Sunteți pe pagina 1din 22

V

LR

O M

In

Studiul consumului de energie pentru o cl dire familial deservit de un pu canadian

du

st ri e

sr l

CUPRINS

1. INTRODUCERE

2. DESCRIERE SISTEM PUT CANADIAN 3. INTEGRARE IN SISTEMUL DE VENTILARE 4. PREZENTARE MODELARE CAZ STUDIAT 5. REZULTATE

6. RECOMANDARI DE EXECUTIE 7. LISTA DE MATERIALE ANEXE

LR

O M

In
2

du

st ri e

sr l

1. INTRODUCERE
Utilizarea schimb toarelor de c ldur geotermale pentru prenc lzirea un interes deosebit n

i/sau r cirea cl dirilor cunoa te n ultima perioad regenerabile de energie i reducerea polu rii.

condi iile contextului actual referitor la economia de energie, folosirea surselor

Din categoria acestor echipamente, pu urile canadiene reprezint forma reprezint un avantaj din toate punctele de vedere: investi ie, execu ie,

exploatare, ntre inere, etc.), utilizarea acestei solu ii conduce la economii importante de energie n ceea ce prive te aerul proasp t necesar pentru ventilarea cl dirilor pe toat perioada anului. Acest lucru este cu att mai important cu ct construc iile actuale sunt din ce n ce mai bine izolate de mediul exterior (rezisten e termice din ce n ce mai mari i m suri de etan eitate din ce n ce mai performante) i apare obligativitatea prevederii unui sistem de ventilare pentru asigurarea calit ii aerului interior. Practic, toate construc iile ce se ncadreaz cl dirile publice specialitate arat n categoria cl dirilor cu consum foarte redus de energie rile membre ncepnd cu anul 2019 pentru i 2021 pentru toate cl dirile, indiferent de regimul de fie prev zute cu sisteme de ventilare. Studiile de nc lzirea aerului rece (standard impus de UE n toate proprietate) trebuie s

necesar pentru ventilare.

consumul total pentru nc lzire, 40-60% reprezint

In acest context, solu ia bazat

LR

c , pentru cl dirile cu consum foarte redus de energie, din

O M

In

du

pe pu urile canadiene prezint

st ri e

cea mai simpl din punct de vedere tehnic. In ciuda simplit ii (care pn la urm

poten ial deosebit de important n vederea reducerii consumului de energie cu costuri de investi ie reduse.

sr l

un

In prezent, utilizarea sistemului de tip pu canadian este n principal n domeniul reziden ial, ns aplicarea lui i n alte domenii ( coli, s li de sport, depozite, cl diri de birouri, etc.) a cunoscut o dezvoltare accentuat n ultimii ani. Obiectivul acestui studiu const n cuantificarea reducerilor de consum de energie pentru nc lzire i r cire ce pot fi ob inute cu ajutorul pu ului canadian pentru situa ia din Romnia ( inndu-se cont de clim cl diri conform normelor n vigoare). i caracteristici termofizice

2. DESCRIERE SISTEM PUT CANADIAN

Sistemul de tip pu canadian a fost evocat pentru prima oar 1975-1980, ns sub p mnt).

st ri e

sisteme asem n toare erau folosite demult (de ex. romanii

utilizau sisteme sofisticate de canalizare pentru a se nc lzi cu aerul ce circula

Denumirile date sistemului (pu canadian sau pu provenal cnd este folosit vara pentru r cire, sau pu climatic cnd asigur r cirea) nu au nicio leg tur avnd o pozi ie orizontal . Practic, sistemul se bazeaz i prenc lzirea i cu realitatea, sistemul nefiind de fapt un pu , ci pe preluarea de aer

exterior prin intermediul unei prize de aer i vehicularea acestuia cu ajutorul 1).

ce are loc ntre sol i aerul din tub: temperatura p mntului ncepnd cu 2-3 m meteorologice specifice anotimpurilor (fig. 2), n acela i timp temperatura aerului poate varia ntre -20+40C, dac noastr . ne raport m la situa iile ntlnite n ara

adncime variaz n intervalul 515C tot timpul anului, indiferent de condi iile

Principiul de func ionare al sistemului se bazeaz pe schimbul de c ldur

ventilatorului sistemului de ventilare al casei printr-un tub ngropat n p mnt (fig.

LR

O M

In

du

sr l
n anii

Evacuare sistem de ventilare mecanic

Priz de aer cu filtru

Refulare pu canadian cu ventilator

Fig. 1: Schem de principiu sistem pu canadian

n func ie de sezon, la ie irea din tubul ngropat. Ecartul de temperatur fa

du

Astfel, transferul termic conduce la nc lzirea aerului sau la r cirea aerului, de temperatura de intrare este de cel pu in 1015C n func ie de condi iile de lucru (lungime i diametru tub, debit de aer, etc.), eficien a mai ridicat atingndu-se tuburilor din componen a pu ului canadian, lucru ce contribuie de asemenea la mbun t irea confortului termic i la economii de energie pentru tratarea aerului vara). vara. Vara are loc i uscarea aerului prin formarea condensului pe suprafa a

LR

Fig. 2: Temperatura solului la diferite adncimi

O M

In
5

st ri e

30-40 m

sr l

Acest lucru recomand aerul de ventilare n loc s

introducerea pu ului canadian n cadrul

sistemului de ventilare mecanic al cl dirilor, pe zona aspira iei de aer. Practic, fie preluat direct de afar , a a cum se realizeaz clasic prin intermediul unei grile montate pe fa ada construc iei, va fi circulat prin pu ul canadian nainte de a ajunge n sistemul propriu-zis de ventilare. Aceast aplica ie este la ora actual cel mai des ntlnit n practic peste tot n lume i reprezint o extensie a utiliz rii tradi ionale a pu ului canadian din America de Nord ce consta n protec ia antinghe a caselor pe timpul iernii pe perioada de nefunc ionare a instala iilor de nc lzire (cu toate acestea, de notat c denumirea depu canadian nu este folosit n Canada). Se precizeaz

tranzi ie (prim var /toamn ) cnd exist

pu ul canadian. Tehnic, acest lucru se rezolv prin introducerea unei clapete pe nregistrate la interior i la exterior.

mul i parametrii: -

conductivitate termic material tub lungime tub diametru tub debit de aer adncime de montaj tipul solului temperatura interioar (temperatura aerului din spa iul deservit) scenariul de func ionare

LR

Func ionarea pu ului canadian i performan ele ob inute depind de mai

O M

canalul de aer, cu ac ionare manual sau automat n func ie de temperaturile

In
6

situa ie, aerul pentru ventilare este preluat direct din exterior, f r a mai parcurge

du

i faptul c sistemul trebuie dezactivat n perioadele de riscul subr cirii caselor. In aceast

st ri e

sr l

Performan a unui pu canadian se poate aprecia prin randamentul transferului termic ob inut: = (T1-T2) / (T1-TS) unde : T1 temperatura aerului exterior ce intr n sistem TS temperatura solului

3. INTEGRARE IN SISTEMUL DE VENTILARE

A a cum s-a men ionat mai sus, pu ul canadian se recomand controlat

du
n dou

st ri e
a fi moduri n func ie de tipul ob inut n pu ul

integrat n cadrul sistemului de ventilare al casei (tip ventilare mecanic VMC dublu flux: introducere/evacuare cu ajutorul ventilatorului). este astfel urm toarea (fig. 3): aerul Solu ia devenit clasic n momentul de fa

proasp t parcurge mai nti pu ul canadian dup care trece prin recuperatorul de c ldur (RC) al sistemului de ventilare, n final fiind refulat prin sistemul de canale de aer i guri de introducere ce deserve te cl direa; n acela i timp, aerul viciat este preluat prin sistemul de extragere (canale de aer i guri de aspira ie) i trecut prin recuperatorul de c ldur nainte de a fi evacuat n exterior. Introducerea aerului se realizeaz n spa iile uscate din cas (sufragerie,

dormitor, birou, etc.) iar evacuarea aerului are loc din spa iile umede (baie,

buc t rie, usc torie). Solu ia prezentat instala iilor prev zute: - doar ventilare (n acest caz aerul introdus este folosit strict pentru poate fi utilizat

asigurarea calit ii aerului interior, saltul de temperatur

canadian + recuperatorul de c ldur aducnd aerul la o temperatur apropiat 7

LR

O M

In

sr l

T2 temperatura aerului la ie irea din sistem

de cea interioar , utilizndu-se eventual i un mic aport pentru nc lzirea final a acestuia iarna, electric sau cu agent termic); nc lzirea/r cirea spa iilor se asigur separat prin instala ii specializate (radiatoare, nc lzire n pardoseal , respectiv aparate de aer condi ionat, ventiloconvectoare)

aer introdus

aer evacuat

aer introdus

preluarea par ial

- ventilare + nc lzire/r cire cu aer (n acest caz aerul este utilizat

LR

Fig. 3: Sistem de ventilare cu pu canadian i recuperator de c ldur i la

uneori este posibil chiar n totalitate, a sarcinii de

nc lzire/r cire; n consecin , dup pu ul canadian i recuperatorul de c ldur ,

obligatoriu trebuie s se prevad echipamentele necesare pentru nc lzire/r cire aer: baterie de nc lzire, electric sau cu agent termic, respectiv baterie de r cire, n detent direct sau cu ap r cit produs de un grup de r cire chiller)

O M

VENTILARE MECANICA

PUT CANADIAN

In
8

du

st ri e
priza aer proaspat (cu filtru de praf) aer viciat

recuperator de caldura (centrala de ventilare)

sr l

4. PREZENTARE MODELARE CAZ STUDIAT


Studiul a fost efectuat pentru o cas cu regimul de n l ime P+2E (n l ime etaj 2,7 m), cu o suprafa util de 120 m2 i un volum util de 324 m3. Alte caracteristici geometrice sunt prezentate n tabelul 1. Tabel 1. Suprafe e caracteristice Supr. ferestre ext. (N, S, E, V) 35,84 Supr. pere i ext. (N, S, E, V) 119,04 Supr. teras (orizontal ) 60,00

Supr. plac pe sol 60,00

Caracteristicile termotehnice sunt n conformitate cu anexa nr. 3 ordinul MDRT nr. 2513/22.11.2010 pentru modificarea Reglement rii tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor (indicativ C107/2005). Valorile rezisten elor termice pentru elementele de construc ie sunt centralizate n tabelul 2 (sunt date n paranteze i rezisten ele termice corectate

Tabel 2. Rezisten e termice (m2K/W)

LR

Ferestre ext.

O M

prin luarea n considerare a pun ilor termice).

(geam termoizolant,

Pere i ext.

In
9

du
Teras

tmpl rie PVC i

(GVP 25 cm +

garnituri de etan are)

polistiren 10 cm)

(polistiren 15 cm)

0,787

3,369 (2,527)

5,263 (5,105)

Scenariul privind ocuparea casei s-a considerat dup cum urmeaz : 3 persoane (degajare de c ldur 420 W degajare de c ldur electronice, etc.) nivel de iluminat: 5W/m2 (n total 600W) i umiditate cf. ISO 7730) la interior (echipamente electrocasnice,

st ri e

sr l
Plac pe sol
(polistiren 10 cm)

6,622 (5,430)

Debit de aer al instala iei de ventilare: 0,5 h-1 (162 m3/h). Temperaturi interioare: iarna, 20C / vara, 26C. Propriet i termotehnice tub pu canadian (conform date Valrom) tabel 3. Diametre considerate: 110, 160, 200 i 400 mm. Tabel 3. Date tehnice tub pentru pu canadian Densitate (kg/m3) 900 C ldur specific (J/kgK) 2900

Conductivitate termic

lungime deoarece studii preliminare au ar tat c pentru lungimi inferioare (ntre solului (randament mediu pu canadian n ceea ce prive te schimbul de realizeaz ntr-o manier semnificativ . Studiul a fost de asemenea efectuat pentru 3 zone climatice diferite din ar . S-au considerat astfel urm toarele amplas ri pentru construc ia prezentat mai sus, deservit de sistemul cu pu canadian: Constan a, Bucure ti i Ia i.

Rezultatele ob inute, prezentate n capitolul urm tor, se bazeaz pu canadian pe ntreaga perioad

LR

O M

c ldur ), iar pentru lungimi superioare mbun t irea randamentului nu se mai

In

25 i 40 m), temperatura aerului la ie irea din sistem nu se apropie de cea a

du

Adncime de montaj tub: 2 m. Lungime tub: 40 m. S-a considerat aceast

st ri e
(W/mK) 0,12

modelare i simulare n regim dinamic a comportamentului termic pentru sistemul cas a anului. Principalele elemente componente ale modelului construit sunt grupate n fig. 4. Se prezint cadrul modelului: de asemenea principalele caracteristici ale elementelor din

10

sr l
pe

ext

ext, radiatie solara sol

OUTPUT

sol

METEO

put canadian put canadian

SOL

sol put canadian

PUT CAN

Fig. 4: Elemente componente model cu interconexiuni

ntreaga perioad

de simulare, la intervale de timp corespunz toare integr rii

a ob ine valorile incidente pe construc ia considerat , n func ie de amplasare i intensitate radia ie solar direct , difuz n calcul cl dire: s-a analizat

O M

orientare cardinal ; datele utilizate au fost: temperatur

In
11

temporale din model (pas de timp de o or ); se prelucreaz radia ia solar pentru i umiditate aer exterior,

determinndu-se necesarul de energie pentru nc lzire, respectiv r cire n cele 3 bilan termic pentru un nod de aer caracteristic capacit ii termice a volumului de aer al casei; aceast ecua ie ine cont de fluxurile de c ldur prin convec ie i radia ie ntre nodul de aer i elementele de anvelop ale construc iei, precum i de degaj rile de c ldur de la surse interioare (persoane, iluminat, echipamente); de asemenea s-a considerat n cadrul bilan urilor debitul de aer introdus prin sistemul de ventilare al casei (f r /cu pu canadian) - sol: modelul utilizat descrie distribu ia vertical a temperaturii p mntului, plecnd de la temperatura medie anual de la suprafa a solului i amplitudinea acesteia (determinat la rndul ei pe baza datelor meteo), difuzivitatea termic a

situa ii climatice; modelul utilizat este de tip monozon , scriindu-se ecua ia de

LR

comportamentul

du

- date climatice (fi ier meteo): se preiau date meteorologice pentru

i global pentru cele 3 localit i luate termic al construc iei,

st ri e

sr l

solului n func ie de tipul acestuia (nisipos uscat, nisipos umed, argil argil umed , etc.)

uscat ,

- tub ngropat: s-a considerat transferul de c ldur ntre aer i sol printr-un studiu cu diferen e finite al conduc iei n jurul tubului; pe de alt parte modelul dezvoltat este destinat simul rilor dinamice pentru consumuri de energie din cl diri, din acest motiv s-a recurs la urm toarele ipoteze: s-a considerat numai neglijat, propriet ile solului au fost considerate omogene n apropierea tubului, transferul termic axial n sol de-a lungul tubului s-a neglijat; de asemenea nu s-a luat n calcul transferul termic prin conduc ie la interiorul tubului. transferul de c ldur conductiv, influen a umidit ii s-au a apelor freatice s-a

In tabelul 4 sunt sintetizate valorile privind consumul de energie n diferite situa ii, punndu-se n eviden vedea i tabelul 5). economia de energie ce se ob ine prin introducerea pu ului canadian n cadrul sistemului de ventilare al casei (a se

LR

Tabel 4. Consumuri de energie (kWh/m2,an)


Localitate/ Solu ie Solu ie f r Pu canadian D = 110 mm r cire 130,27 112,43 101,74 Pu canadian D = 160 mm nc lzire 20,88 28,32 35,55 r cire 128,75 110,88 100,66 Pu canadian D = 200 mm nc lzire 20,52 27,81 34,93 r cire 128,1 110,25 100,11 Pu canadian D = 400 mm nc lzire 20,02 27,13 34,13 r cire 127,31 109,43 99,37

pu canadian

nc lzire 30,03 40,98

r cire

Constan a Bucure ti Ia i

143,91 126,26 114,01

50,31

Se constat casa considerat

sunt cuprinse pentru nc lzire ntre 816 kWh/m2,an, ceea ce nseamn pentru de 120 m2, economii totale pentru nc lzire de 9601920 kWh/an. Din analiza rezultatelor se identific n mod clar influen a climatului, la

O M

nc lzire 21,79 29,57 36,73

prin utilizarea pu ului canadian economiile de energie

In
12

du

5. REZULTATE

st ri e

sr l

Ia i economiile fiind cele mai importante, n timp ce la Constan a acestea sunt cele mai reduse pentru situa ia de iarn . Tabel 5. Economie de energie (kWh/m2,an)
Localitate/ Solu ie Constan a Bucure ti Ia i Pu canadian D = 110 mm nc lzire 8,24 11,41 13,58 r cire 13,65 13,84 12,27 Pu canadian D = 160 mm nc lzire 9,15 12,66 14,76 r cire 15,16 15,38 13,35 Pu canadian D = 200 mm nc lzire 9,51 13,17 15,38 r cire 15,81 16,01 13,90 Pu canadian D = 400 mm nc lzire 10,01 13,85 r cire 16,61 16,83

In ceea ce prive te situa ia de var , economiile de energie pentru r cire sunt ntre 1217 kWh/m2,an, ceea ce nseamn pentru suprafa a de 120 m2, era de a teptat datorit condi iilor meteorologice, economiile mai substan iale

este evident propor ional

pe baza rezultatelor din tabelul 4: economia de energie este cu diametrul dar c tigurile sunt totu i reduse ntre 2 diametre

diametrului sistemului n sensul stabilirii celei mai eficiente solu ii care s

LR

consecutive (0,51,5 kWh/m2,an). Se pune astfel problema optimiz rii in cont de toate aspectele economice: costuri de investi ie (att materiale ct i se in

execu ie), costuri de ntre inere i exploatare. La alegerea diametrului trebuie s cont i de viteza de circula ie a aerului (legat evident de debitul de ventilare necesar). O vitez pierderilor de sarcin prea mare (n general peste 3 m/s) conduce la n aceast situa ie pentru

consumuri de energie importante la nivelul ventilatorului pentru nvingerea prin tub. Se recomand reducerea pierderilor de presiune utilizarea a dou tuburi n loc de unul singur (p strnd acela i diametru i adncime de montaj), comportamentul din punct de

vedere termic fiind echivalent.

O M

Influen a diametrului tubului asupra comportamentului pu ului canadian

In

sunt ob inute la Constan a i Bucure ti.

13

du

economii totale pentru r cire de 14402040 kWh/an. De data aceasta, a a cum

st ri e

sr l
16,17 14,64

6. RECOMANDARI DE EXECUTIE
Sistemul de tip pu canadian poate cuprinde toate sau o parte din elementele precizate n lista de materiale (tipul exact diametrul, etc. depinznd de configura ie). Se pot adopta diferite trasee, n func ie de spa iul disponibil, debitul de aer necesar, s p turi existente, etc. Exist mai multe variante: sistem cu un singur tub dispus n apropierea construc iei (fig. 5) sistem cu un singur tub ce nconjoar construc ia (fig. 6) sistem cu mai multe tuburi montate n bucl pentru cl diri mari cu debite de aer importante (fig. 7) i num rul acestora,

O M

In
CL DIRE
tub

30-40 m

priza de aer

LR

CL DIRE
min.1,0 m min.0,81,0 m

tub Fig. 5: Exemple de dispunere pentru pu ul canadian

du
priza de aer 14

(un tub n apropierea construc iei, diferite configura ii n func ie de spa iul disponibil)

st ri e

Tichelmann, de regul

sr l

min 1,0 m

CL DIRE
priza de aer tub

Fig. 6: Exemple de dispunere pentru pu ul canadian


(un singur tub ce nconjoar construc ia)

du

tub

priza de aer

Fig. 7: Exemple de dispunere pentru pu ul canadian

Indiferent de configura ie, montajul se realizeaz ngropat (fig. 8), etapele principale fiind:

s p tur

diametrul de 200 mm, l imea an ului este de 600 mm; adncime an n func ie de adncimea de montaj prev zut , de regul 1,52 m) pat de fundare bine nivelat (5-10 cm), realizat cel mai bine din argil , n mol i nu din materiale granulare uscate (nisip, nisip amestecat cu pietri ) ce au un transfer termic mai redus

mbinare i montare tuburi, piese speciale, etc.

LR

(mai multe tuburi montate n bucl Tichelmann)

(l imea este n func ie de diametrul tubului, de ex. pentru

O M

In
15

st ri e
CL DIRE

sr l

realizeaz -

n straturi succesive de apx. 30 cm. bine compactate

manual sau mecanizat)

refacere strat vegetal (dac este cazul) an ul de pozare, patul de

Se precizeaz c maniera n care se realizeaz fundare, precum (randament)

LR

i compactarea influen eaz

O M

i durata de via

a sistemului de tip pu canadian. Se atrage n jurul tuburilor ngropate pentru un transfer

aten ia de asemenea c

este de preferat s se utilizeze p mnt (argil ) i nu

termic mult mai bun i implicit randament mbun t it al pu ului canadian.

minim ntre tuburi trebuie s fie de 0,81 m. De asemenea, distan a minim fa de construc ii este de 1 m (fig. 5-7). Pentru ca sistemul s func ioneze corespunz tor, partea activ a

sistemului de tip pu canadian partea ngropat nu trebuie s fie sub cl dire, 16

nisip ca material de umplutur

In cazul n care se monteaz mai multe tuburi cu traseu paralel, distan a

In

umplere

an

cu p mnt m run it

du

Fig. 8: Execu ie pu canadian

st ri e
i compactare (umplerea se n mod direct buna func ionare

sr l

existnd riscul ca schimbul de c ldur s se realizeze n sens invers (casa va r ci sau nc lzi aerul din tuburi). Montajul tuburilor se realizeaz cu pant (min. 2%) pe toat lungimea, n sensul de circula ie al aerului, pentru a favoriza scurgerea condensului format n perioada de var i colectarea acestuia cu ajutorul elementelor special prev zute: c min (pu ) colectare condens pentru construc iile f r subsol sau

pies special evacuare condens i racordare la sistemul de canalizare pentru construc iile cu subsol (aten ie n acest caz la p strarea gardei hidraulice n mod permanent la sifonul de racordare la canalizare). In varianta cu c min, evacuarea condensului se poate realiza fie printr-un dren (executat sub sau n apropierea pu ului), fie cu ajutorul unei pompe comandate de un plutitor. Se atrage aten ia canadian este afectat pe termen lung. La acest lucru se adaug c dac nu se asigur preluarea corect a condensului, func ionarea pu ului problema

de aerul din sistem i introduse n cl dire. Se recomand

O M

ca la execu ia sistemului s

In

mirosurilor nepl cute i favorizarea apari iei microorganismelor ce sunt preluate

du

sistemul de ventilare la care se conecteaz

pu ul canadian. Acest by-pass

grila de aspira ie a sistemului de ventilare (montat de regul pe fa ada cl dirii) acest ultim caz este nevoie de o instala ie de automatizare cu servomotor pentru clapeta de aer, sonde de temperatur interioar /exterioar , regulator, etc.). F r acest by-pass func ionarea pu ului canadian prim vara/toamna poate conduce la r cirea accentuat a casei atunci cnd nu este nevoie de acest lucru. Sistemul de tip pu canadian lucreaz cu aer exterior. In consecin aer proasp t. Filtrul trebuie s este

obligatorie filtrarea acestuia prin prevederea unui filtru de praf la nivelul prizei de fie cur at sau/ i schimbat periodic pentru a garanta calitatea aerului din sistem (minim 1-2 ori/an).

fig. 9. Comanda clapetei de by-pass se poate efectua manual sau automat (n

LR

comut aspira ia aerului exterior de pe priza de aer a pu ului canadian direct pe

17

st ri e
se prevad

sr l

un by-pass pe

Priza aer proaspat Grila aer proasp t Sond temp. exterioar Tablou automatizare
Racordare la recuperator de c ldur (sistem de ventilare)

Traversare perete
Tub antibacterian ngropat

Pant evacuare condens (min. 2%) pe toat lungimea tubului

Fig. 9: Exemplu de montaj sistem tip pu canadian cu by-pass Tuburile folosite la execu ia pu ului canadian trebuie s fie caracterizate calitatea aerului introdus n cl diri. De asemenea, modul de mbinare (etan are) al elementelor ce compun sistemul (tronsoane drepte, coturi, etc.) trebuie s garanteze impermeabilitatea la radon (gaz radioactiv de origine natural ). Pentru debite mari de aer (atunci cnd pu ul canadian deserve te cl diri mari) se recomand execu ia re elei de tuburi n bucl Tichelmann pentru o bun func ionare a sistemului i reducerea pierderilor de sarcin (fig. 7 i 10).

Fig. 10: Exemplu de realizare sistem pu canadian n bucl Tichelmann

LR

O M

printr-un efect antibacterian (de ex. pe baz de strat de argint) pentru a garanta

In
18

du

st ri e

Pies de ntre inere (cur are)

Sifon pentru condens

sr l

Soclu beton

Clapeta by-pass

7. LISTA DE MATERIALE
Pentru un sistem cu pu canadian de tipul celui considerat n acest studiu (a se vedea preciz rile de la capitolul 4), elementele componente obligatorii/recomandate sunt (fig. 11):

Fig. 11: Elemente componente pu canadian


(imagine: www.raymond-plombier-chauffagiste.fr)

1. priz de aer proasp t (prev zut obligatoriu cu filtru), se monteaz pe un minim de 1 m (se pot utiliza sistemele clasice de la instala iile de ventilare,

ns trebuie prev zute suplimentar cu filtre de praf, fine sau grosiere) 2. grila de aspira ie (priz de aer) montat direct pe fa ada construc iei

(pentru asigurarea func iei de by-pass pentru sistemul de ventilare prev zut cu pu canadian) 3. tub ngropat cu: tronson drept tub cu efect antibacterian (pentru diametrul considerat): lungimea tronsoanelor este n func ie de furnizor (pe pia exist

turn de aspira ie, de preferin

LR

O M

In
amplasat ntr-un spa iu verde, la o n l ime 19

du

st ri e

sr l

de regul de 1, 3 sau 6 m); num rul de tronsoane i lungimea acestora se stabile te n func ie de configura ie; coturi, pe pia exist de regul la 15, 30, 45 i 88; cele mai folosite sunt cele la 88 i 45 (num rul i tipul de coturi se stabile te n func ie de configura ie); mufe duble pentru racordare (num rul necesar se stabile te n func ie de configura ie); ramifica ii, de regul cl diri 4. pies special la 45 sau 90 (num rul necesar se stabile te n func ie de configura ie); man on de str pungere (protec ie) pentru trecere tub prin pere i

pentru evacuare condens cu racordare la sistemul de i o pies special cu gur de

canalizare prin intermediul unui sifon cu gard hidraulic (dac cl direa are subsol); se poate prevede aici vizitare/ntre inere

c min colectare condens

5. clapet de aer (by-pass); poate fi motorizat cu ac ionare automat 6. sond temperatur exterioar

8. tubulatur aer introducere n cas (tubulatur aer evacuare)

7. recuperator de c ldur (central de ventilare cu ventilator)

LR

O M

In
20

4 bis. c min - pu colectare condens (pentru construc ii f r subsol), cu capac

Conf. univ. dr. ing. C t lin Teodosiu

du

st ri e

sr l

ANEXE
Se prezint mai jos un exemplu de plan e desenate din cadrul unui

proiect pentru o cl dire P+1 (de tipul celei studiate) cu sistem de ventilare dublu flux ce include pu canadian i recuperator de c ldur .

PLAN PARTER

LR

O M

In
21

du

st ri e

sr l

SECTIUNE A-A

LR

O M

SECTIUNE B-B

In
22

du

st ri e

sr l