Sunteți pe pagina 1din 4

Măsuri pentru stimularea angajării persoanelor – OUG 132/2020

Baza legala:
- OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă,
publicata in MOf nr 720 din 10 august 2020;
- HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor
acordate în baza OUG 132/2020, publicata in MOf nr 794 din 31 august 2020;
- OMMPS 1.392/2020 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor
prevăzute la art. 4 alin. (2) din HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de
decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG 132/2020, publicat in MOf
nr 850 din 16 septembrie 2020;
- OMMPS 1.393/2020 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor
prevăzute la art. 1 alin. (2) din HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de
decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG 132/2020, publicat in MOf
nr 850 din 16 septembrie 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In MOf nr 720 din 10 august 2020 a fot publicata OUG 132/2020 prin care s-au
introdus o serie de măsuri care se doresc a veni in sprijinul salariaților și angajatorilor.

1. Reducerea timpului de muncă a salariaților

Codul muncii prevede ca, pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata
normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.
Conform OUG 132/2020, în cazul reducerii temporare a activității determinate de
instituirea stării de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului
de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de
muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a
salariaților, anterior comunicării deciziei salariatului. Conform HG 719/2020, pentru
anul 2020, aceasta măsura se aplică până la 31 decembrie 2020.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o


perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de
stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se
aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă
inegal.
Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru,
modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică
salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în
REVISAL cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.
Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de
o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în CIM și
salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii
1
timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul
efectiv lucrat.
Indemnizația este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent
lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj după
îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor
din salarii din perioada pentru care se face solicitarea.
Indemnizația nu se cumulează pentru același angajat cu alte măsuri adoptate in
aceasta perioada (stimulentul de 41,5% conform OUG 92/2020 sau OUG 132/2020).

Primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor
salariați, în afara programului de lucru stabilit conform acestei masuri, constituie
contravenție și angajatorul se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare
persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Procedura de decontare a sumelor, precum și perioada de aplicare a acestei măsuri


au fost stabilite prin HG 719/2020. Astfel, angajatorul depune o cerere, insotita de
urmatoarele documente:
- o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor
prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (11) din OUG 132/2020;
- lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul
legal al angajatorului.

Modelele cererii și a celorlalte documente solicitate au fost aprobate prin OMMPS


1.393/2020, publicat in MOf nr 850 din 16 septembrie 2020.
In cadrul cererii, entitatile care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente
veniturilor din salarii completează câte un rând pentru fiecare lună din cadrul
trimestrului pentru care se solicită decontarea. De exemplu, în cazul în care se solicită
decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează o
singură cerere cu câte un rând pentru fiecare lună în parte.
Lista persoanelor se completează pentru fiecare lună în parte în cazul entitatilor
care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii. De exemplu, în
cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III,
se completează câte o listă pentru fiecare lună.

La cerere, se anexeaza si copia documentului din care rezultă dovada plății (ordin
de plată/extras de cont etc.) obligațiilor fiscale aferente lunii/trimestrului pentru care se
solicita indemnizatia.

Cererea și documentele de mai sus se depun prin platforma aici.gov.ro.


Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.
Angajatorii, prin reprezentanții legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea și
veridicitatea datelor înscrise în aceste documente.

2
Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației se efectuează în
termen de cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor și după plata impozitelor
și contribuțiilor aferente.

În situația în care angajatorul nu recuperează indemnizația de la bugetul


asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la
salariat. Indemnizația reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitării și
plății contribuțiilor sociale. Prin excepție de la prevederile Codului fiscal, angajatorii
datorează CAM atat pentru drepturile salariale aferente timpului de muncă lucrat, cât și
pentru indemnizația de 75% care constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor
pentru șomaj.
Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2), lit a) din
Codul fiscal – adica:
Baza de calcul = Venitul brut – contributiile sociale datorate – deduceri,
ca si cum angajatul ar avea functia de baza la acea societate.

Daca în cursul aceleiași luni salariatul obține atât venituri din salarii, cât și aceasta
indemnizație, în vederea impozitării, acestea se cumulează, pentru a se acorda deducerea
personala.
Pe perioada de aplicabilitate a acestei măsuri sunt interzise angajarea de
personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către
salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități
desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează și
la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr.
31/1990.
Pe perioada de aplicabilitate a măsurii, salariatul beneficiază de toate celelalte
drepturi prevăzute în CIM sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul
efectiv lucrat. Prin excepție, acordarea de bonusuri, precum și alte adaosuri la salariul de
bază pentru structura de management a angajatorului se efectuează după finalizarea
perioadei de aplicare a măsurii.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita


decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
b) reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna
anterioară aplicării acestei masuri sau, cel mult, din luna dinaintea lunii
anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.
În cazul ONG, precum și al angajatorilor din categoria PFA, II, IF, diminuarea se
raportează la veniturile realizate, in cazul lor neputand fi vorba de cifra de afaceri.

Pe perioada aplicării acestei măsuri, salariații afectați nu pot efectua muncă


suplimentară la același angajator si nu li se poate reduce programul de lucru în baza art.
52 alin. (3) din Codul muncii.
În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniția
concedieri colective.

3
Indemnizația se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni
în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de
șomaj si se utilizeaza si la calculul indemnizației de șomaj.

2. Incheierea de CIM pe perioada determinata

Până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea


angajatorului, pentru angajații care încheie CIM pe perioadă determinată de până la 3
luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, reprezentând 41,5%
din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru
de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din salariul mediu brut, aferent perioadei lucrate.
Angajatorul are obligația de a plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza
CIM pe perioadă determinată, indemnizatia fiind decontată ulterior de către ANOFM.
Decontarea sumei se face la cererea angajatorilor pe baza declarației pe propria
răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor impuse, însoțită de lista
persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al
angajatorului, după îndeplinirea de către aceștia a obligațiilor declarative și de plată
aferente veniturilor din salarii, din perioada pentru care se face solicitarea. Practic,
cererea și celelalte documente solicitate se depun în luna curentă pentru luna anterioară.
Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a acestor sume se efectuează în
termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, numai pentru angajații care se
regăsesc în REVISAL, în baza procedurii aprobate prin HG 719/2020.

În vederea identificării beneficiarilor, agențiile pentru ocuparea forței de muncă


verifică, prin consultarea REVISAL, listele în format electronic cu persoanele angajate cu
CIM pe perioadă determinată.
Modelele cererii și a documentelor necesare pentru solicitarea acestor sume au
fost aprobate prin OMMPS 1.392/2020, publicat in MOf nr 850 din 16 septembrie 2020.

Noutati Contabile SRL este o firmă de contabilitate din București, având ca asociat pe Lect.
Univ. Dr. Rapcencu Cristian. Oferim servicii de:
- Contabilitate;
- Consultanță fiscală-contabilă;
- Certificarea declaratiilor fiscale;
- Cursuri de pregatire profesionala;
- Alte servicii financiar-contabile.

Când aveți nevoie de soluții pentru orice problemă în aceste domenii, (fie că este vorba de
o întrebare punctuală, de reflectarea unor înregistrări contabile, de un tratament fiscal ori
monografie contabilă pe o speță anume) vă putem oferi sprijin, contactându-ne la
noutatifiscale@gmail.com.

S-ar putea să vă placă și