Sunteți pe pagina 1din 15

Andrei Brighidin

CURRICULUM VITAE
EDUCAŢIE:
Octombrie 2007 – septembrie 2008 Masterat (LLM) în domeniul drepturilor omului şi dezvoltării internaţionale,
Universitatea Warwick, Marea Britanie
Disertaţie: “Obiectivul de Dezvoltare al Mileniului privind eradicarea sărăciei şi a
foamei: o abordare din perspectiva Drepturilor Omului asupra ţintelor şi indicatorilor”
Ianuarie – noiembrie 2005 Institutul European de studii politice, IESP Moldova & Counsiliul Europei
Septembrie 1998 – iunie 2003 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Limbi Moderne şi Clasice.
Septembrie 1998 – iunie 1999 Cursul Liceal al Universităţii de Stat din Moldova
Septembrie 1987 – iunie 1998 Liceul “V. Alecsandri”, Bădiceni, Soroca.

EXPERIENŢĂ

Iunie 2013 – prezent Membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi


asigurarea egalităţii, organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public,
instituit în scopul asigurării protecţiei împotriva discriminării şi a asigurării egalităţii.
Am contribuit activ la elaborarea documentelor manageriale interne; elaborarea şi
aprobarea planurilor strategice; instruirea şi ghidarea personalului; examinarea a
peste 680 de plângeri; analiza a 65 acte normative din perspectiva egalităţii şi
nediscriminării, conlucrarea cu instituţii internaţionale, autorităţile publice, sectorul
privat şi organizaţiile neguvernamentale pentru prevenirea discriminării.

Iunie 2012 – prezent Director Dezvoltare, Monitorizare şi Evaluare, Fundaţia Est-Europeană


(www.eef.md). Responsabil de: (i) elaborarea strategiilor şi programelor de
dezvoltare centrate pe persoană; (ii) monitorizarea sistematică a implementatării
programelor şi a proiectelor susţinute de fundaţie, ţinând cont de abordarea bazată
pe rezultate; (iii) evaluarea internă a programelor şi proiectelor cu participarea
incluzivă a beneficiarilor şi altor actori relevanţi; (iv) oferirea de sprijin metodologic
personalului fundaţiei pentru a asigura implementarea şi monitorizarea calitativă a
programelor.

August 2010 – februarie 2012 Manager de portofoliu, PNUD Moldova (www.undp.md). Responsabil de
elaborarea, coordonarea şi implementarea, monitorizarea programului UNDP în
domeniul drepturilor omului şi justiţiei, inclusiv intervenţii în domeniul prevenirii
torturii; susţinire instituţiei naţionale de protecţie a drepturilor omului; nediscriminare;
ODM şi drepturile omului; susţinere în elaborarea Planului Naţional de Acţiuni în
domeniul drepturilor omului 2011-2014; Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei
2011-2016.

Septembrie 2008 – iulie 2010 Director de programe, Fundaţia Eurasia, Reprezentanţa în Moldova
(www.eurasia.md). Responsabil de elaborarea şi coordonarea programelor Fundaţiei
Eurasia în domeniul bunei guvernări, dezvoltare economică, şi acţiuni sociale.

August 2004 – septembrie 2007 Consultant Naţional / Trainer, Programul “Susţinere în implementarea Planului
Naţional de Acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) în Moldova”, UNDP
Moldova:
 Elaborarea ghidului metodologic de monitorizare şi evaluare a PNADO 2004-2008
 Instuirea reprezentanţilor ONG, administraţiei locale şi centrale privind
monitorizarea şi evaluarea PNADO 2004-2008
 Consultant în cadrul Comisiei Naţionale de raportare la Convenţia împotriva torturii
 Elaborarea şi desfăşurarea programelor de instruire în domeniul drepturilor omului
pentru mass-media, ONG, autorităţi publice
CV Andrei Brighidin Page 1
 Moderarea meselor rotunde regionale privind statutul implementării PNADO la
nivel local
 Expertiză în cadrul acţiunilor regionale de promovare a accesului la informaţie şi
libertăţii de exprimare.
 Elaborarea studiului privind cele mai active ONG în domeniul drepturilor omului
 Evaluarea proiectelor ONG în cadrul programului de granturi mici.

Iulie – septembrie 2007 Consultant Naţional, programul de dezvoltare a societăţi civile în Republica
Moldova, implementat de PNUD şi Fundaţia Soros-Moldova

Martie – septembrie 2007 Consultant, “Coaliţia Nediscriminare”, proiect implementat de Gender Doc-M
 Participarea la elaborarea proiectului Legii pentru Prevenirea şi Combaterea
Discriminării n Republica Moldova
 Organizarea şi participarea activă în cadrul şedinţelor de lucru cu autorităţile
publice
 Organizarea activităţilor de conştientizare publică
 Susţinere în elaborarea strategiei Coaliţiei Nediscriminare

Decembrie 2005 - septembrie 2007 Director Executiv, APCJM – Asociaţia pentru Promovarea Clinicilor Juridice din
Republica Moldova
 Oferirea de asistenţă calificată, novatoare, focalizată pe rezultate pentru clinicile
juridice din Moldova, pentru a spori calitatea instruirii juridice şi a oferi asistenţă
juridică gratuită pentru categoriile sociale defavorizate din Moldova.
 Advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asistenţei juridice
garantate de stat
 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de clinicile juridice din Moldova

Ianuarie 2000 – ianuarie 2007 Coordonator de programe, LADOM – Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din
Moldova:

Octombrie 2000 – ianuarie 2007 Proiectul de observare a procesului electoral


Rezultate:
 Aproximativ 4000 de observatori pe termen scurt şi 35 de observatori pe termen
scurt au fost abilităţi să monitorizeze procesul electoral pe întreg teritoriul
Republicii Moldova. În anul, pentru prima dată a fost efectuată numărătoarea în
paralel a voturilor, pentru a preveni fraudele electorale.
August 2003 – iulie 2006 Proiectul „Dezvoltarea Clinicilor Juridice în Moldova”
 Crearea Clinicilor Juridice din Comrat (2003), Cahul (2005)
 Asigurarea managementului general al Cliniclor Juridice sin Balti, Cahul şi Comrat.
 Evaluarea progresului clinicilor juridice;
 Susţinere în elaborarea strategiilor de dezvoltare

Decembrie 2001 – decembrie 2004 Coordonator al componentei Informare şi Constientizare publică a proiectului
“Promovarea Standardelor europene de detenţie în Moldova”, finanţat de Comisia
Europeană, implementat în cadrul Consorţiului de organizaţii împotriva torturii

PUBLICAŢII, ANALIZE ŞI
EVALUĂRI
Octombrie 2018 - Aprilie 2019 Co-autor al Studiului privind evaluarea capacităţilor profesionale şi operaţionale ale
Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii
Octombrie 2018 - Aprilie 2019 Co-autor al Studiului privind evaluarea capacităţilor profesionale şi operaţionale ale
Oficiului Avocatului Poporului
Mai 2017 Co-autor al studiului “Inegalităţile în Republica Moldova”, accesibil online la
http://www.eef.md/index.php?pag=news&id=926&rid=1196&l=ro

CV Andrei Brighidin Page 2


Mai 2016 Harta discriminării în Republica Moldova, elaborat pentru Coaliţia Nediscriminare,
accesibilă online la http://nediscriminare.md/ro/publicatii/studiu-harta-discriminarii-in-
republica-moldova/
Februarie 2016 Analiza funcţională a Institului Naţional de Justiţie, realizată pentru PNUD Moldova.
Decembrie 2015 Lider al echipei de consultanţi responsabile de identificarea necesităţilor de instruire
ale autorităţilor publice centrale în domeniul drepturilor omului, realizat pentru PNUD
Moldova.
Decembrie 2015 Studiu de fezabilitate cu privire la ratificarea de către Republica Moldova a
Protocolului Opţional la Convenţia ONU cu Privire la Drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, accesibil online la
http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/OP%20CRPD_ENG%2033
3.pdf;
Iulie 2013 Studiu de fezabilitate cu privire la ratificarea de către Republica Moldova a
Protocolului Opţional la Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice,
Sociale şi Culturale, accesibil online la
http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/Feasibility-study-19August-
Final-wotc.pdf
Aprilie – iunie 2013 Evaluarea gradului de integrare a drepturilor omului şi a egalităţii de gen în cadrul
proiectului „Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată”, implementat de
PNUD Moldova şi UN Women.
Ianuarie - martie 2013 Liderul echipei de consultanţi responsabili de analiza funcţională a Centrului pentru
drepturile omului, realizată pentru PNUD Moldova.
Septembrie 2012 Studiu de fezabilitate “Desemnarea procentuală bazată pe modelul Ungariei: poate
oare face o diferenţă pentru Republica Moldova?” accesibil online la
http://www.fhi360.md/docs/The_Percentage_designation_based_on_the_Hungarian_
Model_can_it_make_a_difference_in_Moldova.pdf
Mai 2010 Co-autor, Studiul de Bază privind tortura şi relele tratamente în Republica Moldova,
sub auspiciile proiectului de prevenire a torurii, implementat de PNUD Moldova
Iunie 2009 Evaluator independent al proiectului “Visul devine realitate – o viaţă decentă pentru
tinerele femei din Moldova”, elaborat pentru Soroptimist International, Union of
Norway.
Septembrie 2007 Studiul privind dezvoltarea ONG în Republica Moldova, PNUD
http://www.undp.md/publications/doc/Studiu_DSC.pdf
Decembrie 2006 – Februarie 2007 Evaluator independent, Programul de mediere şcolară, implementat de SIEDO în
perioada 2004-2006, finanţat de CORDAID.
Iunie 2007 Ghidul metodologic de monitorizare şi evaluare a PNADO 2004-2008, PNUD
Mai 2006 Consultant “Ghid pentru agenţii economici: drepturile şi obligaţiil mele faţă de
organele abilitate cu funcţii de control”.
Februarie 2005 “Ghid practic pentru observatorii independenţi la alegeri”, Chisinau 2005, ISBN 9975-
9683-4-1
March 2003 Expert, Ghidul “Pentru alegeri libere şi corecte”, Chisinau 2003
ISBN 9975-9683-3-3
September 2003 Articol “Cum sp co-existăm fărăc conflicte”, publicaţia periodică “Mileniul III”, Chisinau
2003, p. 2.
Ianuarie 2002 – decembrie 2004 Coordonator al publicaţiei periodice “Cunoaşteţi drepturile!”, LADOM

MEMBRU/AFILIERI
Februarie – decembrie 2018 Membru al grupului de lucru pentru modificarea legislaţiei necomerciale instituit de
Ministerul Justiţiei
Noiembrie – decembrie 2011 Membru al grupului de lucru pentru modificarea legislaţiei necomerciale instituit de
Ministerul Justiţiei
Februarie 2012 - Membru al grupului de lucru privind modificarea PNADO 2011-2014, instituit de
Guvernul Republicii Moldova

EXPERIENŢĂ SUPLIMENTARĂ
7-10 Mai 2009 Prezentare publică: “Mourning or Morning in Moldova? The April Election and its
Aftermath”, Washington DC, SUA
25-29 iunie 2007 Prezentare publică: “The June 2007 elections: did Moldova pass the democracy

CV Andrei Brighidin Page 3


test?”, Washington DC, SUA
Decembrie 2006 – februarie 2007 Expert – evaluarea proiectului de mediere şcolară, implementat de SIEDO 2004-
2006
8-10 noiembrie 2005 International Rule of Law Symposium, ABA, Washington DC, USA
23-28 octombrie 2005 Europe and Eurasia Young Political Leaders Seminar, Ohrid, Macedonia
29 iunie – 1 iulie 2005 Expert/Trainer, “Establishing partnerships between IOM Moldova, La Strada, Center
for the Prevention of Trafficking in Women” International Organisation for Migration –
Moldova
30 iunie – 4 iulie 2003 Human Rights Internet Training Programme (HRITP), HRI, Ottawa, Canada
8-27 iunie 2003 International Human Rights Training Programme (IHRTP), Canadian Human Rights
Foundation, Montreal, Canada
23 februarie – 2 martie, 2003 ToT “Conflict resolution in multicultural groups”, ICYE, Strasbourg, France
May 2001-August 2002 Non-profit MBA training programme, CReDO (Resource Centre of Moldovan Human
Rights NGOs), Chisinau, Moldova
1 – 12 iulie, 2002 10th Preparatory Commission on the International Criminal Court, New York, UN
headquarters.
Noiembrie 2001 “Hearing on the specific situation of Young migrants in Europe” workshop,
Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the European youth Centre,
Budapest, Hungary.
1-10 septembrie 2001 “ID/OS – Institutional Development and Organisational Strengthening” Training
Programme, Management for Development Foundation, the Netherlands
Mai 2001 OSCE “Human Dimension Seminar”, OSCE/ODIHR, Warsaw, Poland

ABILITĂŢI
Computer Windows 7/Vista/ XP; Microsoft Office; Web design and administration; Adobe
Photoshop; Adobe PageMaker.

Limbi Engleză
vorbire – fluent, citire– excelent, scriere - excelent
Franceză
vorbire – bine, citire– excelent, scriere - bine
Russian
vorbire – fluent, citire– excelent, scriere - excelent

CV Andrei Brighidin Page 4


Parlamentul Republicii Moldova,
Comisia specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Stimaţi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova,


Prin prezenta îmi înaintez candidatura pentru funcţia de Avocat al Poporului. Consider că deţin
cunoştinţele, experienţa, aptitudinile şi motivaţia necesară pentru a avansa drepturile omului în
Republica Moldova şi pentru a îndeplini cu succes atribuţiile şi misiunea Avocatului Poporului în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman).
În ultimii 10 ani am colaborat îndeaproape cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP). În calitate de manager
al portofoliului Drepturile Omului şi Justiţia în cadrul PNUD Moldova am oferit sprijin OAP în
consolidarea mandatului de prevenire a torturii, precum şi în elaborarea şi implementarea primului
program de dezvoltare strategică a instituţiei Avocatului Poporului. Ulterior, în calitate de membru al
Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării, am depus eforturi susţinute orientate spre
crearea sinergiilor dintre cele două instituţii, implicit protecţia împotriva încălcării drepturilor omului şi
a discriminării. În calitate de consultant am oferit asistenţă OAP care include, dar nu se limitează la: (a)
elaborarea modulelor de instruire pentru realizarea mandatului de examinare a cererilor şi a sesizărior
din oficiu şi a mandatului de prevenire a torturii; (b) consolidarea cunoştinţelor personalului OAP în
aceste domenii; (c) elaborarea metodologiei de examinare a cererilor şi a sesizărilor din oficiu; (d)
analiza necesităţilor de instruire a personalului OAP; (e) analiza holistică a necesităţilor de dezvoltare
ale OAP şi ale Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii; (f) suport în procesul de elaborare a
planului de dezvoltare strategică OAP pentru anii 2018 – 2022.
Colaborarea strânsă cu OAP mi-a oferit o înţelegere profundă a provocărilor cu care se confruntă
instituţia şi a necesităţilor de dezvoltare. Pentru a avansa drepturile omului în Republica Moldova,
instituţia Avocatului Poporului trebuie să concentreze pe mai multe priorităţi strategice. Prima,
promovarea ratificării instrumentelor internaţionale de protecţie a drepturilor omului. Acestea includ:
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a
violenţei domestice; Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor tuturor muncitorilor
migranţi şi ale membrilor familiilor acestora; Protocolul Opţional la Pactul internaţional cu privire la
drepturile economice sociale şi culturale; Protocolul Opţional la Convenţia ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi; Protocolul Opţional nr. 3 la Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;
Protocolul nr. 12 la la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale;
Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare.
A doua, modelarea documentelor de politici publice şi legislaţiei din perspectiva drepturilor omului. Este
necesară o abordare mai proactivă în cartografierea legislaţiei emergente şi prioritizarea acelor
documente de politici publice care au impact sporit asupra drepturilor omului. Instituţia trebuie să pună
accent mai pronunţat pe analiza inegalităţilor în realizarea drepturilor civile, politice, sociale, economice
şi culturale, identificarea cauzelor structurale care perpetuează inegalităţile pe criterii precum genul,
dizabilitatea, orientarea sexuală, mediul de reşedinţă, etnia, limba, religia, culoarea pielii, statutul socio-
eonomic. Instituţia Avocatului Poporului trebuie să avanseze dialogul de politici publice bazat pe
evidenţe cu decidenţii şi cu alţi actori relevanţi. Acest dialog proactiv trebuie să contribuie la
promovarea soluţiilor şi schimbărilor sistemice, ancorate în standardele şi principiile internaţionale în
materiale de drepturile omului. O atenţie sporită trebuie acordată procesul de implementare a
politicilor publice şi legislaţiei, ţinând cont de abordarea din perspectiva drepturilor omului, adică
abordarea centrată pe oamenia. Mandatul de examinare a cererilor individuale, inclusiv cererile care
invocă încălcarea drepturilor copilului, trebuie valorificat pe deplin pentru identificarea cauzelor
sistemice de încălcare a drepturilor omului şi a soluţiilor corespunzătoare. Pentru a spori impactul de
politici, instituţia Avocatului Poporului trebuie să edifice parteneriate strategice cu societatea civilă,

1
mass-media partenerii de dezvoltare şi alţi actori relevanţi.
A treia, abilitarea titularilor de drepturi să-şi cunoască şi să-şi revendice drepturile omului. Aceasta
implică o prezenţă sistematică a Avocatului poporului în regiuni, parteneriate efective cu societatea
civilă care reprezintă grupuri defavorizate şi mass-media. De asemenea, acest deziderat necesită accent
pe schimbări sistemice în domeniul educaţiei din perspectiva drepturilor omului. Voi depune eforturi
pentru a integra educaţia în domeniul drepturilor omului în politicile publice actuale, în toate sferele
vieţii. Avocatul poporului şi instituţia sa trebuie să promoveze pro-activ integrarea disciplinei „drepturile
omului” în calitate de disciplină obligatorie la toate treptatele sistemului educaţional. În paralel, sunt
necesare eforturi pentru integrarea instruirii pentru drepturile omului în Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, asigurând angajamentul de instruire corespunzătoare ale cadrelor didactice. O asemenea
abordare va avea efecte sistemice pentru toţi beneficiarii sistemului educaţional.
A patra, consolidarea capacităţilor titularilor de obligaţii de a proteja şi a realiza progresiv drepturile
omului. Pentru realizarea acestui deziderat, OAP urmează să consolideze cooperarea cu toate
instituţiile care asigură instruirea iniţială şi continuă pentru diferite grupuri profesionale. Integrarea
graduală a modulelor de instruire în domeniul drepturilor omului va avea efecte sistemice asupra
titularilor de obligaţii.
A cincea, consolidarea mecanismului naţional de prevenire a torturii. Aceasta implică accent pe
respectarea standardelor internaţionale de detenţie, accent pe deplina conformitate a Mecanismului
cu prevederile Protocolului Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi a altor pedepse ori
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, revizuirea regulamentelor interne privind
funcţionarea mecanismului de prevenire a torturii, a regulamentului Direcţiei Prevenirea Torturii pentru
a spori coeziunea între membrii Consiliului pentru prevenirea torturii şi Oficiul Avocatului Poporului.
Este imperativă punerea în aplicare a instrumentelor de monitorizare a locurilor locurile în care
persoanele sunt private de libertate, cu accent pe intensificarea colaborării cu societatea civilă,
asigurarea calităţii rapoartelor de monitorizare, diseminarea largă a constatărilor acestora.
Nu în ultimul rând, este imperativă dezvoltarea instituţională OAP. Instituţia trebuie asistată să îşi
extindă în mod suficient și în mod durabil domeniul de activitate pentru a pune în aplicare pe deplin
aspectele importante ale mandatului său, suplimentar la examinarea cererilor individuale și a unor
activități ad-hoc de promovare: monitorizarea sistematică și prevenirea încălcărilor drepturilor omului,
acțiunile amicus curiae, litigare strategică, procedurile în fața instanțelor (inclusiv a Curții
Constituționale) și activități de promovare pe scară largă. Sediul OAP este inadecvat şi inaccesibil pentru
persoane cu dizabilităţi şi alte grupuri marginalizate.
Pe lângă faptul că voi milita pentru asigurarea unor condiţii materiale decente pentru personalul OAP
şi pentru accesibilizarea deplină a sediului instituţiei, voi depune eforturi pentru a facilita schimbări
profunde pe termen lung, asistat de profesioniști în acest domeniu, cu accent deosebit pe planificarea
prin colaborare, comunicarea internă, cooperarea orizontală în cadrul OAP, delegare, consolidarea
încrederii, gestionarea și rezolvarea problemelor. De asemenea, voi promova noi tipuri de consolidare
a capacităților OAP. În acest scop, voi explora noi metode, cum ar fi mini-înfrățirea pe termen lung cu
instituții similare, oferirea formatorilor individuali la cerere pentru agenții de schimbare din cadrul OAP,
oferirea sprijinului necesar Avocatului Poporului pentru drepturile copilului pentru realizarea progresivă
a mandatului. De asemenea, voi încuraja şi facilita consolidarea capacităților axată asupra
competențelor de management, personale, interpersonale și de comunicare, pe domenii ale
mandatului care sunt prioritizate în documentele strategice precum și pe viitoarele domenii tematice
ale legislației din domeniul drepturilor omului.
Deţin experienţa necesară pentru realizarea obiectivelor strategice enunţate mai sus. În calitate de
membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii am avut un
rol cheie în edificarea asigurarea funcţionării acestei instituţii. Contribuţia mea a inclus: sprijin în
elaborarea documentelor manageriale interne; elaborarea şi aprobarea planurilor strategice; instruirea
şi ghidarea personalului; examinarea plângerilor; conlucrarea cu instituţii internaţionale, instituţii
publice, sectorul privat şi organizaţiile neguvernamentale pentru prevenirea discriminării.

2
Pe parcursul ultimilor opt ani am participat activ la examinarea a peste 1000 de plângeri, la emiterea
deciziilor cu recomandări corespunzătore. Deciziile emise de Consiliu au fost orientate spre asigurarea
repunerii în drepturi a victimei, prevenirii faptelor similare pe viitor, eliminarea cauzelor structurale care
generează fenomenul discriminării.
În cadrul acestui organ colegial am ghidat şi am oferit sprijin Direcţiei Politici Nediscriminare din cadrul
Aparatului Consiliului. Sprijinul a inclus: (i) elaborarea instrucţiunilor metodologice pentru examinarea
documentelor de politici publice şi a actelor normative din perspectiva egalităţii şi nediscriminării; (ii)
instruirea personalului; (iii) mentorat în examinarea a multiple acte normative.
Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului, am participat activ la elaborarea şi implementarea
programelor de prevenire a discriminării. Am desfăşurat cursuri de instruire în toate regiunile ţării,
orientate spre întărirea cunoştinţelor în domeniu miii de titulari de obligaţii: cadre didactice, asistenţi
sociali, reprezentanţi ai APL, ai poliţiei şi procuraturii.
De asemenea, deţin peste 15 de experienţă în domeniul drepturilor omului. Cunoştinţele şi abilităţile
pe care le-am acumulat în cadrul organizaţiilor neguvernamentale de protecţie a drepturilor omului,
organizaţiilor internaţionale, organizaţii finanţatoare, vor constitui beneficii semnificative pentru
instituţia Avocatului Poporului.
Dezideratul de a facilita transferul de cunoştinţe şi bune practici, dedicaţia faţă de drepturile omului,
ataşamentul faţă de abordarea din perspectiva drepturilor omului, convingerea că instituţia naţională
de protecţie a drepturilor omului are un rol fundamental în responsabilizarea instituţiilor publice şi
edificarea unei societăţi active, incluzive, paşnice şi democratice, constituie motivele principale care m-
au determinat să îmi înaintez candidatura la funcţia de Avocat al Poporului. Remit alaturat CV-ul meu
pentru considerare şi îmi exprim disponibilitatea de a discuta detalii în cadrul unui interviu.

Cu deosebită considerațiune,

Andrei Brighidin

3
Anexa nr. 1

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARГRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare: Brighidin Andrei,

2. Domiciliul și numărul de telefon:

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de


numire/angajare/eliberare): Director de Dezvoltare, Monitorizare şi Evaluare, Fundaţia Est-Europeană

4. Tipul declaraţiei:
Anuală La angajare/numire La eliberare/încetarea mandatului

5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale


concubinului/concubinei:

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la
întreținere: N/A

II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI


DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 20___
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul Suma venitului
crt. (numele/denumirea prestat/obiectul
persoanei generator de
fizice/juridice) venit
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Subiectul declarării Salariu şi onorarii Angajare, 808768,31
servicii de
consultanţă
1.2 Soțul/soția sau Salariu Angajare 18774,01
concubinul/concubina
1.3 Copiii minori
1.4 Persoanele aflate la întreținere
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație
2.1 Subiectul declarării
2.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
2.3 Copiii minori
2.4 Persoanele aflate la întreținere
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare
3.1 Subiectul declarării
3.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
3.3 Copiii minori
3.4 Persoanele aflate la întreținere
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale
4.1 Subiectul declarării
4.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
4.3 Copiii minori
4.4 Persoanele aflate la întreținere
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
5.1 Subiectul declarării
5.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
5.3 Copiii minori
5.4 Persoanele aflate la întreținere

6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în
capitalul social al societăților comerciale
6.1 Subiectul declarării
6.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
6.3 Copiii minori
6.4 Persoanele aflate la întreținere
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 Subiectul declarării
7.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
7.3 Copiii minori
7.4 Persoanele aflate la întreținere
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de
proprietate intelectuală etc.)
8.1 Subiectul declarării
8.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
8.3 Copiii minori
8.4 Persoanele aflate la întreținere
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Terenuri
Numele Număr Cate- Modul Anul Supra Cota- Actul care Valoarea Titularul Tipul Informații
beneficiar ul goria de dobîn fața parte confirmă bunului bunului titular de identifi-
ului cadast dobîn- dirii proveniența ului care a
efectiv ral/ dire bunului titularului
localit altul decît
atea beneficia-
rul efectiv
Lot Cump 2020 0,060 0,5 Contract de 85,000 Brighid
pomico
ărare 3 ha vânzare EUR in
l
cumpărare Andrei
Lot Cump 2020 0,060 0,5 Brighid
pomico
ărare 3 ha in
l

Casuta Cump 2020 66.9 0.5 Brighid


de
ărare mp in
vacanta
Andrei
Casuta Cump 2020 66.9 0.5 Brighid
de
ărare mp in
vacanta
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.
Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența
acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de organele cadastrale.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.
Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea (fără număr
cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii; suprafața și titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele Adresa Catego- Modul Anul Supra- Cota- Actul Valoa- Titula- Tipul Informa
beneficiar / ria de dobîn- fața parte care rea rul titular ții de
ului numă- dobîn- dirii confir- bunu- bunu- ului identific
efectiv rul dire mă lui lui are a
cadas- proveni- titularul
tral ența ui altul
bunului decît
benefici
arul
efectiv
Brighidin 1 Cump 2013 63,8m 1 Contra 282,9 Brighi
Andrei ărare p ct de 77 din
Andrei
vânzare MDL
cumpăr
are nr.

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri
imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie și
de folosință.

Valoarea bunului: (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența
acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.
Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa (fără număr cadastral);
categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii; suprafața și titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte
mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele Tipul/ Anul Locul Anul Modul de Valoarea Titular Tipul Informaț
beneficiarul model de înregistră dobîndi dobîndire bunului ul titularu ii de
ui efectiv ul fabrica rii/ număr rii conform bunului lui identifica
ție de documentulu re a
înmatricu i care îi titularul
lare certifică ui altul
proveniența decît
beneficia
rul
efectiv
Brighidin Volv 2013 2019 Cumpăra 12250 EUR Brighi
Andrei o re din
V60 Andre
i
Skod 2020 2021 Cumpăra 13950 EUR Brighi
a re din
Kami Andre
q i

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.
Modul de dobîndire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie și de folosință.
Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.
Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul
cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie
Nr. Numele Descriere Anul Valoare Titularul Tipul titularului Informații de
crt. beneficiarul sumară dobîndirii a bunului identificare a
ui efectiv estimată titularului altul decît
a beneficiarul efectiv
bunului
1
2
3
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii
medii pe economie
Nr. Numele Descriere Anul Valoare Titularul Tipul titularului Informații de
crt. beneficiarului sumară dobîndirii a bunului identificare a
efectiv estimat titularului altul decît
ăa beneficiarul efectiv
bunului
1
2
3
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor
persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe
economie
Nr. Descrierea Modul de Data transmiterii Persoana Valoare Titularul bunului
crt. bunului transmis transmitere căreia i-a fost a transmis
transmis bunului
1
2
3
Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Numele Descriere Modul Data Valoarea Titularul Tipul Informații de
crt. beneficiarului a bunului de dobîndirii estimată a bunului titularului identificare a
efectiv dobîndir bunului titularului
e altul decît
beneficiarul
efectiv
1
2
3
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în
țară și/sau în străinătate
Nr. Numele Denumirea Numărul Categoria Suma Dobîndă/ Titular Tipul Informații
crt. beneficiarul instituției contului și dividende ul titularului de
ui efectiv care bancar/ valuta bunului identificare
administreaz date despre a
ă contul fondul de titularului
bancar, a investiții/alt altul decît
fondului de e forme beneficiaru
investiții echivalente l efectiv
etc./adresa de
economisire
1
2
3
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau
forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.
Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută
străină
Nr. Numele Emitentul Categoria Numărul Dobînda Titular Tipul Informații
crt. beneficiarulu titlului/societatea la de ul titularul de
i efectiv care persoana este titluri/cot bunulu ui identificare
acționar, fondator a-parte i a titularului
sau altul decît
asociat/beneficiar beneficiarul
de împrumut efectiv
1
2
3
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.
Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5)
alte forme de investiții directe.
Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.
Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu
face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale
Nr. Numele beneficiarului Suma Valuta Titularul Tipul titularului Informații de
crt. efectiv bunului identificare a
titularului altul decît
beneficiarul efectiv
1
2
3
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care poseda numerarul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.
_______________________
VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC

Numele Denumirea Sediul, Tipul Valoare Cota de Titular Tipul Informații de


beneficiarului agentului adresa de a de participa ul titularul identificare a
efectiv economic juridică activita cumpăr re bunulu ui titularului
te are i altul decît
beneficiarul
efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei
acestuia.
Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul.
Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană
juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica
Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și
numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).
În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau
jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.
VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite
Creditor Anul Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor
contractării

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori calitatea de
membru al unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
organizației/societății respectivă

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina
acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din
bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat
N Beneficiarul contractului Instituția/ Tipul Data Durata Valoarea totală a
r organizația contractului încheierii contractului contractului
. contractului
c
r
t
.
Subiectul declarării
1
2
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
1
2
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
1
2
Prezenta declaraţie este un act public și răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau
incomplet al datelor prezentate.

Data completării: 15.09.2021 Semnătura _________________________