Sunteți pe pagina 1din 1

Idealul educaţional şi profilul de formare 

sunt definite în documentele de politică


educaţională. Finalităţile pe cicluri sunt definite în documentele curriculare reglatoare, iar
finalităţile pe clase sunt consemnate în cadrul programelor şcolare disciplinare.
Disciplina Geografie vizează construirea profilului absolventului, având ca obiectiv atingerea
unui nivel intermediar de deținere a competențelor-cheie.
Competențele-cheie formate la disciplina Geografie, în principal, sunt:
1. Comunicarea în limba maternă (activități de literație care includ texte cu caracter geografic);
2. Comunicarea în limbă străină (apelul la bibliografie de specialitate într-o limbă străină pentru
a înțelege anumite procese și fenomene cu caracter geografic);
3. Competențele matematice și competențele elementare în științe și tehnologie (folosirea
structurilor matematice, prelucrarea și interpretarea datelor, argumentarea etc.);
4. Competențele digitale (utilizarea dispozitivelor și aplicațiilor digitale în cadrul orelor de
geografie);
5. A învăța să înveți (formularea de obiective și planuri de învățare);
6. Competențele sociale și civice (relaționarea cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare,
implicarea în acțiuni civice);
7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat (participarea la proiecte de grup);
8. Sensibilizare culturală și exprimare artistică (participarea la proiecte și evenimente culturale)