Sunteți pe pagina 1din 2

Conditionarea aerului este un

mod de a controla clima in


interiorul unei cladiri pentru
a asigura un mediu ptacut.
Cele mai bune rezultate se
obtin prin circularea aerului
proaspat purificat la tempe-
ratura ~i umiditatea potrivita.
O O unitate moder-
na de condi,ionare a
aerului, montata pe
perete, care aspira
aerul statut din
incapere ~i emana
aer condi,ionat prin
partea de sus sau
cea din fa'a, dupa
cerin,e. Unita,ile
individuale de acest
tip pot fj progra-
mate pentru a asigu-
ra nivelul dorit al
fluxului de aer, al
temperaturii ~i al
umidita,ii tot timpul
saptamanii. Aceasta
se poate face prin
utilizarea unei
unita,i de control
portabile cu radia,ii
infraro~ii, care
seamana cu tele-
comenzile folosite
pentru televizoare ~i
aparate video.
Uneori mai multe
unita,i de condi,io-
nare a aerului
dintr-o cladire sunt
legate intre ele ~i
controlate printr-un
sistem de calcula-
toare.
C llid respiram; inhalam oxigenul de care
are nevoie corpul nostru ~i expiram
dioxid de carbon daunator. in majori-
tatea cladirilor nu exista pericolul de a se con-
suma intregul oxigen, deoarece aerul proas-
pat patrunde prin geamurile deschise ~i prin
u~i cand acestea se deschid. Dar problemele
apar in anumite conditii climatice, in avioane
sau alte mijloace de transport, sau in cladiri
sau camere folosite in scopuri speciale.
in timpul iemii, unii oameni i~i inchid
toate ferestrele ~i u~ile ~i blocheaza orice
crapaturi pentru a impiedica sa intre curentii
8 de aer rece. Daca i~i incalzesc camerele cu
radiatoare cu gaz, care consurru1 aerul din
interior, continutul de oxigen al aerului scade
rapid, facandu-l imposibil de respirat in mod
adecvat. Unii oameni s-au sufocat in aseme-
nea conditii. Deschiderea geamurilor permite
patrunderea aerului curat ~i elimina pericolul
sufocarii, dar curentul poate raci camera.
Un alt tip de problerru1 apare in climatele
calde ~i umede. in asemenea conditii, O Sistemul de
pompa termica cu
ciclu invers. pe baza
de apa. asigura o
forma de
unita\i terminale de condi,ionare a aeru-
in(alzire/racire lui eficienta din
punct de vedere
energetic. Aerul cald
din par'ile mai calde
ale cladirii este
transferat. prin inter-
mediul unor bucle
de apa circulante. la
aerul din par'ile mai
reci ale cladirii.
Acest fapt minimal-
izeaza produc,ia
boilerului pe vreme
rece, reducand astfel
costurile. De aseme-
nea. el minimal-
izeaza cantitatea de
caldura care trebuie
emisa pe vreme
calda de catre dega-
jatorul de caldura.
Bucla de apa este
reglata prin injectare
sau inlaturare de
caldura.
baterie
uscata/degajator
de catdura
schimbator de
caldura
0.
"
c
B
'6
"
o
u
~
~
415
AERULUI
CONTROL SUPERIOR
0 un;tate montata in tavan econom;se~te
spat;u valoros pe podea ~; pe peret;. Aceasta
un;tate as;gura incalz;rea sau rac;rea d;recta a
aerulu; d;n incapere. cu opt;unea de a aduce
aer proaspat de afara.
0.
E
$
~
~
oamenii nu se simt bine in case, dar deschi-
derea tuturor ferestrelor nu aju~, pentru c;l
aerul de afar;l este cauza problemei.
in multe case problema poate s;l apar;l
doar In buc;l~rie. G;ltitul produce adesea
canti~ti mari de vapori de ap;l, f;lcand Inc;l-
perea nepl;lcut de umed;l. Dac;l o ma~in;l de
g;ltit cu gaz nu are ventilatie adecvat;l, se
reduce continutul de oxigen al aerului, deoa-
rece fl;lc;lrile consum;l oxigen in timp ce ard.
intre,inerea vie,ii
Spitalele, fabricile, cl;ldirile cu birouri ~i alte
incinte prezin~ diferite probleme care sunt
rezolvate prin folosirea aerului conditionat.
Blocurile operatoare trebuie etan~ate pentru a
preveni p;ltrunderea In atmosfe~ a bacteriilor
~i altor particule potential d;luri;ltoare, ceran-
du-se o alimentare cu aer bine purificat. Multe
fabrici necesit;l conditii de cur;ltenie deplin;l -
~i astfel ~i de aer curat -pentru fabricarea com-
ponentelor de precizie precum microcipurile.
Studiourile radio ~i de 1nregistr;lri sunt etan~ate
pentru a se preveni receptarea sunetelor exte-
rioare de c;ltre microfoane. Alimentarea cu aer
pentru asemenea studiouri este trecut;l prin fil-
tre fonoabsorbante inainte de a intra, pentru a
minimaliza intensitatea sunetelor nedorite.
Oamenii nu pot lucra eficient in fabrici ~i
birouri Imbacsite. De~i costul initial de insta-
lare a unui sistem de conditionare a aerului
poate s;l fie mare, rata m:lrit;l a productivit;ltii
ce rezult;l din imbun;l~tirea conditiilor de
lucru face investitia profitabil;l. in unele fa-
brici c;lldura emanat;l de utilaje este mai mult
decat suficient;l pentru a Inc;llzi incinta, chiar
~i In timpul iemilor celor mai feci. in acest
cl:ldiri prin conducte, sau de unit:lti individuale
montate jn ferestre sau jn peretii exteriori.
Un sistem tipic functioneaz:l prin extragerea
aerului st:ltut din 1:nc:lpere prin conducte de
evacuare, amestecarea lui cu aer proasp:lt ~i
apoi f1ltrarea amestecului pentru a jnl:ltura din
el orice murd:1rie sau praf. Aerul f1ltrat trece
apoi printr-un element de r:1cire. El este dezu-
midificat, iar temperatura mai sc:lzut:l deter-
min:l vaporii de ap:l s:l se condenseze sub
form:l de pic:lturi, care sunt jnl:lturate. Apoi
aerul este jnc:llzit la temperatura dorit:l ~i tre-
cut printr-un filtru care lnl:ltur:1 mirosurile. in
unele cazuri, aerul trece ~i printr-un umidifica-
tor, pentru a i se ad:1uga cantitatea potrivit:l de
vapori de ap:l. Aceasta se poate face, de exem-
plu, pentru a asigura conditiile optime pentru
un proces industrial. Dup:l conditionare, aerul
este suflat 1:n 1:nc:lpere cu putin peste presiunea
atmosferic:l, pentru ca s:l scoat:l aerul st:ltut.
Trei tehnici
Pentru cl:ldirile mari, exist:l trei tipuri princi-
pale de sistem de conditionare a aerului. in
sistemele cu aer temperatura jnc:lperii este
controlat:l de aerul conditionat. in sistemul
aer-ap:l temperatura jnc:lperii este reglat:l de
apa fierbinte sau rece care trece printr-un ele-
ment din fiecarecamer:l. in sistemul pe baz:l
de ap:l unitatea central:l asigur:l doar apa pen-
tru 1:nc:llzire sau r:1cire. intregul aer p:ltrunde
prin ventilatoare individuale jn fiecare camer:1.
Sistemele aer-ap:l ~i cele pe baz:l de ap:l
sunt mai economicoase ~i functioneaza cu
zgomot mai redus decat cele pe baz:l de aer,
care necesit:l conducte mari de aer. Dar sis-
temele pe baz:l de aer sunt cele mai eficiente.
caz, sistemele de aer conditionat sunt folosite
pentru a asigura un mediu mai racoros. in alte
fabrici, ~i in multe magazine ~i birouri, sis-
temele de aer conditionat pot asigura Incalzire
sau racire, dupa necesitati.
Exista cazuri in care sistemele de conditio-
nare a aerului sunt esentiale. De exemplu,
pentru cei care lucreaza adanc sub pamant,
cei care calatoresc cu trenuri subterane, In
aeronave care zboara la altitudini mari, unde
aerul este extrem de rece ~i la o presiune prea
scazuta pentru a putea respira.
Ventila1ia
Cladirile care nu necesita conditionarea com-
pleta a aerului, sau instalarea ar fi prea costisi-
toare sau dificila, conditii1e se pot Imburultati
prin instalarea unui sistem simplu de ventilatie.
O metoda simpla de ventilatie controlata este
instalarea ventilatoarelor electrice de extraqie.
Necesitatile de ventilatie sunt exprimate In
termenii numarului de schimburi de aer nece-
sare In fiecare ora. De exemplu, o bucatarie in
functionare necesita aproximativ 15 schimburi
de aer pe ora. O bucatarie avand marimea de
3,7x3x2,4 mar necesita o mi~care totala de aer
de aproximativ 400 m3/ora. Aceasta ar putea fi
fumizata de un ventilator de extractie de 19
cm, cu o capacitate de circa 425 m' pe ora.
Conditionarea completa
.a aerului
Pe langa ventilatie, sistemele de conditionare a
aerului curata aerul ~i li mentine temperatura ~i
umiditatea intre anumite limite. Aerul poate fi
conditionat printr-o unitate centrala care fumi-
zeaza aer conditionat in diferite parti ale unei
416
~tiint:l ~i tehnologie 38 -iNcALzIREA ~tiinta ~i tehnologie 39 -ILUMINAREA

S-ar putea să vă placă și