Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAȚ IEI, CULTURII Ș I CERCETĂ RII AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE EXCELENȚ Ă ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚ E

Studiul Individual
,,Asigurarea de răspundere civilă profesională”

Autorul: Melnic Dorina Fin1509G

Profesorul: Colța Angela

-Chișinău, 2018-
Societatea contemporană este confruntată permanent cu o extraordinară diversitate de riscuri: riscuri
naturale, riscuri profesionale, riscuri ce afectează sănătatea, riscuri ce deteriorează mediul înconjurător
şi au efecte negative asupra generaţiilor viitoare etc., a căror acţiune este permanentă.

Una dintre numeroasele definiţii date riscului arată ca acesta este o ameninţare, o posibilitate de
producerea a unui eveniment cauzator de pagube, caracterizat, pe de o parte, prin gravitatea
consecinţelor sale şi, pe de alta parte, prin probabilitatea sa de producere.

Asigurarile de raspundere civila reprezinta o componenta importanta si de actualitate a activitatii


de asigurare. Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de asigurat - persoana
fizica sau persoana juridica - unor terte persoane, prejudicii ce pot fi produse în anumite împrejurari si
pentru care o persoana fizica sau juridica raspunde potrivit legii Asigurările de răspundere civilă au ca
obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terțe persoane, în condițiile în care asiguratul
este răspunzător din punct de vedere legal.
Răspunderea civilă legală reprezintă temeiul în baza căruia o persoană poate acționa în judecată o altă
persoană, care se presupune a fi vinovată de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislației în
vigoare.

Răspunderea civilă legală presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(a) săvîrșirea de către asigurat a unei fapte ilicite;


(b) dovada existenței unui prejudiciu;
(c) existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului și prejudiciul adus
terței persoane;
(d) constatarea culpei asiguratului care a săvîrșit fapta ilicită.

Conceptul de răspundere civilă legală este foarte important pentru că societățile de asigurări care
încheie asigurări de răspundere civilă sînt obligate să despăgubească în numele asiguratului numai dacă
acesta este răspunzător legal să plătească dauna unei terțe pățri. În consecință, răspunderea civilă legală
poate apărea doar în urma producerii unor prejudicii sancționate prin lege.
O categorie importantă de asigurări de răspundere civilă sînt asigurările de răspundere
profesională. Acestea au rolul de a proteja asiguratul, persoana fizică sau juridică, împotriva
prejudiciilor (corporale, materiale, financiare, etc) pe care aceasta le poate provoca unor terțe persoane.
În Republica Moldova, printre profesiile a căror practicare este condiționată de încheierea unei asigurări
de răspundere civilă profesională sînt cele de experți contabili, evaluatori, experți tehnici, auditori,
notari, avocaţi, brokeri de asigurare şi/sau reasigurare.
Prin activitatea desfășurată, aceste categorii profesionale pot, prin eroare, greşeală, neglijență, omisiune
sau orice culpă proprie să aducă prejudicii persoanelor pentru care prestează servicii sau unor terți. Prin
asigurarea de răspundere profesională se garantează plata acestor prejudicii, în condițiile în care ele se
încadrează în categoria riscurilor asigurate. Sînt despăgubite astfel pretențiile emise împotriva
asiguratului pentru prejudicii provocate de acesta în timpul perioadei de valabilitate a contractului de
asigurare. Ele se referă la orice răspundere civilă în legatură directă cu activitatea profesională a
asiguratului, activitate executată de către și în numele asiguratului sau de către persoane de care
asiguratul răspunde potrivit legii.

Obiectul asigurării

Interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce țin de răspunderea sa civilă, stabilită în modul prevăzut de
legislația Republicii Moldova în vigoare, pentru prejudiciul material cauzat terților persoane în
rezultatul desfășurări activității de contabilitate.

Subiect al asigurării

Persoanele fizice și persoanele juridice care  practică activitatea de contabilitate pe teritoriul Republicii
Moldova.

Riscuri de bază

Daune cauzate clientului prin prestarea serviciilor contabile:

 de organizare, de restabilire și de ținerea evidenței contabile;


 de expertiză contabilă, de întocmire a declaraților fiscale;
 de planificare fiscală și calculul a obligaților de plată la buget;
 de consultanță și deservire informațională în probleme ce țin de domeniul legislației
financiare și fiscale;
 de elaborare și propagarea a materialelor metodice, a recomandărilor privind evidența
contabilă, impozitarea, auditului;
 de asistență în administrare, reorganizare și lichidare, etc.

Amenzi, penalități, prejudiciul aduse clienților din culpa Asiguratului în rezultatul erorilor
neintenționate ale Asiguratului legate de desfășurarea activității profesionale.

Suma asigurată

Suma pe care Asiguratul o declară la încheierea contractului de asigurare, pentru care el îşi asigură
responsabilitatea sa profesională şi în limitele căreia Asigurătorul poartă răspunderea de asigurare.
Prima de asigurare

De la 0,5%-3% din limita de răspundere pe contract.

Teritorialitate

Republica Moldova.

Necesitatea asigurarii de răspundere profesională este privită din mai multe puncte de vedere:

- Orice profesionist își asumă responsabilități care, în anumite circumstanțe, ar putea conduce la
producerea unei daune sau a unei pierderi financiare pentru clientul său. Remunerarea cererilor de
despagubire formulate împotriva sa s-ar putea dovedi insuportabilăpentru capacitatea sa financiară;

- Eventualele erori sau omisiuni țin de natura umană și pot interveni chiar și în cariera celui mai
conștiincios și scrupulos profesionist;

- Odată cu evoluția societății și economiei, etica tranzacțiilor se schimbă și orice profesionist poate fi
acuzat, chiar si cu rea intenție, de erori sau omisiuni pe care nu le-a înfăptuit;

- În mediul de afaceri actual asigurarea de răspundere civilă profesională este necesară nu numai ca un
element de siguranță, dar și ca o dovadă a soliditații, o “garanție” pentru serviciile prestate;

- Profesioniștii moderni, persoane fizice sau juridice, au nevoie de protecție legală și financiară pentru a-
și desfășura activitatea nestingherită, fără niciun stress profesional față de consecințele unor posibile
erori sau omisiuni.
Capitolul II
Modul de contractare a ARC profesională
În general, despăgubirile se acordă pentru:
 daune materiale produse din culpa asiguratului, persoană fizică sau juridică, precum și
din culpa altor persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii;
 cheltuieli de judecată la plata cărora este obligat asiguratul prin hotărîre judecătorească;
 despăgubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii, distrugerii sau
deteriorării unor documente, etc.
Ca și în orice contract de asigurare, și în cazul acestor polițe, există anumite situații
excluse în mod expres din asigurare, cum ar fi, de exemplu:
 prejudiciile cauzate de activitățile desfășurate de asigurat în afara unui contract încheiat
cu clientul său;
 pagubele produse cu intenție de asigurat;
 pretențiile referitoare la răspunderea asiguratului pentru pagube produse hîrtiilor de
valoare, documentelor, registrelor sau titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe,
obiectelor de valoare artistică, etc;
 pretențiile referitoare la pagube provocate de război, invazie, acțiunea unui dușman
extern, dictatură militară, confiscare, expropriere, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau
avariere din ordinul oricărei autorități de drept sau de fapt.
Alături de asigurările de răspundere civilă profesională, piața de asigurări mai oferă
cîteva tipuri de produse de asigurare de răspundere civilă, respectiv:
- asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuș pentru mărfurile
transportate;
- asigurarea de răspundere civilă a producătorului;
- asigurarea de răspundere civilă pentru riscuri comerciale și industriale;
- asigurarea de răspundere civilă a angajatorului,
- asigurarea de răspundere civilă a proprietarului sau a locatarului;
- asigurarea de răspundere civilă a proprietarilor de magazine;
- asigurarea de răspundere civilă a persoanelor fizice etc.
Despăgubirile de asigurare
Referitor la cuantumul despăgubirii de asigurare se impune să precizăm că în materia
asigurării de răspundere civilă, cu excepția limitelor maxime stabilite de lege, suma asigurată și,
în consecință despăgubirea de asigurare nu este determinată. Legea nu prevede limite nici în
privința despăgubirilor la care are dreptul terțul păgubit. În consecință, se aplică principiul
reparării integrale din dreptul comun și, în toate cazurile, drepturile persoanelor păgubite
împotriva celor răspunzători de producerea pagubelor rămîn neștirbite, potrivit dreptului comun,
pentru tot ceea ce nu va fi plătit de asigurător. Asigurarea fiind încheiată în favoarea terțelor
persoane păgubite, nu poate aduce atingere drepturilor de care ele s-ar bucura și în lipsa ei.

Riscuri asigurate. Prin încheierea contractului de asigurare se acordă despăgubiri pentru


sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudicii de
care răspunde în fața legii și pentru cheltuielile de judecată la care este obligat în procesul civil.
În cazul în care prejudiciul este provocat cu intenție sau din neglijență gravă, societatea de
asigurări nu va acorda despăgubiri. De asemenea, există numeroase alte riscuri care nu sînt
acoperite prin polițele de asigurare de răspundere civilă.
Suma asigurată. Suma asigurată se stabileste la valoarea solicitată de asigurat și agreată
de societatea de asigurare, separat pentru daune materiale și separat pentru vătămări corporale
sau deces. În cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei sume se determină în funcție de cifra
de afaceri anuală, estimată la încheierea contractului. În cazul persoanelor fizice aceasta se poate
determina în funcție de averea personală prezentă și viitoare sau în funcție de estimarea sentinței
judecătorești maxime pentru vătămare corporală și deces.
O caracteristică a asigurărilor de răspundere civilă constă în stabilirea unei sume
asigurate pe perioadă și a unei sume asigurate pe eveniment.
Evenimentul desemnează orice acțiune sau faptă a asiguratului care antrenează
răspunderea civilă a acestuia și care este acoperită prin polița de asigurare. Indiferent de valoarea
prejudiciului generat de asigurat, societatea de asigurări nu va plăti despăgubiri mai mari decît
valoarea sumei asigurate pe eveniment. De asemenea, indiferent de numărul evenimentelor
produse în perioada asigurată, asigurătorul nu va acorda despagubiri mai mari decît suma
asigurată pe perioadă.
Subiecte ale acestui tip de asigurare pot deveni persoane fizice si juridice
din Republica Moldova, precum si din alte tari, care manifesta un interes
patrimonial legal pentru incheierea unui asemenea contract de asigurare si
care isi desfasoara activitatea profesionala in mod independent, in baza
certificatului respectiv de calificare, remis in ordinea stabilita de lege.
Obiectul asigurarii sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului pentru
protectia carora a si fost contractata asigurarea data, si care sunt
interdependente de obligativitatea acestuia de a compensa in ordinea
stabilita de Codul Civil si de alte normative in vigoare pagubele cauzate
unor terte persoane, drept urmare a exercitarii activitatii profesionale de
notar, de medic, judecator, auditor, broker de asigurare precum si in urma
desfasurarii altor tipuri de activitate profesionala.
Cazuri asigurate sunt recunoscute urmatoarele evenimente produse, ca
urmare a unor abateri profesionale comise de catre Asigurat (erori
neintentionate sau neglijente si care sunt stabilite de catre judecata), cum
ar fi:
decesul sau vatamarea corporala a persoanei (-lor), survenite in
urma exercitarii de catre Asigurat a activitatii profesionale;
deteriorarea sau distrugerea bunurilor (survenite ca rezultat al
exercitarii de catre Asigurat a activitatii profesionale) asupra carora
persoana fizica sau juridica detin drepturi patrimoniale.

Aceste evenimente sunt recunoscute cazuri asigurate, doar numai atunci


cand survenirea lor implica raspunderea profesionala a Asiguratului.

De asemenea, Compania Internationala de Asigurari "ASITO" S.A.


recupera cheltuielile necesare si rationale legate de stabilirea
circumstantelor cazurilor de asigurare si a gradului de culpa a Asiguratului.

Prima de asigurare depinde in mare masura de limita de raspundere


solicitata si se incadreaza in diapazonul de 0,2 – 7 % din ea.

În conformitatea cu tema preluată pentru efectuarea studiul individual, am încercat sa fac o


analiză comparativă în scopul determinării evoluției principalilor indicatori ai asigurărilor de
raspundere civilă profesională pe un termen de 2 ani consecutivi ,, 2016-2017” repartizați
trimestrial. Respectiv, indicatorii principali pe care m-am axat sunt:

1. Numărul de contracte încheiate în perioada raportată


2. Numărul de contracte anulate în perioada raportată
3. Primele brute subscrise
4. Suma asigurată

Contracte de asigurare/reasigurare încheiate în Contracte de asigurare/reasigurare Daunele

perioada de raportare anulate în perioada de raportare


Perioad
Prime brute
a Prime brute Suma asigurată, Suma
Nr. Nr. subscrise Nr. Sum
subscrise, lei lei asigurată, lei
aferente, lei daunelo

I 2016 659 8 460 852 5 160 184 960 27 103 856 103 971 926 6 64 4

II 1 371 13 759 770 8 154 880 339 32 130 128 54 237 743 18 298 2
2016

III 6 984 52 938 959 23 731 644 629 24 148 923 61 702 456 22 484 1
2016

IV 12 808 63 053 901 27 820 506 577 79 196 375 98 591 083 37 519 3
2016

Total 21822 138 213 482 64 867 216 505 162 579 282 318 503 208 83 1 366
2016

I 2017 683 5 104 870 4 302 697 964 6 11 557 516 797 8 467 1

II 1203 10 751 469 9 115 262 436 7 11 557 603 544 17 1 057


2017

III 1 642 26 832 100 10 679 884 467 12 22 807 63 088 755 23 1 079
2017

IV 2 371 51 430 866 22 348 496 628 18 1 105 370 91 731 675 31 14 506
2017
Total 5899 94 119 305 46 446 341 495 43 1 151 291 155 949 771 79 17 110
2017

Elaborat de autor în baza rapoartelor trimestriale CNPF 2016-2017

Conform acestui tabel observam că datele variază în conformitate cu perioadele indicate. Numărul de
contracte încheiate ne reprezintă totalitatea relațiilor de realizare a asigurării de răspundere civilă
obligatorie. Acestea se majorează pe parcursul trimestrelor, de la 659 în ianuarie-martie pînă la
12 808 în

septembrie-decembrie. Respectiv. Odată cu creșterea numărului de contracte încheiate de asigurare se


majorează și indicatorii de primă (5 mln-63mln) și suma de asigurare(5 mld-27mld). În același ritm
de accelerare, din anumite motive se înregistrează și contractele de asigurare anulate, fiind 79 la
număr, ceea ce reprezintă că sunt cu 52 mai multe decît în primul trimestru.
2016

Asigurări de
răspundere civilă
Asigurări de
bunuri
Asigurări de
persoane

2017

Asigurări de
răspundere civilă
Asigurări de
bunuri
Asigurări de
persoane
2017

Asigurarea de persoane
Asigurarea de bunuri
Asigurarea de răspundere
civilă
2016

0.00% 10.00%
20.00% 30.00%
40.00% 50.00%
60.00%