Sunteți pe pagina 1din 1

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: SMART Start-UP - Antreprenoriat inovativ si sustenabil in Sud Muntenia


Contract POCU/82/3/7/105848
Anexa 4

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA


ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a………………………………………………………………, cu domiciliul în
localitatea …………………………………, str. ……………………………., nr. ......, bl. ......., sc. …..,
ap. ….….., jud. ………………………..., CNP: ………..………………….……..…, posesor/posesoare
al actului de identitate BI / CI, seria: .….… nr: ....……………, telefon: ………………….,
email: …………………………………, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul proiectului ”SMART Start-
UP - Antreprenoriat inovativ si sustenabil in Sud Muntenia” -
POCU/82/3/7/105848.

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul


proiectului, de către Beneficiar: Camera de Comert si Industrie a Romaniei și
partenerii săi: OTP Consulting Romania SRL– Partener 1 și Camera de Comerț și
Industrie Prahova- Partener 2.

Declar că sunt de acord ca fotografiile / înregistrările audio-video care se vor


realiza în cadrul proiectului să fie utilizate de către Beneficiar și Parteneri în scopul
promovării activităților desfățurate în proiect și că sunt de acord să fie utilizate și
publicate în materialele publicitare audio/video, presa scrisă, aferente și / sau în
legătură cu proiectul.

Data: .................... Semnătura: ......................

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020