Sunteți pe pagina 1din 9
COMITETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA Secretariatul Tehnic Permanent HOTARAREA nr. 77 din 24.10.2021 Avainc vedere - prevederile Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificatile si completarile ulterioare; ~ prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor m&suri in domeniul sanatati situafii de rise epidemiologic gi biologic, republicata, cu modificatile si completatile ulterioare; - Hotirérea Guvernului nr 1.090 din 07.10.2021 privind prelungirea stirii de alert& pe teritoriul Rominniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum gi stabilirea masurilor care se aplic& pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificarile gi completarile ulterioare; ~ Hotirdirea Guvernului nr, 557/2016 privind managementul tipurilor de rise; ~ Ordinul ministrului s&ndtafii ial ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020.privind instituirea obligativitifii purtérii mastii de protectie, a triajului epidemiologic gi dezinfectarea obligatorie @ mainilor pentru prevenirea contaminatii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stirii de alerté, cu modificarile si completarile ulterioare; ~ Ordinul ministerului culturi gi ministerului sénatafii nr.3.245/1.805 din 2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfagurdcii activitifilor in conditii de sigurané sanitara in domeniul culturii, cu modificarile ulterioare; ~ Ordinul ministerului stnatatii, ministerului economiei, energiei si mediului de afaceri si al utoritifii nationale sanitar& veterinara si pentru siguranfa alimentelor nr.966/1.809/105 din 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a r&spéndirii virusului SARS-CoV-2 pentru activititile de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special amenajate din exteriorul cladirilor unititilor de alimentagie public& ~ Ordinul ministrului educatiei nr, 5490 din 22.10.2021 pentru instituirea unor masuri in ‘invapaméntul preuniversitar; - dispozitiile art.181 alin.(1) pet.1 din Codul de procedurai civil, privind calculul termenelor; Luand in considerare adresa Direcfiei de Sanatate Public Bucuresti transmis prin posta electronica in data de 23.10.2021 inregistrata la Institujia Prefectului - Municipiul Bucuresti sub nv. 25169/23.10.2021 prin care au fost comunicate propuneri fajé de mésurile reglementate in HG nr. 1.090/2021 modificat& prin HG nr.1.130/22.10,2021 {in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr, 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situafiilor de Urgent’, cu modificarile si completarile ulterioare; Tinénd cont de Hotérérea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana - Alexandra in functia de Prefect al Municipiului Bucuresti. publice in Pagina 1 ain 9 in temeiul art, 10 din Regulamentul - cadru privind structura organizatoricd, atribusiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situafii de urgenfa, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1491/ 09.09.2004, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situafii de Urgent, intrunit in sedinfi extraordinari, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, adopt prezenta HOTARARE: Art. 1. in aplicarea prevederilor Hotirérii de Guvern nr.1.130/22.10.2021 pentru modificarea anexelor 2 si 3 la la HG nr.1.090/2021 privind prelungirea stati de alerta pe teritoriul Roméniei incepénd cu data de 10 octombrie 2021, precum gi stabilirea masurilor care se aplic& pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, incepand eu data de 25 octombrie 2021 ora 00 se dispun urmétoarele masuri pentru o perioada de 14 de zile: Art. 2 (1) Se instituie obligativitatea purtairii mastii de protectie in toate spatiile publice inchise gi deschise. (2) In spatiile publice inchise sunt exceptate persoanele care se incadreazA in una dintre urmatoarele situafii ~ angajatul care este singur in birou; ~ persoana care suferd de boli ce afectea74 capacitatea de oxigenare, pe baza unei evaluari a riscului efectuaté de medicul de medicina muneii ~ persoana care desfiigoard activitafi fizice intense si/sau in condifii de muncéi solicitante; ~ prezentatorii TV si invitafii acestora, cu condifia respectarii distanfei de 3 m intre persoane; ~ personalul artistic in timpul reprezentatiilor; ~ copii cu varsta mai mic de 5 ani (3) in spafiile publice deschise sunt exceptate persoanele care se incadreazA in una urmatoarele situati ~ desftisoara activititi, inclusiv sportive, in mod individual sau impreund cu persoanele cu care locuiese; ~ persoanele care sufer’ de boli ce afecteaz capacitatea de oxigenare, pe baza unei evaluati a riscului efectuata de medicul de medicina muncii/medicul curant; ~ persoana care desfigoara activitifi fizice intense si/sau in condifii de munca solicitante; ~ copiii cu nevoi speciale, in urma evaluairi riscului de c&tre medicul curant; ~ personalul artistic in timpul reprezentatiilor; - copiii cu varsta mai mic de 5 an Art. 3.Pentru prevenirea réspandirii infectiilor cu virusul SARS- CoV-2 sunt interzise organizarea si desfigurarea de mitinguri, demonstrafii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinfe sau alte tipuri de intruniri, organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive gi altele asemenea), precum si a intrunirilor de natura activitajilor culturale, stlinfifice, artistice, sportive sau de divertisment in spafii deschise sau inchise, cu exceptia celor organizate gi desfaigurate potrivit art. 4 29 din prezenta hotrare. jintre Pagina 2din 9 Art. 4. (1) Activitatile de pregatire fizic& in cadrul structurilor gi bazelor sportive, definite conform Legii educafiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constind in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, pot fi desfasurate numai in condifiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului s&matatii, emis in temeiul art. 43 gi al art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completatile ulterioare; (2) Se permite desfigurarea de c&tre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performants a activitifilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizics {in spafii inchise sunt permise in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului gi al ministrului stnatafii, emis in temeiul art. 43 gi al art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completatile ulterioare. Art. 5. in spatiile inchise sau deschise, competifiile sportive se pot desfigura pe teritoriul Municipiului Bucuresti fara participarea spectatorilor, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului s&natafii, emis in temeiul art. 43 gi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completirile ulterioare. Art. 6. (1) Activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librétiilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizuala, institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare de arté si meserii, precum gi evenimentele culturale in spafii inchise sau deschise se pot desfaigura numai in condifiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sénataii, emis in temeiul art. 44 gi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile gi completarile ulterioare; (2) Organizarea si desf&gurarea activitafii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole sifsau concerte in spafii inchise sau deschise sunt permise cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spafiului si cu purtarea mastit de protecfie. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate tmpottiva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au treout 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsé tntre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in condifiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului sén&tatii, emis in temeiul art. 44 gi al art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificatile si completarile ulterioare. Art, 7. (1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele gi rugaciunile colective, se desfasoardi ‘in interiorul si/sau in afara licagurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului s&inataii gi al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin. 2) din Legea nr. 55/2020, cu modificatile si completarile ulterioare; (2) in condifiile alin.(1), pentru prevenirea rispandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permis& numai cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului stnatafii ial Secretariatului de Stat pentru Cute Art. Activitifile recreative si sportive desftigurate in acr liber sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiese impreund, Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflé in perioada cuprinsa intre a 15-a zi sia 180-a zi ulterioara confirmétii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in condifile stabilite prin ordinul comun al ministrului s&ndtatii, dup caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor gi padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. Pagina 34in 9 Art. 9. Se permite, tn condiille Legii nr. 60/1991 privind organizarea $i desfégurarea adundrilor publice, republicatd, cu modificdrile ulterioare, organizarea de mitinguri si demonstrafii cu un numér de participanfi de maximum 100 de persoane gi cu. purtarea mAstii de protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflé in perioada cuprinsd intre a 15-a zi sia 180-a.2i ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV- Art. 10. (1) Se interzice circulatia persoanelor in afara locuinfei/gospodariei in intervalul orar 22,00—5,00, cu urmitoarele exceptii: a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuini/gospodatie si locul/locurile de desfagurare a activitafii profesionale si inapoi; b) deplasarea pentru asistenta medicalé care nu poate fi amanata si nici realizaté de la distant’, precum gi pentru achizitionarea de medicamente; ©) deplasatri in afara localitiilor ale persoanclor care sunt in tranzit sau efectueaz& c&létorii al c&ror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alt modalitate de achitare a calatorieis 9) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenfa persoanclor varstnice, bolnave sau cu dizabilititi ori decesul unui membru de familie. @)Masurile instituite la alin. (1) nu se aplicd persoanclor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se afld in perioada cuprins& intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 gi care fac dovada indeplinirii acestei condi prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hartie sau in format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; (3) Masurile instituite la alin. (1) i (2) nu se aplicé persoanelor fizice provenite din state ale chror autoritéfi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se afl in perioada cuprinsa intre a 15-a zi sia 180-a zi ulterioari confirmarii infectirii cu virusul SARS-CoV-2 gi care fac dovada ‘indeplinirii acestei conditii prin documente, pe suport hartie sau in format electronic, care s& ateste vaccinarea sau vindecarea de infecfia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. (4) Pentru verificarea motivului deplastrii in interes profesional, prevazut la alin, (1) lit. a), persoanele sunt obligate s& prezinte, la cererea personalului autoritafilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinfa eliberaté de angajator ori o declaratie pe propria rispundere, completata in prealabil. (5) Pentru verificarea motivului deplasdrit fn interes personal, prevazut la alin. (1) lit. b)—d), persoanele sunt obligate si prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declarafie pe propria rispundere, completata in prealabil. (O)Declaratia pe propria réspundere, previzuté la alin. (4) gi (5), trebuie s& cuprind’ numele si prenumele, data nagterii, adresa locuinfei/gospoditiei/locului activitijii profesionale, motivul deplasarii, data completirii si semnatura. Art.11, Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul SARS- CoV-2, in perioada starii de alert se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum si suplimentarea wnor curse regulate, potrivit reglementarilor in vigoare, in scopul participacii {a procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfagoara aceste activitai. Art.12. (1) Aetivitatea cu publicul a operatorilor economici care desfisoara activitafi de preparare, comercializare gi consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice gi nealcoolice, de tipul restaurantelor gi cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum gi la terase este permis pand la 50% din capacitatea maxima a spafiului in intervalul orar 5,00—21,00. Participarea este permis doar Pagina cin 9 pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflé in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioar& confirmérii infectérii cu virusul SARS-CoV- (2) Aetivitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitifi de cazare, precum gi la terasele acestora este permis pan la 50% din capacitatea maxima a spajiului in intervalul orar 5,00—21,00. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprins& intre a 15-a zi gi a 180-a terioard confirma infectarii cu virusul SARS-CoV-2; (3) Masurile prevazute la alin. (1) si (2) se aplic& si operatorilor economici care desftisoaré activitii in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan gi care sunt delimitate de cel pufin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent; (4) fn situatia in care activitatea operatorilor economici prevazuti la alin. (1) si (2) este restrictionaté sau inchis&, se permit prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spafiile respective; (5) Operatorii economici prevazufi la alin. (1) si (2) vor respecta obligatiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sénatafii gi_al ministrului economiei, antreprenoriatului $i turismului, emis fn temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificatile si completirile ulterioare; (©) Prepararea, comercializarea gi consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice gi nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu exceptia celor prevazute la alin. (3), cu respectarea misurilor de protectie sanitar& stabilite prin ordinul comun al ministrului s8natatii, al ministrului economici, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Autoritafii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, eu modificétile si completdtrile ulterioare. Consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice este permis in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsi intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmétii infectatii cu virusul SARS-CoV-2; Art.13, Activitatea in baruri, cluburi $i discoteci este interzisit. Art.14. (1) in conditiile art. 5 alin, (3) lit. ) din Legea nr. 55/2020, ou modificatile si completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfésoar& activitai in domeniul comerfului gi prestarilor de servicii in spafii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, inclusiv in interiorul centrelor si parcurilor comerciale, s& isi organizeze si sA isi desfgoare activitatea in intervalul orar 5,00—21,00. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in intervalul orar 21,00—3,00 operatorii economici care desftigoara activitati de comerf/prestairi de servicii in spafii inchise si/sau deschise, publice si/sau private pot activa doar in relafia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, (3) Prin exceptic de la prevederile alin. (1), unitafile farmaceutice, benzin&riile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane si de marfuri igi pot desfagura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara. Art. 15. Activitatea cu publicul a operatorilor economic care desftisoaré activitatea in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness este permis& fri a depasi 30% din capacitatea maxima a spafiului, cu asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoand. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impottiva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv Pagina Sein 9 infectarii cu persoanele care se aflé in perioada cuprinsa intre a 15-a zi sia 180-a zi ulterioard confirma virusul SARS-CoV-2. Art. 16. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfigoara activitifi de administrare a piscinelor interioare este permis fra a depasi 30% din capacitatea maxima a spafiului Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV- 2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsa intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioar& confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV- 2) Se instituie obligatia operatorilor economici care desfigoara activititi de administrare a strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a salilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sénatafi, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 17. Activitatea cu publicul operatorilor economici licengiafi in domeniul jocurilor de noroc este permis pan la 30% din capacitatea maxima a spafiului, Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl in perioada cuprinsé intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioar& confirmatrii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Art, 18. Operatorii economici care desfisoard activitati de jocuri de noroc au obligafia s& respecte orarul de lucru cu publicul in intervalul 5 ~ 21 gi restricfiile stabilite prin hotérérea Comitetului National pentru Situafii de Urgenfa privind obligativitatea purtirii mastii de protecgie si a respectitii normelor de protect. Art. 19. Activitatea operatorilor economici care administreaz& sili de jocuri este permis& fra a depasi 30% din capacitatea maxim a spatiului in intervalul orar 5,00—21,00. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprins& intre a 15-ai sia 180-azi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Art. 20, Activitatea operator streaza locuri de joaca pentru copii in spatii ‘nchise sau deschise este permis fart a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00—21,00. Participarea este permist doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsa intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Art. 21. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfigoard activititi de jocuri de noroc, ingrijire personal, primire turistict cu funefiuni de cazare, precum gi activitai de lucru in birouri cu spafii comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului gi al ministrului s&nat&fii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completirile ulterioare, in baza cfruia tsi pot desfigura activitatea, Art. 22. Se instituie obligatia institufiilor si autorititilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat s& asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atét pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sénat3fii gi al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 gi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile si completiile ulterioare. Art. 23. Activitatea in crege este permis numai cu respectarea condifiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei, al ministrului muncii gi protecfiei sociale si al ministrului sinatay emis in temeiul art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificirile si completatile ulterioare; Art, 24. Prin excepfie de la prevederile art. 1 din prezenta hottirdre, activitatea operatorilor economici care desfiisoar activitafi tip afier-school se suspendai pe o perioadé de 14 zile de Ia data Pagina Gin 9 intrérit in vigoare a precentelor miisuri. Art. 25 in cadrul unitatilor/institufiilor de invapimant sunt permise activitatile didactice si alte activitéti specifice, precum si organizarea si desfSsurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, in conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaici si al ministrului sénatagii, emis in temejul art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ultericare; Art. 26. La aparifia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile consecutive, in spatiile destinate caziri elevilor sau studentilor, se instituie masura inchiderii oladirii pentru o perioada de 14 zie. Pentru elevii/studenfii care nu au posibilitatea deplasétii la domiciliu sau o alta locatie se asigur de catre unitatea/institutia de invafamant responsabild cazarea in conditii de caranting, precum si masurile necesare pentru sprijinirea asiguririi necesititilor de baz. Art.27. (1) {in condifiile art. 5 alin, (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completirile ulterioare, activitatea piefelor agroalimentare, inclusiv a pie{elor volante, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotérérea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerfului cu produse si servicii de piafé in unele zone publice, cu modificirile si completatile ulterioare, se desfégoar’ in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltérii, lucrarilor publice si administrafiei, al ministrului agriculturii gi dezvoltarii rurale, al ministrului s&natitii. si al ministrului muncii si protectiei sociale. @) in condigiile art. 5 alin. (3) lit. £) din Legea nr, 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea trgurilor, a balciurilor gi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotdrarea Guvernului nr. 348/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisé pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, in condifiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltrii, Iucrérilor publice si administratiei, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului stnétafii si al ministrului muneii gi protecjiei sociale. Participarea este permis& doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflé in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioar& confirméirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Art. 28. Se instituie obligatia desftguratii activitatii 1a nivelul cabinetelor stomatologice si unitafilor sanitare non-COVID, in condifiile stabilite prin ordinul ministrului s8n&tai, emis in temejul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile gi completitile ulterioare. Art, 29. In condifiile art. 5 alin, (2) lit. d) gi alin, (3) lit. ) gi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cw modificérile si completirile ulterioare, pe durata stirii de alert, angajatorii dispun organizarea muncii ta domiciliu sau in regim de telemunca, pentru cel putin 50% din angajafi, acolo unde specificul activititii permite, in condifiile art. 108—110 din Legea nr. 53/2003 — Codul muneii, republicata, cu modificatile si completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitajii de telemunca, cu modificavile i completa ulterioare. (2) in situafia in care nu se poate desfasura activitatea de cétre salariat in regim de telemunca sau munca la domiciliu gi in vederea evitarii aglomerarii transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritajile gi institutile publice centrale gi locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nafionale si societifile la care capitalul social este definut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, avand un numar mai mare de 50 de salariafi, au obligatia orgeniz&rii programului de lucru astfel incat personalul sa fie imparfit in grupe/schimburi/ture care s& inceap&, respectiv s& termine activitatea la 0 diferenfi de cel pufin o or’, cu respectarea strict a masurilor de protectie sanitara, (3) Organizarea activitifii la locul de muncd se va realiza cu. respectarea prevederilor legale emise de autoritatile competente in ceea ce priveste prevenirea contaminarii cu virusul SARS- CoV-2 si pentru asigurarea securitafii si sdn&tétii in munc& a lucratorilor, findnd cont si de gradul de vaccinare a angajafilor de 1a acel loc de munca, atestat prin certificat de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV- 2 prezentat de salariafii pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, Papna Tin 9 precum si de numarul de angajati care se afl in perioada cuprins& intre a 15-2 zi gia 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 gi care detin si prezinta angajatorului adeveriné eliberata de medicul de familie, (4) Accesul persoanelor, cu exceptia angajatilor, in incintele institufiilor publice centrale si locale, regiilor autonome gi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaceinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme complete de vaccinare, care prezinti rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeefia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afl in perioada cuprinsd intre a 15-ai gi a 180-a2i ulterioard confirmarii infectirii cu virusul SARS-CoV-2. (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) este permis accesul avocatilor pentru exercitarca activitéfilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea $i exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificdrile si completirile ulterioare. (6) in cazul persoanelor fizice provenite din state ale c&ror autorititi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situafiei prevazute Ia alin. (4) se face prin intermediul unui document, pe suport hartie sau in format electronic, care sé ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecfia cu virusul SARS — CoV 2. (7) Prevederile alin. (4) si (6) se aplica si pentru operatorii economici care functioneaza in clidiri cu birouri private in care isi desfsoard activitatea cel pufin 50 de persoane simultan. (8) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (7), institufiile publice si operatorii economici vor {ntreprinde masurile necesare pentru asigurarea accesului cetifenilor la serviciile publice oferite, in situafii urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de nastere gi altele asemenea) gi persoanelor care nu fac dovada vaccinatii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarca activitatii in mediul on- line, in spafii deschise, la ghisee dispuse direct in exteriorul clidirilor sau in orice alte condifii care s& asigure respectarea misurilor de prevenire a raspéndirii SARS-CoV-2. (9) Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccindrit, testtrii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2 este permis in licasurile de cult, unde se desfésoar& activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele si rugdciunile colective, si in unititile de alimentagie publicé in care se comercializeazé produse alimentare $i bauturi alcoolice sau nealcoolice aflate in afara centrelor comerciale, targurilor, bilciurilor si talciocurilor, cu purtarea méstii de protectie $i respectarea normelor de protectie sanitard. Art. 30. (1) Atestarea vaccinarii, testarii sau vindec&rii de infecfia cu virusul SARS-CoV-2 se realizeaz prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, in conformitate cu prevederile Ordonanjei de urgenti a Guvernului nt. 68/2021 privind adoptarea unor misuri pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberares, verificarea si acceptarca certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificirile si complete ulterioare. (2) Organizatorii/Operatorii economici care desfiigoard activitafi potrivit prezentei anexe au obligafia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secfiunea ,,Verificare reguli interne” din aplicafia mobil Check DCC” pentru verificarea autenticitatii, valabilitafi refine niciun fel de date sau informatii din certificatul verificat. (3) in cazul persoanelor fizice provenite din state ale cAror autoritafi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfigoara activitati potrivit prezentei anexe au obligatia de a verifica existenfa documentelor, pe suport hartie sau in format electronic, care s& ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infectia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. integritatii certificatului, f&rd a se Pagina Bain 9 (4) Masurile prevazute in prezenta hotirare nu se aplicdi in cazul persoanelor care au varsta mai micdi sau egal cu 12 ani si sunt insofite de o persoand cu varsta mai mare de 18 ani si care face dovada vaccindrit impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se afld in perioada cuprinsdintre a 15-a zi sia 180-a zi ulterioard confirmérit infectirii cu virusul SARS-CoV-2. Art. 31. (1) Operatorii de transport de calatori vor monitoriza permanent gradul de incircare a mijloacelor de transport pe care le deserves, in scopul diminuarii aglomerafiei din vehicule si stafii, mai ales la orele de varf. (2) Se va respecta circuitul de urcare/eoborare in mijloacele de transport, acolo unde acestea permit, respectiv: ~ in autobuze gi troleibuze, accesul pasagerilor se va efectua prin usa celelalte usis ~ in tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin uga din mijloc, iar coborarea pe celelalte usi. (3) Operatorii de transport de célétori vor informa cAlatorii cu privire la obligativitatea purtitii corecte a mastii de protectie si a evitirii consumului de produse alimentare in mijloacele de transport in comun, prin mijloace audio-video si prin afigare in mijloacele de transport in comun. Art. 32, Metrorex SA va informa si indruma publicul cAlator prin instalafiile de sonorizare despre situafiile de aglomerare aparute gi il va informa asupra obligativititii de a pistra distanfarea fizica gi de a purta corect masca de protectie. Art. 33, Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea mAsurilor dispuse este cel stabilit la art, 64—70 din Legea nr.55/2020. Art. 34. In functic de evolutia situafici epidemiologice la nivelul Municipiului Bucuresti se vor putea institui misuri suplimentare, cu respectarea normelor legale in vigoare. Art. 35, Prezenta hotirére va fi transmis, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situafii de Urgenfi, in vederea punerii tn aplicare gi cétre DSU, conform art.23 lite) din OUG nr.21/2004, pentru informare. Totodata, se va aduce la cunostinfa publicului prin transmiterea unui comunicat de pres si publicarea pe pagina de internet a Institugi Prefectului ~ Municipiul Bucuresti gi abrog’ orice dispozitii contrare prevazute prin hot&rdri ale CMBSU. fat, iar cobordrea pe Presedintele Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situa PREFECT de Urgent Georgiana- Pagina 9 din 9