Sunteți pe pagina 1din 3

Luna Obiectivele Conținutul activitații Responsabil Indicatori de Note

i performanță
Sedința nr.1
Organizarea 1.Intocmirea si aprobarea planului de Organizarea
procesului activitate al Comisiei Metodice in anul de Membrii procesului
educațional la studii 2021-2022. CM educațional in baza
Septembri disciplinele de 2.Noutați metodice de la consfătuirile standardelor de
e studiu in baza cadrelor didactice. eficiență a invațării.
curriculumului 3.Analiza si aprobarea proiectelor de
modernizat lunga durata la disciplinele de studiu și
orele opționale.
4.Intocmirea dosarului CM.

Sedința nr.2 Asigurarea


Asigurarea calității 1.Dezbatere:”Dificultăți in predarea colaborarii si
procesului științelor exacte.Modalități de ameliorare Membrii deschiderea pentru
educațional in a rezultatelor școlare.” CM comunicarea
Octombrie raport cu 2.Analiza rezultatelor testelor de evaluare didactica si schimb
prevederile inițiale la disciplinele reale si stabilirea de experiență.
curriculumului unui plan de acțiuni in vederea obținerii
modernizat. rezultatelor bune.

Realizarea Sedința nr.3 Membrii Sunt aplicate


competențelor CM strategii moderne
Noiembrie specifice de 1.Atelier de lucru:”Metodologia predarii care imbunătățesc
motivație in cadrul la distanță :sincron si asincron.” Anghel A. procesul
lecției. 2.Lectie publica la fizica-clasa a VII-a. educațional.
Sedința nr.4
Pregatirea
materialelor 1.Organizarea olimpiadei școlare la Elaborarea testelor
necesare pentru disciplinele de studiu,desfașurate la nivel Membrii pentru desfășurarea
Decembrie desfășurarea local. CM olimpiadelor
olimpiadelor 2.Desemnarea lotului de elevi ce vor școlare.
școlare la participa la olimpiadele școlare ,etapa
disciplinele de raională.
studiu.

Sedința nr.5
Asigurarea calității
procesului 1.Comunicare:”Metode moderne de Anghel A.
educațional in predare a biologiei.Exemple de bune Schimb de
raport cu practici.” Zaharia L. experiență in
Martie prevederile 2.Lectie publică la matematică-clasa a realizarea
curriculumului VI-a. Membrii procesului
modernizat. 3.Analiza rezultatelor olimpiadelor CM educațional.
Stimularea si școlare ,etapa raionala. Zaharia L.
punerea in valoare a 4.Participarea la concursul de matematica
elevilor capabili de “Cangur”
performanță.

Sporirea motivației
Sedința nr.6 și interesului pentru
invățare.
Stimularea si 1.Analiza rezultatelor obținute la
Aprilie punerea in valoare a matematică de către elevii clasei a IX-a. Zaharia L.
elevilor capabili de Pregatirea elevilor din clasa a IX-a pentru
performanță. examenul la matematică.
2.Participarea la bilunarul ecologic. Anghel A.

Mai Sedința nr.7


Evaluarea realizării 1.Totalurile activităților realizate de către Elaborarea
obiectivelor membrii Comisiei Metodice “Științe Membrii raportului activitatii
propuse. Reale” în anul de studii 2021-2022. CM CM “Științe Reale”.
2. Diverse.

Seful comisiei: Movila Tatiana

S-ar putea să vă placă și