Sunteți pe pagina 1din 12

REPUBLICARE

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA (JUDEȚUL TULCEA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă;
• trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs, malpraxis;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) certificat profesional curent;
k) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste confirmarea și vechimea în specialitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”, la sediul spitalului, str. 1848 nr. 32,
Tulcea.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0240.532.958 – Compartimentul RUNOS.

CENTRUL DE LOGISTICĂ MEDICALĂ ȘI DEPOZIT SANITAR SUD


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Biroul Achiziții medicamente, Serviciul Achiziții publice –
personal civil contractual;
• un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Compartimentul Standardizare medicamente, Secția
Echipamente și consumabile medicale – personal civil contractual;
• un post cu normă întreagă de chimist la Biroul Achiziții dezinfectanți și reactivi, Serviciul Achiziții publice – personal civil
contractual;
• un post cu normă întreagă de chimist la Biroul Evidență echipamente și consumabile medicale, Secția Echipamente și
consumabile medicale – personal civil contractual
• un post cu normă întreagă de biochimist la Biroul Achiziții dezinfectanți și reactivi, Serviciul Achiziții publice – personal civil
contractual.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență (farmacist/ biochimist/ chimist);
c) copie a certificatului/adeverinței de confirmare în gradul profesional, conform cerințelor postului;
d) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
g) cazierul judiciar;
h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
i) chitanță de plată a taxei de concurs;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă și în original în vederea verificării conformității
cu acestea.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija unității, se completează de către candidați și se depun la dosar în termenul
legal. Documentele se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor. Documentele prevăzute la lit. e), g) și h) sunt
valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt afişate la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Locotenent Aviator Gheorghe
Caranda nr. 42, sector 6 şi pe site-ul: www.cfzb.mapn.ro, secţiunea utile – Posturi vacante, şi pot fi ridicate de la sediul unităţii odată
cu depunerea dosarelor.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021.319.58.42, interior 132 sau 108.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ (JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul Secției Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului de
Analize medicale;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul Compartimentului Primire
Urgențe;
• funcția de farmacist-șef în cadrul Farmaciei cu circuit închis.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Pentru funcția de farmacist-șef la concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin. La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională. Pentru
proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0255.511.425, int. 116.

REPUBLICARE
CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ LĂDEȘTI (JUDEȚUL VÂLCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere tip;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea de medic medicină geneală cu drept de liberă practică și este afișată pe site-ul Ministerului
Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul Juridic, Resurse umane, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.764.517.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA (JUDEȚUL PRAHOVA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie în cadrul Secției I Pneumologie –
Compartiment Pneumologie cronici;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pneumologie în cadrul Secției II – TBC –
Compartiment TBC-MDR.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
i) chitanță de plată a taxei de concurs;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate
k) copia actelor prin care și-a schimbat numele, după caz (certificat de căsătorie etc.).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și h) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Bibliografia, tematica de concurs și regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
sunt postate pe site-ul spitalului: www.sanatoriudrajna.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.290.761, int. 212.

SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI (JUDEȚUL SUCEAVA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie în cadrul Secției Obstetrică-
ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase în cadrul Secției Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă în cadrul Secției
Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență în cadrul CPU;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul Laboratorului
de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină fizică și de reabilitare în cadrul Laboratorului
de Recuperare, medicină fizică și balneologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului de
Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de biolog specialist în cadrul Laboratorului de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de biolog în cadrul Laboratorului de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unității.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA (JUDEȚUL BRAȘOV)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Chirurgie pediatrică la Cabinetul din Ambulatoriu.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și /certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Compartimentul Nefrologie din cadrul Secției Medicină internă I.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al
angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă toate drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și împreună cu bibliografia se găsesc
la Serviciul RUONS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Progresului nr. 18 – Serviciul RUONS, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307, sau la sediul spitalului din str. Progresului nr. 18 – Serviciul
RUONS.

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI (JUDEȚUL BOTOȘANI)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
chimist specialist în cadrul Laboratorului de Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) declarație scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care dorește să concureze.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0231.613.240.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie pediatrică la Centrul de Sănătate Mintală
Copii, bd. M. Eminescu nr. 12;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Compartimentul Oftalmologie, str.
Marchian nr. 11;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă I, str.
Marchian nr. 11;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie Darabani, str.
Tudor Vladimirescu nr. 23.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0231.518.812, int. 1141.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie, Compartiment UTIC;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI – str. George Enescu nr. 6;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul pentru Supravegherea, prevenirea și limitarea
infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Gastroenterologie la Compartimentul Gastroenterologie din cadrul Secției
Medicină internă II;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie,
imagistică medicală și CT;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurochirurgie la Compartimentul neurochirurgie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI – str. Marchian nr. 11;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase adulți;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe – str. Marchian nr. 11.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Concursul sua examenul va consta din următoarele probe: proba scrisă (obligatorie); proba clinică sau practică (în funcție de
particularitățile specialității publicate la concurs).
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0231.518.812, int. 1141.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină internă la Cabinetul de Medicină
internă, Ambulatoriu integrat;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul: www.ms.ro la
rubrica: Informare/ Cursuri, concursuri, examene/ Tematici.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNO al spitalului, tel.: 0263.214.818.

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU” CONSTANȚA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Compartimentul Cardiologie din Secția
Medicină internă – personal civil contractual;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la Compartimentul
Dermatovenerologie din Secția Medicină internă – personal civil contractual;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primire
Urgențe – personal civil contractual.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze și acordul persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care va fi
declarată „admis” la consurs/examen;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) copia asigurării de răspundere civilă malpraxis;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
g) cazierul judiciar;
h) certificat de integritate comportamentală/adeverință eliberată conform Legii nr. 118/2019;
i) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum și certificatul de căsătorie și de naștere, acolo unde este cazul;
k) curriculum vitae (model european);
l) chitanță de plată a taxei de concurs;
m) dosar plic.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. e), g) și i) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în original, în termen de valabilitate. Copiile
actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale pentru certificare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului respectiv.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Personal al spitalului. Persoana de contact p.c.c. Ilie Marius, tel.: 0241.660.390, int.
106.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie
generală;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0234.534.000, int. 1374.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOCLIMATOLOGIE BUCUREȘTI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Secția
Recuperare, medicină fizică și balneologie I (Recuperare medicală ortopedie și traumatologie);
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Secția
Recuperare, medicină fizică și balneologie III.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, cu sediul în str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, București, tel.: 021.313.53.30.

CENTRUL DE MEDICINĂ NAVALĂ CONSTANȚA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Medicina muncii la Cabinetul de Medicina muncii.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae – model european;
k) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații
clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria Centrului de Medicină Navală.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul unității și pe site-ul: www.navy.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Dezrobirii nr. 80, Constanța, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la tel.: 0241.655.650, int. 409, persoană de contact plt.adj.pr. Anghel
Nicolae.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Otorinolaringologie la Secția ORL;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Secția Nefrologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului la data depunerii dosarului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al
angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată pe site-ul spitalului sau se poate obține de la Serviciul RUNO.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA (JUDEȚUL CONSTANȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
în specialitatea Medicină sportivă în cadrul Cabinetului de Medicină sportivă.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare (Certificat profesional curent);
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează – A5;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) curriculum vitae;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele de medic specialist în specialitatea postului și sunt afișate pe site-ul Ministerului
Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă II;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă cronici;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.