Sunteți pe pagina 1din 9

ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORII SOȚULUI

DECEDAT
Dosar succesoral nr......

I. PĂRŢILE

1. Subsemnatul ............, cetăţean ........., domiciliat în .................., posesor al..........., având CNP........ în
calitate de soț supraviețuitor și
2. Subsemnatul ............, cetăţean ........., domiciliată în ................., posesor al ........, având CNP în calitate
de fiu, toți în calitate de moștenitori în cauza succesorală privind pe defunctul ____ decedat la data de
........, fost cu ultimul domiciliu în ........., CNP.........., conform Certificatului de deces seria...., nr. .....,
eliberat de......, la data de...., în baza Actului de deces nr.... din data de..... , am convenit prin prezentul
înscris, să lichidăm regimul matrimonial al comunității legale al acestuia din urmă cu _______ (numele
soțului supraviețuitor) conform art. 355 alin. 3 C. civ.
Soții ..... și ..... s-au căsătorit la data de....., conform Certificatului de căsătorie seria ...., nr..... emis de ....,
în baza Actului de căsătorie nr...., din data de, iar căsătoria lor a încetat ca efect al decesului soțului..... la
data de ....

II. OBIECTUL ACTULUI DE LICHIDARE

2.1. Noi, părţile declarăm pe propria răspundere următoarele bunuri şi datorii proprii (conform art. 340
Cod civil) ale fiecărui fost soţ:

SOȚ SUPRAVIEȚUITOR

bunuri mobile proprii ............... (descriere, mod dobândire)

bunuri imobile proprii ............... (descriere, mod dobândire)

datorii proprii ............... ..........(descriere, mod contractare)

SOȚ DECEDAT

bunuri mobile proprii ............... (descriere, mod dobândire)

bunuri imobile proprii ............... (descriere, mod dobândire)

datorii proprii ............................(descriere, mod contractare)

2.2. Noi, părţile declarăm, pe propria răspundere, următoarele bunuri şi datorii comune în devălmăşie
dobândite/contractate în timpul căsătoriei sub regimul comunităţii legale 1ale foștilor soți:

bunuri mobile comune ............... (descriere, mod dobândire)

1
Explicaţie: Dacă soţii au dobândit în timpul căsătoriei, un bun în indiviziune cu un terţ, cota de
contribuţie a acestora la dobândirea bunului comun se va raporta la cota indiviză pe care aceştia au
dobândit-o împreună cu terţul, nefiind necesară prezenţa terţului la întocmirea actului de lichidare. Terţul
va trebui să fie prezent în cazul unui eventual partaj al bunului deţinut în coproprietate.
Explicaţie: Se va preciza natura dreptul de proprietate care face obiectul actului de lichidare: drept de
proprietate deplină sau nudă proprietate. Se vor preciza eventualele dezmembrăminte ale dreptului de
proprietate, precum şi sarcinile reale care grevează bunurile.
bunuri imobile comune............... (descriere, mod dobândire) 2

datorii comune .......................... (descriere, mod contractare)

2.3. Noi, părțile, ținând cont de veniturile salariale ale fiecărui dintre foștii soți și de munca în gospodărie
pe care fiecare dintre aceștia a prestat-o în timpul căsătoriei, stabilim de comun acord cota de contribuţie
la dobândirea/contractarea bunurilor/datoriilor comune de...... pentru fiecare fost soț.

2.4. Prin încheierea prezentului act de lichidare, proprietatea devălmașă a soților s-a convertit/transformat
în proprietate comună pe cote-părți, astfel bunurile şi datoriile comune devin bunuri/datorii în
proprietate pe cote-părţi ale soților, în cotele stabilite la pct.2.3.

2.5.În conformitate cu prevederile art. 357 alin. 1 Cod civil, soțul .....(cel aflat în viață) preia în
integralitate bunurile sale proprii, astfel cum acestea au fost indicate mai sus.

2.6. Bunurile proprii ale soțului .....(decedat), astfel cum acestea au fost indicate mai sus, vor fi incluse în
masa succesorală rămasă de pe urma acestuia, urmând a fi preluate de către moștenitori în cotele indicate
în certificatul de moștenitor, după plata taxelor și onorariilor aferente.

2.7.În urma întocmirii prezentului act de lichidare se va elibera Certificatul de moștenitor... în Dosarul
succesoral nr......
În vederea opozabilităţii faţă de terţi, actul de lichidare se va înregistra de notarul public la
RNNRM.
Cheltuielile pentru întocmirea prezentului act de lichidare au fost suportate de ambele părţi.
Pentru încheierea prezentului înscris am depus următoarele înscrisuri și extrase din registrele
publice.......
Tehnoredactat la sediul BIN/SPN.......și autentificat de Notar public........, astăzi, data
de................, într-un singur exemplar original și .......exemplare duplicate, dintre care două exemplare
duplicat au rămas în arhiva biroului notarial,...... exemplare duplicat s-au eliberat părţilor.

SOȚ SUPRAVIEȚUITOR FIU


.................. ...................

ROMÂNIA

2
Pentru încheierea actului de lichidare nu este nevoie ca bunurile imobile să aibă deschisă carte funciară.
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Birou Individual Notarial/Societate Profesională Notarială______
Licența de funcționare nr. _____
Sediu: _____

Dosar de divorț nr.....


Rezoluție:
Dată în faţa mea azi......
Nr........ din ...............
Onorariu.........TVA........
Achitat cu..............
Notar public............
Termen..............

CERERE DE DIVORŢ3

Subsemnatul .......... fiul lui..........şi al .............,născut la data de............. în localitate


.......judeţul ............., titular al actului de identitate/paşaportului seria.........nr. ...........CNP ..........., cu
domiciliul în .........., şi subsemnata ....... fiica lui......... şi a ..........., născută în data de ........, în
localitatea .........., judeţul ..........., titulară a actului de identitate/paşaport seria ............, nr. ..........,
CNP ............, cu domiciliul în .........., căsătoriţi la data de ......., la Primăria localităţii..........,
judeţul......., conform certificatului de căsătorie seria ........... nr............, eliberat în baza actului
nr........../........., cu ultima locuinţă comună în ........., str. .........nr. .........bl. ......... et. .....ap ....,
sector/judeţ ........, de comun acord, rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de
divorţ.
Luând cunoştinţă de prevederile art.326 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declarăm
că:
a) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei;
b) nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi;
c) avem următorii copii minori comuni rezultaţi din căsătorie/adoptaţi/din afara căsătoriei:
.....................4
....................
d) niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie;
e) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
f) locuinţa comună este cea declarată mai sus5;
g) după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează 6:
fostul soţ ...............................;
fosta soţie ...............................;
h) s-a realizat acordul nostru cu privire la următoarele:
- autoritatea părintească se va exercita în comun de către ambii părinţi;

3
În cazul în care soţii nu au copii minori rubricile cuprinse în cerere cu privire la aceste aspecte, fie nu se
completează, fie modelul de cerere se adaptează în mod corespunzător.
4
Se va menţiona numele, prenumele, CNP și actul de naştere al minorului, iar dacă minorul are peste 14
ani și datele din cartea de identitate a acestuia.
5
În cazul în care nu rezultă din actele de identitate prezentate, dovada ultimei locuinţe comune se
face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere.
6
Potrivit dispoziţiilor legale la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot învoi ca soţul care a
purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ, să poarte acest nume şi după desfacerea
căsătoriei.
- copiii minori vor avea după divorţ locuinţa la părintele ……….., cu domiciliul în
……………;
- părintele separat de copil are următoarele drepturi:
-de a avea legături personale cu minorul, după cum urmează: (se stabileşte
program de vizită – săptămânal, lunar etc. conform voinţei părţilor,
perioada de vacanţe etc.)
- cu privire la contribuţia la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire
profesională a copiilor acordul nostru este următorul: ………...... .
Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 375 alin. (2) Cod civil şi suntem de acord cu efectuarea
raportului de anchetă psihosocială şi cu audierea minorului/minorilor (care a împlinit vârsta de 10
ani), luând cunoştinţă că audierea minorului se va realiza numai în prezenţa noastră, personal.
Am luat cunoştinţă că nu se pot acorda mai multe termene, decât pentru realizarea raportului de
anchetă psihosocială şi pentru imposibilitatea, din motive temeinice, a audierii minorului/minorilor,
precum şi de împrejurarea că suntem obligaţi să ne prezentăm personal la îndeplinirea tuturor
actelor de procedură.
În susținerea cererii noastre de divorț, declarăm că anexăm următoarele documente:................
Semnături:
soţ........................
soţie........................
ROMÂNIA
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Birou Individual Notarial/Societate Profesională Notarială______
Licența de funcționare nr. _____
Sediu: _____

Dosar de divorț nr......

ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORŢ7


nr. ....... din data ..........

În dosarul de divorţ aflat pe rolul acestui birou notarial, privind pe .............numele şi prenumele
soţilor) .............,înregistrat cu nr. ......... din data de ......., având ca obiect desfacerea căsătoriei prin
acordul soţilor, la apelul nominal au răspuns:
1................, (datele de identificare)
2.............., (datele de identificare),
cu ultima locuinţă comună în ...................
Soţii, prezenţi în faţa notarului public, declară că îşi menţin cererea de divorţ depusă la data
de ........ şi că au convenit ca după desfacerea căsătoriei:
a)soţul:
- să poarte numele ..............., avut înaintea căsătoriei;
- să păstreze şi să poarte numele ........., rezultat din căsătorie;
b)soţia:
- să poarte numele ..............., avut înaintea căsătoriei;
- să păstreze şi să poarte numele .........., rezultat din căsătorie.
c)prin convenţia autentificată sub numărul...., s-a luat act de acordul părinţilor cu privire la:
-exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi
-stabilirea locuinţei copiilor după divorţ astfel: .....
-soţul separat de copil va avea dreptul să păstreze legături personale cu acesta/aceştia, după
cum urmează: .....
-contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a
copilului/copiilor se va executa astfel: .....
d)s-a efectuat raportul de anchetă psihosocială de către ....., care a concluzionat că acordul
soţilor cu privire la exercitarea în comun a autorităţii părinteşti şi cel cu privire la stabilirea locuinţei
copiilor minori la părintele ...... cu adresa în ....... este în interesul copiilor minori;
e)s-a/s-au audiat copilul/copiii minori în şedinţa din data de ........., şi acesta/aceştia şi-a/şi-au
exprimat opinia......., aceasta fiind consemnată în procesul verbal de audiere a minorului/minorilor din
data de ........, opinie care potrivit raportului de anchetă psihosocială este în interesul minorului.
Stăruim în cererea de divorţ:
Semnături:
1 soţ:...................................
2 soţie:................................

7
În cazul în care soţii nu au copii minori rubricile cuprinse în încheiere cu privire la aceste aspecte, fie nu
se completează, fie modelul de încheiere se adaptează în mod corespunzător.
Notarul public,

având în vedere declaraţia soţilor că stăruie în cererea de divorţ, precum şi actele depuse la dosarul de
divorţ, văzând că sunt îndeplinite condiţiile pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, prevăzute
de art. 375 alin. (2) şi urm Cod civil,

CONSTATĂ:

1. Stăruinţa soţilor în cererea de divorţ, pentru desfacerea, la cererea şi prin acordul soţilor, a
căsătoriei încheiate la data de .................. la Primăria ................, judeţul ................, între ..................... şi
..................
2. Învoiala soţilor cu privire la numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei:
- soţul.........................................................................;
- soţia........................................................................;
3. Acordul soţilor cu privire la:
- exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi
- stabilirea locuinţei copiilor după divorţ astfel: .....
-soţul separat de copil va avea dreptul să păstreze legături personale cu acesta/aceştia, după
cum urmează: .....
- contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a
copilului/copiilor se va executa astfel: .....
4. Concluziile raportului de anchetă psihosocială, care au stabilit că acordul soţilor este în
interesul minorului/minorilor.
5. Opinia minorululi/minorilor, în sensul de a locui cu părintele ...... la adresa .....

Pentru aceste motive,


DISPUNE:

Admite cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul părţilor.


Eliberează certificatul de divorţ pentru desfacerea căsătoriei, privind pe soţii...............................
şi.................................
Efectuează menţiunea realizării acordului dintre părinţi cu privire la copilul/copiii minori
conform convenţiei autentificate sub nr. .... din data .....de Notar public.....
Efectuează pe certificatul de căsătorie menţiunea prevăzută la art. 276 alin. (3) din
Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013,
cu modificările ulterioare/mențiunea prevăzută la art. 377 din Codul civil.
Prezenta încheiere se comunică de notarul public de îndată, în format electronic , în vederea
închiderii poziției din RNECD în temeiul art. 276 alin. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995,
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013, cu modificările ulterioare. De asemenea, în
temeiul art. 377 Cod civil, în vederea efectuării mențiunilor pe actul de căsătorie, notarul public
înaintează o copie certificată a certificatului de divorț la primăria locului unde s-a încheiat/transcris.
Onorariu ................................
T.V.A. ................................
Achitat cu ......................
Notar public,
Semnătura și sigiliu
ROMÂNIA
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Birou Individual Notarial/Societate Profesională Notarială______
Licența de funcționare nr. _____
Sediu: _____

Dosar de divorț nr......

ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A CERERII DE DIVORŢ


nr. ............... din data ......................
În dosarul de divorţ aflat pe rolul acestui birou notarial, privind pe ............ (numele şi prenumele
soţilor)..........., înregistrat cu nr. ........ din data de ............., având ca obiect desfacerea căsătoriei prin
acordul soţilor, la apelul nominal au răspuns:
1.........................., domiciliat în ........................,
2........................., domiciliat în .........................,
care a/au declarat următoarele: ..............................................
Lipsă ......................................................................................
Notarul public,
având în vedere că divorţul prin acordul soţilor nu poate fi constatat prin procedura notarială prevăzută
de art. 375 alin. (2) Cod civil, în sensul că (se vor copia motivele de mai sus, după
caz):...............................................
DISPUNE:
Respinge cererea pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, privind pe soţii .............
şi ..............
Îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.
Fără cale de atac, conform art. 378 alin. (2) Cod civil.
Prezenta încheiere se comunică de notarul public de îndată, în format electronic, în vederea
închiderii poziției din RNECD în temeiul art. 278 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995,
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013, cu modificările ulterioare.
Onorariu .............................
TV.A. .................................
Achitat cu ......................

Notar public,
Semnătură și sigiliu
ROMÂNIA
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Birou Individual Notarial/Societate Profesională Notarială______
Licența de funcționare nr. _____
Sediu: _____

Dosar de divorț nr......

CERTIFICAT DE DIVORŢ
nr. ............ din data .......................

Notar public, ..........................., constat desfăcută prin acordul soţilor căsătoria înregistrată la
Primăria........... judeţul ..........., în Actul de căsătorie nr. ......... din................., dintre ...............
(soţul) .........., născut la data de ................,în localitatea ..................., judeţul .....................,
CNP ..................., fiul lui ............... şi al .........., cu domiciliul în localitatea .........., şi ...........
(soţia) .............., născută la data de ........................., în localitatea ....................,judeţul ....................,
CNP ..................., fiica lui ............. şi a ................., cu domiciliul în .................. Judeţul ............,în temeiul
art. 376 alin. 4 Cod civil.
Numele după divorţ:
- fostul soţ .............................;
- fosta soţie .............................
S-a realizat acordul părţilor cu privire la minorul/minorii născut/născuţi la data de..., cu privire
la toate aspectele prevăzute de art. 375 alin. (2) Cod civil, conform convenţiei autentificate sub nr. ... din
data de.......de Notar public.....
Prezentul certificat de divorţ produce efecte între părţi de azi ................ (zi/lună/an) , data
eliberării, şi va fi transmis autorităţii competente pentru a se face menţiunile corespunzătoare pe actul de
stare civilă (în copie certificată).
Notar public,
Semnătură și sigiliu
ROMÂNIA
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Birou Individual Notarial/Societate Profesională Notarială______
Licența de funcționare nr. _____
Sediu: _____

Dosar de divorț nr......

PROCES-VERBAL DE AUDIERE MINOR8 CU VÂRSTA DE PESTE 10 ANI

Azi, data de ..........., în faţa mea........, notar public, în cadrul procedurii de divorţ ce formează
obiectul dosarului nr. ....., s-au prezentat:
- minorul .............(datele de identificare), fiul lui ......... şi al ............, însoţit de mama sa ........ şi
de tatăl său ......., care au declarat, sub sancţiunea legii penale, că minorul prezentat este copilul lor.
După ce au fost informaţi asupra obiectului audierii, respectiv dezbaterea procedurii divorţului
între părinţi, şi le-au fost puse în vedere prevederile art. 264 Cod civil,
Minorul a declarat ........................................................................ 9
Prezentul proces-verbal a fost încheiat într-un singur exemplar care rămâne la dosarul cauzei şi
a fost semnat de:

Minor............
Mamă...........
Tată.............
Notar public,
Semnătură și sigiliu

8
Audierea minorului se face numai în prezenţa ambilor părinţi, care nu vor putea fi reprezentaţi.
Dispoziţiile legale privind luarea consimţământului sunt cele prevăzute de Legea notarilor publici şi a
activităţii notariale nr. 36/1995.
9
Se consemnează opinia minorului cu privire la aspectele pentru care este audiat de către notar.

S-ar putea să vă placă și