Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Incheiat astăzi 25 Noiembrie 2020

Valabil incepand cu 25 Noiembrie 2020

Între subsemnaţii:

1. TUDOR SORIN CATALIN domiciliat în Mun. Bucuresti, str. Stelian Mihale , nr.13, Bloc PM 93 , Et. 4, Ap.
29, Sector 3 , posesor a C.I. seria : RK, nr: 273974, eliberat de SPCEP , SECTOR 3, la data de 22.01.2019 si
TUDOR CRISTINA GABRIELA , domiciliata in Mun. Bucuresti, Str. Minis , NR. 8, BLOC PM 91, sc. B, ap. 70,
sector 3, posesoare a C.I. , seria: RX, nr. 402436, eliberat de SPCEP , SECTOR 3, la dat de 06. 12.2013 , în
calitate de proprietari a imobilului situat in str. Stelian Mihale, nr. 7 , BLOC PM 95, et.5, Ap. 32, sector 3,
Bucuresti , compus din patru camere plus dependinţe.

2. ALEXANDRESCU – OLTEANU ALEXANDRA ROXANA , domiciliata in str. Alexandru cel Bun , nr.26, Bl T16 ,
sc. A, ap. 3, sectorul 2, Bucuresti, posesor al C.I. seria .RK , NR. 512979, CNP 2931103440022, în calitate de
chiriaş.

Primul în calitate de proprietar închiriez, iar al doilea în calitate de chiriaş iau în chirie imobilul situat in
Municipiul Bucuresti, str. Stelian Mihale, nr. 7, BLOC PM 95, etaj 5, ap.32, sector 3 , compus din patru camere
plus dependinţe, mobilate conform listei de inventar ce se va întocmi de către părţi la data intrării în imobil.

1. Termenul de închiriere este de 12 luni, de la 25 noiembrie 2020 până la 25 noiembrie 2021 cu posibilitate
de prelungire prin acordul ambelor părţi fără modificarea condiţiilor din prezentul contract.

2.Chiria lunara este de 500 LEI , plata se face pe data de 25 a fiecarei luni calendaristice.

3. Părţile au convenit astfel: chiriaşul sa plătească proprietarului suma de 1700 lei cu titlul de garanţie
pentru plata cheltuielilor ce cad în sarcina chiriaşului şi care privesc imobilul ce face obiectul prezentului
contract. Proprietarul se obligă ca la încetarea raporturilor dintre părţi, raporturi ce rezultă sau sunt
consecinţa prezentului contract de închiriere, să restituie chiriaşului această sumă de bani.

4. În momentul încheierii prezentului contract s-a plătit de către chiriaş suma de 500 lei reprezentând
chiria pentru perioada 25 noiembrie – 25 decembrie 2020.

5. Rezilierea contractului se face prin acordul ambelor părţi înainte de termen sau cu un preaviz de 30 zile
calendaristice. În situaţia în care oricare din părţi nu respectă aceste condiţii va plăti celeilalte părţi
despăgubiri în valoare de 1700 LEI.

1/2
6. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI:

- chiriaşul se obligă să folosească bunul închiriat conform destinaţiei sale, să nu tulbure liniştea
proprietăţilor vecini prin folosinţa sa.

- va preda imobilul la finalul perioadei de locaţiune în condiţiile iniţiale preluării lui.

- nu va subînchiria imobilul.

- să plătească la timp cheltuielile de folosinţa a imobilului (apa, gaz, electricitate, etc).

- să respecte normele de prevenire a incendiilor, şi să întreţină bunurile în folosinţă exclusivă, (instalaţii


de apa, gaz metan, mobilier- frigider şi dulap).

- să păstreze curăţenia şi să respecte normele de igiena în interiorul imobilului.

- să restituie imobilul la data expirării contractului sau la rezilierea acestuia înainte de termen în condiţiile
prezentului contract.

- să despăgubească proprietarul de eventualele daune produse imobilului sau a bunurilor din interiorul
acestuia din folosinţa sa.

- să nu schimbe destinaţia imobilului din destinaţia de locuinţa.

7. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI:

- proprietarul se obligă să predea imobilul la data stabilita în contract în stare de folosinţa

- proprietarul se obligă să asigure locatorului imobilul potrivit destinaţiei pentru care a fost închiriat

- garantează chiriaşului împotriva viciilor ascunse ale imobilului

- garantează pentru evictiune

Predarea imobilului către proprietar se va face conform perioadei de inchiriere cel mai târziu la data de
25 NOIEMBRIE 2021.

Prezentul contract conţine două pagini şi s-a încheiat în doua exemplare ,astăzi 25 noiembrie 2020,
fiecare parte intrând în posesia unui exemplar din contract.

PREZENTUL CONTRACT ESTE INCHEIAT ASTAZI 25 NOIEMBRIE 2020 SI ESTE VALABIL INCEPAND CU DATA
DE 25 NOIEMBRIE 2020 PANA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2021.

PROPRIETAR CHIRIAS

2/2

S-ar putea să vă placă și