Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA BABEŞ–BOLYAI
1.2 Facultatea FACULTATEA DE LITERE
1.3 Departamentul CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZǍ
1.4 Domeniul de studii FILOLOGIE
1)
1.5 Ciclul de studii MASTERAT
1.6 Programul de studii/ Calificarea Master în filologie
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei LMU 1206 CORPORALITǍŢI
2.2 Titularul activităţilor de curs Conferenţiar dr. Alina Preda
2.3 Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conferenţiar dr. Alina Preda
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul Conţinut2) DS
disciplinei Obligativitate3) DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/ laborator/ proiect 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/ laborator/ proiect 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40
Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 40
Tutoriat (pe semestru) 10
Examinări (pe semestru) 10
Alte activităţi..................................... -
3.7 Total ore studiu individual 140
3.8 Total ore pe semestru 182
3.9 Numărul de credite4) 7
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum --
4.2 de competenţe --
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablǎ şi cu laptop, videoproiector şi software adecvat – Power Point

5.2 de desfăşurare a seminarului- Sală de curs, dotată cu tablǎ şi cu laptop, videoproiector şi software adecvat – Power Point

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe C4 Analiza şi prezentarea sinteticǎ şi analiticǎ a fenomenelor filosofico-literare, estetice şi socio-culturale care oglindesc statutul bărbatului și pe cel
profesionale al femeii în contextul cultural, politico- istoric și religios specific societății din perioada anticǎ și până la momentul actual;
C4.3 Analiza textelor filosofico-literare și a operelor de artă axate pe reprezentarea corpului uman cu respectarea normelor de cercetare specifice;
C4.5 Utilizarea literaturii de referinţǎ pentru interpretareaunor texte literare ce oglindesc perspecivele asupra sexualității din perioada anticǎ și până
la momentul actual;
C4.6 Elaborarea unui proiect pe o temǎ datǎ, respectând normele de cercetare;
C4.7 Interpretarea criticǎ a unui text de complexitate medie, pe baza conceptelor şi metodelor studiate.
Competenţe CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbii şi literaturii în deplinǎ concordanţǎ cu etica profesionalǎ;
transversale CT2 Relaţionarea în echipǎ; comunicarea interpersonalǎ şi asumarea de roluri specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Formularea, în cadrul unor proiecte profesionale, a unui punct de vedere personal asupra fenomenului literar
contemporan, pornind de la poziţiile exprimate în textele de criticǎ literarǎ avậnd tangenţǎ cu studiile de gen, precum şi
asupra textelor literare specifice, pornind de la bibliografia de specialitate.
7.2 Obiectivele specifice 1. Explicarea formelor de evoluţie a literaturii/artei şi interpretarea fenomenului literar contemporan în context istoric şi
cultural.
2. Analiza romanului contemporan în contextul cultural şi mental al epocii căreia îi aparţine.
3. Analiza unor opere din literatură/artǎ prin raportarea la un sistem de concepte, teme şi locuri comune caracteristice
studiilor de gen.
4. Interpretarea şi evaluarea criticǎ a reprezentǎrilor diferenţelor de gen oglindite în fenomenului literar/artistic
contemporan în contextul societǎţii postmoderne.
5. Realizarea comentariului unui text literar prin utilizarea aparatului conceptual şi terminologic din teoria literarǎ,
naratologie şi studii de gen.
8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Distincții terminologice – studii de gen, feminism, studii ale masculinității. Utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere;
discuţii pe baza unor exemple
2. Corpul din perspectivă religioasă I Prelegerea participativă, expunerea, exemplificarea
3. Corpul din perspectivă religioasă II Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,
demonstraţia, exemplificarea
4. Reprezentări ale feminităţii - perspective istorice, sociale şi culturale I Prelegerea participativă, expunerea, exemplificarea
5. Reprezentări ale feminităţii - perspective istorice, sociale şi culturale II Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,
exemplificarea
6. Reprezentări ale feminităţii - perspective istorice, sociale şi culturale III Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,
exemplificarea
7. Reprezentări ale masculinităţii. perspective istorice, sociale şi culturale I Prelegerea participativă, expunerea, exemplificarea
8. Reprezentări ale masculinităţii. perspective istorice, sociale şi culturale II Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,
exemplificarea
9. Reprezentări ale masculinităţii. perspective istorice, sociale şi culturale III Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,
exemplificarea
10. Film şi corporalitate I Prelegerea participativă, expunerea, exemplificarea
11. Film şi corporalitate II Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,
exemplificarea
12. Corpul în literatură I Prelegerea participativă, expunerea, exemplificarea
13. Corpul în literatură II Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,
exemplificarea
14. Discurs și gen. Discriminarea oglindită în limbaj. Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,
exemplificarea
Bibliografie:
1. Băban, Adriana, „Construcţia socială a feminităţii şi masculinităţii. Exemple de practici instituţionale şi individuale în România”, în Ghizela Cosma, Enikö Magyari Vincze şi
F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5 1
Ovidiu Pecican (eds.), Prezenţe feminine. Studii despre femei în România, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei Desire, 2002, pp. 43-76.
2. Burrus, Christina, Frida Kahlo, Bucureşti, Editura Univers, 2007.
3. Châtelet, Albert şi Bernard-Philippe Groslier (eds.), Istoria artei (Larousse), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006.
4. Cioran, Emil, „Analiza surâsului”, în: Eseuri, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988, pp. 111-112.
5. Corbin, Alain, Jean-Jaques Courtine şi Georges Vigarello (coord.) Istoria corpului, vol. 1 şi 2, Traducerea: Simona Manolache, Gina Puică, Muguraş Constantinescu, Giuliano
Sfichi, Bucureşti, Grupul Editorial Art, 2008.
6. Dadoun, Roger, Erotismul, traducere de Adrian Ene, Bucureşti, Editura Corint, 2004.
7. Diamond Jared, Evoluţia sexualităţii umane, traducere: Andreea Dima, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007.
8. Dragomir, Otilia, şi Mihaela Miroiu, (eds.), Lexicon feminist, Iaşi, Editura Polirom, 2002.
9. Durand, Gilbert, Figuri mitice şi chipuri ale operei. De la mitocritică la mitanaliză, traducere: Irina Bădescu, Bucureşti, Editura Nemira, 1998.
10. Eco, Umberto (ed.) Istoria frumuseţii, traducere: Oana Sălişteanu, Bucureşti, Enciclopedia RAO, 2005.
11. Eco, Umberto (ed.) Istoria urâtului, traducere: Oana Sălişteanu şi Anamaria Gebăilă, Bucureşti, Enciclopedia RAO, 2007.
12. Evola, Julius, Metafizica sexului, traducere: Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, pp. 117-121, 251-266.
13. Foucault, Michel, Istoria sexualităţii, Timişoara, Editura de Vest, 1995.
14. Frontisi, Claude (coord.), Istoria vizuală a artei (Larousse), Bucureşti, Enciclopedia RAO, 2007.
15. Gatens, Moira, Feminism şi filozofie. Perspective asupra diferenţei şi egalităţii, traducere: Olivia Rusu-Toderean, Iaşi, Editura Polirom, 2001.
16. Hollingsworth, Mary, Arta în istoria umanităţii, Bucureşti, Enciclopedia RAO, 2004.
17. Kristeva, Julia, Noile maladii ale sufletului, traducere: Sabina Dorneanu, Bucureşti, Editura Trei, 2005, pp. 164-169.
18. Miroiu, Mihaela, Gândul umbrei. Abordări feministe în filosofia contemporană, Bucureşti, Editura Alternative, 1995, pp. 56-94.
19. Oprescu, George, Consideraţii asupra artei moderne, Bucureşti, Editura Meridiane, 1969, pp. 39-47, 90-105.
20. Petraş, Irina, Feminitatea limbii române. Genosanalize, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2002.
21. Sontag, Susan, Boala ca metaforă. SIDA şi metaforele ei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995.
22. Sora, Simona, Regăsirea intimităţii. Corpul în proza românească interbelică şi postdecembristă, Bucureşti, Editura Cartea Românească, Colecţia „Critică & Istorie literară“,
2008.
8.2 Seminar Metode de predare-învăţare Observaţii
1. Practicile ascetice creştine şi distanţarea de fenomenul sexualităţii I Prelegerea participativă, expunerea, exemplificarea
2. Practicile ascetice creştine şi distanţarea de fenomenul sexualităţii II dezbaterea, dialogul, demonstraţia,
3. Revelaţia sinelui şi revalorizarea trupului. Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul,
expunerea, demonstraţia, exemplificarea
4. Teatru şi corporalitate I Expunerea, dezbaterea, dialogul.
5. Teatru şi corporalitate II Expunerea, dezbaterea, dialogul.
6. Dans şi corporalitate I Expunerea, dezbaterea, dialogul.
7. Dans şi corporalitate II Expunerea, dezbaterea, dialogul.
8. Sexualitate, corporalitate şi textualitate în opera scriitoarei Jeanette Winterson I. Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul,
expunerea, demonstraţia, exemplificarea
9. Sexualitate, corporalitate şi textualitate în opera scriitoarei Jeanette Winterson II. Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul,
expunerea, demonstraţia, exemplificarea
10. Corporalitatea în artă și literatură. Dezbaterea, dialogul.
11. Corpul din perspectivă clinică. Expunerea, dezbaterea, dialogul.
12. Schema corporală, imaginea corpului şi imaginea de sine. Expunerea, dezbaterea, dialogul.
13. Mini-conferință pentru evaluarea masteranzilor I. Expunerea, dezbaterea, dialogul, urmate de feedback şi
evaluare
14. Mini-conferință pentru evaluarea masteranzilor II. Expunerea, dezbaterea, dialogul, urmate de feedback şi
evaluare
Bibliografie:
1. Crăciun, Gheorghe, Frumoasa fără corp, Bucureşti, Editura ART, 2007.
2. Hite, Shere, Raportul Hite. Noul studiu Hite despre sexualitatea feminină, traducere: Raluca Dumitru, Roxana Melnicu şi Dana Verescu, Bucureşti, Editura Nemira, 2008, pp.
5-17 .
3. Hufton, Olwen, The Prospect Before Her. A History of Women in Western Europe. Volume One 1500-1800, New York, Alfred A. Knopf, 1996, pp. 492-514.
4. Liiceanu, Gabriel, Despre seducţie, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, pp. 7-29, 61-83, 100-176.
5. Moşneagu, Bogdan, „Critica literară masculină şi Hortensia Papadat-Bengescu. Contribuţii la o istorie intelectuală a femeii”, în Cătălin Turliuc şi Maria Nicoleta Turliuc
(eds.), Condiţia femeii în societatea modernă, Iaşi, Fundaţia Academică „A. D. Xenopol”, 2004, pp. 175-184.
6. Muşat, Carmen, Strategiile subversiunii. Incursiuni în proza postmodernă, ediţia a II-a, Bucureşti, Cartea Românească, 2008, pp. 159-222.
7. Preda Alina, Jeanette Winterson and the Metamorphoses of Literary Writing. Cluj-Napoca: Argonaut, 2010.
8. Winterson, Jeanette, Pasiunea, traducere: Vali Florescu, Bucureşti, Humanitas Fiction, 2007.
9. Winterson, Jeanette, Scris pe trup, traducere: Vali Florescu, Bucureşti, Humanitas Fiction, 2008.
10. Winterson, Jeanette, Portocalele nu sunt singurele fructe, traducere: Vali Florescu, Bucureşti, Humanitas Fiction, 2008.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predǎ în alte centre universitare din ţarǎ şi din străinătate.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere
din nota finală
10.4 Curs - o înţelegere de ansamblu a importanţei disciplinei studiate şi a legăturii cu celelalte Evaluare oralǎ finală sub forma unei mini- 60%
discipline fundamentale conferinţe (ce va avea loc în ultimele douǎ
-coerenţa logică; citarea corectǎ a tuturor surselor folosite întậlniri) pe baza unor prezentǎri PowerPoint ale
lucrǎrilor realizate de masteranzi pe teme date

10.5 Seminar - corectitudinea și completitudinea cunoștinţelor asimilate oglindite în realizarea Evaluare pe parcurs pe baza unor prezentǎri 40%
unei analize originale; PowerPoint ale lucrǎrilor realizate de masteranzi
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate; pe teme date

10.6 Standard minim de performanţă: însuşirea corectă a conceptelor teoretice de bază şi aplicarea acestora în realizarea unor analize literare originale prin raportarea la un
sistem de noţiuni, teme, locuri comune şi prin utilizarea aparatului conceptual şi terminologic din teoria literarǎ, naratologie şi studii de gen. Nivelul minimal al competenţei
lingvistice a studentului în exprimarea orală şi scrisă în limba engleză este nivelul C1 din Cadrul Comun European de Referinţă pentru Limbi, care îi permite studentului să
comunice conţinuturi cu grad de complexitate adecvat cerinţelor, într-un discurs structurat, coerent şi fără greşeli de limbă ce pot afecta înţelegerea/ transmiterea mesajului.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura directorului programului masteral


Conferenţiar dr. Alina Preda

20.01.2018

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data avizării la Decanat Semnătura Prodecanului responsabil Ştampila facultăţii

F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5 2
F03.1-PS7.2-01/ed.2, rev.5 3

S-ar putea să vă placă și