Sunteți pe pagina 1din 17

UNITATEA MILITARĂ 01016 TÂRGU MUREȘ din cadrul Ministerului Apărării Naționale

scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul
Oficial nr. 421/2016, cu completările și modificările ulterioare și ale Ord. m.s. nr. 869/2015, cu
completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină de familie (șef cabinet medical).
La concurs se pot înscrie medici absolvenți ai facultății de medicină care au drept de liberă
practică, sunt înscriși în Colegiul Medicilor, dețin poliță de asigurare malpraxis și îndeplinesc condițiile
generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în
corpul ofițerilor, prevăzute în art. 1, alin (1) și art. 2, alin. (1) din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 421/2016.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze (va fi pusă la dispoziție
la sediul U.M. 01016 Târgu Mureș);
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa cu principalele date de stare civilă (va fi pusă la dispoziție la sediul U.M. 01016 Târgu
Mureș);
e) fișa de examinare medicală (se va depune la dosar pe timpul preselecției, după efectuarea
examinării medicale);
f) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
g) copie a certificatului de membru al organizației profesionale, cu drept de liberă practică,
avizat pe anul în curs;
h) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
i) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
j) certificat de cazier judiciar în original;
k) adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele
medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
l) formular de bază-date personale (va fi pusă la dispoziție la sediul U.M. 01016 Târgu Mureș);
m) copia poliței de asigurare malpraxis;
n) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. h), j) și k) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea afișată pe site-ul Ministerului Sănătății pentru examenul de medic
specialist - specialitatea Medicină de familie.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul U.M. 01016 Târgu Mureș.
Preselecția pentru concurs constă în parcurgerea următoarelor probe de aptitudini, eliminatorii:
a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini din
cadrul preselecției pot participa la concursul pentru ocuparea postului vacant.
Probele de concurs sunt următoarele: a) analiza și evaluarea activității profesionale și clinice; b)
probă scrisă; c) probă practică/clinică.
Vor fi declarați promovați candidații care obțin minimum 120 de puncte la cele trei probe.
Va di declarat câștigător candidatul care obține cel mai mare punctaj.
Candidatul care va fi declarat câștigător în urma selecției va fi chemat în activitate, în corpul
ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din
aceasta.
Înscrierile la concurs se fac la sediul Unității Militare 01016 Târgu Mureș, bd. Cetății nr. 43
(intrarea din str. Victor Babeș), în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0265.250.272, int. 410.

UNITATEA MILITARĂ 02110 BISTRIȚA din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) –
funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în
corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care
decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării
în activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 02110 Bistrița dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a
fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 02110
Bistrița, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 02110 Bistrița, în termen de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot
completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90
de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3
(trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice
și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului,
conținutul dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul U.M.
02110 Bistrița, str. Avram Iancu nr. 1, loc. Bistrița, județul Bistrița-Năsăud și pe site-ul: www.forter.ro
Persoană de contact: Gabriela Roșca, tel.: 0263.214.688.

UNITATEA MILITARĂ 01476 BÂRLAD din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) –
funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în
corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care
decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării
în activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01476 Bârlad dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a
fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01476
Bârlad, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01476 Bârlad, în termen de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot
completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90
de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3
(trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice
și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului,
conținutul dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul U.M.
01476 Bârlad, str. Tecuciului nr. 1-2, loc. Bârlad, județul Vaslui și pe site-ul: www.forter.ro
Persoană de contact: Goga Lucian, tel.: 0235.424.430, int. 204.

UNITATEA MILITARĂ 02492 TÂRGOVIȘTE din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) –
funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în
corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care
decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării
în activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 02492 Târgoviște dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr.
M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a
fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 02492
Târgoviște, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează
selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 02492 Târgoviște, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu
publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot
completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90
de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3
(trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice
și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului,
conținutul dosarului de înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica precum și data concursului se pot obține la sediul U.M.
02492 Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu nr. 2-4, loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița și pe site-ul:
www.forter.ro
Persoană de contact: Suslov Adrian, tel.: 0245.614.353.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT (JUDEȚUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală la Cabinetul de
Medicină dentară.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică
postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru obținerea gradului de medic specialist în specialitatea
postului, aflată pe site-ul: www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul Resurse Umane, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, Biroul Resurse Umane, sau la tel.:
0251.230.606, int. 144.

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT(JUDEȚUL DOLJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Compartimentul Anestezie-terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la
Compartimentul Neonatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru obținerea gradului de medic specialist în specialitatea
postului, aflată pe site-ul: www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Biroul Resurse Umane, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0251.230.606, int. 144.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radioterapie pentru
Laboratorul de Radioterapie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la
Secția Gastroenterologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie la Secția Ortopedie și traumatologie;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Chirurgie
generală la Secția Chirurgie generală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se
află pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro - concursuri).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0234.534.000, int. 1374.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția clinică ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Compartimentul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
postată pe site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Moților nr. 68, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0264.597.706, int. 117, 110.

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI (JUDEȚUL SUCEAVA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență
la CPU;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină generală cu
competență/atestat în Medicină de urgență la CPU;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la
Compartimentul Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pneumologie
la Secția Pneumologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în
specialitatea postului și pot fi găsite la site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Tematici.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Ion Creangă nr. 1, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU” BĂILEȘTI (JUDEȚUL DOLJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Cabinetul
de Urologie din Ambulatoriul de specialitate;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de
urgență în cadrul CPU.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și va
fi afișată pe site-ul spitalului: www.spitalbailesti.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0251.311.207, int. 613.

SPITALUL „DR. KARL DIEL” JIMBOLIA (JUDEȚUL TIMIȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la
Cabinetul de Gastroenterologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la
Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase -
jumătate de normă la Cabinetul de Boli infecțioase și jumătate de normă la Compartimentul Prevenire a
infecțiilor asociate asistenței medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț,
hotărâre judecătorească etc.)
d) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, în
original;
f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin, în original;
g) cazierul judiciar, în original;
h) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, în original;
i) aviz neuropsihiatric eliberat de medic psihiatru din care să rezulte că este apt din punct de
vedere psihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, în original;
j) chitanță de plată a taxei de concurs, în original;
k) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. e), h) și i) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are
valabilitate de șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele solicitate în
copie se prezintă și în original pentru certificare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Contele Csekonics nr. 4 , Jimbolia,
jud. Timiș sau la tel.: 0256.360.655, int. 133.

SPITALUL „DR. KARL DIEL” JIMBOLIA (JUDEȚUL TIMIȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la
Compartimentul neurologie din cadrul Secției Medicină internă – temporar vacant pe o perioadă
determinată de 16 luni;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția Medicină internă – temporar vacant pe o perioadă determinată de 13 luni.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț,
hotărâre judecătorească etc.)
d) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, în
original;
f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin, în original;
g) cazierul judiciar, în original;
h) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, în original;
i) aviz neuropsihiatric eliberat de medic psihiatru din care să rezulte că este apt din punct de
vedere psihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, în original;
j) chitanță de plată a taxei de concurs, în original;
k) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. e), h) și i) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are
valabilitate de șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate. Copiile solicitate în
copie se prezintă și în original pentru certificare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice
de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la
publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Contele Csekonics nr. 4 , Jimbolia,
jud. Timiș sau la tel.: 0256.360.655, int. 133.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL URZICENI (JUDEȚUL IALOMIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la CPU;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
la Ambulatoriul de specialitate.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică
postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Tematica de concurs și alte relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.:
0243.255.375, int. 131.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția infecțioase adulți;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI
- str. Marchian nr. 11:
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la
Compartimentul ATI - str. George Enescu nr. 6;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Serviciul pentru Supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la
Secția Oncologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă
la Secția Medicină internă Săveni - str. Avram Iancu nr. 2, Săveni;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la
Compartimentul Pediatrie Săveni - str. Avram Iancu nr. 2, Săveni;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la
Compartimentul Gastroenterologie din cadrul Secției Medicină internă II;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie, imagistică medicală și CT;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția
Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la
Compartimentul Neurochirurgie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Secția Cardiologie, din care un medic pentru UTIC.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Concursul sau examenul va consta din următoarele probe: a) proba scrisă (obligatorie); b) proba
clinică sau practică (în funcție de particularitățile specialității publicate la concurs).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0231.518.812, int. 1141.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU (JUDEȚUL SĂLAJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie la Secția Ortopedie-traumatologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția
Pneumologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată pe site-ul spitalului și la avizierul acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0260.616.920, int. 120.

SPITALUL JUDEȚEAȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția
Obstetrică-ginecologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț,
hotărâre judecătorească etc.).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica
de un reprezentant al angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă toate drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și
legislația în vigoare.
Tematica de concurs și bibliografia se găsesc la Serviciul RUONS. Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist..
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau la sediul spitalului din str.
Progresului nr. 18 - Serviciul RUONS.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul de
Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica
în conformitate cu originalul. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun
la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0730.260.249.

SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Medicală cu
sediul în București - funcție de ofițer.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde, obligatoriu, următoarele acte:
a) cerere de înscriere a candidatului în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) curriculum vitae - model European;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) copie certificate de naștere și de căsătorie, unde este cazul;
e) copie de pe livretul militar, unde este cazul;
f) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
g) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
h) polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
i) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
j) cazierul judiciar;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. j), k și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru susținerea examenului/concursului de ofițer
medic specialist în specialitatea Cardiologie.
Candidații vor parcurge următoarele etape: a) examinare psihologică; b) vizită medicală.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Geniului nr. 42B, sector 6, București, în
termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0374.871.622 sau 021.408.10.78.

SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI (JUDEȚUL GORJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul
Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale sau copii legalizate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.