Sunteți pe pagina 1din 5

IIinirlrruI lr"rlrreuliri, {'ulturii i\trinirif rr, nf liltlur:rli*rr, Cultur* lnrl

('r,r'cct:ilii nl llrpublicii'\luldovrr Rcsrirrth *f th*: llepublic of lluhlovl


sl
,
llll :,1.1.1. rr*rrr { liriil*u, I'i*lr ll,rrii \rliltilri Xrrli,r$*l*. \lll :r,Ji!, { billrr*u" i, l'irf;r 1l;rr-ii.lrluu$r{ \..rrljntwL.
ll:.:t!. li \ i.!:.1i : : ]J:.{srt
r\'i. r.1r.t j : : Irt. t.t1"lt lltlitrlt|, fhr {}i}l l:l"1:"1$*

Nr. 1061?_011t:i,.j _din __ |l__1,1_2020


[.a nr.0l-l3ir din Ozi dccentbrie 2020
C'omitetului Na{ional Olimpic qi Sportiv
n,4nlZOl2, mr-rn. Chiqin6u, str. PLrskin I I

Ministerr,rl Educaliei" Culturii qi Cercetdrii a exantinat scrisoarea Comitetului Nafional


Olirnpic ;i Sportiv nr.0l -136 din 04.12.2020;i comurnicd urmdtoarele.
Este regretabil lapturl cd in pofida unei colaboliri profesioniste si receptive din partea MECC,
CNOS clci'iazd fhrir considerafiune de la acleviir prin expllnerea f-aptelor care nll corespund realitdtii
s i dc-rn on st r etrzit o atitud ine necoIe giald.
Dat llincl lirptul, NIECC considerir neccslrfr-l revizuirea rapoartelor cu CNOS din anii
preccclcnli qi rcclaclc:nzli cornpler-r-rentar situalia leali in 1apt.

Astf'el. la clata de 16.03.2018, a fost senrnat dc cdtle N4ECC ;i CNOS, contractul anual nr.1C,
prir incl alocarea nri.iloacelor llnanciale bLrgctare" cilre prevedea linanlarea acliunilor sportivc in
surnit cle 4 000 000 lei gi Ordinul nr.322 din 15.03.18, este dovada legald a transferului pe contul
benelicianrlui (CNOS). Sriplinientar la aceastf, slrnri, inbaza Ordinului nr.454 din 10.04.2018 gi

Orclinr,rltri nr'.1394 din 17.09.18, pe contul CNOS a fbst transferatd suma de 268076,67 lei, pentru
orgauizarea zilei sportivr.riui Ei a rniEcarii olimpicc .,O1i'mpic Fest" ;i dcsfEsurarea cvenimentului

olinrpic .,lico Fe st".


in acceaqi ordine cle oircumstanJe. in anul unneitor, de ciitre MECC Ei CNOS, a fost semnat
contractLrl unual dc linantare' privind aiocarca mijloacelor financiare bugetare nr.59C din
08.02.2019. in r"aloarc dc 8 000 000 lci. care a fost pns in aplicare prin Ordinul nr.115 din
08.02.201(,t. Aclirug[tor la aceastii sumd, prin Orc'linul nr.503 din 15.03.19, s-a mai transl-erat suma
clc 772 7tl0 lci. pentru clesf}Er.rrareazilei sportivulr,ri Ei a miqcarii olimpice,,Olympic Fest-2O19" qi

prin Orclinul nr.l2ti5 din 08.10.2019, slurA dc 17 000 lei, pentru desfa$urarea evenimentului
..O11'mpic Eco lrcsl'' din cacJrul saptdmAnii lrr-rropct'tc a Sportuh,ri.

[)c usemenea, iu limita lrrevederilor' legale. pentnr anul 2020 a fbst prevdzr.rtf, suma de

ti 000 000 lei pcntnr CNOS, insa din tnotivr-rl anrindrii Jocurilor Olinrpice din car,rza pandemiei
CIOVID-l();i ilesponsabiiitiilii CNOS ltrin escliivarea de la raportalea financiard completd gi
neprezcutilrca solclului riunas pentrrr anul 2019, nu a tbsl senlrat un contract anual de finanfare.
Cu rclclirc la ploicctLrl })rogranului National de pregdtire a sportivilor moldoveni pentru
.locurilc Olinrpicc de la 'l'oky'o. MECIC pe parculsul pcrioaclei (2018-2020), a aprobat planuri de

pregittilc pi linanlale a l'ederaliilor sportivc. na{ionitle si a senrnat clr acestea, acorduri cle colaborare
prentrLl liiran!area participitrii la campionatele ;i cantouatrentele de pregatire cdtre Jocurile
Olirnpicc rle vLtrrl, cle la fokyo 2020, acoldfincl o aten{ie deosebitd federaliilor cu potenfial ridicat de
a reprezcnia li.epublica Moldova la Olimpiadlt.
Cu arirt mai ntult. in aceastd perioad[ de pandemie global[, MECC depune maximum efort in
veclerea rren{inerii nivelului de pregdtire inalta a sportivilor moldoveni de top gi sr-rslinerea lor
pentlu ob!ir.ierca rezultatelor remarcabile 1a Jocurile Olimpice.

in strinsi colaborare cu Comisiii Nalionald Extlaordir-rard de Sdndtate Publicd, am


.,\stl'cl,
optat gi coordonat in itlivinla crearii istrLrcliunilor qi regulamentelor pentru desfdEurarea in
continuare a activitirlii sportive in vederea indeplinirii sar'cinilor Ei scopurilor puse de federaliile
sportive.
ir-r ,-,,',-,'ta cclor erpusc, snntern intr-un an greu de pandemie gi in pofida tuturor carenfelor,
treburie sir ntenlincnt in continLlare o colaborare colcgialii. manif-estit-tcl prol'esionalisrn ;i atitudine

pentru l)fontovitrea mi;carii spoltive ;i olimpicc din Republica Moldova.


;i sLrs!inerea
'l'ininrl cont de importanla anului sportiv 2021 ;i de laptul ci urureazd Jocurile Olimpice de

vati clc la'fokyo, prin plisrna prevederilor legale al art.30. alin.i4r; clin Legea nr.33011999,,cu
privire la cLrLtr-trir ttzicit gi sport", MECC inclearnnii CNOS sa excludd toate restanlele de rapoftare
llrranciarir;i sri prezinte soldr-rl rimas din arrr-tl 2019, pentlLt a purcede la etapa semnf,rii noului
coptlact clc linanlale privinc'l alocarea mijloacclor lluanciare bugetare, iu vederea pregatirii intensive
a sportivilor moldoveni citle .Iocurile Olimpice.

Lilia POGOL$A
4 t, //?-)' Ministru
J,.. /
:y'1 lir+/
;./

I
f

1 I
I :.r. .\' t e.1

tel. a)2-277''/Q!_
it t t (- ct,' t ln c e ct

.' ,
/41
4Fta
.l' <$ 6.
COMITETUL NATIONAL OLIMPIC $I SPORTIV
\ww
r-) DIN REPUBLICA MOLDOVA
{)cs NATIONAL OLYMPIC AND SPORTS COMMITTEE
4orno{tr OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Nr. 01 -1 36 din 04.12.2020

Ministerul Educaliei, Culturii


qi Cercetdrii al Republicii Molova
Doamnei Lilia POGOL$A,
Ministru

Stimatd Doamnd Ministru,

in
Comitetul Nalional Olimpic qi Sportiv din Repubiica Moldova s-a adresat
repetate r6nduri Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetdrii in
ultimii trei ani
(2018,2019,2020)cu solicitarea de a prevedea la aprobarea bugetului de stat mijloace
care nu se
financiare pentru organizarea de cdtre CNOS a unor activitdli spotlive,
reg6sesc in planul calendaristic al Ministerului de resoft. Cu
regret, adresdrile CNOS
2020 nu au fost
au rdmas frrd reac{ie. Mai mult decAt atdt, pentru anul bugetar
prevazute mijloace financiare pentru activitail e organrzate de cNos,
inclusiv cu
2020'
privire la pregdtirea sportivilor moldoveni cdtre Jocurile Olimpice de la Tokyo
1,, perioada respectiva (201s-2020) CNOS a propus Ministerului in
cdteva
pentru
randuri, proiectul programului Nalional de preg6tire a sporlivilor moldoveni
rdmas frrd nici o
Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cu regret, Ei aceste propuneri au
reactie.
de Guvem nu a
Este pentru prima datd in istoria statului nostru, cAnd la nivel
pentru Jocurile
fost aprobat un plan de pregatire a sporlivilor din Republica Moldova
de spot1, de a ignora
Olimpice. orice incercare a funclionarilor de stat, responsabili
de a
rolul CNOS in pregatirea gi parliciparea sportivilor noqtri la Jocurile Olimpice Ei
izola cNos poarta caracter subiectiv Ei sunt in detrimentul miqcarii sporlive Ei

olimpice din Moldova.

/. .. "sisu c.f.1014620004967,BcMoldovaAgroindbankSA'munChiginiu'codAGRNMD2X'
,' -\s -.--f{.r* IBAN : MDL; M D9 1AG00000 oozzs elzst zo I Il sD : MD3 7AG00000 00225L2397 303
q;*"** EUR; MD69AG0000000225 12397309
:. h $
.\*,..: JJ EUROPEAN
4133 international(aolvmpic'm(
MD.20|2,Republic ot Moldova, Tel.: (+373 22) 22 31 83 / 22
oLYMP|C
'-.^r'-\ COMMITTEES
r.'u./rJ i tol) Chisinau, str. Pusl{in, 11 Fax: (*n 2\ 22 BB 2l / 22 4\ 33 www'olympic'md
Din cauza pandemiei de COVID-19 edilia a XXXII a Jocurilor olimpice
din

Tokyo a fost transferat6 pentru vara anulut202l' Multe Guverne


in colaborare cu
pentru cel
CNO respective au elaborat programe specifice de pregdtire a sporlivilor
mai important eveniment sportiv din lume'
moldoveni necesita
Pregatirea, deplasarea qi participarea cu succes a sportivilor
de verificdri, raiting, la
cheltuieli, inclusiv pentru parliciparea acestora la competiliile
deplasarii
cele de calificari la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru asigurarea
cheltuieli imporlante de
Echipei olimpice a Republicii Moldova sunt necesare qi alte
logisticd.
CNOS
Avind in vedere imporlanla anului sporliv 2021Ei urmare a consultdrilor
ar putea fi
cu Federaliile Nalionale Sporlive, vd comunicdm, c6 E'chipa Olimpicd
medici' masor'
compusa din 30 sporlivi, 24 antrenori, 6 grupa de administrare,
de cheltuieli'
Vd prezent6m, anexat, Doamnd Ministru, proiectul unui deviz
pe care il
Ne exprimdm disponibilitatea de a colabora eficient cu ministerul
implicdrii
conduceli. Un angajament comun de colaborare ar reprezenta chezdqia
participare
noastre plenare in procesul de asigurare a condiliilor optime de preg6tire qi
de la Tokyo-2020'
a sporlivilor din Republica Mnoldova la Jocurile Olimpice

"'.Presedinte Nicolae JURAVSCHI

c. f. 10 1462000 49 67, BC Moldova Agroindbank SA, mun


Chi9iniu' cod AGRNM D2X'

*cp f,q\
i'*L:.s
*eS*-^
..:$-.# rBAN : MDt: M D9 1AG00000 oozzs alzgt zo
6UR; M D69AG 0 00 000 0225 1239 7 309
r u SD : M D3 7AG00000 00225t2397 303

'3&"ni5il MD-2072, Republic of Molriova, Tel': (+373 22) 22 3| 4| 33


83 / 22 internationa|(Dolvmpic.r
.:CC COM MITTEES
t ,C,.,'
Chisinau, str. Puskin, l'L Fax: i+37322)228821 1224733 www'olympic'md
Proiect

Anexi
La demersul CNOS nr.l-36 din04't2.2020

DEVIZ DE CHELTUIELI
Pentru activitilile/acliunile CNOS-2021

1. nsport (avia bilete) Ch igindu-Tokyo-Chi5indu


Tra
60 pers. x L500 € = 90 000 € = l. 858 500 lei
2. Cheltuieli pentru transportul bagajului
Ch iSi ni u-Tokyo-Ch igini u = 30 000 lei
3. Diurne 30%
60 pers. x 10 zile x 30 S = L8 000 $ = 310 680 lei
A
ci. Asigurare medicalS 5i COVID-19 pentru delegalia oficialS
30 pers. x 30 € = 900 € = 18 585 lei
5. Asigurare medicalS, COVID-19 9i risc sportiv
30 pers. sportivi x 40 € = 1200 € = 24 7BO lei
6. Atributica gi materiale informative de promovare a
imaginii !5rii: Insigne, flSgulele, drapele, buclete, etc. = 25O 000 lei
7. Procu ra rea preparatelor farmacologice
de suslinere gi efort, vitamine = 900 000 lei
B. Procurarea inventarului sPortiv
- 2 bdrci de caiac-canoe =4300€ + 2700€ = 7000€ = L44 550 lei
- padele pentru caiac-canoe = 5 buc;tix 350€ = 1750€ = 36 137 lei
- 2 seturi de tir cu arcul x 3500 € = 7000€ = !44 550 lei
- 4 seturi de box x 350 € = 1400 € = 28 910 lei
- halterex2800€=5600€
2 = 1l-5 640 lei
9. Procurarea !inutelor de paradd 9i echipament sportiv
- 90 seturi de !inuti de paradS x 12 000 lei = 1 080 000 lei
- 90 seturi de echipament sportiv x 8000 lei =720 000 lei
- 30 seturi sportive specializate pentru concurs x
x350€=10500€ = 2!6 825 lei
10. Cheltuieli pentru teste COVID-1-9
60 pers. x 900 lei
1l-. Cantonament de aclimatizare or.Tokyo, Japonia
(cazare,mas5, arenda edificiilor sportiveO
30 pers. x t2 zile x260 S = 93600 5 = 1 615 563 lei
12. Cheltuieli pentru organizarea: Zilei sportivului 9i
A Miscdrii Olimpice, Ziua MondialS Olimpici,
Olimpic Fest, OlimPic Eco-Fest = 350 000 lei

TOTAL: =7 898 693 lei


Curs valuta r la 02.12.2020
L€=20,65 |ei
t5=17,261ei