Sunteți pe pagina 1din 16

CECCAR 2021

MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI:
Modul 1 APLICAȚII CURS Iulie 2021

CUPRINS

METODA COSTURILOR PE ACTIVITĂȚI.................................................................................................2


ABC1. COMPANIA ATK ..........................................................................................................................2
ABC2. COMPANIA MARA SA.................................................................................................................5
TARGET COSTING........................................................................................................................................8
TG1. COMPANIA PARMIS.......................................................................................................................8
TG2. COMPANIA SMG...........................................................................................................................10
TG3. COMPANIA MONDO.....................................................................................................................11
COSTURILE PE CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI (LCC).............................................................14
LCC1. COMPANIA VENTA....................................................................................................................14
LCC2. COMPANIA QUANTUS...............................................................................................................15
LCC3. COMPANIA GTL..........................................................................................................................16

1
CECCAR 2021

METODA COSTURILOR PE ACTIVITĂȚI

ABC1. COMPANIA ATK .

În perioada contabilă precedentă, compania a produs și a vândut 900.000 de unități de produs A pe care le-
a vândut cu un preț de vânzare de 3,00 um fiecare și 2.100.000 de unități de produs B vândute cu un preț de
vânzare unitar de 2,00 um fiecare.
Situația veniturilor din vânzare și a costurilor directe ale companiei
Col. Produs A Produs B
Cantități produse și vândute 1 900.000 bucăți 2.100.000 bucăți
Prețul de vânzare unitar, um/buc 2 3,00 2,00
Costul forței de muncă directe , um/buc. 3 0,50 0,50
Costul materialor directe , um /buc. 4 0,75 0,50
Venituri din vânzare, um 5 = 1*2 2.700.000 4.200.000
Costurile totale manoperă directă, um 6 = 1*3 450.000 1.050.000
Costurile totale materiale directe, um 7 = 1*4 675.000 1.050.000
Costurile totale directe 8 = 6+7 1.125.000 2.100.000

Costuri indirecte sunt rezumate după cum se arată în tabelul de mai jos :
Situația costurilor indirecte
Componente indirecte de cost pentru calculul Valori % în total cheltuieli
costurilor tradiționale indirecte
Aprovizionare, um 180.000 12,66%
Programarea utilajelor, um 375.000 26,37%
Ambalarea produselor, um 280.000 19,69%
Reparații utilaje, um 300.000 21,10%
Intreținere și curățenie, um 287.000 20,18%
Total 1.422.000 100%
Cerințe:
1. Calculați costurile produselor A și B în varianta calculației clasice. Compania ATK
repartizează totalul costurilor indirecte pe baza costurilor directe ale forței de muncă
(manopera directă).
Stabiliți nivelul de rentabilitate analitică a fiecărui tip de produs, ținând cont că ATK are în
vedere decizia de a renunța la produsulu mai puțin rentabil și orientarea resurselor către
creșterea producției și vânzărilor produsului mai rentabil.
2. Calculați costurile produselor A și B utilizând metoda ABC. Compania ATK a realizat Lista
activităților și a stabilit inductorii adecvați, astfel:
Costuri indirecte Inductor de cost Volum inductor de cost
activitate, um
Produs A Produs B
Aprovizionare 180.000 comenzi de aprovizionare 75 25
Programarea utilajelor 375.000 reglaje 150 100
Ambalarea produselor 280.000 Produse ambalate 900.000 500.000
Reparații utilaje 300.000 Comezi de reparații 1.000 2.000
Intreținere și curățenie 287.000 Loturi produse 200 50

2
CECCAR 2021

Rezolvare

Metoda traditionala

Elem cost Prod A Prod B


Total costuri directe 1.125.000 2.100.000
Total costuri indirecte repartizate 426.600 995.400
= Cost complet 1.551.600 3.095.400
Cantitati produse 900.000 2.100.000
Cost complet unitar = Cost 1551000/900000 = 1,724 lei/buc 3095400/2100000 = 1,474
complet/ cantit lei/buc.
Pret vanzare unitar 3 2
Marja bruta = PV-Cost complet 3 – 1,724 =1,276 lei/buc 2 – 1,474 = 0,526 lei/buc
unitar
Rata marjei= marja 1,276*100/3 = 42,53% 0,526*100/2 = 26,3%
bruta*100/PV
cel mai rentabil

Repartiz ch indir

1. Coef de repartiz = Total ch indir / suma baze de repartiz


Baza repartiz = ch salarii
K = 1422000/ (450000+1050000)=0,948

2. Repartiz costuri indir = K * Baza repartiz a fiec produs


Pt A = 0,948 * 450000 = 426600
Pt B = 0,948 * 1050000 = 995400

Metoda ABC

Activitati Costuri Inductor de cost Volum inductor de Cost unitar pe inductor de Repartizare costuri
indirecte cost cost = Activ/suma
activitate, inductori
um
Produs Produs Produs A Produs B
A B
Aprovizionare 180.000 comenzi de 75 25 180.000/(75+25) = 1800 1800*75= 1800*25=
aprovizionare lei/comana 135000 lei 45000 lei
Programarea 375.000 reglaje 150 100 375000/(150+100)= 1500 1500*150= 1500*100=
utilajelor lei/reglaj 225000 lei 150000 lei
Ambalarea 280.000 Produse 900.000 500.000 280000/(900000+500000)= 0,2*900000= 0,2*500000=
produselor ambalate 0,2 lei/produs 180000 lei 100000 lei
Reparații utilaje 300.000 Comezi de 1.000 2.000 300000/(1000+2000)= 100*1000= 100*2000=
reparații 100 lei/comanda 100000 lei 200000 lei
Intreținere și 287.000 Loturi produse 200 50 287000/(200+50)= 1148 1148*200= 1148*50=
curățenie lei/lot 229600 lei 57400 lei
Total costuri indir repartiz 869.600 lei 552.400 lei

Elem cost Prod A Prod B


Total costuri directe 1.125.000 2.100.000
Total costuri indirecte repartizate 869.600 lei 552.400 lei
= Cost complet 1.994.600 2.652.400
Cantitati produse 900.000 2.100.000
Cost complet unitar = Cost 1.994.600/900.000 = 2,216 2652.400/2.100.000 = 1,263
3
CECCAR 2021

complet/ cantit lei/buc lei/buc.


Pret vanzare unitar 3 2
Marja bruta = PV-Cost complet 3 – 2,216 =0,784 lei/buc 2 – 1,263 = 0,737 lei/buc
unitar
Rata marjei= marja 0,784*100/3 = 26,13% 0,737*100/2 = 36,85%
bruta*100/PV
cel mai rentabil

Concluzie

Prod A Prod B
Met traditionala Cost complet unitar = 1,724 Cost complet unitar = 1,474
lei/buc lei/buc.
Rata marjei = 42.53% Rata marjei = 26.3
Met ABC – este mai corecta Cost complet unitar = 2,216 Cost complet unitar = 1,263
dpdv al calcularii costurilor lei/buc lei/buc.
indirecte Rata marjei = 26,13% Rata marjei = 36,85%

ABC2. COMPANIA MARA SA

MARA relizează produse de patiserie. Pentru perioada viitoare, compania are în perspectivă încheierea
unui contract pentru 3 luni cu clientul HAGA pentru 2 tipuri de produsEe codificate: AP1 (covrigi) și AP2
(merdenele). În aceste condiții, pentru fixarea prețului de vânzare a acestor produse, dorește să cunoască
costurile complete ale producerii acestora, în baza costurilor din perioada curentă. Compania își desfășoară
activitatea în cadrul a două sectoare principale: Procesare și Distribuție, consituite în centre de cost.
Costurile generale de administrație, în medie lunară de 12.000 um, sunt alocate celor două centre în funcție
de suprafața operațională a acestora.
Se cunosc:
1. Situația costurilor directe pentru AP1 și AP2
AP1 AP2
um um
Cantitate negociată, buc. 100.000 40.000
Materiale directe 1.500 2.400
Manoperă directa
 procesare 750 600
 ambalare 990 360
2. Situația costurilor indirecte
Repartizarea costurilor generale de administrație
(trimestrial) Centru de cost Centru de cost
Asamblare Distribuție
RAI = 36.000/(115+260) = 96 um/m2 11.040 24.960
Suprafață
Centru de cost operațională, m2 Trimestru, um Medie lunară, um
Centru de cost Procesare 36.486 12.162
Costuri indirecte la nivelul centrului 115 25.446 8.482
4
CECCAR 2021

+ cota GGA 11.040 3.680


Centru de cost Distribuție 83.100 27.700
Costuri indirecte la nivelul centrului 260 58.410 19.470
+ COTA CGA 24.960 8.320

Cerințe:
1. Calculați costurile produselor AP1 și AP2 utilizând metoda ABC. Compania MARA a realizat
Lista activităților și a stabilit inductorii adecvați, astfel:
Centru de cost Activități Um/trimestru
Centru de cost Procesare 36.489
Producție 36.000
Manipulare 441
Programare utilaje 48
Centru de cost Distribuție 83.100
Control de calitate 21.099
Ambalare 32.001
Expediere 30.000
0

MARA a stabilit următorii inductori:

Activități Natura inductorului

Producție Ore-masina
Manipulare Loturi produse finalizate
Programare utilaje Ore programare
Control de calitate Loturi produse finalizate
Ambalare Produse
Expediere Loturi produse finalizate
Cand un inductor este comun mai multor activ tb sa recreez centrul de regrupare al cheltuielilor.

Se mai cunoaște consumul de factori (inductori) pe tip de produse:

Inductor Volum inductor pentru cantitatea negociată de produs


AP1 AP2
(ambalare) 100.000 buc 40.000 buc
Ore-masina 1.500 2.500
Lot producție 2 4
Ore programare 3 9

Rezolvare

5
CECCAR 2021

Centre Activitati Costuri indirecte Cost unitar/inductor Repartizare AP2


de AP1
regrupar
e
CR1 Producție 336.000 (ore- 336000/(1500+2500) 9 lei/ora-masina 9 lei/ora-
masia) = 9 lei/ora-masina * 1500 = 13.500 masina * 2500
lei = 22.500 lei
CR2 Manipulare= 441+21099+30000 51540/(2 loturi+4 8.590 lei/lot*2 8.590 lei/lot*4
441 =51540 (loturi loturi) = 8.590 lei/lot loturi = 17.180 loturi = 34.360
Control de productie) lei lei
calitate=
21.099
Expediere=
30.000
CR3 Programare 48 (ore 48/(3 ore+9 ore)= 4 4 lei/ora*3 ore= 4 lei/ora*9 ore
utilaje= 48 programate) lei/ora 12 lei = 36 lei
CR4 Ambalare 32.001 32001/100.000 buc 0.229 32.001-22900=
+40.000 buc) = lei/buc*100.000 9101 lei
0.229 lei/buc buc = 22.900 lei
Total costuri indirecte repartizate 53.592 lei 79.796 lei

Elem de cost AP1 AP2


Materiale directe 1.500 2.400
Manoperă directa procesare 750 600
Manoperă directa ambalare 990 360
Total Costuri directe 3.240 3.360
Costuri indir rep 53.592 lei 79.796 lei
= Cost complet 56.832 83.156
Cantit Q 100.000 buc 40.000 buc
Cost compelt unitar 56.832/100.000 = 0,568 lei/buc 83.156/40.000 = 2,078 lei/buc

TARGET COSTING

TG1. COMPANIA PARMIS

PARMIS are în proiect un produs nou: PN2. Aceasta estimează că, pe piața actuală, produsul ar putea fi
vândut cu 70 um/buc. Va fi necesară o marjă de profit brut de cel puțin 30% din prețul de vânzare pentru a
acoperi în plus și cheltuielile administrative și de marketing și pentru a atinge un nivel acceptabil de profit.
Un studiu de estimare a costurilor noului produs PN2 prezintă:
Element de cost

Materialul direct MP1 Se consumă 1 unitate MP1 pentru fiecare bucată produs PN2
1 unitate MP1 = 9 um
Materialul direct MP2 Fiecare bucată PN2 va necesita trei metri de material M2, dar va exista o
pierdere normală de producție de 10% din materialul utilizat. Materialul
6
CECCAR 2021

M2 costă 1,80 um pe metru.

Manoperă directă Fiecare bucată produs PN2 va necesita un timp de manoperă directă de
0,50 ore. Cu toate acestea, este de așteptat că va exista un timp inactiv
inevitabil egal cu 5% din timpul total de muncă plătit.
Un angajat direct productiv este plătit 19 um pe oră.

Cheltuieli indirecte Se preconizează că totalul cheltuielilor indirecte de producție vor fi


absorbite în costurile produselor la o rată de absorbție de 60 um pe oră de
manoperă directă, pentru fiecare oră activă lucrată.
Costurile indirecte nu sunt absorbite de orele de inactivitate.

Calculați:
(a) costul estimat al produsului PN2;
(b) costul țintă pentru PN2;
(c) decalajul (diferența) de cost.
Rezolvare
a) Cost estimat
Elem cost Mod calcul Cost in lei
Materii prime directe 1 unitate MP1*1buc. 9
MP1 produs PN2*cost 9 um=
MP2 3 metri +10%*3 m = 3.3 5,94
metri MP2
3.3 m * 1,8 um/metru=
Manopera dir 0.5 ore +5%*0.5 ore = 9,975
0.525 ore
0.525 ore * 19 um/ora =
Costuri indir 60 um pe oră de 30
manoperă directă * 0,5
ore=
Total cost estimat 9+5,94+9,975+30= 54,915

b) Cost tinta
= PV 70 lei/buc – marja profit dorita 30%*PV 70 lei/buc = 70-21= 49 lei

c) Decalaj
= cost estimat – cost tinta = 54,915 – 49 = 5,915 um

Metode de reduceri de cost

TG2. COMPANIA SMG


7
CECCAR 2021

SMG dorește să lanseze pe piață un nou model de mixer TURBO 3. A fost stabilit un preț de vânzare de
44 um în corelare cu un produs aflat deja pe piață și care are caracteristici comparabile cu noul produs.
Consiliul de administrație a fost de acord că marja acceptabilă (după ce au fost estimate costurile de
producție) ar trebui să fie de 20%.
Informații despre costul noului produs sunt următoarele:
Componenta 1 (Placă de circuite) - acestea sunt cumpărate de la un furnizor și costă 4,10 um/bucată. Sunt
cumpărate în loturi de 4.000 bucăți și implică costuri suplimentare de aprovizionare de 2.400 um pe lot.
Componenta 2 (Cablaje) – este nevoie de 25 cm cablaje pentru fiecare unitate produs. Cu toate acestea,
există unele deficiențe în procesul de producție și se estimează că 2% din sârma achiziționată pentru cabluri
se pierde în procesul de asamblare. Materialul sârmă costă 0,5 um pe metru liniar.
Alte materiale - alte materiale costă 8,10 um pentru fiecare unitate de produs.
Manopera de asamblare – presupune personal calificat care este greu de recrutat și de păstrat. Compania
dispune de personal de acest tip mai mult decât este necesar, dar este dispusă să suporte acest cost
suplimentar pentru sustenabilitatea afacerii. Este nevoie de 30 de minute pentru a asambla un mixer și
personalul de asamblare este plătit cu 12,60 um pe oră. Se estimează că 10% din orele plătite către aceștia
sunt pentru timpul de inactivitate.
Costurile indirecte de producție - analiza recentă a costurilor istorice a relevat următoarea situașie
Luna 1 Luna 2
Total cheltuieli indirecte de producție, um 620.000 700000
Total ore de lucru pentru asamblare, ore 19.000 23.000

Costurile indirecte fixe sunt absorbite de fiecare oră manoperă de asamblare în baza nivelurilor normale
anuale de activitate. Într-un an, în medie, sunt realizate 240.000 de ore de asamblare.
Cerință:
Calculați costul estimat pe unitate pentru noul produs și identificați diferențele de costuri care
apar.
1. Cost tinta:
Pret vanz 44 um
- Marja profit = 20%*44 = 8,8 um
Cost tinta = 44-8,8 = 35,2 um

2. Cost estimat:
Metoda costurilor de maxim si de minim – separare costuri indirecte in variabile si fixe
Cost variabil unitar = (Ch maxime al perioadei – Ch minime al per)/(Productia maxima a per – Productia
minima a per)
= (700.000-620.000 um)/(23.000-19.000 ore) = 20 um/ora
30 min pentru asamblare – costuri indir sunt absorbite

8
CECCAR 2021

Costuri indir totale = Cost fixe + Cost varibile totale


Costuri variabile totale = q x cost variabil unitar => Costuri fixe = Cost indir tot – q x cost var unitar
Ch Fixe luna 1 = 620.000 – 19.000 ore * 20 um/h = 240.000 um
Ch Fixe luna 2 = 700.000 – 23.000 h * 20 um/h = 240.000 um
(se calc pentru o sing luna – raman neschimbate de la luna la luna)
CH fixe anuale = 12 luni x 240.000 um = 2.880.000 um
Costuri fixe unitare = 2.880.000/240.000 h asamblare =12 um/h
Costul estimat

Elem cost Mod calcul Valoare


Componenta 1 (Placă de 4,10 um/buc + 2400 um/lot / 4,7 um
circuite) 4.000 buc/lot =
Componenta 2 (Cablaje) 25 cm + 25 cm*2% = 25,5 cm 0,128 um
1 m ..... 100 cm
X .........25,5 cm
X = 0.255 m
0,255 m * 0.5 um/ml =

Alte materiale 8,10 um


Manopera de asamblare 30 min + 10%*30 min = 33 min 6,93 um
1 h ..... 60 min
x ...... 33 min
X = 33/60 = 0,55 h
0,55 h * 12,6 h =
Cost var 1h .... 60 min 10 um
X .... 30 min
X=60/30= 0.5 h
Ch var = 0.5 h * 20 = 10 um

CH fixe 1h .... 60 min 6 um


X .... 30 min
X=60/30= 0.5 h
Ch var = 0.5 h * 12 = 6 um

Total cost estimat 35,858 um

3. Decalaj costuri = cost estima 35,858 – cost tinta 35,2 = 0.658 um

TG3. COMPANIA MONDO

9
CECCAR 2021

Managerul intreprinderii MONDO previzioneaza sa lanseze pe piaţă, la sfarsitul trimestrului urmator, doua
noi produse: Alfa si Beta.
Estimarea cheltuielilor pentru acest trimestru se prezinta astfel:
Elemente cost 1 bucata Alfa 1 bucata Beta
Componente (materiile prime) 29 um 50 um
Manopera 32 um 38 um
Alte cheltuieli directe 18 um 14 um
Total 79 um 102 um
Cheltuielile indirecte sunt de 1.062.780 um (pentru toata cantitatea de Alfa si Beta fabricata), colectate in
cadrul a 4 departamente sunt:
 Aprovizionare = 220.500 um
 Productie = 564.000 um
 Distributie = 161.280 um
 Contabilitate = 117.000 um.
Studiul costurilor indirecte permite repartizarea acestora pe activitati si alegerea inductorilor acestor
activitati astfel:
Departament Activitati Inductor Suma (u.m)
Aprovizionare Gestiune stocuri Nr. componente 40.500
Receptie Nr.componente 72.000
Programare lansare in productie Nr. Loturi fabricate 108.500
Productie Intretinere Nr.interventii 135.000
Manipulare Nr.loturi fabricate 125.000
Lansare in fabricatie Nr.loturi fabricate 304.000
Distributie Expediere Nr comenzi de la clienti 76.500
Facturare Nr comenzi de la clienti 32.400
Urmarire clienti Nr comenzi de la clienti 52.380
Contabilitate Contabilitate clienti Nr comenzi de la clienti 45.900
Contabilitate furnizori Nr componente 45.900
Inventariere Nr componente 25.200

Cele doua noi produse, Afa si Beta se situeaza in contextut activitatii globale a intreprinderii astfel:
Inductor Activitate globala Alfa Beta
Nr produse fabricate 13.000 175 175
Nr.interventii 180 9 12
10
CECCAR 2021

Nr loturi fabricate 3.000 40 36


Nr componente 900 128 214
Nr interventii 1.500 3 6
Prețul de vanzare pentru noile produse: Alfa= 500 um/buc si Beta = 750 um/buc.
Marja aplicata de distribuitor (intemediar) = 30% din pretul de vanzare.
Intreprinderea doreste sa beneficieze de o rata a marjei (Marja *100/CA) de 20% din pretul de cedare
catre distribuitor.
Cerințe:
1. Calculati costul tintă unitar pentru Alfa si Beta.
2. Calculati conform ABC costul estimat unitar pentru Alfa si Beta.
3. Un subansamblu din Beta, al carui cost complet estimat este de 180 um, poate fi inlocuit cu un
altul care are costul estimat de 120 um.Este suficienta aceasta modificare pentru acoperirea
abaterilor lui Beta, in masura in care pretul de cedare catre distribuitor nu scade cu mai mult
de 40 um?

Rezolvare:
1. Cost tinta
Elem A B
PV 500 um/buc 750 um/buc
- Marja distribuitorului= 500*30%= 150 um 750*30% = 225 um
30%*PV
Pret de cedare catre distrib 500-150 = 350 um/buc 750-225 = 525 um/buc
- Marja de proft dorita = 20% 20%*350 = 70 20%*525 = 105
Pret cedare catre distrib
Cost tinta 350-70 = 280 um/buc 525-105 = 420 um/buc

2. Cost estimat – Met ABC

Centre de regrupare
Centre Activ Total ch Cost unitar pe A B
regrupare inductor de cost
CR1 (Nr Gestiune stocuri = 183.600 183.600/900 204*128 = 204
componente) 40.500 componente = 26.112 uim/comp
Receptie = 72.000 204 um/comp * 214
Contabilitate furnizori comp =
= 45.900 43.656
Inventariere = 25.200
CR2 Programare lansare in 537.500 537.500/3000 179*40 179*36
11
CECCAR 2021

(Nr.loturi productie = 108.500 loturi = 179 um loturi= loturi=


fabricate) Manipulare = 125.000 7.160 um 6.444 um
Lansare in fabricatie =
304.000
CR3 (Nr. Intretinere 135.000 135.000/1500 90*3 int= 90*6 int=
interventii) interventii = 90 270 um 540 um
um
CR4 (Nr. Expediere = 76.500 207.180 207.180/180 1151*9 1151*12
interventii) Facturare = 32.400 comenzi = 1151 comenzi = comenzi =
Urmarire clienti = um/comanda 10.359 um 13.812 um
52.380
Contabilitate clienti =
45.900
Total costuri indirecte repartizate 43.901 64.452

Elem cost A B
Ch directe 79 um/buc*175 buc = 13.825 102 um/buc* 175 buc = 17.150
Ch indir 43.901 64.452
Cost complet estimat 57.726 um 82.302 um
Cost unitar coplet estimat 57.726/175= 330 um/buc 82.302/175 =470 um

3. Decalaj costuri
A B
Cost unitar complet estimat 330 470
- Cost tinta 280 420
= Decalaj 50 um/buc 50 um/buc

A: 330-280= 50
B: 470-420= 50
Scderea de cost estimat = 180-120 = 60
Noul cost estimat = 470 – 60 =410

Cost tinta B
PV Noul cost tinta
- Marja distribuitorului=
30%*PV
Pret de cedare catre distrib 525-40 = 485
- Marja de proft dorita = 20% 20%*485 = 97
Pret cedare catre distrib
Cost tinta 388 um/buc
B

12
CECCAR 2021

Cost unitar complet estimat 410


- Cost tinta 388
= Decalaj (noul cost tinta) 22 um/buc
Nu este suficient pentru rducerea decalajului (trebuia sa fie zero)

COSTURILE PE CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI (LCC)

LCC1. COMPANIA VENTA

Venta este specializată în fabricarea de componente pentru centralele eoliene. Intenționează să introducă un
nou tip de elice care poate fi utilizată pentru centrale eoliene mai mici. Dezvoltarea noului produs trebuie
să înceapă în curând și VENTA trebuie să stabilească costul noii elice. Se așteaptă ca noul produs să aibă
următoarele costuri.
An 1 An 2 An 3 An 4
Unități fabricate și vândute, bucăți 1.000 7.500 10.000 2.500
Costuri pentru cercetare și dezvoltare, um 1.000.000 800.000
Costurile de marketing, um 120.000 80.000 60.000 40.000
Costul de producție pe unitate, um/buc. 600 lei/buc 550 500 550
Costurile de service pentru fiecare client, um/buc 60 lei/buc 50 50 50
Costuri de eliminare a echipamentului specializat, um 400.000

Directorul de marketing crede că elicea poate fi vândută la prețul de 600 umîn condițiile analei de
piașărealizată de departamentul pe care îl conduce, dar directorul economic consideră că acest preț lucru nu
va acoperi toate costurile pe tot parcursul ciclului de viață.
Cerință:
Calculați costul pentru 1 bucată vizând întregul ciclu de viață și comentați prețul sugerat.
Rezolvare

Elemente de cost Total cost pe ciclu de viata Cost unitar


Total contit = 1000+75000+10000+2500= 21.000 buc
Costuri pentru cercetare și 1.000.000+800.000= 1.800.000 1.800.000/21.000= 85,71 lei/buc
dezvoltare, um
Costurile de marketing 120.000+80.000+60.000+40.000 300.000/21.000= 14,29 lei/buc
= 300.000
Costul de producție pe unitate 600*1.000buc + 550*7.500 + 11.100.000/21.000= 528,57
500*10.000 + 550*2500 = lei/buc
11.100.000
Costurile de service pentru 60*1.000 + 50*7.500 + 1.060.000/21.000 = 50,48 lei/buc
fiecare client 50*10.000 + 50*2500 =
1.060.000
Costuri de eliminare a 400.000 400.000/21.000= 19,05
echipamentului specializat
Total LCC 698.1 lei/buc -> 697.8 calcult pe
rotunjiri
13
CECCAR 2021

Nu poate utiliza un PV de 600.


PV> 698.7 lei/buc

LCC2. COMPANIA QUANTUS

Compania dorește să introducă un nou produs pentru care estimează următoarele costuri pe durata a patru
ani de viață.
Costuri Dezvoltare Introducere Creștere Maturitate Declin
Cercetare, um 100.000
Marketing, um 40.000 38.000 20.000 2.000
Producție, 6 lei/buc 5 4 4,1
um/buc.
Volum 200.000 500.000 100.000 40.000
producție, buc.

Se propune fixarea unui preț care să asigure acoperirea costurilor celei mai costisitoare etape ->
introducerea pe piata.
Cerințe:
1. Stabiliți prețul de vânzare pentru noul produs.
2. Calculați costul unitar pe durata de viață a produsului și sugerați alternative de preț.

Rezolvare:
1.
Costuri Valori
Cercetare 100.000/ 4 ani= 25.000 lei
Marketing 40.000 lei
Producție 6 lei/buc *200.000 buc= 1.200.000 lei
Total costuri 1.265.000
Cost unitar 1.265.000/200.000 buc= 6,32 lei/buc

PV> 6,32 lei/buc.

2.
Elemente Total ch Cost unitar
cost
Q total = 200.000+500.000+100.000+40.000 = 840.000 buc.
Cercetare 100.000 100.00/840.000= 0,12 lei
Marketin 40.000+38.000+20.000+2000= 100.000 100.00/840.000= 0,12 lei
g
Producție 6*200.000+5*500.000+4*100.000+40*4.1= 4.264.000/840.000=5.07
4.264.000
Total cost unitar pe LCC 5,31 lei/buc

14
CECCAR 2021

LCC3. COMPANIA GTL

GTL aplică tehnica LCC pentru decizii de investiții în noi echipamente de producție. Compania urmează să
înlocuiască un utilaj.
Are de ales între mașina "A", o mașină mai scumpă, cu o durată de viață de 12 ani, și mașina "B" care este
o mașină cu durata de viață estimată de 6 ani. Dacă este aleasă mașina "B" este probabil că va fi înlocuită la
sfârșitul celor 6 ani de utiizare cu o altă mașină "B".
Modelul costurilor de întreținere și de funcționare diferă între cele două tipuri de mașini și datele relevante
sunt prezentate mai jos:
Indicatori Masina A Masina B
Preț de cumpărare, um 19.000 13.000
Valoare reziduală, um 3.000 3.000
Costuri anuale de reparații 2.000 2.600
Costuiri indirecte (anul 8, respectiv anul 4), um 4.000 2.000
Costul mediu estimat pentru finanțarea achiziției pe durata de viață 10% 10%
Ipoteze :
(a) Aceeași performanță, capacitate și viteză
(b) Fără inflație
(c) Estimările pe 12 ani sunt la fel de precise ca estimările pe 6 ani.

Cerință:
Formulați o recomandare, argumentată prin calcule, asupra tipului de mașină care ar trebui să
fi achiziționtă de către companie.
Masina A
Elem cost Valori Factor actualiz si calcul Val actualiz
Preț de 19.00 1 19.000
cumpărare, um 0
Costuri anuale 2.000 2000/(1+0.1)1+2000/(1+0.1)2+...2000/(1+0.1)12= 13.620
de reparații –
12 ani
Costuiri 4.000 4000/(1+0.1)8= 1.880
indirecte (anul
8)
-Valoare 3.000 3000/(1+0.1)12= -960
reziduală – 12
ani
Cost LCC 33.540
Valoare prezenta = Val actualiz/(1+k)12 = 33.540/(1+0.1)12 4.925

15
CECCAR 2021

Masina B
Elem cost Valori Factor actualiz si calcul Val actualiz
Preț de 13.00 1 13.000
cumpărare 0
Costuri anuale 2.600 2600/(1+0.1)1+2600/(1+0.1)2+...2600/(1+0.1)6= 11.336
de reparații – 6
ani
Costuiri 2.000 2000/(1+0.1)4= 1.360
indirecte (anul
4)
-Valoare 3.000 3000/(1+0.1)6= -1.680
reziduală – 6
ani
Cost LCC 24.016
Valoare prezenta = Val actualiz/(1+k)6 = 24.016/(1+0.1)6 5.508

Vom alege masina A, cu val prezenta cea mai mica.

16