Sunteți pe pagina 1din 5

Deputat în Parlamentul

Republicii Moldova

Biroul Permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova şi prevederile art.47


din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă,
proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu
privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.

Anexă:

● Proiectul de lege – 1 filă;


● Nota informativă – 3 file.

Dan PERCIUN

Lilian CARP

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2073, Chişinău DP nr. 148/02-110


info@parlament.md
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 www.parlament.md
15 septembrie 2021
Proiect

LEGE
pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu
privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de
populație
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – La articolul 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecţia
socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, alineatul
(1) se modifică după cum urmează:
la punctul 1), cifrele „1000”, „850” și „775” se substituie cu cifrele „1550”,
„1400” și, respectiv, „1325”;
la punctul 11), cifrele „800”, „650” și „575” se substituie cu cifrele „1350”,
„1200” și, respectiv, „1125”;
la punctul 2), cifrele „700” se substituie cu cifrele „950”;
la punctul 3), cifrele „500” se substituie cu cifrele „750”;
la punctul 4), cifrele „250” se substituie cu cifrele „750”;
la punctul 5), cifrele „500” se substituie cu cifrele „750”;
la punctul 6), cifrele „275” se substituie cu cifrele „600”;
la punctele 7), 8) și 9), cifrele „500” se substituie cu cifrele „750”.

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial.

(2) Prevederile prezentei legi se vor pune în aplicare de la 1 octombrie


2021.
(3) Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile
prezentei legi.
(4) Casa Națională de Asigurări Sociale va reexamina alocațiile lunare de
stat stabilite la art. I în cuantumurile prevăzute de la 1 octombrie 2021.

2
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea


nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară
a unor categorii de populație

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la


elaborarea proiectului
Dan Perciun, Deputat în Parlament
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act
normativ şi finalităţile urmărite
Proiectul a fost elaborat în scopul sporirii protecției sociale a
persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, ofiţerilor de informaţii şi
securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne şi din sistemul administraţiei penitenciare, veteranilor
de război din rîndul participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea
integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, la acțiunile
de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state, participanţilor la cel de-
al doilea război mondial, soţilor supravieţuitori ai participanţilor la cel de-
al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace, căzuţi la
datorie, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la
C.A.E. Cernobâl decedaţi, copiilor participanților la ce-al doilea război
mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace, căzuţi la datorie, sau ai
persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate copiilor
participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl,
unuia dintre părinţii participanţilor la acţiunile de luptă în timp de pace
sau la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi
independenţei Republicii Moldova căzuţi la ai militarilor căzuţi la datorie
sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen
în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale sau ai
participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl,
decedaţi, persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi
serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea
război mondial, precum și victimelor reabilitate ale represiunilor politice
din perioada anilor 1917–1990, și care prevede majorarea treptată a
cuantumului alocației lunare de stat pentru categoriile vizate de
beneficiari.
3
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele
care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia
Uniunii Europene
Prezentul proiect nu contravine legislației Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea


elementelor noi
cu dizabilităţi medii, cu 550 lei (art. 2, alin (1), pct. 1));
11) persoanelor cu dizabilităţi de pe urma acţiunilor de luptă pentru
apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova și
persoanelor care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma
participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl
cu dizabilităţi severe;
cu dizabilităţi accentuate;
cu dizabilităţi medii, cu 550 lei (art. 2, alin (1), pct. 11));
2) participanţilor la cel de-al doilea război mondial cu 250 lei (art. 2, alin
(1), pct.2));
3) soţilor supravieţuitori ai participanţilor la cel de-al doilea război
mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace, căzuţi la datorie, sau ai
participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl
decedaţi, sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului
decedate cu 250 lei (art. 2, alin (1), pct.3));
4) copiilor persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului
decedate, copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de
la C.A.E. Cernobîl, decedaţi, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după
această vîrstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la
cursurile de zi pînă la terminarea studiilor, însă cel mult pînă la
atingerea vîrstei de 23 de ani cu 500 lei (art. 2, alin (1), pct.4));
5) unuia dintre părinţii participanţilor  la acţiunile de luptă în timp de
pace sau la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi
independenţei Republicii Moldova căzuţi la datorie sau decedaţi în
timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile
Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale sau ai participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, decedaţi, cu 250
lei (art. 2, alin (1), pct.5));
6) Persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi
serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea
război mondial cu 325 lei (art. 2, alin (1), pct.6));
7) participanților la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la
acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, participanților la acţiunile
de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei
Republicii Moldova, precum și victimelor reabilitate ale represiunilor
politice din perioada anilor 1917–1990 cu 250 lei (art. 2, alin (1),
4
pct.7),8) și 9)));
5. Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile necesare suplimentar pentru realizarea acestui proiect de
lege constituie 36060375,00 lei mii. lei
Pentru majorarea cuantumului alocațiilor lunare de stat:
1) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 1) – (550 lei x 30 x 3
luni = 49500,00 lei/ pe 3 luni+ cheltuieli pentru distribuire;
2) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 1 1) –(550 lei x 2605 x 3
luni = 4298250,00 lei/ pe 3 luni + cheltuieli pentru distribuire.
3) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 2) –(250 lei x 189 x 3
luni = 141750,00 lei/ pe 3 luni + cheltuieli pentru distribuire.
4) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 3) –(250 lei x 902 x 3
luni = 676500,00 lei/ pe 3 luni + cheltuieli pentru distribuire.
5) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 4) –(500 lei x 21 x 3
luni = 31500,00 lei/ pe 3 luni + cheltuieli pentru distribuire.
6) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 5) –(250 lei x 184 x 3
luni = 138000,00 lei/ pe 3 luni + cheltuieli pentru distribuire.
7) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 6) –(325 lei x 75 x 3
luni = 73125,00 lei/ pe 3 luni + cheltuieli pentru distribuire.
8) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 7), 8) și pct. 9) –(250
lei x 33669 x 3 luni = 25251750,00 lei/ pe 3 luni + cheltuieli pentru
distribuire.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în


vigoare
Urmare a modificărilor operate în Legea nr. 121/2001, va fi necesar de
modificat Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a
alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație., aprobat prin HG nr.
470/2006

Dan PERCIUN

Lilian CARP

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova