Sunteți pe pagina 1din 34
"9 spore inal desemetie neo ‘ sistemelor de alarms inpateiva. etraetic’ . ANEXE, ‘Amoxa L.— Lina de tad sone Awexa 2. Liss replmentror conene ‘Anexa 3.~ Detosogre de incena ‘Anesa 4 Tab pinipalee tipi mionce {wince de PS, conform Ordinal 882004 Penta aprobires ispaitilb generleprivnd ‘hinares yi dotres consti isaatior ‘cltslosic ie platfnicorinpajate cu iiloee thrice de prove 5 stgees inceniter = 0.6 .8.1.003 ‘Amora S. Medel ds Regi de Conon ‘saat de semmajzate inctndior _ . OBIECY $1 DOMENIU DE APLICARE 6 .Fonivstiy restau rroiectanens iteliranes nstatatiioon De SEMNALIZARE A INCENDIILOR Sia sisreMeLon Dr at aRant ivfotervs ereacritron Coxbim Sr Lt. Prozntuh noynativ copeinde pevederi obignont tt ‘proieae, cxeetarea explores isailr de sein! 26 4 {inendile i a-sistemelor do lana inpueva ear io" icin opal aster engeneor de sigur wiz, 12, Normatval ee destin proiectantlr, execs 1 erifcaoilor de pfoece, expect tetmic gh vspsn snerua propre sy cet lization So cares echipeas ou stl de ntti 731.3, Preveerie recent normative api te pss exten $f expioaates inaalailor'de sempatizare hoes Si sisemélor de alae inpavaelace din constacile Drove deontwre Sil aaa Te “instal de semaine a inceair Tsisteme de alam inpowvaefactie intl de lesiigne cu cea inchs ~ sistme de convol oees (cu yale elecromssnice ca cartel de denice, su bane rect et) ‘probate MINISTRUL { boa LERARILOR PUBLIC 1 TPCT Bue AMENALIRI TERIOR, | ovine 201 in 12 18. Nu fac sbiecat Sermnaliznre a cen 9 pen: ~ eto orto si seroport plete mie sobre, < obletive gin rjlele MAB. Ml. SRY som nial condor situa nape ne Ph ~ eect apie de SNC>R ential ecre $i sirm8 din sine eae de ranpont prea, a ces sneme 5 sti se {oare, labret de itructurile respective, eke paras spvbate ptt lei 2. TERMINOLOGIE SPECIFICA 2s ca. ~cuvitatenativ 22.4. -c4entcontinas 2.3. Circuit de detectare cate e delete gisausemnatane sermnlizae ental Je erate de rans care lead puncte "a echiparent de conta i ‘i ‘eveniment (incendin, efracsie) See a om 26, Anularea semnatizirit acustice ~ operfic manusis de ‘optics semoalul aus, ezesiat normative. 4 mele de also impoton ost 2.7. Cale de trassmisic ~ concyivne F228, exten echipa- rent de onto i semaalove (cent de semmah276), Sees Dene rans de nformat 309 nan alee ne echipamentl de cool 9 serraliar cones de seinnalizve) i coleblte conpeaente ale tne! ial de enalizare a incense re pi sl wi exhparent de contr gh semalaare {ceosalace seaman) degen crease ier 28, Comanda automat 9 dsporivelor de Intervent fe ‘xz de incendivlas — deport soma fon pentnn ahora fulomats anor estiprente de prtetie plea send. dps recepia wi sem de by echgnmeatal de cone 3 semliare (centate desemaliar) 22, Dawe de funetionnre ~ cons are se get modifica tempore impo expoate, fe soma, prin comer anal, 2,10, Date spice construe’ ~ casi mortiabile cote 4e exponayen wo echigamet de cont 3 sermnaltae gen > onfigurie deceive antler 241. peclangter moms de alarm (Bytom de sermmaliare) = consponents ¢ opt Insta sealizare» iezndilor care ee ‘hla pen sermalanres anon ese 2.12. Dee! de iztatie fhe phimint cones acide {ai ne pnd gm element oarezae a ai shipment de contol FET 5 semnalizare, a eilr de transmis gre un cehipament cota si Sermaliare sus ele de asm dine tementles eu 214. Defect deeably—defr alin ere teas spre chipamena) de contl si serialize, sau al anu cuit de Uransmibe dine elementle sistemas, de tp seu sh ire sere sat de once al 1p yi care fecasax modu de Tene ai ici de tansmisie eset, 214, Detector de ineeridln ~ eompahen a sistem de eutectic coutine Ll pun yosenzr ce eons Ta itervale repuage monitizeaas cel pin wn parame fe Sa himie aoa ew inca cae Tunes eral covesptor Tn ehiganets! de come semnalare (cela desert) In eazu? detetoarclor cenverionale, seats seize’ doar episire ‘uner ilo lia, monitoarele anlage Irniwitind eal de semnaizare informa faz de pase zie iu ‘ie sapravement au ceinslent al acetal, 2.18. Dispotiv de slam a ineendis ~ormpoient svstict au opted a inten de slr le ncendiu, heincs in echo ental de contel si seializwe, eae ene wiz entra avertzare incaedesneend, de exemple sens su Sempalotor opts 2.46, Disporitn de transmis alarm ince — echipament median eve ase uy seal deals de a eahipaent ie ent i semnalizare(cenrals de sernavare) lon dispozty de reemiie alan 2.17 pont de anise seal de delet -eahipaent interne eae triste un serial 6 dele I echipent de Contol 3 seals (cena de senate) Ta an apo rece a emai dete we 28. Distnfa de ciutare ~ sianty maxim’ ce tebe po ‘ust in each une zone pent dentiicaea detstoni esto ea seal de an, 219, Eehipament de alisesare co energie lsd = component satel de uemalzare a nesniehe an Minenawea ct spore eleticd 9 echipancitt ok cose] semalzare. (Echipamentl de smantare co ene esc srs deaimenore pip econ) 220, Fxhipament de protectieimpottiva incendiula ~ ch Pent automat de como de intervening xen snstaite de stngere neem 221. Blemente pentru conectare ~ tate sete elemente 695 formenas least ine eiferitle components ale un sste> is lees dealer a incanin. 222. Echipament de control si semaalizare (Cent ‘eeaiae) ~ conponans ne sai det ‘ncendivt sa yu sistem de alah impose eh pone muhifinaional caren principe, sigur Were ogors Drelsraes, eenslizaes 3 tagemern scnialeloy de Its ite -lemevieleyenferieirconcetne i sen 2235, Snstalatie de semnitizare 4 incendilut ~ 40 complex, compus din desiangateae maven de alana fanae Sermalizav) deteteae automate, operate lun echipnio control i semalaare central de sernlizae) etre permite ‘zaea.dspozivelor de semalizare scare poole aeons wetonsd insite instal de stingere. pornves pamper de incendie: insalatii de entre. poenve instal de cvacure mocha Fuh. wecerea prin espe de alanine nwomaté pests slimeatae elected de reervh, actonea itr anti, slerarea potpiere evi et 2.24, Instalage de legare la pint ~nn asirbla de conduc- toa de legue fa pamdar (de ramcale, pple, de legtora) 9h lector! ingropt in pmine prin cae st siete sn mod voit Jegitue cu ptminal eunor part distro instlatie de serwaliar ineendio ain site deal pote elactih 225, Install de felevieiune 9 clreat Ines (TVD) ~ Inala prio care se supraveghearh in permanent ntioe say extrionl amumito ebeeive sa pai da cal eesora, eu Sjionleamserelor de list veder, 2 etipanenteor de prelerere, Semnalizee, monsovinare,irepistare ele ial cablnior specifier, ‘sigur iegsraren imagine pre, 2126. Panou sioptie (repetor)~ panou pe cae se aiznz® Indie vizuale ein mermodhlearora se poate const rapid in snsambl, stca une nal de sernalizarea ince nduh 227. Resetare ~ operate capil de 0 laces 0 ste do lon ia incendiagsau osare de ders, 2.28, Semnalizare-informatin at de un indiator 2.29. Sistem de alarm Impotrivn efractiei~ 6 instaie complet compuh distro trie de teporhve de comand deen setore mania eestor tomate eonowae le un echipament de ont seal ae 2.30, Seria de limentare electrics de: bse —slimentares ce energie leech insastiet de senalioare # inert sa ‘som le lo aerate conc normale Ge anctionare. 2.31, Instali de control neces ~asigus control iter «i pesounelor nanan one de intre pif le une incite 2.32. Sursé de aimentare electric de tezervd~almentaree fi onergie elec instlct de somnaizace = nsendl sat Sisiemului de alarms la efrantie in cee inispniliti suse de book 233, Stare fantionala ~ sore carats prin prereta ‘ensoni electrics gin sania Is eshipamentel de tal 3: semnalzas 1.54, Static de reeetie hema incendiw — cent deb ate pot finite ty eee meant rut mecosre de prtertic sh de nervente i eencia 2.35, tafe de vecentiesemna de defect 00 inp masiiecoectiv neces 236, Zand = bsivrime a spatilor prose Sn care sant fnsnne wnt sn mh mile pane st pest care ese Trans "| emaaanee zonal conus 3. PREVEDERI GENERALE PRIVIND, PROIECTAREA St EXECUTAREA INSTALATHLOR DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR $I A SISTEMBLOR DE ALARMA IMPOTRIVA BFRACTIEL 3a, Insinailedesemnatzae 9 incendior gsstemele de sana impotiva frei w projeceazd 3veexcout Tn conlonmtate fr prevederle present norma, reslementsros wince specie fincsunitor unde se wiliee2 yi prdvederioreupinse ta snedadele, Dorie reglementiile din Anexele 1,2. 4513 | 232. Documenta tehieeinonih abreaispe baz | ence depen Gerda ge faa oe Wentfcaren seuss, dip exe snalze de ise, sabilind-se ms | ‘ile, tehmicile, procedecte de organizare = instalailor de semnalizare a | inne su sector la pane 33. Tn rma naan dort ta 'acend se define velal nie te Je perl ined de expo tml de 3. Dimensionarea iostslailor de semnalizere » ineendilor | 1 sistamelor de slarmi impouiva efseies gs amenajaes spat | "ecesre instal echipamentlor ferent x stleste deletant | eben dexinate! consrucle, evict specter. ale brouser set yo fonte de piesa pogroga 25, Foose de etpamant, arate, dpi moi tse fae naman aa eit core es dom sion ‘cn sas, dp ez, aienen thn, precast ‘ibe de params ane cnfom pote ep illor se stabilese In fone de nar ge ogee de elie, ‘estinme de calegria. de important cascode pariet te ebule supravezheai(empetatrein Tncipere, feel manga de gaze percaloase sau explonve, Maga te), | 2.6 Insaile de sera incenir sete constc- | 32. Siserele de sion ingotrva eat aferene edsine- lilo establese i nee de eategori de impertay eesrior, | men porn valor mal pale, waa | su poronle cuprins in consist indnd scam i e realemen- Ue Trspecoratnt General al Pali Acestestebuie 52 conere ‘tt bururloe et $i pescanelor expe lars un sive compari es Iporang Ficus conssinglo crear pita rant, asiel est ss asigre nivel Ge scurate ce 38, Production sa frsznel) de elementecomponeste ale ‘nglailor de sermnalizare needing ssemelor de ann inp faci, are bligaia sb vreze oda cu echipameisle si nse Tiumle de fmetionare, mona}, explouare gt verifeare ale acest Insiwequile, cat g-insrpionlnile eemenelor de comand 3 seomalizare ale ebijamentls de cones semnalizare Weta Fe infin romsna 39. Constctoral re orga efeeweze Ineririle in conformal cv prevedrle documenta tenico-2enamies reglementiie ehnce specie 10. loves re obliga doa viea documenta ehnce conan de receptions lures, dea expleataittutine In eons Se ngwanlisalaile Je gemalzare 2 ncendior gi sistemele de Alara inptiva ere. ‘Tips instaitot de semaliaare a meendior ss rele de alae inpotive efratiei are se slop, mevtl de ‘iapuere, dimensionare gi aetivare asso trevie 8 corespunda Carectersclr eli) maifestirilor specie ale everimentsoe, Privind”iecirhinresriacurlor,stabilindu-te eile rioviare. in ‘onforaiecs cele prodestonis, 342, Projetre, exezurea, punare in foreine 2 service 4) a mentenanfe! seston capamentelar alee lov de sernnalire # inezndilr si emelor de alemt Finpoitva fisgie. se realizeach de lie seit comercile cae fu components profesonla ssa in conte legit civ panes Srgnlor abit 4, ECHIPARIA CLADIRILOR CU INSTALATIL DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR $I CUSISTEME DE ALARMA CONTRA EFRACTIEL 4.1, Instalati de semnalizare a incendilor 4b Echipaes etkdiler ev insta de sernalizae = Incediler'se realiearh in wederea aspiesigurane Ta foe & iliamoiler constructs, psu prevenites cena 9 ferent fn timp vil In caz de apare ¢ arson, In fee de cages de impotsft a contre. pol consti, rivelul aclu de incends (categoria de poral de Iceni), densi cls, tit prevederileprezntl normatv- Bene poate sab cehparen nnetuctir pe care fe uizes§ ey ost de inva in ae 4.1.2. sala de semnalizae incendie tebe sk sige ~ detecare cenit np eile deste penes Fonetonien normals a onset eS, ms ae, in epaile incor tae, preci 9s aul Tncipe” In eae ncendil ar pten evo estan, fr)» obras in tp ~ anvyires incendie de speaveghere penn nt, toma susan prin declangtore manatee arm (Gutonne de teralnae) 9) telefoane de Ine, preeam ‘dip ae, Iv tate de pope Seri de por pies alana pert a personal de sel, caretrebuie Sh orgmicese gis& asigire prima inlerveie 5) nvscowen tater in conermiate ev pau de aeune ssi, erizaresoeupete (iat) din elie aura gesicol de inden i trenmierea de stectum ese) pent eviteen pans 4.63. Fehinament de contol 9f semnalizartcent semnalizare = fig) exe components 3 wel stale se ‘area incendils are pote Ft dp ese ents Da recenion semnale de a deteteree conc 2)a deernina dock acest sermnale eorespd net e alan indiono vn eal acai opt: 4) indie fea beni aces ‘) 8 fvegites dace ‘nfo 414, Ceipanentl de contol 51 semnaizate (een. de semalizar) tebe sf semeaticee ar guia rte de anctinare ale nila de semaliare a ncendio ares veghe, cindechipamentl de controls lear este alimeniat deo svah de slinenare electron 1 sent emralidri orice ae si sta ia cond teen de dete, en ee semmliat vn deers, ~sores de dezaesvare, sind eae semmalizid en sures de tesa, cid exe somalia 6 tesive 3 Fanetonti 4.1.5. totale de srr a insealor web larmorea petra cvacurer penance, 3h age ov tt fill interven pompiariler ss pura in Furcyune sterele de ins propaga oe ‘Duplex, inline desinat sk eenceiree ina comenzile legate de igurant I ncendia (preter = Sipe tote fete ssterul de deat, deface, come ‘Singtenecndin ries amimitr isa ehnologie te) Fig. 1. Sebi stl de deine ge enorm sf Stl ing ince 1 Detector) inven 8 Ecipumenl de conte! sense; {Cs spcte) de aie nen 1D Deena) mite) ean: Dineatv ce ronnie dar etd Sut de ecepia ineie (G-Comanas sete strate de rte mv nen 11 etamet de perc eiporivn and (xe aie singe: 4- Dapansi de wane eal e dle ‘Sac eepie seta de dee [Catena mcm conse 416, tots de seralzae 9 i compust in dout principale sistem de dcetr ance = Sate de ninrma Ta ncenia endl este obSgatorn Sistema oe deter ta incor ae element = éeclagatoare mua (Ouoane 6 semnaiar) eotipmen de conrlynenstalzas feral de sennalizareh, ~echipament de alimentare Stern de arms fa ncendiy acca elem chip de conta sermlizare (cna de seomnalizar “"eehipamen de aientare ev energie leek ~eehipamente de slarmar = echipament de wansmis Ia dist. serial de incendin~eprora eshipament de efee=optial, ~cchipament de sorands pete automate ‘echipametsutonat do tingere neendil ~ tunc cind ‘vist instlatie automat de stingers a ncendill smi stan a sermaelr de Disporiiveconceat a sistem 44.7, Toate dispozkivele cnectite Ib seo edule 55 ie cvauate teste pene compabiateaullizni in tla {ea proictren intl g stblireapacametrion de ima! spire vebue espotate eevee spaifeate in damental roduc. ‘ol ars impreun ci echipamese 5 Sift Tn es de eet 418, Printer intalis tie all tat ‘ni tel nl tet debi sad onto fs tepltice 2) rs ao sal ne don spin mat imac det corpo wisp tee ee 8) Sele soo oe nes sn spe eal eon sre ane Se ) eee sind» unc 9 semi we ane ene 43a so 2, seal oe cet pr anile mete ito fon unre ciao psa de arn sre in ciate ptm nih aoe ston, ek floes 8 enya me seas od ae ‘et nce Projectarea insite ebuie eal een inet efeete ous detected eabla sto de conectre pean sing crit Fe Teale 38 pede protejren wnt ai deslqrate mr de To.000 mt 9. Intlaia webu eliza telnet inet de detect, rept su scuteneut pe ove crt de almentare pent detectare sau declninnare maniale de avetizare (butoane de senalizare,dspoaive deal, orctneciparen nar tla ebuie si ie nea sare te des, 10 Sistemele i istalaile de seralizae a icend y one eu prio! de expec, gaze inflamate, vapor combust $i eat tebuie realists cy cenipamente corespmagtone mediuli espe argurdadwse aparate ee putin x sigur ities. In osele cu perieat de explore se aplice requ speiale de cablae pov reglement ior spesfie Donarea ei ALU Cltdiree web inp fn 20% Be setetie ‘nei loeh de origne s! slrmel st pais fr determi io india ate de echparenil se eto senna by (Genial de sermalzae). Trebieasguate cieue de met 9 eaten semslelor dey setangatowtele-manosin le (tonne de serraliare) asf iat sh Te preven sen conte (fle) 441.12, Impatient po zone de detente wee 8 Hae sean pide wenatance reg ~ Avia cesfisi8 9 ye siogure zone tree sna say eto 1 60m = Distant de cet is trie wn ze) pir 3.0 coufimarea cas «inceniu tebuie Fe ma "> caaitev 30m, = Ino oni de detect sept nud male e+ es Incpeile e vesiate, smd 1 snare ex 5 5 aeaga sopra sapien nt dees soe Facets sat nvesnate, epost Se ior a westen, sorta eas deptigeste 1000 1 = Eentrala de sniatirre + econ sow I g2c°=> 9 fncaper sie preveut sven de alarm’ pant 0 feta dence — Fiecare zon ebuie Fiat lig onesie wrmdtone an este eas Se- pel Hf sa 9 st similrt cares nt pe mart de un ne ora tll a lai este mi de 300» tn singe nivel) lili nts 4.1.18. imps ein in zone de lem pine de nevoile 4 dlerenjere tn de alarm Daci um vernal de ala se ‘enerea inttdcauna pena Seay edie atime ete nerearh ‘ivzarea engi in 2a de alas. Alogerca deteetoarelor i decamyaorelor man 4.14, Detetoare ipl de detectors lege in fone de ~ materilele din patil protease de reat a foc a econfigurtn spate in partelar gine; ~sfetle sisters de ventlaenears onde ambian in inaperitsupravegheae, = polite selene slarmelr fe, Detetomele tebe sk ence aid § sg i coaiie anoint exten spate nde st arpte Dei ip de desea un resent nex. 41.18. Til cel mai indicat de detector utiliza per asigu- area okstich personel din clinic civle_(poblce) ste etc de Tim Celle prt de detecosre, de edie 9h de Maca, se iliasoa suplmentac fat de detctarle de fort sau ‘mai iv acle spi in cate hseadal i azn eit Se manfeth tin reves de tempera sau ici on ave o ewe apie. Chile fe cvtouare 9h meee de clreulaje comune in exz de ineeadi se Proton ev dtctone de fom 41.16, Ponts 8 asia ecrten, perapnel ae eécomend ca deteccucle sb reacjionee iaite ex stnuarea pods) de fam pe eile de evacuorea¥ tingh 0 Bln, ceen ge torespunde lao Saha de etea 15m n | | 4.1.19, Clini de lcuit particule se recomands tse doteze rena. de corel gi senate (coal de semnalgizatc) © 91 fn-an spayi sepa. Funcionrea ieofanelr de sages 0) = shove fe simiang, ttzate numa tops faa de eae sonore. Inert de apie Se tlizeas numa! diapoztve de alr meen ck, Alara opia tebe sb den semnae visible distin ed I Asa Dispoutivele opties de land fe incendie vice tc sammle opie Sm spl J rote CCriteri deeehiparoaconstraeiloreuinstaatit de semmalizare ancendir 42. Principe cine dealeere a installa de sense «incendie set 3) Categile de mpoasnys ale contrat (cnn HG 765197, y Tipune de cies i consort Gente gory pu, ©) Ristul de inceni(caform sort P 118) 5 ns eupangir (conform aornativ 1), 8) Danian elds susie (conve ans P 118 5.6 525096), ) Tipe §pareti de fnctonarespesifi ala => fnentlog,impit de alarnareterae sj ele pote {Conform nab 6/2901) 424, Echiates ou ional de semnalate a ine potivt scenario de sigue la Toc elebocats, apt ea, «0 apa de ara ingotvainendiin seat fn woos compartments ae incenai, construc nei tote cleo cond emptied incena ineiper)prevdass conte rere spor, 1 iit toate singer ap pene sa Duvet cea de ap 9 sisi palin cote rare sgn acestua ee po sel ae nla “consti hos deimpotn cepa Sets (A,B) headete cifoy eps seis, sept es Ine donate de sngte & cele, sun le tcp W ence cen eae noc a de tires nce 5 weit desing “onside Const admiae § Homer kane 64 vet i de esate; ois rh nal ives care adapts peste 10S pee, ns dec vet, 2 mk de “ives cte abies: pe 10 de foate = consi ese eave posts este 10 de _pesone i ptr pitlsaon) “comic comer Spec Get 1300 de ean casi deel expe 60 pre ia ate as ec sep intel, lai est agli sovstct de prertle depres Incper spf de pele 9 depts Spl Ih ate bly da eae Btu © on eet! de eens eo ar dea re de 00 pe flere ste ne pee nine) 422, Tipe ebigameatstor ‘inte 5 i gst, 6 sermatcais serio nt "Tip Sto elie Init pe ve eral fn eli weve si fe endl ew element sinndrd SR EN 54 compatible ENSE 2 Sn eacia aneeeesaneeene | | | | = echipament de conti §) semsatizwe (cena de semnaliare, echipamente de alimentare ct onergie leet: ~éetetoor *deelangatosre manale butoan de srmalizare apontive de alarms ~eerente axe (izalitoae, mau de intraresepin ke + Tip 2, Insole seminars © mceniie om anions societal peu cre ened snare europe 3 Abemanteteiceciropens le sb prerine pnts proto Fates elec gens pete 8 “zone de prlacae leswonia 9 diel, ehipamete 9 sie dscureletce “deporte cave nae ~7one eu perc hii lope, clear de exe) “ise provi din nr anu exter lai 423, Timi de larmareltrtare sugar de tpl 1 rebue fie de 0 secunde pen alarmare 5 de 1D ecunde pd fa mas) 10 min pent alee si mcs alarms» ate su aetonaeit unui delaras 2A, Tipu de acoperie a zoelor de detstare Ia inceniy 1. Asopert ttt prin deteconre de nec i decane 2. Aconeie patil prin dtectome de inccait 5 delane 3, Aeopente ett comine de eencuae pin deteconrs de ‘neti i detlanatoare mansae 4 Aeoperir ela pin deecoore de nce deensstoor santa: 5, Reopries un shipment prin dtetoae de incentin (6. Beaperte pen delangteae rare ee Tan ase ho ge epi ve sa ea eae ew xe pap “torn fpr ese cme a hd “i acai para ot nage seein dee nt de ‘Tabely! 2. £ 1 2 2 a satires ene Sm | ‘iinet Tet aeeie | se 1 [Shenae [Tepe | ome ay cma = | | sesame | oor | me | atta | aan | at oa ine Fesclla cand gisenrie Zone 22°) sterner | sea _simine abgrute, semen | Somes | sone, ce = ae = Soc [2 ¢ em on secon + ees oc | SE anon eee teas 1 | owen | no rasmoronon | ma | | on Btn __| _} 3 | Mora Sia 28 ifs ppenne | WW secante’ | Serocoepe I e_| | efi’ (eh ae er 4 | pant seegtonent | | 15] Reso Te isa — Thar vo ale ee ar oo ar al — sent joate lowe | Tp acapenre ‘ib secunder 11 exes sti 2 acanerte | 9 inte 5 ee | ee Sie Seeae nen menos | tov oman | HS | EE ae : Tae [eee [eta Bes Tey sie | Winn a meee (me (ees 8p pagan vt mine Tbe tole tina t ‘3 ye | cana ure AW secunde) | Se forest | seca’ eset. | Seer’ |e dteoae Sree | oemesth sicsicen | Seip ‘ore | | | foes va Recrentoe Tp t eon oi famine fauip2 apr | TOsvonde | ese Ponvconet | 19%. anpevece | Osman! ‘rite Snr fez 28 a oeipt 8 Perevenwa, | 191,28518 ‘Simao Beane mene pcre 101.200 | ports | Seite feral | Zanes foarte sencazents | eaibeae fare Ace fesse ari, Ferarasene, | Fe enmey. | Aecomantos Tp 2a |Penwveums, | seewecntp 2 | ae Beeaoom |S? sour bie i v7 | eget | ot asnate | tere nme saben psa | send Pe sae i z z z i & I Fon caar Fearandse Th) | wren Tiptenpenecs! | seer! | aes we [omaran.t | Cogpa-acpare | Maren! porr [Erma | tei seneset | Went! esas [msn amet | ane | {ier fase sega ar a cane Coherent [Semantic | aeant | on a eimai |S ‘we } oops Saisie" |+ " anomie ‘esemantne Tet | so secnan | Simos re | rot aapore | wsnont sete m 2s | momen | Seeesnip.» | sean omer ias sbtan | ace [some ms soumica SSREIEY | gseuee st eS 2 | beset sora ‘0 ine Sent - = ‘site 1p | Caan [Tr maesie | smc! alarms [TEE fant ‘ana | bseevos! | ee | ‘Spaprinaise | np tsave— | 10 sendel Resenanre vise Sescoaebe aoranede om 425, Cu inlaid salience de tpl 13 pt ‘ein pail, 2.3 36d nape ar cosa de somal "endo ep se pot rata sie 493 de seoperre 426, Tip I eins de semnaizare a incense poate wilian i> combinatie cu tpul sic tate tire de seopere sia abel 2. Acopericen valet atl este de ip focal sas pe shipament 42:7, In come consracile unde exist ergo! scp si "curr de ga su vapor inlanabi se vor monta seu dtetoo. re de concentrate pants gaze 8s vipot cae th srumie soseentahy ol deve eros (esploie au toe) Aes ere lrobuie si averizeze optic gt acai aingsren pragulut de 20% din vita inferior de exploie (LIE), 42.8, Install de semmaliare a incense previ doar cv Inagnetic, de posioiate cle), eevngagore scestor # poe ‘eee prin up respec 5. SPATIT DESTINATE ECUIPAMENTELOR DE. CONTROL SI SEMNALIZ4RE APERENTE INSTALATHLOR DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR $I A SISTEM ELOR DE ALARMA IMPOTRIV ERACTIFI 5.1.2, Inde desinate echipmentlo conta 9 8° ave (contrat de semalizate) serete sailor desma incendilor 9 sitemelor de afd entra cacti tebate 34 CO pn vsogrlo coi 4. 8 Ge amplasite cit mah aproape de eeniul degre {ental cel ok aropiat ca ampasunent ce msor"=n ‘cehipaenteordesrie) ell espe, ig fra de seca carers, fst de eld In pvc, pai gor acces ‘nei. vecdatn sorelor de nerveticngorpins, ‘Cand specific! el fmowne, © amie amplosares eins mentee de conte senna ferent sai de er incendie i sisereln de ales pots efatie fs ae ve sects i i A i l i asiaure posites de wanspon ye: | iter pin setransiaia comension S14, Amplasaree ehipotenull de canto gi sensei (contrala de Sema) fe iendio mpc. im pus fe © prevazte spo. armors 1+ India contrast hfe apr accesible perpen personal responsabilin cade: + Thonn pecoid cies ow userNL & etchsiee indicator vale, + scl deincendin 59 Fe Secu spl st fe sour insabile de semaine since ‘Daca exhipneanal de conta sem ‘Spal de arplase al ectreicrcses8 sts eile denise + Coverionile ginve encase sh fie protjate conspisnits ‘mmpae avarer prin incendiv sau avail ee + Facliapie de mositoraae a gefeile eh aeaone es conecile dine deste caeas ale cena nace ete ast Intiperite destinteechipanenelr econ 9h sr lizareaferene nani de sermalznreIneeier 93" de alarm npeviva efacie se neadies2h dim pant de vec Picola de eecrocutr, ct fowr de mune periclagse Jen prin STAS 8275, Din pct de vedere al medi lew nese 9 ‘ntegora BE (BAS) defn conform noemativlui ‘Deck se monea2# echipamenile de contol $i senna serene isialatior de semvaliare a incense 9 sister te lara imporivgesetlin medi care aif code de media fart usc ge de avative mecaics $i de incendie Webuie Taste miso suplimenare de proesi a eehipamentu In acaste Tapert se prevad pin documsnatia tees conoid cx min 1 prize de 16-820 V gent lpi pri nee ek erin rail enti pevese roma S18. Inport dsinate echipamentelor de conte i seman aa ater iealailor de senaleare » ines args in onset din categoria C.D. Evo i amploste in spat fente de inendiv sain capri separate prin elements income (Cyrene oe, sini min avd elie de acces proteate fu ui resent Ta fee 30min. g1 provrute cu dispeztive de ution, ‘5.16, lumina inepenieedstnateehipamenoor de cont 4 semnalizne afereme insole de semrazare # incendhior $i Fislemelor de alarms intra egies se va exoosta epi orescence a icandescent confor x STAS S646 15.1.2 in incigeile desinte cenalor de: semnalizare a laceniler se va italy wh pot tlefoni, cone le sitemol de "elefoieiteroar x obistiva sium post direct la servicio! public ‘eseor a fcaitte S.L8, Pent leniaren rapid, gna gi Pb ambigwioe sleeme! gi penta lega inci cent de loaf detector fu delaator anol Webi faite eat pufin card dezon8, ‘nna zone dingrma de eonectare, ip pes dicare san S19. cant cetelr de sopraveere la distin se sigur © semaalizne de alarm’ i fied prio eer» atoms cu mpi arn rnb dep de semaine. Alves suoats incarlexieneipevei in moment! declan lame de ne00 tree confirmie mal eT, S440, Lewitwile automate ebuie montorizate este fo orice dec si fe inca Ie distant su le cena. Acolo unde ei: Cotte de supraveghere ly inant vebuie transmis eel pti ‘Sena generale de iced sn de dee [Dach spi exe peninarent sopaveghest,sunci stp ia leon! pent anatareapempes io. St, Amplastes computor de ina din dspecete> rmonionre TY oe fee fe! inci st existe Imi diet 0 Tatras, eat) acini. pe eraneke acesora, ebipanene poratys de comdt at Tnelesch pe ere a nse pow foperfras, ini . eparoseale 51.12, Monioarel se vor amasa fo dita de 6.19 iagooay ecanulo fh fe loon de Supeaveghere lope Dred mara nonitoarelo este mas are e 4 acest Se vo ns Trace nel edt opertrat sb fe pea vr fr mies apo 1.1, caine conse crear eg ne is cehiaments(nuliptexer ivr, eae fen, SOF Sree or mops gan oe SF el aC eevorewo nse plo ne tsirn pe tae arm in cae neve pra se pose eit. 38 vrs cable satiate ip tir mete Tepe To pam Is ste tps nometed ditt 4 q i 6. REALIZAREA INSTALATHLOR DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR $1 SISTEMELOR DE ALARMA IMPOTRIVA EFRACTIEL 6.1, Tipuri de cabin 6.11, Insalaile de snnaicare since: vor rein in exec ingropats soy apron eshlle wilt find confome ea eritele speiiene de peoducator e@hipanentlor. hase 1 falcul mein eurcnul adnvabl jt Memuaen sctnaleon de 6.42. Cireitele insaaior de semaine 2 inceailor gf sintemelog de lar ipotive clici se voy execute eb onivelome de cupma ‘cu escepie cazuilor end sistem? ee Proieca st hereze mate tehaoogi(deexemplu cabin optic 6415, Sefnes conductonl de caps wiz penta insta tile de semalinae winesndioy 38 siemelar de alarm’ inpotive etincte va i cea relat din ele in fete de incrcere (eure ost in Gol cel eevee ens estat pei respects. conigwristhnginentrselo ste ie fo cl ms Fndepiat elmer oneal tse sige tenses mini de feo: resin eonforsite eu indicate proeedtonin de echipamen, 614 Tensunile nominate de alimentae ale eiruitelo insta lille de semalizare 3 inezndilor 4) ale istemelor 6 alan Types esti sunt de regula gaina (228 Ve 6.15 ln spate de pod i depose din estar A yi B (GE 3) de prio de inezadi,conditoarete de sernalizare vor fe Inceber mitt eopagen Mc “ ia impotriva inceadiului {62.1 De Fegul, cables istalese bn zone ew rs: is de ‘neendis (ou exeepia elor ain ncn proj) [Dd este necesarsprvederea taselr 8 clr lens twee tliat calor eset a foe sa saga Sprays ‘snalizajilor de eablun pin ceectoateinpateiva incendie 31 inet wn defect a seesoa stn impiedice = receptia oi seminal de detectre la echipumenti de cout senna, ~funsionreadspoiivelr de sar = recepiasemnalelor nite de sistema ge deeoie 200 cchipamentl de tanamisie al sare de ncenia 622. cate sa hi iin ine ma 1 mint it dre tee nee se We Tl tng 30cm pe a peal cect seecas 8 ered dhe decane 4 eager twos ensge Sesh ae et ves se * conectares diatre pati ale echipamentuixi ds now sev ie noc ie vee ie cl dal soe sino a ese sea. Rete wre ee 623 Retelele de eshlari exe consete222 ecipans is contol sennaizare cs detetane,delangore mantle, pn tive de alannare ete pot sien: in radials, 7 6.24 fn cuz utili llr ain se ig amplasre i 07a siraveget pn detctare, ast) cna aperiia una yaendi ts intize olan “evita srespnstere I efstele foc si ntersen- {ii imptaun ince putin 30 de mint 625, in cul tila: bulelor acasten tebule sb existe ction eco iterventilipotriva inendis cel pun 30 de Taine sau st siba 0 pretcie corepuneaioae pert czar erinda, act fonction, lee dest cea ce detetare de mai mult 8.0 zn ms pot inept 6.3. Protectia impotriva defectelor mecanice 63.1. Cable tehuie protest eerexparaator medio levi de plaza Cablunie se instlecd in spi rotate de tips tele de abla gene, bur ec Cla webu 8 ibe oresiteniA mecmicd foils pers modal de porare les. Dues calul nu ofed acrast Fezisteni Se poteacd mean, spliment. 563.2. La mites cirenitelor buelsrobuie Ju fn eaeut vin deters smuliane a celor doo epee le Buca (eperes “sul s sie) a amlagaean amber eapete ale lin celal pti. ets mer spimentae de pr‘ete mecca sa Gsaneaes sufcient eae ds capete ale bull pena evar in tefest sian 6A, Protectia impotriva efectelor electromagnetice (6.4.3. Penn cviusen defector gi alaelor fs, exblrl si igamensle ma se isla fn spa eae pects rele dicate “ ste cinpol cleompneie. Dyck acest en mete posi, Droviul o potecteelecuoragneia aera in eecnare iets {a pmdnt conto PE 107 65. Instalares cablurilor 65.1. Tree de cabin de ts ender, eapae ete tess penmith inact 3} scoters ci earth 9 blur Acces {fee perms prin initineen sv fereiteres ange capes rote 652, Acolo wie cblule taverseant(penereazs) pera pleogee sl de ete ty oe (aioe), ankle web signee Fnpoteva incendie ines rexel foe a elemental compatimentare avers fu secs, 65.3. Conexinile de cab, altele dit cole din ease ‘exhipmentoe, Se evi Incl eae acest her a este pos | onexiinen webilecMeasld Tho cute de coven, Aces ements Med de cones ny rb sh redeS Fabio 3 fesse In foc 8 enli Bs coe, 654, Ponta rednceesitefsemelor lective di eaten pier essai de ites cele eletie defensive ab Te Trsnlatior de smelinae a ineeditor ae stpar do calorie al Ssteme. pri atime io eoaduce. shane ee. seperate Sparen de ale cable prin intermedia unor ene espace mesance contin = rig din atest o> tent fe tala fe 9 Ssiant inin 0.3 mde eablrite linn 5 eo in nt abr lio se enh zea nero sitemeae desir piv sino condor cade ines ae stlaes poster ees Deasemene se or ens tnsese expe ie els. A ot ee se vee apap de sae cae ony st) su ie esc cea, dni eeatle instr deserter "ascii ssemel ead ino Fact webne Bo enn 2 or fata oo mh. 65.6, Seva evita instal cablurioyinsalaior de sera ze i incendilor sisemelor de alm nptron efactil in ‘nel su canal telnise In cee se ghiew eqblot eleceiee ‘ersionimal mar de 1000 V. in cara care nese posi gait Soli, cable se vr isin in neu su cai ees pe pre opus pe aceeasi parte ct cable elective lao dina de eek shen, sb el cletaze, (Cind hungimile de partes depogess 150 mi ensonile sont mat nan de 1000 V se va face. de la ea Inia clea de Protec, surge misur covespunatoae confonn nonmavee odardelor in vigoare 652. 1a sabiliceawaselo se vr exis tees prin spa ev pevico de expose, medi cororive sa toe in care exit pc de Seurgere nor lchide cea pea deers inveligleaboilor sa ar rerenta perical de reendi, legiase sou de mont pe pee {steno acesor spat (eu condiiaprotejai inporva.efeesor "iy erie ea de incendin§deerorilor mean) 3 name inspite ewcull, seve tebe as ae spa fr pres 658, Pent telzaeactciteoe deals la ncendin pete conectre dspoeivelr de aon eutlzenz ase tip de abl 659, Cabll de josh tensane pent alinentaes esis: luli de controls semnalizare In incendie manta @ hhc Sepuat in creas ecipamentul fs de ote elelae 9 Sistemi de cetecare de alard ia inceni, 65.10, Pou sate de dtecne fi alm I con sistemele de alma impotriva efacict se vor yreveden pura Concenare separa, matte crespunstor 65.11 Cube de conevani se vor imala mae lee sscae,asiguateSnpotivn accent persanelor ears, #0 sccesiile personal deters 65.12. Cable conetourete, bomele ew. wet arate petra pte f yo ieee, 65.13 existent de izoatis 8 de pdt 9 cieeteo 0 Seman rebuie sh fee minis 1D Mole cling Ge mpindniae 65.14 lh elie ite eee iatéeolognele pase go erica, pero crate desiate intlailoe de sexier Incendilorgsistemelor de alr impotriv erste, wor Fran ‘ecelelaleclegri de nstalai lectc sau de telecon SSS, Oxganizarea echipamentutat afeem insti semvalizare a incendilrgssemele de lam poteiva ici {Gee pe niele de aces a cehipamenthi ci stem depron 465.16. Creuse pnt inuaaile de seminar ices i sistemele de alarms imporiva efzties Se ¥orinsisls u spurte 65:17. Ciesitle penn tlevicane ou creit inchs s& sor relia in tou sat eae separate. le eazul cand insta Aispecer su oteron au func deal Ia ieendi crate se ‘orate in acelag mod. 17, SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE BLECTRICA A INSTALATIILOR Dit SEMNALIZARE 4 INCENDIILOR St SISTEMELOR DE ALARMA IMPOTRIVA EFRACTIET 74, Alimentaen ou verge sect a insalaior de sera 2208 4 incendiloe 4 ilemelor de ans tnpotriva eMac se va velza de la dows suse independome (haa 3irezera, Ener cries firniats de chine de ai Sufi gen sastacrescerinelor de almeniare ale sistem, Alimeninrn de rez se raienn, de rps 26 Vice 4112 V {code Inti de acme ou del grip slacrogen 5 72. Suese de alimentare “72.4, Sus principal de energie pet sistem webu sb fe reyes public de lina, a con se post fol Stem eaimentir eve. Srsh principals rebie ah ie eonetts eu ssn pin-un cb dein pretit covert. aba diszozive de protec fesicate eave Webuie sh fe Sichelate 9) accesible Suma) Be | serene ‘Alegsrenconctogrlor pet legares Ia pints dis area acesion se a fee in eanforitty cu prevoterile S195 "26045 pet instaatia delegae Ia eondctoal de potest 4 Pent acres prin andi wconducosrelo de lo pamant se va preven cite an tub PVC O39 ym, cia be Singur pla cu zh de ext pin Ir cre v8 bate poses ye ertclts fonda exterioarh pe orzotald. wUnnd In eer Te 0,8 Sub iyela slur preingindse ev ct pis Ym ol Funda cai 9. SISTEM DE MANAGEMENT A SECURITATH CLADIRIT 1. Sisteul de management ascarid prin de corn de scuritte amplsa de eu pete sil int-un spatiy Special smengat— va gestions fiefile prin sgianh pascanelo.» tumor materi precum spi eae le adposete ‘92, Siti de managenent a sec cari are rob de 2 pred prelurs wai) comench de Ie illest Sscurimes li: chipamenete de acura ices vor monitor sont psa de saline singer a incendior: “hem de por impoivn eek “Stem ieavziane eet chi (TCI ~ stem contol aces po baza de cartel de ideifcare gt in inchideren rnelr en aces eons, 3. Isai de seme 9 incenduvo dup ee, permanent legit pin intemedialschipanentsl de contol 5 Senmalizare {9 incendi cu sstemele de singer. ind integrate In sejena de comuninie a Dispeceratula de ecuriate prin ere de ate eS atfel port interven e stingers 94, Sista de slams iota frac va fin permanent legstrh, pon intermedia echipmentt de cone! i sumpalare Impowrva eface 0 Dispeceatl de seevtate prin inerfte de sonminiati, Tid negate in retenus de comonicaie cle Conform scenarshi de siguan tn foc elaboat Se var seb prioraslarmelo le ines ence 98, Sisemul de tleidane cu crest inchis (TCE va vee In enmponenta came vileo penty supravepheres extericarh imesoni eld, Eeipament ge sypraveghese video se va legal 6 Diapecerstl de Seouritate al cladtil pe reteaua de comuricite: tsigurnd acces nagini fw lferise puncte consist Tans clair, 96, Siteul de eqs aces va comunica cv dispectrat) ie secure prin eanedul cetaeie mil ental aces. ex Fr fgate la eslultorl cot dar ot gestions seceulindep (ind preva Bate. cine In interval prestalilite do Sau pen intermedi! net evra mice, Fegts In refem de con cai a clay prin neni efter de comune 927. Dispeceraul de sowie v9 monitoriza $i iter de esfumore a eibdiri erginsle de aeonare postu Wehieren 3320 Sul manure ore, entre nee a Hier e ts 3 in car de ale, montorzaea duaziloreectrice de squat 2 Siaclor de alinentre de sigueans, minal sigur ‘vaca lid de ontiare a lara stu gear inteves©0| {iletor care conrbue le menerea ie notioe aia le Singers svenonre end pe inp etc te 10, EXPLOATAREA INSTALATILOR DE SEMNALIZARE & INCENDIILOR SLA SISTEMELOR DE ALARMA [MPOTRIVA BFRACTIED 104, Proprietrl sam 0 als y80008 avind conto ip sce ute a lei eave conlie ines te sexaliare gerd | tem de tans pera eli ntl, et espana pe + Asigwares confers isle omtinne a ns ‘Sse cu ceive tn vigcare, 1+ Sericen prover pnts Abordatea_difeietn lar ven sa lfor everimente spare To staat 1 Anuesites ccoponilor pene cecanoateea dieraeler ‘susie 5 pnt eve: 1 Pasuaea insta stu sitervull i cle sai bane condi einen: + Provepireaalaxnclor fle, prin fares de masyi adecvaie eo inpiedicares aetivany setectnrelor prin operat de Sidr, Bee res, Somat nen, eussre gaze 1+ Asiguraves ed inwlaiasy sistema este modiiat cores ‘neti dasd apt once shim scrniiativ de vite Sau cougar cli 1+ Tineea ua regis de even a intervcagirB sistem regitves torr eveniiemlor care steak ray C2 Sra stalin sa Sister! + Asigurarea e8 staan seu sistemol este fneyiout la ale crespaztaare ip apria.uni deft, cea Sawai events are pote fete tru + Numiven unease persone pen indepen secuct fino, Nome ley ahuie sense regal de vidont a intervenes sist 4+ Schirioares pera 9 Eoduiar de aces ae wizaorlor sipeseaaliare acetore 102. Propeiurl poate deep scene font yn canvact une sxaaizai(oganizatia core 4 ilalt stem) stv care 8g Service), ual (eg isles sister i tebuie Gut Tina foe acess paseo auteat, de requ nga cata f tebe cfctst regs pivnd ote evenimentee sstemue Anexa » Lista de standarde conese SRENSGI ——_Seoneseceetegaam cena are eee SRENSSQAD — Pate2 2: Eenpanr cong enmlawe SREWSLos Pye Eeganeceanerte detos SRCEIEEM Sire ease tata) REND adenoma de poze alate eons Caste med ce yonene STASEZT1 sce pian pork itis leona ARetsions oats api gce aT 380 SASHES ratte Cott ert pram awe) cule p naa STASEaTI fei gteoua ge wl tae. Cah ince pre STASEEIS% Tee paldowh se vel epatine Cire STASEHTSS Tove PVC nso Meee or ete ea prene STASREFS Tes gaurd vin neptiiaa. Deem ISD Ien-a05 seater ppc 58 tom STAS 78 Tes sleou de vmepasiine |SDiue03127 —_Deurnraee eosin pe STASEETIC Econo ero ssp ‘robe opel eget STASTIIE Feu dn pats nl mp pent Iroraeapinigre apca ut Dien (Carotene pec dealin 2 2 5 sus7si2 suas si sas ris STAs Iss sus rst susrio sms rsa srs rIsi8 snag msn sraszrenne sas ss Carcomai cu zo do pet Cdn tone TCO" 0 6080 orca cei de sens Ci tamale TODA TOS. abl ons aae dpe. cation ‘save YOO2e1 abn Coma ‘pene deca, Cala come ce aad pie, Cats ame Ty 10.059. al conse cuadaedpoeier, Cath vassal Toc2y.1 87550 Canes ‘pena cae enlaces Cath tana "CC2- oe 2b Cons nece ‘psc cate Ca come ov 2a pln. Catt fama T2024 BEDS Caniece Cycom cy ate see. ata Came FeCDe HoIDIS Candee Shon dese ety cona oy eed seek ats comiieTo02"1 0,078 rag etme Spat dai auc es ato pend: Caton coaioe "ec zet a78 Co ence ‘peste ocanse “Cai nb ulna pees. Cab ‘rp TOOZ? 1 Tah78 Coat thnce Spend deca Covel potion Cates cade Toca Ts 2B ® a 3 sras tend sTasa215 TASS STAs 244 tas as sra8 888 Preise pense saris 20 tacoma cv ee de pater Cats fame TOC. OBER, Con wie ‘passe cate Poesia intra letecaio Terinog= Cab semaine cafe cara rat mtv serena ss A foe Poe, eset nerves saa ee fe Pesca depracen eau se ‘ott contit as einer ears cl cota ST) ‘Sse de 0 9 aba acd Cont nue Ste te are mata ner Ghdoe pote ears pine cine ute ne eae a 5 Anexa2. Lista reglementirilor conexe ‘+ Ordonanta pivot aptrre imptrvsincenitor OG 60197 eu oscil competle ulecare + Nonmel generale de prevenice sstingere minced aprobte Prin Ordinal Comma MI gi MCPAT ne T75/1908 HG oe 525/196 penta wrobace Reglamentuhi gener de ban “ameani gene HG ae, 76611997 pein proba not regulamente pind ‘alata is consti HO ne $4872002 pert aproba robate categocilorde conse, “nso ehnologce i ale ames care se sap ave #0 autoirs psvind prevent stinetesnceaor Nora 17 pavid pro 7 econ eneeuares instalailr ‘lestrige le consumatoe eu ts pid la 000 9 Nova en proestarsnlar de ablreleice PE WO? sey Normative sigran foc ¢ conti 118 Dispoiiter eeral vince ote consti, iso eclage si larcl amenyaen ne tive de pean segere aceon BO EST aa -aprobate prin Ordin Nr. 88/200), « ‘Onid pene proictare, exeutre i exlontaen ist inerame e semnaizare inetd yaad conte erect Ain lagi civil de produce “IPT S.A Amexa 3 DETECTOARE DE INCENDIU ‘Tipuri si wtilzare 1. Generalitat Detectoarele de incendia sunt wruslproectae pent # Stes una saa i ole erasers ale ingen fa ahd {flicii)Fecareip de deste are an puns dite ence in cazal nui teens len, amen, un detector de for ox sctiona prin Un meri cae evoloemas rapid cw degejon de ei {oerte pin fr va determina declangrea detector Se Insts win de a Praise sesizate de deectonele de clu si de fist sane tensporate de Ia focal ineeniuls Ia detectonre prin ct Desectonele de fin sh cord se bezeend Te functionres 0 rezena tavanuul sau a supattlor similar pent 9 ditcuion| feodusele aula in ems aren dea oer aoe ‘stetoarele de far de cldurs st ptnvite ese © sitaate in plate din majorite elder, dae ia genera) = iliac in exterir| ‘entra rend hide ee al npid detest sh in general, cu un detector lara dian seit de dtectcarcle de sir se prope by us reaping rare nevis dean pntra dreetionare Detecoaele de Mach ptf ilzate in exteion lh io incdperile fare nate unde dtectoree de fh alte pot os. 2. Clasificare tipuri de detectoare 2.4, Dediice dup parametrat de incendin detestot + Detector de fm: detector sensiit Is particule produse de combuste gisau_pioliak suspenzate in stmosierd (aercoi Datecoarele de fum pot classe = diet de fr cw comers demir’ eestor seasiit |i produse ge. combuste eapable st sfeceze caren de za intrigues ~ detector ope de fu: detetorsensibil produse de combustic capuile 38 afeviere abyorbia st vi nel fain domeniol inaropy, vind seed Uhrvile at Spectral electromagnetic. 4 Detector ee gos detector sensible posse aazoase de combust sta dseornere eich. + Delecor de far detector care rsp aii ele ‘nagnetia mish de Medrileunt end Detector de eld: detector care spade lao epee de + Derecinrmasecor: detector cre espn fk mai mult de bmpaamee al incenvi, 22, Definie dup mod de raspuns a dteetrul te rol detect “Detector stare ~ detocor eat inna © alm eSnd smarimea parametuly misort depsgeqe 9 anni valome, enuf prestabi Devecior ferent = detector eae intend 9 alarms nd diferent inte mre pareetrle surat in 608 en ‘ai mulic eeu depigege o amis aleve, per tn tn resabil ~ Detector eed de creer (lacie) ~ ‘ate iin 0 slans cng sind sehimbare pares rasa dees ip ann valeur: 2.3. Besinire dap configura detsetorast = Burecor pact deecton cre Aspe I sesiza in wecintaten ur pnt fi ~ Dereon mulienctio! detector eae rgpunde (pv met etn vesnalen we de pete ne = Deter tino: detector cae espunde I paraet sesiat in vecnitates ane tn conte 24. Define lop ponbiltaten ie rennslangare a detectors 4 Duecor retail detector cae, dyph raps pox eanelangat din sees. sarin ag oma eh Imomentul 9 cae cere sive mv dettaga inten IS) Ge glanns ineteara, irk 3 meczsar Shan Inivincd lemencte sl, Detestoaee resettle se click dp un oreazt decor autnseeibil ~ Geter retail cafe VS ss sutat eisai stares rma te vege, piston rene defo sn ~ dees rssh poate fusot in maven sh normale vephe pit-o ectnt de a stn “tctor ecu lel ~ dctector reset caré 9 rica i sara Sa normal de veahe peat ape ‘Sfectuath nde. Detect eset se cla wt elem chime = detector ty ar, dup = co uare a i sted larare, Nobu nei= su mai mute componente yen a rece fn sles sa normals teveahe * fir elements chinbubile~ detector cre, dup repuns x omvare arin stare de alamar, ma mi poate Fi recat instaea sa normals de vege. 25, Definite Bap nineviiitsten detectors + Ostvion omni: deeeoe care ee proiecat in aa fe) inci sf permit ea agen demontarea din posi v0 nonralt 4 fineyenace pein scope de mente erie, + Detector inst: detector a ate model de mantare ‘sen aga Tene demiares oaa aia poeta sa nema de Fanefanare penn seopari de mentenat $1 sxvce te 28S ost 26 Definire dupa ipl de semaal(ransmis 4+ Detector endo a tector earegenerech va din cele dow st de ese relstiv Ia conde de vege sat ‘alarm de ince + Detecior muirstere: detector cate genereaeh 0 sare de ‘epve dnteaun ram itt (om nave de Cot) In agi ea conte 2 veghe. ala de ineendiu” suey alte condi ‘anormal + Dewi analog: detector ete genera wn sera de ieee reprernthsalacea pret sesiat. 229. Dulin dupa mete nde + Dispos torn de olarnare laf: dette v He\e~ ne depended cae tu Se constea ia 6 ental; pune care coming elements de detective 9 ful, simentare ev ebegie i Slannd 5) care exe priest pent declngires pei slime ee ‘een apie casice Aparatl confine toute elementele eessie pets deste miteres alt, 2.8. Utiizaren detectors Fanti de ip 24, Deecoore de cant Detestoarte de 8ldrk sn coset in gee sls putin sensible dintre detectowele existe. Ca FEB 11 Getctoarle de ear opereazdcind Mr ating 13 dike Inedpect. Ele urypand a ineenile mei Deteconrele de cur eyelet care rep es detemperstnt sn ile ude rmgeatrie abiane St see == ‘vara lon, n tn ct daetourele cu empratrs fd de ant ‘sink mai bine acolo unde temperature ambiani © yout shin ‘aid penoade rely sete Detecoarele de eldirs previnS o exist mai nae onde de mediv ambian deel ella spur de detect. [ ‘etetoarele de temporatrs etuie uiizate acolo aids tres ‘media in mod renal poute dep 43°C cle exp asi Incipe:bolerecopoare ee) ieee dete tempera de declagare mai ries, Temperate nual cionare nu ebvie 8 depepaseS temperstun mavind diy ne ambit eo ma ut de 30°C, Invest mei an detcio nu poate satiaface tate pone os splint, slegetes ia depen nod eseaal de patstis fcirel apie, exntnd eat chad exe nay wi) 8 2 202 0 combina de dieritedetectous 282, Deeeoore deft Ambel iar eannntve ale detectgrle de fam: ca 2 4 oniate ote a un deme larg de raspuns rer 1 46 0 eter nied warn eh teh specie se Detesoaralecenmeredesonnae sh sensi nfl are coin pticule mil i care st profuse ined cv adere rep, ar sunt mai pin sensible a parcule av eave se pes i Ful ens optic car este prods de material ae ard mec Datetgarele optice de Fun sunt versie afm care coming poticule mar cae ae giese in farm dene opie ce este produ de Imatevile care a: moet ar sunt mai putin sensible le pointe Init pri in scenic adere pich Asie alrite sopra Tneaene (PVC) so prize (spana ps ora prod am aNd Inincial paticule mar la cae tectarleoplice de fom stn ticular sible Detectcaele de fam punctale sunt sesiile aaa I dense ‘aca fu cn neat oe wet Dutectosele de fier prin sepratie geo fsecu optic sunt sensi le vatearea media Sensei or pe lagiea tabu de spina sou al fs ll ope sant pute por) inate Sb tavanee inate sau acolo unde Tul pete Fi espera itn spat lag nine detec. In general dtetoree de fury at on espns apresibil mab rapid abet eetecoarele de elds, da sum mai seeped 8 do some fs Detectonee de fr ri pot detect pone dele incendie de lichigeconbusitile cum af akon ome av pn pore de fon, Dae ieendal exe limit fa acstemareriale aetind implicate flale matrae combust in ardre, sc Se aizeen detectore te eSldurd sau lca i acl celor de fam cela cra 3 poate "pune despre Ieee ude se liming 08 onal Fr 28 rat eee pot declan neuniieatdetecioaree def 2A Deron cde Detetael de Mack dtc ina ncn spec itil infog a ino sonia clr dou spec. o Detectonrte de Mac pot vAspande fs un incendie soni rapid deeit un tector de cAlurs en de Fam. Peni cd 90 Getez an incendiv moc, deleciarele de Maced onudeiate detectors de zener! Cle ye alizencd impress eke de firs se finn, Di cauzn sass ai 1) = recesar Sse monte dectare de ic pe tan. Detccioocle de feted se tli ia aplicai de sn hare genera a spin deshie cin depoie say supravey es foealt a tonlor tice aio ore sneehal ew Mead so ‘Bepnd fone rap sn 4 nel ngistevertienle peat F207 ‘iatere combustbe (rumeyss. vapon vopsea ec.) Devt © Tacdra se tiea, de gil, nya deck este vb ml ova de peat Rinvlewlravilee si iaonogt ifed in eet o€ pre opto. de wtecere prin divevee materiale Raila UY foment lng de whch alee tx drectrea inenda 2 Thaprorbts de le résimi, sent obgrat jute pert cle Pn Radin este pin aes sa sor ‘Se ian suri rmporva depuneri de we; gsi sav a particle pe detector de Mer sre bcreza in UW. Rodi rate inpiedicats st aunph In detector dc incendie Far nate pare: Medior ‘ach st ullzeach eetome de hae So, UV tn pal seaternele std mov sin el rei eine de detest oI Turd enle ude est ia cab moral Wee ene 1 “Entieotre ta snare deectoncor de Maca. Dack erste de nacae som espace Is fine seer, ane rebuie alse tele de ect prea Br Sn, Anexa 4, ‘Tabet cu principale tpuck de mljtoace tehaice de PSA, confor Orin Nr. 8 din I ame 2001 pene aprbaren Digi ee everale privind eshiparea 4 ater “consinilonIslailoe lehnalogice i @ plttfonnelr amenaise cu miles tehnine de Prevente i singsre a incendiloe” DG S.~ Oo, ARTS Potivit rol pe cae layin asigurirea proteie’ eonsine- ilo, installer tehnnlogice, pafretlr amensnte arene scion fol, mivoncle tebnice de FSi se clsicn ip ‘vitanele catego pine pie 8) sisters, mole apart 9 depoetve de semnalizany, sthrmare,avertzae 3 alertare in ea de ical, destin detect i Semnaizaiineendilor peeduse In aoa suprvegheath, tm con leat ntsurtorimesiat pee sannaren,aveniaren sa evacuees esconcor sefioaren uno echipamentedestingre sat de pete ‘ransiteren apehle de urgent heaesfrelorce mtereone Ane chines «i dottes consti, installer ehnologice si plenmetor amengate cu miloace tshuice de PS se seigich enform reglementrilrtehnie,nonmelrspesifies de PS, peor. ‘elorsisperit generale precum qi pe basa Conclunilr depri dip Seenavile de sigirngt It fo din evahinen capecitt de aprare Inpotriva incendir CAP. 5. ~ Documents specfce ART. 31 Petsomele Race sa juridce cae produc siSa0 comecitc card milomee tenice ele PSI trie spn le dpootic Sever (opiate donee cae Sip® cae. certfiewes, onlogsten,avzaren,agrerlaes ‘oh so pot prevederilor ele ART. 32, Producto: aia, proiecianis exccutan des ina apt dio de somal alam alenare lita singe aincendir, singateare $a apa Se Sng iacendi eb 3 pala dispozte beneerul (eps, sro i en une 42) dccumentaia tees afer 1) schema sinopid a sistemolss (asta), Sebel lor fide acordre Ey inset de wilizate 5 pera contol 6 faefionaee 64) ns car adopt in are wenetona 1) egsua cae) de sont Princpaete spar de mijloace tehaice de PS. [A Sistem inital, oporte soporte de senmalzore ls eletreinces de incenter Ten | Serene | aman Eneie ate Gomer tees | ose sinsicne Soemeginst |"Soigcrsnaoa, | mare so Soeur |e Sree Semrain(@ | .omancses | ajocie au war) Coven grr | gue Seaham | een [meine | Scene ax |__| Tew Serene coon | Fa is ae t Dekeee | dt ‘mate. rate, aonae | -Semetnceancatare | ort, cami ames | emi phance | are - Dispotiive acusiog (sven ~ ‘sere dsl sn ovesoveann Eoecweers sisamepensy | ~Ossnetvane a | penave, eres enorme | MOMURRHS AweroR |e Steet ss Tinea i” hte Dinter sete umes snr vec, | soe Fooawirse | Some “argent pen _—Miivace $'aperate de Meroe ‘Srassine | “Smeets on Semmes | tienen cic * Shoe) Anena § ‘Masel de Regist de Control pentru staat de semationre = fncendilor Coatonn ART. 33 din oi! Nr. BF a M4 janie 2001 esti probaen Dspotilor generale piv eehiare dare co ‘Moe. nstalaiortemnngices = pletfrmlor amet e& ' Teimice de prevnie gee aicendilor = DGPS. ~ 02 ism’ ven eare a suninte 1y in regis (cates de cot a seme ssa: cowalizar, slwmare, altos, line $1 singer & iaeent easement ate dale levante pin 1) execelven ental a aeinae, 9 9 ile de enfin etn 9 ep by exceaen fe moi estindr rea ese €) prodmerst ono drenamente. farme denen eae fis iene econ nempestive = fare nur ese eo ete 2) Date erosemrate eben en clit zum, sn, eas loc de rodusee 9 fenmenntevenienti) ‘Un espe tree mit Pet ape eel. jumnal Nee cose peas rebie egset 08 ‘Tome eveimrtele eh vest coresporstr. Ever tele su lace Ge incendie (rele fae), deesee, ave ‘er prclama, este det femptare wine pet Site nore enue #4 Se eae de eeae dats cid € ‘ice depanae