Sunteți pe pagina 1din 28

SPITALUL MUNICIPAL „DR.

EUGEN NICOARĂ” REGHIN (JUDEȚUL MUREȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia cu circuit închis
din cadrul spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs se va afișa la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚA (JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG (JUDEȚUL ARGEȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Secția Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la
Secția Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Endocrinologie la
Compartimentul Endocrinologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie
la Secția Obstetrică-ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie la
CPIAAM;
• un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la
Serviciul de Management al calității serviciilor medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile documentelor de mai sus vor fi însoțite de actele originale. Documentele prevăzute la
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0248.510.100, int. 101.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală cu competență/atestat
în Medicină de urgență la CPU;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la CPU;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la
Compartimentul Oncologie medicală;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Compartimentul
Neurologie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile documentelor de mai sus vor fi însoțite de actele originale. Documentele prevăzute la
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0248.510.100, int. 101.

UNITATEA MILITARĂ 02587 BUCUREȘTI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare
și ale Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală
la Cabinetul de Oncologie medicală din Secția Expertiză și asistență medicală de specialitate;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL în cadrul
Laboratorului de Somnologie din Secția Explorări aeronautice speciale.
Selecția constă în parcurgerea următoarelor etape:
1) Înscrierea candidaților;
2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
3) Preselecția (evaluarea psihologică, evaluarea nivelului pregătirii fizice, examinarea
medicală). Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării preselecției participă la
concurs/examen.
4) Concursul/examenul;
5) Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate – se
realizează de către structura de securitate.
Persoana declarată câștigătoare în urma selecției va fi chemată/rechemată în activitate în
corpul ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile
care decurg din aceasta.
Termen de înscriere la selecție - 15 zile calendaristice de la apariția anunțului în „Viața
medicală”.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de selecție:
a) cererea de înscriere la selecție în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze, adresată comandantului U.M. 02587 București - se completează odată cu depunerea
dosarului;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală - document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă - document tipizat;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) copie xerox de pe diploma de medic;
h) copie xerox de pe certificatul/adeverința de confirmare în gradul profesional, conform
cerințelor postului;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică,
după caz, avizat pe anul în curs;
j) copie xerox de pe polița de asigurare malpraxis, după caz;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale
patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
m) formular de bază-date personale - document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
o) livretul militar sau adeverință eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care
atestă calitatea de rezervist și, după caz, efectuarea pregătirii militare;
p) declarație pe propria răspundere pentru desfășurarea activității timp de cel puțin 4 ani -
document tipizat;
q) dosar cu șină;
r) chitanță de plată a taxei de concurs;
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. g)-j) se prezintă și în original și se restituie după certificarea
copiilor. Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în
termen de valabilitate. Documentele tipizate prevăzute mai sus se vor asigura prin grija Biroului
Resurse Umane, se completează de către candidați și se depun la dosar, cu excepția fișei de
examinare medicală.
Condițiile generale necesare în vederea înscrierii la selecție, condițiile specifice postului,
precum și datele și locul desfășurării probelor sunt afișate la sediul unității, pe site-urile:
www.inmas.ro și www mapn.ro.
Tematica de concurs/examen este cea publicată pe site-ul Ministerului Sănătății pentru
examenul de medic specialist.
Înscrierile se fac la sediul sediul unității, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, București, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.318.72.49, 021.318.73.46, int. 128.

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ (JUDEȚUL SATU MARE)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare,
medicină fizică și balneologie la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică și balneologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0261.854.830, int. 2110.

SPITALUL ORĂȘENESC ȘTEI (JUDEȚUL BIHOR)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Recuperare, medicină
fizică și balneologie la Compartimentul Recuperare, medicină fizică și balneologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie în cadrul Ambulatoriului integrat - Cabinet Ortopedie și traumatologie medicală;
• un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică, având
atestat în Îngrijiri paliative, în cadrul Compartimentului de Îngrijiri paliative.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica, bibliografia și alte informații suplimentare se pot obține la sediul unității, pe site-ul:
www.spitalstei.ro sau la tel.: 0259.333.468.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Cuza Vodă nr. 5, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0259.333.468.

SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, două posturi cu normă întreagă de ofițer, biolog/biochimist în cadrul structurii de
profil din instituție.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde, obligatoriu, următoarele acte:
a) cerere de înscriere a candidatului în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) curriculum vitae - model European;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) copie certificate de naștere și de căsătorie, unde este cazul;
e) copie de pe livretul militar, unde este cazul;
f) copie xerox de pe diploma de licență și master, precum și adeverință/certificat de
confirmare în gradul profesional;
g) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
h) polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
i) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
j) cazierul judiciar;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR, cu modificările
și completările ulterioare;
l) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. j), k și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea anunțului
în „Viața medicală”, iar candidații vor parcurge următoarele etape eliminatorii: a) examinare
psihologică; b) vizită medicală.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru susținerea examenului/concursului de
ofițer specialitatea biologie/biochimie.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea în „Viața
medicală”, la sediul instituției din bd. Geniului nr. 42B, sector 6, București.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0374.871.622 sau 021.408.10.78.

SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie;
• un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală cu competențe în CT, RMN.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru
examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, bd. Dacia nr. 131A, loc. Mioveni, jud.
Argeș, tel.: 0730.013.970.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru
examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, bd. Dacia nr. 131A, loc. Mioveni, jud.
Argeș, tel.: 0730.013.970.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-
ginecologie, cu atestate de studii complementare în Ultrasonografia obstetricală și ginecologică
precum și Chirurgia laparoscopică ginecologică, la Secția Obstetrică-ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-
ginecologie, cu atestate de studii complementare în Chirurgia laparoscopică ginecologică, la
Secția obstetrică-ginecologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină
internă la Secția Medicină internă;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Secția Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Compartimentul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la
Secția Oftalmologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Nefrologie la Stația de
Hemodializă;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția Boli infecțioase adulți;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Boli
infecțioase la Secția Boli infecțioase copii;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Chirurgie
generală la Secția Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie la Secția Ortopedie-traumatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția Anestezie-terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie
și terapie intensivă la Secția Anestezie-terapie intensivă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Concursul se desfășoară pe baza tematicii examenului de obținere a titlului de medic
primar/specialist în specialitatea posturilor publicate, aflată pe site-ul Ministerului Sănătății
(www.ms.ro - Concursuri).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț în „Viața medicală”, pe site-ul spitalului și afișat la sediul instituției, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicare.

SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÂRGU NEAMȚ (JUDEȚUL


NEAMȚ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină
de urgență la Compartimentul Primire Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina muncii la
Serviciul RUONS;
• un post cu normă întreagă de biochimist specialist Biochimie medicală pentru Laboratorul
de Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
respectiv biochimist specialist și poate fi găsită pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0233.790.824, int. 204 sau 0786.089.308.

SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI (JUDEȚUL SUCEAVA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Compartimentul Anestezie și terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reabilitare medicală
la Compartimentul Recuperare, medicină fizică și balneologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) adeverință care să ateste că nu a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2, alin. (1)
din Legea nr. 118/2019.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul administrativ al Spitalului Orășenesc Gura Humorului,
bd. Bucovina nr. 17, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0230.235.078, int. 105 sau la sediul administrativ al
unității din bd. Bucovina nr. 17.

SPITALUL MUNICIPAL MORENI (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină
internă la Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Compartimentul Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la
Compartimentul Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Recuperare, medicină
fizică și balneologie la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la
Ambulatoriu - Cabinetul de Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la
Ambulatoriu - Cabinetul de Oftalmologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Ambulatoriu
- Cabinetul de ORL;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la
Dispensarul TBC;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Compartimentul ATI;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la
Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs se vor afișa la sediul spitalului
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea
înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0245.666.036.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală, cu competență în CT și RMN, pentru Laboratorul de Radiologie și
imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală, cu competență în CT, pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică
medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență
la UPU-SMURD.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul
Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUJC, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.748.001, int. 3269.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă
la Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția Medicină internă;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
Gastroenterologie la Secția Gastroenterologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Nefrologie la Secția
Nefrologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie
la Secția Dermato-venerologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
SPIAM;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Urologie la
Secția Urologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă la Secția ATI,
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la
Secția Neonatologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie
medicală la Secția Oncologie medicală;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală
la Cabinetul de Oncologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală
la Secția Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Cabinetul de Medicină internă - C.S.M. Pîrscov;
• un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică,
competență/atestat în Medicină de urgență, la UPU-SMURD.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Terapie
intensivă - coronarieni;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie -
Terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie generală la Centrul de
Sănătate Multifuncțional Pîrscov - Cabinet Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Otorinolaringologie la Centrul de
Sănătate Multifuncțional Pîrscov - Cabinet ORL;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Centrul de Sănătate
Multifuncțional Pîrscov - Cabinet Pediatrie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice la Cabinetul de Diabet, nutriție și boli metabolice.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ (JUDEȚUL CLUJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie la Serviciul Social de asistență medicală, Dispensar școlar II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate. Pentru documentele solicitate în copie candidații trebuie să prezinte și actele
originale, care vor fi verificate pentru conformitate de către personalul biroului RUSPM,
desemnat pentru înscrierea candidaților la concurs.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în
specialitatea postului, postate pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Dej, str. 1 Mai nr. 2, sau
la tel.: 0264.211.790, int. 135 - Biroul RUSPM.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie
pentru Secția clinică Neurologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.215.050, int. 305.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat,
nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
• un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la
Serviciul de Evaluare și statistică medicală și DRG;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
Otorinolaringologie la Secția ORL;
• un post cu normă întreagă de biolog debutant în cadrul Laboratorului de Analize medicale
pentru punct de lucru de la Scornicești.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003
privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și
funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de
divorț, hotărâre judecătorească etc.).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului la data depunerii
dosarului.
Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are
valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale pentru a fi
certificate în conformitate cu originalul de un reprezentant al angajatorului.
În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant,
documentele prevăzute la lit. c) și d) se înlocuiesc cu declarația pe propria răspundere a
candidatului.
Tematica de concurs este afișată pe site-ul spitalului sau se poate obține de la Serviciul
RUNO.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNO, tel.: 0349.802.550.

SPITALUL MUNICIPAL „SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN” RĂDĂUȚI


(JUDEȚUL SUCEAVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0230.564.067, int. 217.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, funcția de șef Secția Oncologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p.
(vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în
condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care au împlinit vârsta de pensionare
conform legii, nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de
la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile legale, funcția de șef Centru de Hemodializă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a centrului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează după 30 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET (JUDEȚUL SUCEAVA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
• șef Secția Psihiatrie cronici I;
• șef Secția Psihiatrie cronici II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h1) în situația prevăzută la art. 1, alin. (6), un document, certificat de grefă, emis de instanța
judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu
privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 400 de lei și se va achita la casieria spitalului.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p.
(vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii
2 ani în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care au împlinit vârsta de
pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de
la publicarea în „Viața medicală”.
Relaţii suplimentare cu privire la regulament, criteriile de selecție, temele pentru proiectul
de management și bibliografia se obțin de pe site-ul spitalului: www.psihiatriesiret.ro și
tel./fax: 0230.280.061.

SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI (JUDEȚUL GALAȚI)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
urgență;
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină
generală cu drept de liberă practică, având competență/atestat în Medicină de urgență;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă
la Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la
Secția Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-
ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la
Compartimentul Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la
Cabinetul de Oftalmologie al Ambulatoriului integrat;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică sanitară;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la
Compartimentul Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat,
nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat și boli metabolice.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență (însoțită de foaia matricolă) și certificatul de
specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar/declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g) certificat medical tip A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – eliberat de
către Ambulatoriul de specialitate;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
j) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, după caz;
k) curriculum vitae;
l) declarație referitoare la acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter
personal;
m) aviz psihologic;
n) asigurare de malpraxis pentru anul în curs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului
și poate fi găsită pe site-ul: www.ms.ro și la Biroul Resurse Umane, Normare, Salarizare al
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, Normare, Salarizare al
spitalului, tel.: 0236.812.431, int. 50 sau 0236.811.608.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Secția
Urologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-
ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”.