Sunteți pe pagina 1din 12

`

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA
Oras Buftea-Str.Studioului nr.5 Judetul Ilfov
Telefon fax:021/3515295
Nr _________/___________2015

ANUNT
CONCURS ORGANIZAT IN DATA DE 18.11.2014
Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea scoate la concurs in conformitate
cu prevederile H.G. nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare
si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si
temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor
profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din
sistemul sanitar, in acord cu aprobarile Consiliului Judetean Ilfov nr.
,
urmatoarele posturi vacante:
1. doua posturi ASISTENT MEDICAL, in cadrul spitalului pe perioada nedeterminata
cu perioada de proba de 60 de zile de la angajare, in Compartimentul Primiri Urgente;
2. un post de REGISTRATOR MEDICAL pentru CPU - pe perioada nedeterminata.
3. un post REFERENT DE SPECIALITATE CU STUDII SUPERIOARE - DEBUTANT
in cadrul Serviciului RUNOS-Juridic- Contencios - pe perioada nedeterminata ;
4. un post REFERENT DE SPECIALITATE CU STUDII SUPERIOARE - DEBUTANT
in cadrul Serviciului Aprivizionare-Achizitii publice - pe perioada nedeterminata ;
5. un post ECONOMIST DEBUTANT cu studii superioare economice in cadrul Serviciului
Financiar-Contabilitate - pe perioada nedeterminata ;
6. un post ANALIST/PROGRAMATOR/INGINER DE SISTEM INFORMATIC DEBUTANT
in cadrul Compartimentului Informatica - pe perioada nedeterminata ;

ATENTIE !!!
CANDIDATII/ELE PENTRU POSTURILE NOMINALIZATE MAI SUS

VOR SUSTINE CONCURS PE POST


POSTUL VA FI OCUPAT DE CANDIDATUL/A CARE OBTINE MEDIA
CEA MAI MARE, DINTRE CEI CARE CONCUREAZA PE POSTUL
RESPECTIV, CONFORM CERERII DE INSCRIERE LA CONCURS
DUPA PERIOADA DE PROBA ASISTENTII MEDICALI VOR FI
EVALUATI SI POT FI MENTINUTI IN COMPARTIMENTUL PRIMIRI
URGENTE sau POT FI REPARTIZATI IN ALTE SECTII CU PATURI,
DUPA CAZ
1

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI


In vederea participarii la concurs, in termen de maxim 10 zile de la data afisarii
acestui anunt,la sediul unitatii Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea, candidatii
pot depune la Secretariatul spitalului dosarul de inscriere.
CONDITII SPECIFICE CANDIDATILOR
PENTRU ASISTENT MEDICAL:
Candidatii vor prezenta obligatoriu
- Certificatul de membru eliberat de OAMGMAMR VIZAT PE ANUL 2015;
- Adeverinta sau copie Carnet de munca cu vechimea la zi;
- Diploma de absolvire a studiilor si Certificatul de membru in specialitate.
PENTRU REFERENT DE SPECIALITATE CU STUDII SUPERIOARE - debutant
in cadrul Serviciului RUNOS-Juridic- Contencios
- CURS DE RESURSE UMANE.
PENTRU REFERENT DE SPECIALITATE CU STUDII SUPERIOARE - debutant
in cadrul Serviciului Aprovizionare Achizitii publice
- ABILITATI DE LUCRU PE COMPUTER

Ultima zi de inscriere este data de

Dosarul pentru inscriere la concurs pentru posturile nominalizate va


cuprinde urmatoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care
candidatul doreste sa concureze;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta
care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului
i) chitanta de plata a taxei de concurs ( 50 lei);
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta nsoite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul
comisiei de concurs, sau n copii legalizate.
2

Cererea de nscriere se intocmeste olograf de catre fiecare candidat/a si


se specifica obligatoriu postul pentru care candideaza. Cererea se depune la
Secretariatul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea.
Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul dosarului pentru
concurs se obtin la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului.
In termen de 1 zi lucratoare de la data finalizarii inscrierilor, comisia de concurs
studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea
mentiunii Admis sau Respins la concurs, pna cel mai tarziu la data de
14.11.2014, ora 10,00, cand se afiseaza rezultatele evaluarii dosarelor.
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea admis
sau respins, la sediul Spitalului de Obstetrica GInecologie Buftea.
In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de
inscriere candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.
Rezultatul contestatiei se afisaza in termen de maxim 24 de ore de la
data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
REGULILE PRIVIND CONTESTATIILE SI SOLUTIONAREA LOR SE APLICA
PENTRU FIECARE PROBA SUSTINUTA
Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi
ca urmarea a evaluarii dosarului si ca urmarea a declararii admis in urma
solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.
Concursul consta dintr-o proba scrisa si interviu sau proba practica.
Proba scrisa va avea loc in data de
pe durata a 2 (doua) ore si consta in:

, se desfasoara

- tratarea pe larg a 3 (trei) subiecte din bibliografia de concurs sau


- rezolvarea unui TEST GRILA continand 10 intrebari cu unul, doua sau trei
raspunsuri corecte, rezolvat in prezenta comisiei de concurs.
Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare
membru al comisiei de concurs.
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel
putin nota 7.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.
Interviul sau proba practica se va sustine in data
Probele se sustin in limba romana
Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la
concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei
aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.
3

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la


locul desfasurarii concursului, sediul Spitalului de Obstetrica GInecologie
Buftea, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei
probe cu mentiunea admis sau respins.
La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai
mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, are prioritate cel care are
specializari in domeniul postului pentru care a candidat.
Daca si in acest caz se mentine egalitatea atunci departajarea se va face
printr-o proba practica.
BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST/PEDIATRIE:
1. TITIRCA L. Urgenele Medico-Chirurgicale , editia 2013:
a) Insuficienta respiratorie acuta (Pag. 167 171);
b) Insuficienta cardiaca (Pag. 172 174);
c) Colapsul (Pag. 175 179);
d) Convulsiile (Pag. 180 184);
e) Sindromul de deshidratare acuta (Pag. 185 189);
f) Criza de astm bronsic (Pag. 25 27);
g) Resuscitarea Cardio-respiratorie (Pag. 52 68);
h) Tulburarile de ritm ale inimii (Pag. 69 77);
i) Hemoragiile digestive superioare (Pag. 95 100);
j) Colica Nefrotica (Pag. 113 116);
k) Retentia acuta de urina (Pag. 116 118);
l) Starile comatoase (Pag. 120 123);
m) Socul traumatic,cardiogen,anafilactic,septic (Pag. 263 272);
2. LEGISLAIE:
a) Ordinul M.S.F. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activittile medicale si a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza national de date privind deseurile rezultate din
activittile medicale;
b) Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor nosocomiale n unittile sanitare.
BIBLIOGRAFIE CONCURS REGISTRATOR MEDICAL:
1. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
2. Ordinul M.S.F. nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii si codificrii
structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale
unittilor sanitare din Romnia;
3. Ordinul comun M.S.P. C.N.A.S. nr. 1782/576/2006 privind nregistrarea si
raportarea statistic a pacientilor care primesc servicii medicale n regim de
spitalizare continu si spitalizare de zi.
4

BIBLIOGRAFIE CONCURS REFERENT DE SPECIALITATE CU STUDII


SUPERIOARE - DEBUTANT in cadrul Serviciului RUNOS-Juridic- Contencios
1. Legea nr. 53 / 2003 -Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea - Cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul M.S. nr. 547 / 2010 de aprobare a Regulamentului privind acordarea
sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa
nr. II/2 la Legea - cadru nr. 330 / 2009 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice.
BIBLIOGRAFIE CONCURS REFERENT DE SPECIALITATE CU STUDII
SUPERIOARE - DEBUTANT in cadrul Serviciului Aprovizionare Achizitii publice.
1. Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
(Cap. I sectiunea a 3- a;Cap. II, sectiunile a 2- a si a 3- a;Cap. III sectiunea a 7-a).
2. Hotararea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(Cap III si Cap. IV).
BIBLIOGRAFIE ECONOMIST DEBUTANT in cadrul Serviciului Financiar-Contabil
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. Legea nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Hotararea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor
publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5

7. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea


si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 356/2013 legea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificarile
si completarile ulterioare;
9. Ordinul comun CNAS/MS nr. 360/619 2014 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2014 a Hotrrii Guvernului nr. 400/2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru care
reglementeaz conditiile acordrii asistentei medicale n cadrul sistemului
de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu modificarile si
completarile ulterioare;
10. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
11. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plat si de
valorificare a bunurilor aparinnd institutiilor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
12. H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe tar
garantat n plat
BIBLIOGRAFIE ANALIST/PROGRAMATOR/INGINER DE SISTEM INFORMATIC
in cadrul Compartimentului Informatica

1. Corina Pascu si Adrian Pascu Totul despre SQL interogarea bazelor de


date Ed. Tehnica Bucuresti 1994;
2. Visual Fox Pro Ghidul programatorului Ed. Teora 2000;
3. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
4. Ordinul comun M.S.P. C.N.A.S. nr. 1782/576/2006 privind nregistrarea si
raportarea statistic a pacientilor care primesc servicii medicale n regim de
spitalizare continu si spitalizare de zi.

MANAGER,

SPITALUL DE
OBSTETRICA
GINECOLOGIE BUFTEA
____________

PROCEDURA OPERATIONAL
privind organizarea concursurilor
de ocupare posturi vacante

NR.

Cod: P.O.R.9

Compartiment RUNOS

ANUNT
CONCURS ORGANIZAT IN DATA DE
Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea scoate la concurs in conformitate
cu prevederile H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare
si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si
temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor
profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din
sistemul sanitar, in acord cu aprobarile Consiliului Judetean Ilfov nr. ........... ,
urmatoarele posturi vacante:
1.
un post CHIMIST pe perioada nedeterminata;
2.
un post BIOLOG DEBUTANT pe perioada nedeterminata;
3.
cinci posturi ASISTENT MEDICAL, in cadrul spitalului pe perioada nedeterminata
cu perioada de proba de 60 de zile de la angajare, in Sectia A.T.I.;
4.
un post ASISTENT/A MEDICAL pentru Serviciul de Supraveghere si Control al
Infectiilor Nosocomiale, specialitatea Igiena pe perioada nedeterminata;
5.
trei posturi INFIRMIERA DEBUTANTA in cadrul Sectiei A.T.I. pe perioada
nedeterminata;
6.
doua posturi BRANCARDIER in cadrul Sectiei A.T.I. pe perioada nedeterminata;
7.
un post de REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT pe perioada nedeterminata.

ATENTIE !!!
CANDIDATII/ELE PENTRU POSTURILE NOMINALIZATE MAI SUS

VOR PRECIZA IN CEREREA DE INSCRIERE POSTUL


PENTRU CARE OPTEAZA
POSTUL VA FI OCUPAT DE CANDIDATUL/A CARE OBTINE MEDIA
CEA MAI MARE, DINTRE CEI CARE CONCUREAZA PE POSTUL
RESPECTIV, CONFORM CERERII DE INSCRIERE LA CONCURS
DUPA PERIOADA DE PROBA ASISTENTII MEDICALI VOR FI
EVALUATI SI POT FI MENTINUTI IN SECTIA A.T.I. sau POT FI
REPARTIZATI IN ALTE SECTII CU PATURI, DUPA CAZ

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI


7

In vederea participarii la concurs, in termen de maxim 10 zile de la data afisarii


acestui anunt, , la sediul unitatii Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea,
candidatii pot depune la Secretariatul spitalului dosarul de inscriere.
CONDITII SPECIFICE CANDIDATILOR
PENTRU ASISTENT MEDICAL:
Candidatii vor prezenta obligatoriu
1. Certificatul de membru eliberat de OAMGMAMR VIZAT PE ANUL 2015;
2. Adeverinta sau copie Carnet de munca cu vechimea la zi;
3. Diploma de absolvire a studiilor si Certificatul de membru in specialitatea
IGIENA, pentru candidatii la postul de asistent medical in cadrul SSCIN.

Ultima zi de inscriere este data de


Dosarul pentru inscriere la concurs pentru posturile nominalizate va
cuprinde urmatoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care
candidatul doreste sa concureze;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta
care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului
i) chitanta de plata a taxei de concurs ( 50 lei);
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta nsoite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul
comisiei de concurs, sau n copii legalizate.
Cererea de nscriere se intocmeste olograf de catre fiecare candidat/a si
se specifica obligatoriu postul pentru care candideaza. Cererea se depune la
Secretariatul Spitalului de Obstetrica GInecologie Buftea.
Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul dosarului pentru
concurs se obtin la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului.
In termen de 1 zi lucratoare de la data finalizarii inscrierilor, comisia de concurs
studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea
mentiunii Admis sau Respins la concurs, pna cel mai tarziu la data de
cand se afiseaza rezultatele evaluarii dosarelor.
8

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea admis


sau respins, la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea.
In termen de 24 de ore de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor de
inscriere candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.
Rezultatul contestatiei se afisaza in termen de maxim 24 de ore de la
data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
REGULILE PRIVIND CONTESTATIILE SI SOLUTIONAREA LOR SE APLICA
PENTRU FIECARE PROBA SUSTINUTA
Concursul este continuat de catre candidatii care au fost declarati admisi
ca urmarea a evaluarii dosarului si ca urmarea a declararii admis in urma
solutionarii contestatiei privind analiza dosarului.
Concursul consta dintr-o proba scrisa si interviu sau proba practica.
Proba scrisa va avea loc in data de
pe durata a 2 (doua) ore si consta in:

, se desfasoara

- tratarea pe larg a 3 (trei) subiecte din bibliografia de concurs sau


- rezolvarea unui TEST GRILA continand 10 intrebari cu unul, doua sau trei
raspunsuri corecte, rezolvat in prezenta comisiei de concurs.
Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare
membru al comisiei de concurs.
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel
putin nota 7.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.
Interviul sau proba practica se va sustine in data
Probele se sustin in limba romana
Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la
concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei
aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la
locul desfasurarii concursului, sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie
Buftea, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei
probe cu mentiunea admis sau respins.
La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai
mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, are prioritate cel care are
specializari in domeniul postului pentru care a candidat.

Daca si in acest caz se mentine egalitatea atunci departajarea se va face


printr-o proba practica.
BIBLIOGRAFIE CONCURS CHIMIST
Denisa Mihele Biochimie clinica Editura Medicala Bucuresti 2003;
N. Mitrica Kondi Laborator clinic Biochimie Ed. Medicala Bucuresti 1981;
Metode de Laborator Editura Medicala Bucuresti 1977 Volumul II.
BIBLIOGRAFIE CONCURS BIOLOG DEBUTANT
- D. Buiuc, M. Negut
Tratat de microbiologie clinica Ed. Medicala Bucuresti 2009;
- Ghe. Dimache, D. Panaitescu
Microbiologie si Parazitologie medicala Ed. Uranus Bucuresti 1984;
3. Metode de Laborator Editura Medicala Bucuresti 1977 Volumul II.
BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST/PEDIATRIE:
1. C. Mozes Manual de tehnica ingrijirii bolnavului Editia a-IV-a, Volumul II:
a) Administrarea medicamentelor (Cap. 6, Pag. 180 276);
b) Hidratare si mineralizarea organismului (Cap. 7, Pag. 279 284);
c) Particularitatile de ingrijire a copilului sanatos si bolnav (Pag. 458 509).
2. TITIRCA L. Urgenele Medico-Chirurgicale:
a) Urgentele aparatului respirator (Pag. 17 34);
b) Urgentele abdominale (Pag. 85 101);
c) Urgentele in pediatrie (Pag. 167 198).
3. Idem
Traumatismele abdominale, bazinului si membrelor (Pag. 303 320).
4. LEGISLAIE:
a) Ordinul M.S.F. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activittile medicale si a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza national de date privind deseurile rezultate din
activittile medicale;
b) Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor nosocomiale n unittile sanitare.
c) O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical, cu
modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE CONCURS ASISTENT MEDICAL DE IGIENA:


a) Ordinul M.S.F. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activittile medicale si a Metodologiei de
10

culegere a datelor pentru baza national de date privind deseurile rezultate din
activittile medicale;
b) Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor nosocomiale n unittile sanitare.
c) O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical, cu
modificarile si completarile ulterioare.
BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA:
1. GHIDUL INFIRMIERELOR Note de curs 2011, editat de O.A.M.G.M.A.M.R.:
a) Respectarea drepturilor persoanelor ingrijite
- drepturile copilului conform prevederilor Legii nr. 272/2004;
- drepturile pacientului conform prevederilor Legii nr. 46/2003.
b) Planificarea propriei activitati calitatile pe care trebuie sa le detina o
infirmiera.
2. Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor nosocomiale n unitatile sanitare.
- Ghid practic de management al expunerii accidentale la produse biologice
(Editat de M.S. 2004)
3. Ordinul M.S.P. nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curtarea, dezinfectia si sterilizarea n unittile sanitare;
4. Ordinul M.S.F. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activittile medicale si a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza national de date privind deseurile rezultate din
activittile medicale;
BIBLIOGRAFIE CONCURS BRANCARDIER
1. C. Mozes Manual de tehnica ingrijirii bolnavului Editia a-IV-a, Volumul II:
Particularitatile de ingrijire a copilului sanatos si bolnav (Pag. 458 509).
2. Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor nosocomiale n unitatile sanitare.
a) Definitia infectiilor nosocomiale;
b) Anexa IV Precautiuni Universale.

3. Ordinul M.S.P. nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curtarea,
dezinfectia si sterilizarea n unittile sanitare - Capitolele I, II si III;
4. Ordinul M.S.F. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activittile medicale si a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza national de date privind deseurile rezultate
din activittile medicale;

BIBLIOGRAFIE CONCURS REGISTRATOR MEDICAL:


4. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
11

5. Ordinul M.S.F. nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii si codificrii


structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale
unittilor sanitare din Romnia;
6. Ordinul comun M.S.P. C.N.A.S. nr. 1782/576/2006 privind nregistrarea si
raportarea statistic a pacientilor care primesc servicii medicale n regim de
spitalizare continu si spitalizare de zi.
MANAGER,

12

S-ar putea să vă placă și