Sunteți pe pagina 1din 10

ORA DE DIRIGENȚIE

DATA: 09.12.2020
CLASA: a V-a
TEMA: „Lupta anticorupţie începe din şcoală”
TIPUL DE LECŢIE: însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL : Informarea elevilor despre fenomenul corupţiei; identificarea măsurilor de
combatere a acestui fenomen; îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi
expresii noi; stimularea interesului şi a respectului pentru instituţiile
implicate în lupta anticorupţie.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
COGNITIVE:
OC1- să scrie cuvinte sugerate de termenul dat;
OC2- să enumere fapte de corupţie cunoscute;
OC3- să observe filmuleţele prezentate;
OC4- să identifice faptele de corupţie din filmuleţe;
OC5- să comunice pe baza materialelor prezentate;
OC6- să realizeze o poezie / o compunere despre corupţie;
OC7- să formuleze întrebări despre fenomenul corupţiei;
OC8- să ilustreze prin desen o faptă de corupţie prezentată;

STRATEGIA DIDACTICĂ :
1. RESURSE PROCEDURALE :
a)Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, tema pentru
acasă, problematizarea, Teoria inteligenţelor multiple,
metoda Brainstorming, metoda Copacul ideilor.
b)Forme de organizare : individual, în echipe, pe grupe, frontal.
2. RESURSE MATERIALE: caiete, stilouri, planşă Brainstorming, laptop,
videoproiector, filmuleţe, PPT-uri , foi A4/A3,
markere, carioci, culori, acuarele,
SCENARIUL ACTIVITĂŢII
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE OB. CONŢINUTUL FORME DE EVALUARE
LECŢIEI OP. LECŢIEI METODE ORGANIZARE RESURSE
1. Captarea Asigurarea condiţiilor necesare bunei Conversaţia Activitate Invitat - Observarea
atenţiei şi desfăşurări a lecţiei. Verificarea Observaţia frontală judecător sistematică
organizarea materialelor necesare, stabilirea liniştii şi Brainstorming Planşă
lecţiei a ordinii. Brainstorming
Captarea atenţiei elevilor se realizează cu Markere
prezentarea invitatului (un judecător) şi
cu ajutorul metodei brainstorming.
Se va scrie pe planşa dată cuvinte care
sunt sugerate de termenul corupţie.

Corupţie

2. Evaluarea Elevii vor explica ce înţeleg ei prin Conversaţia Activitate Observarea


cunoştinţelor corupţie şi vor enumera câteva fapte de Explicaţia frontală sistematică
anterioare corupţie cunoscute de ei.
Invitatul explică noţiunea de corupţie.
3. Anunţarea Se va anunţa tema şi obiectivele lecţiei. Conversaţia Activitate Tabla Observarea
temei şi a Se va scrie titlul lecţiei pe tablă şi în frontală Caiete sistematică
obiectivelor caiete. Stilouri
4. Prezentarea Se vor prezenta câteva filmuleţe/PPT-uri Observaţia Activitate Laptop Observarea
conţinutului cu fapte de corupţie. frontală Videoproiector sistematică
Filmuleţe
PPT-uri
5. Dirijarea Se vor identifica faptele de corupţie din Conversaţia Activitate Caiete Observarea
învăţării filmuleţe şi se va discuta cu invitatul pe Explicaţia frontală şi Stilouri sistematică
baza celor prezentate. individuală
Se vor explica termenii noi şi se vor nota
integritate morală, conflict de interese,
incompatibilitate, interes public.
6. Obţinerea Pentru a se aplica metoda Teoria Teoria Activitate pe Foi A4/A3 Observarea
performanţei inteligenţelor multiple clasa va fi inteligenţelor grupe Stilouri sistematică
împărţită în 6 grupe şi vor rezolva sarcini multiple Markere Proba practică
diferite: Conversaţia Carioci
1. Grupa literarilor – să realizeze o Explicaţia Culori
poezie / o compunere despre corupţie; Exerciţiul Acoarele
2. Grupa reporterilor – să scrie un articol Problematizare Pensoane
despre iniţierea unei campanii Pahar pentru
anticorupţie / să formuleze întrebări apă
despre fenomenul corupţiei; Imagini
3. Grupa pictorilor – să ilustreze prin decupate
desen o faptă de corupţie prezentată; Flayere
6. Grupa agenţilor de publicitate – să
realizeze reclame / flayere cu sloganuri
anticorupţie.
7. Feedback-ul Folosind metoda Copacul ideilor, elevii, Copacul ideilor Activitate pe Post it Observarea
grupaţi în echipe, vor scrie pe un post it Conversaţia echipe Stilouri sistematică
câte o măsură pe care ar lua-o pentru a Explicaţia
combate fenomenul corupţiei. Exerciţiul

8. Evaluarea Se vor face aprecieri verbale asupra Conversaţia Activitate Observarea


modului cum au rezolvat sarcinile frontală sistematică
primite.
9. Retenţia Se va face fixarea lecţiei cu ajutorul Conversaţia Activitate Observarea
întrebărilor. frontală sistematică

10. Transferul Ca temă pentru acasă elevii vor avea de Conversaţia Activitate
identificat afişe despre corupţie şi sa-şi Tema pentru frontală
noteze sloganurile ce se regăsesc pe acasă
acestea.
CASA CORPULUI DIDACTIC « GRIGORE TĂBĂCARU »
BACĂU
 

Managementul instituțiilor de
învăţământ din perspectiva strategiei
anticorupţie în educaţie
 

Profesor pentru învăţământul primar,


PAVĂL MONALISA-DELIA
Şcoala Gimnazială « George Călinescu » Oneşti

Martie 2015
Ce ar trebui să cuprindă codul de etică
din învăţământul preuniversitar?

Profesor pentru învăţământul primar,


PAVĂL MONALISA-DELIA

Codul de etică din învăţământul preuniversitar ar trebui să cuprindă : codul etic al


cadrelor didactice, al elevilor, al părinţilor şi al personalului didactic auxiliar.
Codul etic al cadrelor didactice trebuie să cuprindă : valori, principii, norme de
conduită, activităţi interzise, recompense şi sancţiuni.
Valorile şi principiile după care trebuie să-şi desfăşoare activitatea cadrele
didactice sunt:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) integritate morală şi profesională;
d) confidenţialitate;
e) activitate în interesul public;
f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
g) respectarea autonomiei personale;
h) onestitate şi corectitudine intelectuală;
i) respect şi toleranţă;
j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;
k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice
şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a
specialităţii/domeniului în care lucrează;
m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.
Normele de conduită trebuiesc respectate şi aplicate de cadrele didactice în
relaţiile cu elevii, părinţii/tutorii legali, în relaţiile cu instituţiile şi reprezentanţii
comunităţii locale. În relaţiile cu colegii, cadrele didactice vor respecta şi aplica norme
de conduită colegială, iar cei ce îndeplinesc funcţii de conducere vor respecta şi aplica
norme de conduită managerială.
Activităţile interzise personalului didactic sunt :
a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea
obţinerii de beneficii financiare personale;
d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de
învăţământ;
e) distribuirea materialelor pornografice;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea
elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.
Profesorii care respectă prevederile codului etic trebuie recompensaţi astfel:
- evidenţierea în Consiliul Profesoral
- acordare gradaţiei de merit conform metodologiei elaborate de M.E.N.
- acordarea de premii sau recompense materiale din fondul şcolii, dacă este
posibil, sau de la agenţii economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile.
- recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel local,
juidetean, naţional, pentru participarea la diverse activitati profesionale.
Pentru încălcarea intenţionată a prevederilor codului etic trebuie să existe şi
sancţiuni în funcţie de gravitatea faptei săvârşite.
Codul etic al elevilor trebuie să cuprindă : drepturile şi îndatoririle elevilor
precum şi sancţiuni.
Drepturile şi îndatoririle elevilor, dar şi sancţiunile ce vor fi aplicate elevilor
trebuie să fie prezentate elevilor la începutul anului şcolar şi ori de câte ori e nevoie.
Ele pot fi afişate la avizierul şcolii sau al claselor, precum şi pe site-ul şcolii, pentru a
fi cunoscute de toate persoanele implicate în educaţie.
Codul etic al părinţilor trebuie să cuprindă : drepturile şi obligaţiile părinţilor/
tutorilor legali atât în cadrul Comitetului de părinţi al clasei, cât şi în Consiliul
reprezentativ al părinţilor sau în cadrul Asociaţiei de părinţi de la nivelul şcolii. Ar
trebui să existe şi sancţiuni pentru părinţii/tutorii legali care nu îşi îndeplinesc
obligaţiile.
Codul etic al personalului didactic auxiliar trebuie să cuprindă aceleaşi elemente
ca şi codul etic al cadrelor didactice. 
Care este competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie?

Profesor pentru învăţământul primar,


PAVĂL MONALISA-DELIA

DNA desfăşoară urmărirea penală pentru infracţiuni de corupţie, asimilate şi în


legătură directă cu acestea. Modificările succesive ale legislaţiei au vizat ca această
structură specializată să se ocupe numai de combaterea faptelor de corupţie de nivel
înalt şi mediu. De asemenea, DNA investighează infracţiuni împotriva intereselor
financiare ale Comunităţilor Europene precum şi anumite categorii de infracţiuni grave
de criminalitate economico-financiară.
Infracţiunile aflate în competenţa DNA sunt :
a) infracţiuni de corupţie :
- luarea şi darea de mită ;
- traficul de influenţă ;
- primirea de foloase necuvenite .
b) infracţiuni asimilate celor de corupţie :
- stabilirea unei valori diminuate a bunurilor aparţinând operatorilor
economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale
este acţionar, comisă inclusiv în cadrul acţiunii de executare silită,
reorganizare sau lichidare judiciară ;
- acordarea de credite sau subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de
creditare ;
- utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru
care au fost acordate ;
- folosirea unei funcţii de conducere într-un partid, sindicat sau patronat
ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, pentru a
obţine foloase necuvenite etc. ;
c) infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie :
- tăinuirea bunurilor provenite din săvârţirea unei infracţiuni de corupţie
sau asimilate ;
- spălarea banilor ;
- abuzul în serviciu ;
- bancruta frauduloasă;
- evaziunea fiscală;
- traficul de droguri;
- trafic de persoane ş.a.