, care se finalizează prin
Managementul logisticii
management considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii
comisiei de concurs.
- un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii franceze
(nivel min. B1). Evaluarea cunoaşterii limbii franceze se va
face cu calificativ admis/respins.
Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează
cu două zecimale, fără rotunjire.
Media generală de admitere MG, a fiecărui candidat, se
calculează cu relaţia:
MA + MB
MG =
2
Media generală de admitere MG se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
* In cazul în care starea de urgenţă sau de alertă va fi în vigoarea la data susţinerii probei, proba orală se va
desfăşura online prin intermediul platformei skype.
Proba de concurs: examinarea Eseului motivațional -
Facultatea notat Admis / Respins.
de Inginerie Sisteme de conversie a Media concursului de admitere se calculeaza conform
Electronică, electrică energiei formulei:
Comunicaţii 50% Media anilor studiilor de licenta + 50% Media de
şi la examenul de finalizare a studiilor de licenta.
Calculatoare Inginerie electronică şi Proba de concurs: examinarea Eseului motivațional -
Inginerie
sisteme inteligente notat Admis / Respins.
electronică,
Media concursului de admitere se calculeaza conform
telecomunicaţii Sisteme electronice
formulei:
şi tehnologii pentru conducerea
50% Media anilor studiilor de licenta + 50% Media de
informaţionale proceselor industriale
la examenul de finalizare a studiilor de licenta.
Facultatea Cariere juridice Proba 1. Eseu tematic structurat - ADMIS / RESPINS
de Științe Drept Dreptul contenciosului
Medie admitere = 100% Media de la examenul de
finalizare a studiilor universitare de licență
Facultatea Domeniul de
Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
studii
calculul mediei generale de admitere
universitare
de master
Economice Administraţie publică în Proba 1. Eseu tematic structurat - ADMIS / RESPINS
Ştiinţe
şi Drept contextul integrării Medie admitere= 100% Media de la examenul de
administrative finalizare a studiilor universitare de licență
europene
Administrarea afacerilor Proba 1. Eseu tematic structurat - ADMIS / RESPINS
Administrarea
în comerţ, turism şi Medie admitere= 100% Media de la examenul de
afacerilor finalizare a studiilor universitare de licență
servicii de ospitalitate
Contabilitate
managerială şi audit Proba 1. Eseu tematic structurat - ADMIS / RESPINS
Contabilitate contabil Medie admitere= 100% Media de la examenul de
Management contabil şi finalizare a studiilor universitare de licență
informatică de gestiune
Economie şi finanţe
Proba 1. Eseu tematic structurat - ADMIS / RESPINS
europene
Finanţe Medie admitere= 100% Media de la examenul de
Management financiar- finalizare a studiilor universitare de licență
bancar şi în asigurări
Management strategic şi
dezvoltarea
afacerilor/Strategic Proba 1. Eseu tematic structurat - ADMIS / RESPINS
Management management and Medie admitere= 100% Media de la examenul de
business development finalizare a studiilor universitare de licență
Managementul strategic
al resurselor umane
Facultatea Ştiinţe ale Comunicare Medie admitere = 50% Media generală la examenul de
de Ştiinţe ale comunicării organizaţională licență + 50% Nota Eseu motivațional
Educaţiei, Consiliere în asistenţă
Ştiinţe socială
Sociale şi Asistenţă Medie admitere = 50% Media generală la examenul de
Managementul licență + 50% Nota Eseu motivațional
socială
Psihologie serviciilor sociale şi de
sănătate
Medie admitere = 30% Media generală la examenul de
Psihologie clinică -
Psihologie licență + 30% Media multianuală a anilor de studii din
evaluare şi intervenţie facultate + 40% Nota Eseu motivațional
Consiliere educaţională
Ştiinţe ale Educaţie timpurie Medie admitere = 50% Media generală la examenul de
educaţiei Management licență + 50% Nota Eseu structurat
educaţional
Limbaje specializate şi
Facultatea traducere asistată de
de Teologie, calculator ESEU cu privire la un proiect de cercetare în domeniu (într-
Litere, (Interdisciplinar cu una din limbile din cadrul domeniul de master) – ADMIS /
Istorie și domeniul Calculatoare RESPINS
Filologie
Arte şi tehnologia Medie admitere = 50% Media generală la examenul de
informaţiei) licență + 50% Media multianuală a anilor de studii
Tendinţe actuale ale (facultate)
limbii şi literaturii
române
Facultatea Domeniul de
Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție /
studii
calculul mediei generale de admitere
universitare
de master
Traductologie - Limba
engleză/Limba franceză.
Traduceri în context
european
Istoria românilor şi a Proiect lucrare de disertație – 30% din media de admitere
României în context
Istorie Medie admitere = 40% Media generală la examenul de
european (secolele XIV- licență + 30% Media multianuală a anilor de studii
XX) (facultate) + 30% Proiect lucrare de disertație
Apologetică şi
duhovnicie
Ecumenism în noul
context european ESEU cu privire la un proiect de cercetare în domeniu –
ADMIS / RESPINS
Misiune şi slujire prin Medie admitere = 100% Media generală la examenul de
limbajul mimico-gestual licență / diplomă
Teologie Teologie sistematică şi
practică. Tendinţe noi în
teologia românească
ESEU cu privire la un proiect de cercetare în domeniu –
Restaurarea icoanei, a
ADMIS / RESPINS
picturii murale şi de Medie admitere = 100% Media generală la examenul de
şevalet licență / diplomă
ESEU cu privire la un proiect de cercetare în domeniu –
Educaţie muzicală ADMIS / RESPINS
Muzică
contemporană Medie admitere = 100% Media generală la examenul de
licență

S-ar putea să vă placă și