Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VII-a
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ – COMUNICARE

TEMA: Părţi de vorbire

TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor

SCOPUL: consolidarea şi formarea priceperilor, deprinderilor şi cunoştinţelor


referitoare la părţile de vorbire învăţate, rezolvarea diferitelor exerciţii cu acestea şi
dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să definească substantivul, adjectivul, pronumele; numeralul şi verbul
O2- să numească elementele după care îşi schimbă forma părţile de vorbire
învăţate (număr, fel la substantiv şi pronume, persoană la pronume);
O3- să dea exemple de substantive, adjective, pronume, numerale şi verbe
după reguli date;
O4- să identifice substantive, adjective, pronume, numerale, verbe în
propoziţii date;
O5- să analizeze substantive, adjective, pronume, numerale, verbe în
contexte date;
O6- să alcătuiască propoziţii cu părţile de vorbire date;
O7- să rezolve exerciţiile propuse;

STRATEGIE DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea,
munca pe grupe, problematizarea, jocul, metoda ciorchinelui, metoda cubului.
MIJLOACE DIDACTICE: planşe cu substantivul, adjectivul, pronumele,
rebus, coli pentru realizarea ciorchinelor pentru părţile de vorbire învăţate, floare
cu exerciţii, fişe de lucru - frontal, o cutie sub forma unui cub, cele 6 fişe
corespunzătoare feţelor cubului.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe şi individual.

BIBLIOGRAFIE:
 Limba şi literatura română; MEC, Ana-Maria Grigoraş, Maria
Bizdună, Mihaela Dumitrache-Lupescu; Ed. Petrion, Bucureşti, 2002;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
SECVENŢE
DIDACTICE CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATE EVALUA
OBIECTIVE GII RE
I.Moment -Stabilirea ordinii, pregătirea elevilor pentru lecţie,
organizatoric pregătirea materialelor didactice necesare pentru conversaţia
desfăşurarea lecţiei, aşezarea elevilor pe cinci echipe.

II.Captarea -Clasa este împărţită în 5 echipe. munca pe


atenţiei -Se descoperă proverbul”Vorba dulce mult aduce.” grupe
„Pentru a comunica avem nevoie de cuvinte.” Se Observaţii
O1 discută pornind de la cuvântul descoperit, cuvinte. problemati- asupra
„Ce sunt cuvintele dacă le folosim în vorbire?”... părţi zarea produsului
de vorbire exerciţiul muncii
„Ce părţi de vorbire am învăţat?”... substantivul,
adjectivul, pronumele, numeralul, verbul conversaţia
- Se prezintă o planşă, careu de cuvinte, iar copii
trebuie să găsească cuvintele care denumesc părţile de
vorbire învăţate. ANEXA 1.
III. Anunţarea „Astăzi la ora de limba română – comunicare vom
temei şi consolida părţile de vorbire învăţate prin rezolvarea conversaţia
formularea mai multor exerciţii gramaticale. Ne vom aminti ce
obiectivelor înseamnă fiecare parte de vorbire învăţată, care sunt
elementele lor şi cum se folosesc ele în vorbire.”
IV. Consolidarea a)Verificarea teoretică a cunoştinţelor
şi formarea -Se lucrează tot pe cele 5 echipe. munca pe Observaţii
priceperilor şi - Fiecare grupă va trebui să completeze un rebus, după grupe asupra
deprinderilor completare descoperind titlul lecţiei: „Părţi de metoda produsului
O1 vorbire.” ANEXA 2. ciorchine- muncii
O2 -Fiecare grupă va trebui să alcătuiască un ciorchine lui
O3 referitor la părţile de vorbire învăţate: problemati-
Grupa I – substantivul; zarea Chestiona-
Grupa II – adjectivul; re orală
Grupa III – pronumele; conversaţia
Grupa IV – numeralul;
Grupa V – verbul.
-Se va discuta despre părţile de vorbire scrise de
fiecare grupa, pe baza a ceea ce s-a notat (ce
denumeşte sau arată partea de vorbire respectivă, felul,
numărul, persoana) . Se vor face completări acolo unde
O1 nu s-a scris tot. (ANEXA 3)
O2 b)Consolidarea cunoştinţelor
O3 - Joc didactic: ,,Floarea cunoaşterii,,. conversaţia Proba
O4 -Se prezintă o planşă cu o floare, fiecare petală a florii scrisă
O5 reprezentând o parte de vorbire. Grupele vor lua pe explicaţia
O6 rând câte o petală şi vor rezolva exerciţiile de pe petale.
O7 VERB: exerciţiul
Alcătuiţi doua propoziţi în care să existe un verb ce
exprima acţiunea, persoana a II-a nr. plural. explicaţia
exprima existenta,persoana l ,nr.singular
2
SUBSTANTIV: jocul
Care este forma de plural a substantivelor: didactic
coperta – hotel-
moneda - chibrit -
ingheţată - corn –
Alcătuiţi oral propoziţii cu ele.

ADJECTIV:
Formaţi de la următoarele substantive, adjective:
ciocolata – aur -
cărămidă – vişină –
Alcătuiţi propoziţii cu forma de plural a unui adjectiv.

PRONUME:
In propoziţia:
„ Iei lecţii de pian împreună cu ei?”
a) există două pronume personale, pers a III-a nr pl,
gen masculin;
b) exista un pronume pers, pers a II-a nr. pl;
c) exista un pronume pers, pers a III-a , nr. pl, gen
masculin;

NUMERAL:
Tăiaţi cu o linie forma incorecta a numeralelor:
Clasa întâi / clasa întâia
Doisprezece fete / douăsprezece fete
A opta copil / al optulea copil
Treizeci şi unu de zile / treizeci şi una de zile
V.Evaluarea - Se va realiza folosind metoda cubului. (ANEXA 4) conversaţia
cunoştinţelor Este prezentat un cub. Pe cele şase feţe ale cubului jocul
O1 există instrucţiuni de tipul : didactic
O2 1. DESCRIE ! explicaţia
O3 2. COMPARĂ ! metoda
O4 3. ASOCIAZĂ ! cubului Observaţii
O5 4. ANALIZEAZĂ ! munca pe asupra
O6 5. APLICĂ ! grupe produsului
O7 6. ARGUMENTEAZĂ PRO SAU CONTRA ! muncii
Copiii vor lucra pe grupe. Fiecare grupă va primi un problemati-
număr şi o fişă de lucru, corespunzătoare unei feşe a zarea
cubului. Chestiona-
- După rezolvarea cerinţei avute, un elev vine în faţa exerciţiul re orală
clasei, prezintă exerciţiul şi rezolvarea acestuia, apoi
adaugă fişa pe faţa cubului potrivită. conversaţia
- Se face corectarea exerciţiilor acolo unde este cazul.
VI. Temă de - Se împart copiilor fişe de lucru, având ca temă pentru expunerea
casă acasă exerciţiile de pe fişe.

Aprecieri şi - Se vor aprecia toţi elevii, vor fi numiţi şi lăudaţi elevii


concluzii care pe parcursul lecţiei au răspuns de mai multe ori şi expunerea
O9 bine, se apreciază modul de desfăşurare al lecţiei.

3
ANEXA 2

COMPLETEAZĂ REBUSUL

GASIND SOLUŢIILE CORECTE PE ORIZONTALĂ, VEŢI DESCOPERI PE


VERTICALA A – B DENUMIREA CUVINTELOR FOLOSITE ÎN VORBIRE.
1. Obiect din ghiozdanul elevului( substantiv). Cade mereu de pe bancă!
2. Când te cearta cineva, eşti ……………(adjectiv). Uf!
3. Un izvor nesecat de cunoaştere (substantiv).
4. Partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii se
numeşte …………….. .
5. Numeral care indica numărul degetelor de la o mână.
6. Opusul substantivului „minciună”.
7. …………. este partea de vorbire care exprimă însuşiri ale substantivului.
8. Substantiv cu acelaşi sens pentru „bucurie”.
9. Este parte de vorbire şi ţine locul unui substantiv.
10. Exprimă acţiunea, starea, existenţa şi este parte de vorbire. Acesta este …
11. Un verb cu sens opus pentru „a tăcea”.
12. Substantivul are două numere. Unul dintre ele denumeşte o singură fiinţă,
un singur lucru, un singur fenomen al naturii. Acesta este numărul …………….
13. Exprimă numere sau ordinea prin numărare. Să fie , oare, ………….?

4
14. Este pronume la persoana I, numărul singular şi … cel mai scump odor
al mamei!

L A M N V E R B L O
C D W B N L T N K T
T J S D U F B V C T
Z E F W M R L B F L
W C G N E B M C G M
G T H P R O N U M E
N I M Z A W P L S H
T V R P L Y Y S G P
S U B S T A N T I V
G B T D G V N R C M

ANEXA 1

Gaseşte cuvintele ascunse şi spune ce reprezintă ele!

5
ANEXA 3

6
SUBSTANTIVUL ADJECTIVUL

PRONUMELE

ANEXA 4

Exerciţiile metodei cubului


7
1. DESCRIE-TE PE TINE
Se va juca jocul: „Cine sunt, cum sunt?” Fiecare elev îşi va spune prenumele şi o însuşire care ar
trebui să i se potrivească, care să înceapă cu aceeaşi literă cu care începe prenumele. (exemplu: Adi-
ambiţios)
- Se precizează că prenumele fiecăruia reprezintă substantive proprii, iar însuşirile reprezintă adjective.

2. COMPARĂ
a) Trasează corespondenţa între perechile de cuvinte cu acelaşi înţeles:
liniar automobil
casă prisăcar
prieten amic
maşină riglă
apicultor locuinţă
b) Găseşte cuvinte cu sens opus pentru:
răspuns tinereţea
minciună hărnicie
lenevie întrebare
frumuseţea adevăr
bătrâneţea urâţenia

3. ANALIZEAZĂ PARTILE DE VORBIRE subliniate din propoziţiile:


Mihai este un elev silitor . El se pregăteşte în fiecare zi cu multă seriozitate.
Dumneaei îl rasplateste cu o nota de zece .

4.ASOCIAZA
Grupeaza partile de vorbire in functie de numar

copil, mari, case, el, frumoase, eu, dumneaei, elevi, verde, şcoli, tu, caiet,
curat, cărţi, rotunde, blând, copac,voi,prieten.

5. APLICĂ
Găseşte pronumele indicate şi alcătuieşte propoziţii cu acestea:
Pronume personal, persoana I, nr.plural.
Pronume personal, persoana III, nr.singular.
Pronume personal, persoana II,nr. plural..

6. ARGUMENTEAZĂ
Corectează greşelile făcute intenţionat în textul:
De la bucureşti, unde ne-am urcat amândoi, devenind vecini de compartiment şi
până la frumosul staţiune sinaia, unde am coborât, a privit tot timpul pe fereastră. Trenul
s-a apropiat de sinaia si iel se pregătea să coboare.

ANEXA 5

8
FIŞĂ DE EXERCIŢII

1. Transformă următoarele substantive în adjective:


prieten ....................................
primejdie ................................
portocală ..............................
argint ...................................

2. Transformă următoarele adjective în substantive:


glumeţ......................................
bucuros......................................
iernatic........................................
supărăcios....................................

3. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul „roşie” să fie substantiv şi apoi


adjectiv.

4. Înlocuieşte substantivele cu pronumele potrivite:


Fluturii ( ) au aripi ca de mătase.
Maria şi Victor ( ) cântă la chitară.
Vioreaua şi brânduşa( ) au răsărit.
Ciocănitoarea ( ) nu oboseşte zburând din copac în copac.
Am spus Mariei ( ) ce am păţit la ţară.
Spun băieţilor ( ) ce nu este bine.

5. Analizaţi verbele din propoziţiile:


El si-a recunoscut greşeala .
Vom vizita muzeul împreună cu voi.
El şi ea sunt buni prieteni .