Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului


și abrogarea unei hotărâri de Guvern
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 32 alin. (3) și art. 39 alin. (2) din Legea nr. 183/2020 privind
asigurarea subvenționată în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2020, nr. 267-271, art. 572), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a


mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) pe tot parcursul textului, textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele
„Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la forma gramaticală
corespunzătoare;
2) la punctul 1 din hotărâre:
a) subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) Lista riscurilor şi a bunurilor agricole ale căror prime de asigurare se
subvenţionează din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului
Rural, conform anexei nr. 2.”;
b) subpunctul 3) se abrogă;
3) în anexa nr. 1:
a) la punctul 3, cifrele „2021” se substituie cu cifrele „2022”;
b) la punctul 7 subpunctul 7):
textul „în/pe” se substituie cu cuvintele „în sau pe”;
la litera d), textul „ , confirmat prin adeverință de la primărie privind
existența bunurilor asigurate” se exclude;
c) la punctul 14, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
2

„1) cererilor de acordare a subvențiilor pentru submăsura 1.7A;”;


d) se completează cu punctul 311 cu următorul cuprins:
„311. În cazul amânării recepţionării plantaţiei pomicole-viticole în primul
an de vegetaţie din cauza gradului necorespunzător de prindere a materialului
săditor, producătorul agricol este în drept să depună cererea de solicitare a
sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiei în al doilea an de vegetaţie (de la
plantare).”;
e) la punctul 43, subpunctul 4) va avea următorul cuprins
„4) dovada autorizării sau înregistrării sanitar-veterinare a exploatației;”;
f) la punctul 48:
subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) dovada autorizării sau înregistrării sanitar-veterinare a exploatației;”;
la subpunctul 3), textul „Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind
asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură” se substituie cu
textul „Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură”;
g) punctele 55 și 56 vor avea următorul cuprins:
„55. Domeniul de acțiune: Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta
submăsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare stabilite în baza
contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, încheiate în modul
stabilit de Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură.
56. Subvențiile se acordă solicitanților care au încheiat contracte de
asigurare ce au ca obiect al asigurării bunuri agricole și acoperă riscurile prevăzute
în anexa nr. 2.”;
h) la punctul 561:
subpunctul 3) se abrogă;
la subpunctul 4), cuvintele „recoltei și animalelor agricole” se substituie cu
cuvintele „bunurilor agricole”;
i) se completează cu punctul 562 cu următorul cuprins:
„562. Cererea de acordare a subvenției se depune de asigurător până la data
de 15 decembrie, cu excepția cazului asigurării culturilor de câmp de primăvară,
pentru care cererea se depune până la 15 iunie.”;
j) la punctul 93 subpunctul 5), textul „ministerului agriculturii, dezvoltării
regionale și mediului” se substituie cu cuvintele „ministrului agriculturii și
industriei alimentare”;
k) punctul 147 va avea următorul cuprins:
„147. Actul administrativ individual emis de către Agenție în cadrul
procedurii de examinare a cererii de acordare a subvenției poate fi contestat cu
cerere prealabilă în modul și în termenele stabilite de Codul administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018. Decizia definitivă cu privire la cererea
prealabilă este luată de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.”;
4) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr. 455/2017
3

LISTA
riscurilor şi a bunurilor agricole ale căror prime de asigurare se
subvenţionează din Fondul Naţional de Dezvoltare a
Agriculturii şi Mediului Rural
Nr.
Denumirea bunului agricol Riscul asigurat
crt.
I. Asigurarea cantitativă a recoltei culturilor agricole
1. Sfecla de zahăr secetă excesivă;
grindină;
îngheţuri timpurii de toamnă şi târzii de
primăvară;
inundaţii;
ploi torenţiale;
polignirea culturilor;
atac al organismelor dăunătoare
2. Floarea-soarelui, rapiță secetă excesivă;
grindină;
îngheţuri târzii de primăvară;
inundaţii;
ploi torenţiale;
polignirea culturilor;
atac al organismelor dăunătoare
3. Grâu, orz, secară, ovăz, secetă excesivă;
porumb, inclusiv pentru siloz grindină;
îngheţuri timpurii de toamnă, de iarnă şi târzii
de primăvară;
inundaţii;
ploi torenţiale;
polignirea culturilor;
incendierea culturilor cerealiere;
atac al organismelor dăunătoare
4. Lucernă secetă excesivă;
grindină;
îngheţuri timpurii de toamnă şi târzii de
primăvară;
inundaţii;
ploi torenţiale;
polignirea culturilor;
incendierea culturilor cerealiere;
atac al organismelor dăunătoare
5. Soia, fasole, mazăre secetă excesivă;
grindină;
îngheţuri târzii de primăvară;
4

inundaţii;
ploi torenţiale;
polignirea culturilor;
atac al organismelor dăunătoare
6. Legume, cartofi secetă excesivă;
grindină;
îngheţuri timpurii de toamnă şi târzii de
primăvară;
inundaţii;
ploi torenţiale;
polignirea culturilor;
atac al organismelor dăunătoare
7. Culturi etero-oleaginoase secetă excesivă;
grindină;
ploi torenţiale;
suflarea semințelor;
incendierea culturilor
8. Fructe de măr, păr, gutui, secetă excesivă;
prun, corcoduș, cais, piersic, grindină;
nectarin, cireș, vișin, nuc, îngheţuri timpurii de toamnă, de iarnă şi târzii
alun, migdal de primăvară;
ploi torenţiale;
atac al organismelor dăunătoare
II. Asigurarea calității recoltei culturilor agricole
9. Sfecla de zahăr secetă excesivă;
grindină;
inundaţii;
ploi torenţiale;
atac al organismelor dăunătoare
10. Floarea-soarelui, rapiță secetă excesivă;
grindină;
inundaţii;
ploi torenţiale;
atac al organismelor dăunătoare
11. Grâu, orz, secară, ovăz, secetă excesivă;
porumb grindină;
inundaţii;
ploi torenţiale;
atac al organismelor dăunătoare
12. Soia, fasole, mazăre secetă excesivă;
grindină;
inundaţii;
ploi torenţiale;
atac al organismelor dăunătoare
5

13. Legume, cartofi secetă excesivă;


grindină;
inundaţii;
ploi torenţiale;
atac al organismelor dăunătoare
14. Fructe de măr, păr, gutui, secetă excesivă;
prun, corcoduș, cais, piersic, grindină;
nectarin, cireș, vișin, nuc, ploi torenţiale;
alun, migdal atac al organismelor dăunătoare
III. Asigurarea plantațiilor multianuale
15. Plantații sămânțoase de grindină;
mere, pere, gutui îngheţuri de iarnă;
inundaţii;
atac al organismelor dăunătoare;
furtuni;
secetă excesivă
16. Plantații sâmburoase de grindină;
prun, corcoduș, cais, piersic, îngheţuri de iarnă;
nectarin, cireș, vișin inundaţii;
atac al organismelor dăunătoare;
furtuni;
secetă excesivă
17. Plantații nucifere de nuc, grindină;
alun, migdal îngheţuri de iarnă;
inundaţii;
atac al organismelor dăunătoare;
furtuni;
secetă excesivă
IV. Asigurarea animalelor
18. Porcine, ovine și caprine, boli sau patologii ale animalelor;
bovine, păsări, cabaline, accidente;
iepuri de casă și alte animale fenomene meteorologice şi
de blană agrometeorologice periculoase;
temperaturi excesive, sub sau peste limita
fiziologică de rezistenţă a animalelor;
incendii
V. Asigurarea sănătăţii animale
19. Porcine, ovine și caprine, boli, cu sau fără moartea animalului;
bovine, păsări, cabaline, accidente, cu sau fără moartea animalului;
iepuri de casă și alte animale incendii, cu sau fără moartea animalului;
de blană măsuri urgente clinice, terapeutice,
chirurgicale, obstetricale, ginecologice
VI. Asigurarea familiilor de albine
6

20. Familiile de albine boli sau infestare cu paraziţi, cu pieirea totală


sau parţială a familiilor de albine;
intoxicare, în special cu produse de uz
fitosanitar, cu pieirea totală sau parţială a
familiilor de albine;
deteriorarea unuia sau a mai multor stupi în
timpul transportării, în urma accidentelor
rutiere sau a altor tipuri de accidente”;

5) anexa nr. 3 se abrogă.

2. Hotărârea Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului


privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele
start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 176-180, art. 558), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 4 din hotărâre, textul „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare”;
2) în Regulament:
a) la punctul 1, la noțiunea „sector prioritar”, textul „Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare”;
b) la punctul 18, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
„1) dovada autorizării sau înregistrării sanitar-veterinare a exploatației;”;
c) la punctul 23, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
„1) dovada autorizării sau înregistrării sanitar-veterinare a exploatației;”.

3. Hotărârea Guvernului nr. 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului


privind acordarea de plăți directe per cap de animal (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2020, nr. 318, art. 992) se modifică după cum urmează:
1) pe tot parcursul textului, textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele
„Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la forma gramaticală
corespunzătoare, iar textul „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și
mediului” se substituie cu cuvintele „ministrului agriculturii și industriei
alimentare”;
2) la punctul 7 subpunctul 1) litera c) din Regulament, textul „Legii
nr. 243/2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în
agricultură” se substituie cu textul „Legii nr. 183/2020 privind asigurarea
subvenționată în agricultură”.
7

4. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 217/2005 pentru aprobarea


Regulamentului privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în
agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 39-41, art. 288),
cu modificările ulterioare.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii
și industriei alimentare Viorel Gherciu
NOTA INFORMATVĂ
la proiectul Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea
unor hotărîri ale Guvernului și abrogarea unei hotărîri de Guvern

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Autorul proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Proiectul hotărîrii are drept scop ajustarea cadrului normativ secundar din domeniul asigurărilor
subvenționate în agricultură prevederilor Legii nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în
agricultură.
Totodată, proiectul urmărește să asigure implementarea prevederilor articolului 32 alineatul (3)
din Legea menționată potrivit căruia Guvernul aprobă anual lista riscurilor şi a bunurilor agricole
ale căror prime de asigurare se subvenționează din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi
mediului rural. Cu toate că această listă figurează în anexa nr. 2 și 3 la Hotărîrea Guvernului nr.
455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, se propune aprobarea unei liste noi, întrucît spre deosebire de
prevederile Legii nr. 243/2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în
agricultură (abrogată), Legea 183/2020 asociază fiecărui obiect al asigurării (bunuri agricoli) o
anumită gamă de riscuri.
Lista dată se propune a fi inserată în textul Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017, întrucît reprezintă
actul normativ secundar de bază în domeniul subvenționării agriculturii și este binecunoscut în
rîndul producătorilor agricoli, ceea ce va contribui la difuzarea rapidă, printre aceștia, a
informației cu privire la modificările introduse în legislație.
Criteriul care a stat la baza includerii anumitor bunuri agricole în listă a fost cel al mărimii
investițiilor, precum și al importanței anumitor culturi sau specii de animale pentru economia
națională și securitatea alimentară.
Prin preluarea riscurilor specifice anumitor culturi sau specii de animale de către companiile de
asigurare, producătorii agricoli vor evita, în cazul producerii riscului, pericolul ruinării și vor fi
asigurați cu capitalul financiar necesar desfășurării în continuare a activităților agricole.
O altă circumstanță ce impune promovarea proiectului constă în necesitatea prelungirii termenului
de acțiuni ai Hotărîrii Guvernului nr. 455//2017.
În temeiul prevederile art. 17 din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural, alocațiile bugetare anuale a mijloacelor Fondului
național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) se acordă în condițiile
priorităților cuprinse în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014.
La ziua de azi încă nu a fost aprobată o Strategie nouă care ar stabili obiective generale și
specifice ce vor asigura dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial începînd cu anul 2021.
Totodată, subliniem că Ministerul este în proces de elaborare a unei noii Strategii naționale de
dezvoltare a sectorului agricol și mediului rural (SNDAR) 2021 - 2030, în care vor fi identificate
prioritățile de referință, inclusiv și principii de subvenționare.
Complementar, menționăm faptul că, SNDAR 2021- 2030 va avea ca scop să asigure
continuitatea activităților prevăzute de Strategia precedentă, cum ar fi: reducerea nivelului de
sărăcie în mediul rural, prin crearea condițiilor favorabile pentru majorarea veniturilor celor mai
săraci membri ai societății rurale; creșterea competitivității sectorului agroalimentar; adaptarea
producătorilor agricoli la schimbările climaterice; stimularea creșterii activităților agricole
strategice și de afaceri în mediul rural. La fel, noua Strategie va asigura o continuitate a
inițiativelor implementate cu suportul partenerilor de dezvoltare din UE, USAID etc.
Astfel se impune necesitatea prelungirii termenului de acțiune a Hotărîrii Guvernului nr. 455/217,
termenul de valabilitate al căruia este stabilit pentru perioada anilor 2017-2021 (pct. 3 din
Regulament). Prin urmare, începînd cu anul 2022, punerea în aplicare a regulamentului de
referință nu va fi posibilă, ceea ce va condiționa stoparea procesului de subvenționare.
Reieșind din cele relatate, în vederea excluderii impedimentului de continuitate a procesului de
subvenționare a potențialilor beneficiari de subvenții post-investiționale, precum și subvenții
acordate în avans, care este foarte important pentru producătorii agricoli, se propune , la pct. 3 din
Regulament, cifrele ”2021” să fie substituite cu cifrele ”2022”.
De asemenea, se propune abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 217/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură, întrucît o
parte din prevederile acesteia au fost preluate în Legea nr. 183/2020, iar altele se propun a fi
inserate în Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 prin acest proiect. Astfel, se va asigura consolidarea
și reglementarea unitară a cadrului normativ în domeniul subvenționării.
Ca rezultat al modificării denumirii Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în textul proiectului s-a inserat prevederi ce
urmăresc ajustarea denumirii acestuia.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii
Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Proiectul prevede modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de
repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,
Hotărîrii Guvernului nr. 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți per
cap de animal, precum și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 217/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură.
În Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 se propun următoarele modificări principale:
a) prin modificarea de la punctul 3 din Regulament se extinde termenul de acțiune a
Regulamentului pînă în anul 2022;
b) expunerea în redacție nouă a anexei nr. 2 în care fiecărui bun agricol îi sunt asociate riscuri
specifice acestuia;
c) excluderea obligativității prezentării adeverinței de la primărie privind existența bunurilor
asigurate, întrucît în Legea nr. 183/2020 nu se mai regăsește această cerință;
d) excluderea plafonării al subvenției pentru diferite tipuri de culturi. Existența acestor plafoane
este contrară prevederile articolului 32 alineatul (4) din Legea nr. 183/2020 prin care se stabilește
cota subvenției primei de asigurare. Păstrarea plafoanelor se va pune, în cele din urmă, pe umerii
producătorilor agricoli, întrucît în cazul în care se depășesc aceste plafoane valorice, diferența
neacoperită prin subvenție o suportă producătorul agricol. Astfel că cota subvenției primei de
asigurare în mărime de 70% devine o cifră pur declarativă, atîta timp cît producătorul agricol va
suporta diferența neacoperită de subvenție, ceea ce diminuează cota stabilită de lege.
e) prin modificarea textului de la punctul 7 subpunctul 7) se va evita cazurile de interpretare
diferită a barei oblice spre dreapta, implicit apariția unor litigii între Agenția de Intervenție și Plăți
pentru Agricultură și solicitanții de subvenții.
În Regulamentul privind acordarea de plăți directe per cap de animal, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 836/2020 se propune substituirea referinței la Legea nr. 243/2004 privind
asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, abrogată, cu referința către Legea
nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură”.
Hotărîrii Guvernului nr. 217/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea
asigurării riscurilor de producție în agricultură se propune a fi abrogată din considerentele
menționate la punctul 3 al Notei informative.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli suplimentare din buget.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Nu au fost identificate acte normative ce urmează a fi modificare sau abrogate în scopul
implementării prezentului proiect
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul a fost avizat pozitiv de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul
Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare
AO „Asociația Naționala a Apicultorilor din Republica Moldova”” a solicitat completarea
proiectului cu modificări necesare funcționării mecanismului de subvenționare a stupinilor apicole
ca rezultat a modificărilor aduse Legii nr. 121/2007 privind activitatea sanitar-veterinară, potrivit
cărora stupinile apicole nu vor mai fi autorizate de către Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor, ci doar înregistrate. Propunerea a fost acceptată.
8. Constatările expertizei anticorupţie
Raportul de expertiză anticorupție a scos în evidență unele neconcordanțe cu Legea nr. 183/2020
privind asigurarea subvenționată în agricultură, care au fost acceptate de către autorul proiectului.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Nu este cazul.
10. Constatările expertizei juridice
Observațiile Ministerului Justiției au fost reținute integral, iar proiectul actului normativ a fost
redactat corespunzător.
11. Constatările altor expertize
Nu este cazul

Ministru Viorel GHERCIU

Ex.: Dogotari Vasilii


Tel.: 0(22) 204578