Sunteți pe pagina 1din 7

MINTSTERUL sANArATrr ar, RnpuBlrcrr MoLDovA

ORDIN
mun. Chigindu

nr. /CPg
Cu privire aplicarea dozei suplimentare qi dozei booster
de vaccin anti-COVID-1g

in scopul susfinerii procesului de imunizare anti-COVXD-19, in vederea


reducerii morbiditdlii Ei mortalitFtlii provocate de COVID-I9, i;n conformitate cu
Planul Nalional de imuniz:are anti-COVID-1g aprobat spre implementare prin
Ordinul Ministerului SdnZitSlii, Muncii ;i Protecliei Sociale nr.9312021, in
conformitate cu recomandlirile Comitetului Nafional Consultativ de Experli in
domeniul Imunizdrilor Ei inL temeiul Regulamentului privirrd organizarca iii
funclionarea Ministerului Sdndtdfii, aprobat prin Hotdrdrea Guvemuluinr. 14812021,

ORDON:
1. Se introduce doza suplimentari de vaccin anti-COVID-19, care reprezintd o dozd
adilionald de vaccin adrninistratd persoanelor sever imuno-compromise din
categoriile menlionate in anexa nr.l, ca parte extinsd a schemei prirnare d.e
vaccinare anti-COVID- I 9.
Doza suplimentard de vaccinL anti-COVID-l9 se administreazd:
1) persoanelor sever imuno-compromise cu vdrsta peste 18 ani, caparte a schemei de
vaccinare primarS, la un irrterval recomandat de 28 de zile - 3 luni dupd a doua
dozd de vaccin; dacd au trecut mai mult de 3 luni de la ultima dozd din schema
primard standard, doza supJlimentard se recomandd a fi administratd cdtmai curdnd
posibil;
2) administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID-19 se va efectua doar in
baza recomanddrii medicului specialist/medicului de familie, la care se afl6
pacientul la evidenJd; recomandarea medicalS de administrare a dozei suplimentare
va fi anexatlla consimJdm€intul informat;
3) administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID-19 se va efectua conforrn
schemei de vaccinare din anexa ffi.2, in dependenld de tipul vaccinului utilizat.

2. Se introduce doza booster (rapel) de vaccin anti-COVID-19, care reprezintd" 'o


dozd de vaccin administratld persoanelor care au finalizat schema primard de
vaccinare (una sau doud doze de vaccin anti-COVID-lg in dependenld de tipul
vaccinului) pentru a mentine imunitatea qi proteclia impotriva infecJiei COVID-19r.
Obiectivul dozei de rapel sau booster este de a spori rdspunsul imun; testarea
anticorpilor inainte de administrarea dozeibooster nu este recomandatd.

Doza booster de vaccin anti-,COVID-19 se administreazd:

l)persoanelor din categoriile care prezintd un risc sporit de a face forme grave clle
COVID-19, persoanelor din categoriile profesionale esen{iale pentru menlinerea
capacitd[ii sistemului de sdndtate qi categoriile profesionale cu risc sporit dle
transmitere a infecjiei (stipulate in anexa nr.3), care au finalizat vaccinarea cu o
schemd completd de vaccinare (la moment una sau doud doze de vaccin anti-
COVID-l9 in dependenJd de tipul vaccinului), la un interval de cel puJin 6 luni
(180 de zile) pentru vaccinurile cu schema primarl de doud doze qi de cel
pu{in 2 luni (56 zile) pentru vaccinul Janssen/Johnson&Johnsonl
2) administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID-Ig se va efectua confonn
schemei de vaccinare din anexa nr.4,in dependenld de tipul vaccinuluiutilizat.

3. Persoanelor eligibile pentru doza suplimentard sau doza booster de vaccin, care a,u
suportat boala COVID-19 fiind vaccinali cu schema completS, li se va administra
doza 3 de vaccin la un interval de 28 zile - 3 luni dupd insdndtoqire in cazul dozei
suplimentare, Ei la un interval de 6 luni dupd insdndtoqire in cazul dozei booster.

4. Administrarea dozei suplimentare qi dozei booster de vaccin anti-COVID-19 se v'a


aplica inclusiv persoanelor eligibile care au fost vaccinate peste ho1;arele !6rii.

5. Conducdtorii institu{iilor medico-sanitare publice, departamentale qi private, sunt


responsabili de organizarea procesului de vaccinare a categoriilor de persoalxe
conform anexei. nr.1 gi 3; de planificarea, receptionarea qi gestionarea stocurilor dle
vaccin, administrarea dozelor planificate de vaccin, monitorizarea evenimentelor
adverse post-imunizare, evidenla qi raportarea datelor privincl efectuarea dozei
suplimentare Ei dozei booster de vaccin anti-COVID-19.
6. EvidenJa qi raportarea vaccindrii cu vaccinurile anti-COVID-19, inclusiv
administrarea dozelor suplimentare, dozelor booster va fi rea.lizatd in Sistemul
informalional automatizat,,Itegistrul de evidenld a vaccindrii impotriva COVID-11)"
(srA RVC-19).

7. Monitorizarea evenimentelor adverse post-imunizare va fi asiguratd in conformitate


cu Ordinul Ministerului SdndtdJii, Muncii qi Protecjiei Sociale nr. 101912020 <:u
privire la funcJionarea sir;temului de evaluare a cauzalitdtii gi clasificare a
evenimentelor adverse post-imunizare, cu perfectarea formularului de raportare a
EAPI qi expedierea lui in a,dresa subdiviziunilor teritoriale ale Agenjiei Najionale
pentru Sdndtate Public6.

8. Conducdtorii Agenliei Nalionale pentru Sdndtate Publicd, Centrelor de Sdndtate


Publicd teritoriale vor asigura distribuirea vaccinurilor anti-COVID-19 r)i
consumabilelor institufiilor medico-sanitare pentru administrarea dozei de vaccin
anti-COVID- 1 9 suplimentare qi dozei booster (rapel).

9. Prezent.tl ordin intrd in vigoare incepdnd au data de 29 noiembrie 2021.


l0.Controlul execut[rii prezentului ordin se atribuie dnei Svetlana Nicolaescu, secretar
de stat.

Ministru Ala NEMERENCO


Anexa nr. 1
la ordinul MS Rld
nr. inLl . .// . zozt

Lista categoriilor de persoane considerate sever imuno-c:ompromise:

Pacienli oncologici (tumori maligne solide qi hematologice) in tratament activ


(chimioterapie, radioterapie, terapie moleculard/biologicd Ei al{i agen{i biologir:i
care sunt clasificali ca imunosupresori sau imunomodulatori);
PacienJi oncologici in rstadii avansate de boa16, cu sau frrd tratament activ
anterior (radioterapie, chimioterapie, terapie moJleculara, terapie
imunosupresoare);
Pacienli post-transplant de organe solide cu sau frrdtratament imunosupresor;
Pacienfi cu transplant de celule stem hematopoetice cu sau frrd tratament
imunosupresor;
Pacienli cu imunodeficienle severe cauzate de imunodeficienle primare,
congenitale (ex: sindro I DiGeorge, Sindrom Wiskott-Aldrich, etc) rii
dobdndite, respectiv;
PacienJi cu infeclie HIV in orice stadiu, ftrd tratament sau in stadiu de SID,A
(CD4<200 mmc), cu sar,l ftrdtratament antiretroviral;
PacienJi cu imunodeficientb secundard cauzatd de administrarea unui tratament
imunosupresor: radioterrrp e; chimioterapie (agenfii chimioterapici pentru cancor
sunt clasifica[ii ca imunosupresori severi);
PacienJi ce utneazd terapii biologice (m e, celulare): cu anticoqri
monoclonali, anticorpi bispecifici, CAR-T ric Antigen Receptor T),
blocanli TNF, etc;
PacienJi ce vrmeazd tratament cu cortizon qi cu produse derivate administrate
sistemic: tratament activ cu doze mari (> 20 mg prednison sau echivalentul pe :zi
cdnd se administreazdmai mult de 2 sdptdmdni);
PacienJi ce urmeazd arlte terapii cu efecte imunosupresoare (ex: remisive
sintetice convenfionale, remisive sintetice Jintite).
Anexanr.|2
la ordinul MS RI\4

Schema de vaccinare pentru administrarea dozei suplimentare

Denumirea Tipul Schema completi Doze suplimentare de vaccin anti-


vaccinului vaccinului de vaccinare COVID-l9 Termen de
administrare (la interval de cel
putin 28 de zile dupl doza 2)
Comirnaty ARN messager 2 doze cu interval Comirnaty Pfi zerlllioNTech (0, 3ml)
Pfizer/BioNTech de2l de zile
Moderna ARN messaser 2 doze cu interval Moderna (Spikevax) (0,5 ml)
(Spikevax) de 28 de zile
Vaxzevria (Astra Vector viral 2 doze cu interval Vaxzevria (Astra Zeneca)(0,5 ml)
Zeneca) nereplicativ de 28-84 de zile sau vaccin ARNm (Comirnaty
PfizerlBioNTech (0,3mI) sau
Moderna/Spikevax (0. 5ml))
Janssen Vector viral I dozd nu se administreazd, doza
Johnson&Johnson nereplicativ suplimentard
Gam-COVID-Vac Vector viral 2 doze cu interval Sputnik Lite (0,5 ml) sau vaccin
(Sputnik V) nereplicativ de2l de zile ARNm (Comirnaty PfizerlBioNTech
(0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,5
ml)).
CoronaVac Virus inactivat 2 doze cu interval CoronaVac (Sinovac)(O,5m1) sau
(Sinovac) de28 zile vaccin ARNm (Comirnaty
PfizerlBioNTech (0,3mI) sau
Moderna/SpikevaxXO, 5ml))
Sinopharm Virus inactivat 2 doze cu interval Sinopharm (0,5 ml) sau vaccin
de2lde zile ARNm (Comirnaty PfizerlBioNTech
(0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,5
ml))
Anexa nr. 3
la ordinul MS RIM
nr. in /,/. //.zozt
Categoriile de persoane
eligibile pentru daza booster (rapel) de vaccin anti-COVID-lg

1) Personalul din institufiilo medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate qi formd


juridici de organizare, inclusiv din:
a. secfiile de reanimare qi ATI
b. secfiile spitaliceEti cu specific de tratament COVID-19
c. asistenfa medicald prirnard
d. asisten{a medical[ urgentd prespitaliceasc[
e. asistenfa medicalS spil.aliceascd
f. serviciile de diagnostic gi laborator
g. serviciile stomatologice
h. farmacii
i. serviciile de dializ[, transfuzii qi transplant
j. medici rezidenti, elevi Ei studenfi cu profil medical
k. AgenJia Na{ionald perLtru Sdndtate Publicd

2) Personalul qi beneficiarii din cadrul Azilurilor Ei Centrelor de plasament temporar sau de


lung[ durat6:
a) Personalul din cadrul oentrelor de plasament cu profil medico-social/social
b) Personalul care acordtl ingrijiri medicale Ei sociale la domiciliu
c) Asisten{ii sociali comunitari
d) Personalul din cadrul institu{iilor balneo-sanatoriale/reabilitare/recuperare

3) Adulfii cu vdrsta mai mare de 60 ani.


4) Persoanele cu comorbidit[1i pentru care infecfia COVID 19 prezintd un risc sporit a
formelor grave gi decesului de vdrsta 18 - 60 ani.
5) Angajalii structurilor de menfinere gi asigurare a ordinii publice, ap[rdrii qi securitdlii
statului inclusiv ambasade, parlament, preEedinfie, guvern, ministere gi institulii
subordonate acestora, agen{ii, oryaniza\ii sindicale, autoritili publice locale gi lucr[torii
sistemului penitenciar.
6) Lucr[torii din domeniul de educa{ie.
7) Personalul din cadrul serviciilor sociale.
Anexa nr. 4
La ordinul MIS
*. r'2f9' din 22, o2r

Schema de vaccinare pentru administrarea dozei booster

Denumirea Tipul Doze booster de vaccin anti- Termen de


vaccinului vaccinului covrD-l9 administrare

Comirnaty ARN Comirnaty PfizerlBioNTech (0,3 ml) la interval de cel


Pfizer/BioNTech messager sau pufin 6luni de la
Moderna/Soikevax (0.25m1) * dctza2
Moderna/Spikevax ARN Comirnaty PfizerlBioNTech (0,3 ml) la interval de cel
messager sau pu{in 6 luni de la
Moderna (0,25m1)* dctza2
Vaxzevria (Astra Vector viral Comirnaty PfizerlBioNTech (0,3 ml) la interval de cel
Zeneca) nereplicativ sau pufin 6luni de la
Modema/Spikevax (0,25m1)* sau dctza2
Vaxzevria (Astra Zeneca) (0,5 ml)
Janssen Vector viral Comirnaty PfizerlBioNTech (0,3 ml) la interval de cel
Johnson&Johnson nereplicativ sau pu\in2luni de la
Modema/Spikevax (0,25m1)* sau doza I
Janssen Johnson&Johnson (0.5 ml)
Gam-COVID-Vac Vector viral Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) la interval de cel
(Sputnik V) nereplicativ sau puJin 6luni de la
Moderna/Spikevax (0,25m1)* sau doza2
Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml)
CoronaVac Virus Comirnaty PfizerlBioNTech (0,3 ml) la interval de 3 - 6
(Sinovac) inactivat sau luni de ladoza2
Moderna/Spikevax (0,2 5ml) * sau sau dupd 6 luni in
Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml) tirnpul cel mai
sau apropiat
CoronaVac (Sinovac) (0.5 ml)
Sinopharm Virus Comirnaty PfizerlBioNTech (0,3 ml) la interval de 3 - 6
inactivat sau luni de ladoza2
Moderna/Spikevax (0,25m1)* sau sau dupi 6 luni in
Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml) timpul cel mai
sau Sinooharm (0.5 ml) apropiat

* Modema: 50 pg intr-un volum de 0,25 ml.Dozabooster constd in jumdtate din doza fiilizatd
pentru schema de vaccinare primar[.