Sunteți pe pagina 1din 3

coMISIA ExTRAoRDINAnA oE sAxArern puet,rcA

A MUII{TCIPIULUT CUI$INAU

HorAnAno
nr. 47 din 29 octombrie 2021

in temeiul art. 58 din Legea nr. 1012009 privind supravegherea de stat a


sanatalii publice (Monitorul Oficia1, 2009, nr. 67, art. 183), cu modific6rile
ulterioare, a Hotdr6rii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia
extraordinard de sdndtate public6", in contextul riscului sporit de rdsp0ndire in
continuare a infecliei provocate de virusul SARS CoY-2 Ei in scopul asigurdrii
unui grad adecvat de pregdtire qi r[spuns la infec]ia COVID-19, in conformitate cu
recomanddrile actualizate ale Organizalier Mondiale a Sdndtdfii privind
considerentele pentru implementarea sau ajustarea m[surilor de sdndtate publicd in
contextul COVID-19, precum qi a bunelor practici europene qi internafionale qi a
prevederilor Dispoziliilor Primarului General a municipiului Chiqindu cu nr.215-d
din 1 5.05.2020,,Cu privire la aprobarea Cornisiei extraordinare de s[n6tate publicb
a mun. Chiqindu qi a Regulamentului acesteia",nr.404-d din 14 iulie 2021 ,,Cu
privire la modificarea dispoziliei nr.215-d din 15.05.2020 qi aprobarea unei noi
componenle a Comisiei extraordinare de sdndtate publici a municipiului
Chiqindu", in contextul actualizdrii datelor despre situalia epidemiologicd prin
infeclia COVID-19 qi declararea stSrii de urgenlb pe intreg teritoriul Republicii
Moldova pdna la 30 noiembrie 2021, Comisia extraordinard, de sdndtate public[
(CESP) a mun. Chiqindu

HOTARASTE:

1. Se ia act qi se transpune prevederile Hotdrdrii nr. 64 din 26 octombie 2021 a


Comisiei nalionale extraordinare de sdndtate public6, inclusiv de prelungire pe
intreg teritoriul Republicii Moldova a stdrii de urgenld in sdndtate publicd pdnd
la 30 noiembrie 2021.

2. Se ia act de raportul prezental de Centrul de Sbndtate Pubiic[ Chiqindu privind


situafia epidemiologicd prin infeclia cu COVID-19 pe teritoriul administrativ
Chiginiu, cu menlinerea nivelului de risc ,,Alefid cod Rogu", cu pronostic
epidemiologic nefavorabi 1.

3. Direclia generalS asisten!6 social[ gi sSndtate a Consiliului Municipal Chiqinau


va actualiza Planul de rdspuns qi control a sistemului de sdndtate din mun.
Pagind 1 din 3
Chiqindu la infeclia cu coronavirus de tip nou (COVID-19), cu inaintarea
propunerilor de fortificare a capacildfilor de spitalizare a pacienlilor infectali cu
noul coronavirus.

4. Pentru securizarea activitd(ii Centrului COVID-19 de la Moidexpo Comisia


extraordinard de sdndtate publicd a ffrun. Chiqindu atenlioneazd Ministerul
SanAtAIii, fondatorul Centrului, despre pericolul apariliei situaliilor neconforme
qi insistd repetat pe instalarea imediata a stafiei de oxigen disponibile la
Minister.

5. Comisia extraordinarS de sSnbtate publicd a mun. Chigindu solicitS Ministerului


SdndtSlii asigurarea, in regim de maximd urgen!6, a spitalelor clinice
municipale COVID-19, cu medicamente qi preparate antivirale pentru
tratamentul infecliei cu coronavirus de tip nou, conform Protocolului Clinic
Nalional de management a infecliei COVID-19.

6. Comisia extraordinard de sdndtate publicd a trun. Chiqinbu cere suportul


emergent al Ministerului Sdndtbfii in dotarea cu echipamente medicale esenliale
necesare spitalelor clinice municipale COVID-19 (conform scrisorii nr. 02-
1061982 din 1 3.t0.2021).

7. Se recom andd atingerea nivelului de vaccinare de 95oh, pAnb la 1 decembrie


2021, pentru urmdtoarele categorii de angala\i din prima linie, de pe teritoriul
mun. Chiqindu, a cdror interacliune cu cetdlenii prezintd un grad inalt de risc de
infectare:
angaja\ii PrimSriei mun. Chigindu qi subdiviziunilor din subordine, precum
qi toli cei care, prin natura activitdlii, interaclioneazd nernijlocit cu cetdlenii;
personalul instituliilor medico-sanitare publice qi private, al instituliilor
socio-medicale qi al instituliilor de reabilitare I recuperare/ balneo-sanatoriale
personalul centrelor de plasament pentru copii;
personalul centrelor de plasament pentru vArstnici;
personalul din unit6lile poqtale care interaclioneazdnemijlocit cu clienfii;
personalul din unitSlile bancare care interaclioneazdnemijlocit cu clienlii;
Eoferii qi taxatorii din transportul public de pasageri;
angajatri din domeniul HoReCa.

8. Direclia generalS asistenld sociald qi sdndtate, de comun cu Regia Transport


Electric Chiqindu qi Parcul Urban de Autobuze vor asigura activitatea punctelor

Pagini 2 din 3
mobile de vaccinare (troleibuzul Ei autobuzul de vaccinare) conform
programului stabilit.

g. in temeiul Ordinului nr. 1474, emis de Ministerul Educaliei gi Cercetdrii, in


instituliile de inv[fdmdnt primar, gimnazial qi liceal din mun. Chiqinbu vacan[a
de toamnS se prelungeqte pAn6la 7 noiembrie.

10.Se solicitd repetat qi insistent suporlul autoritdfllor din domeniul ordinii publice
gi organelor cu funclii de control (Ministerul Afacerilor lnterne, Inspectoratul
General de Carabinieri, Agenlia Nalionala de SSndtate Public6, Agenlia
Nalionala de Securitate Alimentarb, altor institulii abilitate) in monitorizarea
respectdrii de cdtre persoanele fizice qi juridice a prevederilor Hotdrdrilor
CNESP qi CESP Chiqindu pentru prevenirea qi controlul infecliei COVID-19 pe
teritoriul municipiului, inclusiv in pie{e gi centre comerciale, stalii de aqteptare
qi in transportul public.

11. Nerespectarea mdsurilor obligatorii de s[ndtate publicd expuse in prezenla


Hotdr6re constituie pericol pentru sSndtatea publicd qi servegte temei pentru
aplicarea mdsurilor de rdspundere contravenlionald qi/sau penalS a persoanelor
fizice qi juridice.

12. Direc{ia Relalii Publice qi Buget Civil a Primdriei mun. Chiqin[u va asigura
informarea populaliei despre prevederile prezentei Hotdrdri.

13. in funclie de evolulia situafiei epidemiologice, mdsurile de sdndtate publicd vor


fi revizuite.

14. Prezenta Hotdrdre intrd in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe


pagina oficiald a PrimSriei municipiului Chiqindu.

Preqedinte al Comisiei,
Primar General Ion CEBAN

Vicepreqedinte al Comisiei,
Viceprimar Angela CUTASEVICI

Secretar al Comisiei Boris CfuCa


&
Pagind 3 din 3