Sunteți pe pagina 1din 22

Re

ffi
publica Ntoldova

GUVERNUL

gotaPiRR nr.
din 2020

Chiqiniu

Cu privire la aprobarea proiectului


Itegulamentului sanitar privind exploatarea qi intre{inerea bazinele de inot

Guvernul HOTARA$TE:

In scopul executlrii prevederilor art. 9 din Legea nr. l0 din 03.02.2009 Privind
supravegherea de stat a sinitn(ii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 67,
art. Nr. ltl3 din 03.05.2009), cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Guvernul uOrARAgrn:
1 . Se aprobl Regulamentul sanitar privind exploatarea Ei intre{inerea bazinele de inot.

2. Controlul asupra executdrii prezentei hotSr6ri se pune in sarcina Ministerului


Sanatltii, Muncii qi Protec{iei Sociale.

Prim-ministru Ion CHICU

('ontrasemneazS:

Ministrul SinItilii, Muncii qi


Protec(iei Sociale Viorica DUMBRAVEANU

Proied
Regulamentul sanitar privind exploatarea si intre(inerea bazinele de inot
Prevederi generale.

l. Prczentul regulament sanitar pentru bazinele de inot, (in continuare Regulament sanitar)
stabilcqte cerinqele privind bazinele de inot accesibile pentru imbdiere existente, noi construite,
reconstruite qi care au destinalie sportiv-curativd indiferent de apartenentra administrativl gi tbrma de
proprictate. inclusiv cele descoperite r;i bazinele instituliilor;colare Ei pregcolare, ale complexelor de bii
(saunc) $i bazinele pentru copiii in virstl de pinl la I an.
2. Regulamentul sanitar este destinat organiza[iilor, care se ocupd de proiectarea, construc{ia,
rcconstruclia $i exploatarea bazinclor de inot Agenliei Nalionale pcntru Sanatate Publici (ANSP). care
excrcird supravegherea de stat a sanatatii publice.
3. Regulamentul sanitar stabilegte cerinlele sanitare fall de proiectarea, construclia gi regimul de
exploatare al bazinelor de inot accesibile pentru imbdiere, fald de calitatea gi dezinfeclia apei din hazine,
fa(i de curS(area qi dezinfeclia inciperilor. Realizarea prezentelor cerinle sanitare asiguri securitatea
epiderniologicd in privinla bolilor micotice, virale. bacteriene qi parazitare. care se lransmit prin ap5 gi
prcvin posibilitatea de acliune negativ[ a oomponenlilor chimici ai apei asupra organismului uman,
inclusiv acliunea iritanti asupra mucoaselor gi pielii ;;i intoxicaliilor in timpul inhaldrii substan[elor
nocivc. absorbliei prin piele 9i inghilirii apei.
-1. Riscul infeclios asocrat apei din bazinul de inot este legat in general de poluare de origine l'ecald,
dc ccle mai multe ori infec(iile apar secundar unor deficienfe in procesul de tratare a apei, in special lipsa
dc dezinfeclie. O varietate de microorganisme pot fi gdsite in apa din bazinele de inot care pot fi introduse
pc difcritc c5i (Ancxa l).
5. Produsc biodistructive qi rcagen{i, prccum qi rnaterialelc dc construclie qi finisarc cstc pcrmis sA
sc ulilizczc numai dacl corespund prevcdcrilor Rcgulamentului sanitar privind stabilirca condiliilor dc
pllsarc pc pia15 a produsclor biodistructivc (tlG nr.564 din 10.09.2009, MO nr.l44-147, art. nr:(r-.10) si
Rcglcrnentdri tehnice cu privire la cerinlele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii
(HG nr.9 I 3 <lit 25.07,20 I 6, MO nr. 247 -255, art. nr: 997).
6. Bazincle de inot, care au fost construite cu incilcarca ccrinlclor prevdzutc dc prczcntul
Rcgularnent sanitar, urnreazl a fi rcconstruite. Dcschiderea bazinelor dc inot noi construitc sau
rcconstruite, a celor care au fost reparate Ei replanilicate sau reechipate este posibild doar dupi
coordonarea prcalabild cu ANSP.
7. Responsabilitatea de respectarea E;i realizarea prezentului Regulament sanitar o poartd
conducitorii organizaliilor, care se ocupd de exploatarea bazinelor de inot, indiferent de apartcnenta
adrninistrativd gi forma de proprietate.
8. Aducerea in confbrmitate cu prezentul Regulamentul sanitar privind exploatarea 9i intrelinerea
I
biizinele de inot, in tuncliune se va efectua in tennen de an calendaristic de la data publiclrii in
Monitorul Oficial Ei inrarii in vigoare a Regulamentului sanitar menJionat.

II. Cerin{ele igienice fa15 de proiectarea;i construcfia bazinelor de inot.

9. Selectarea lotului de pdmAnt pentru amplasarea bazinelor de inot, proiectele tip Ei proiectele
individuale de construc[ie qi reconstruc{ie a bazinelor de inot urmeaz[ a fi coordonate cu ANSP.
10. Bazinele de inot cu incdperi auxiliare pot fi amplasate in clddiri separate, dar 9i anexate (sau
conshuite) in interiorul cl[dirilor de menire socialS, cu exceplia celor locative.
I l. La amenajarea bazinelor de inot descoperite cel pulin 35% din suprafala lotului urmeazi a fi
inverzitd cu arbori $i arbugti. Pe perimetrul lotului sunt prevdzute ffigii verzi de arbugti pentru prote.iarea
dc vAnt gi praf cu lilirnea de cel pulin 5 m din partea trecerilor cu destinatie locald 9i nu mai pu{in de 20
m - tlin partca arterelor magistrale cu circula[ie rutierd intensd.
l2- Bazinul de inot descoperit trebuie amplasat la o distan(d de cel pulin 20 m de la drumurile
puLiiec 1i nu mai pulin de I00 m de la spitale. institulii iicolare $i pregoolalc, de la bloeurile locative gi
parcirile auto.
13. Planificarea inteml a principalelor inc[peri ale bazinelor de inot trebuie sd corcspundl
principiului igienic in flux, migcarea persoanelor are loc dupd urmltoarea schemd funclionali: -
garderobi. vestiar, camera de dug, cada de duq pentnr picioare, bazin de inot. Toml trebuie previzut
asll'cl. incat persoanele sd nu poate trece in bazinul de inot firI a trece prin camera de dug. Vestiarul qi
vcccul (W(') pot fi unite nemijlocit cu camera de du; printr-un hol sau coridor mic.
14. Tipurile ;i dimensiunile bazinelor de inot, in dependenlE de destinalia qi capacitatea lor sunt
indicate in tab. l.
15. Cerinfele fa{d de incdperile auxiliare.
.l ). Suprafala holului este aprobatd din calculul 0,5 nrz pentru I persoand in schimb, dar ccl pulin de
20 nr-.
2). Garderoba pentru haine (pentru vizitatori $i spectatori) este aprobati din calculul 0,1 m2 pentru
un loc. dar cel putin de l0 m2; numirul de locuri trebuie s[ constituie 300% din capacitatea de primire
pcnht un schimb.
J). Vestiarele din bazinele de inot cu capacitate de 40 oameni in schimb sunt aprobate din calculul
2.1 nr: - 2.5 m2 pentru I loc, cu capacitatea mai mare de 40 - de la 1,7 m2 pdnd la 2,1 m2 pentru I loc gi
cel pu[in tle 2,9 m2 - pentru copiii de p6nd la l0 ani.
4). Numdrul de scaune in vestiare urmeazi a fi stabilit din calculul 0,6 m lungime pentru I
persoani. Pcntru pdstrarea imbrdcimintei personale sunt prevdzute dulapuri inchise: cu doud camere
pentru adul!i qi cu o camerd pentru copii. Cdzile de du9 pentru picioare sunt prevezute din calculul I cad[
pentru 20 locuri.
5). Grupurile sanitare sunt amplasate lAngd vestiarel in cele pentru femei sunt prevlzute I WC cu
lar,oal pentru 30 de persoane. iar in cele pentru blrbali - I WC cu lavoar 9i I pisoar pentru 45 de
persoane intr-un schimb.
(r;. Camerele de dug urmeazi a fi prevezute cu locuri de trecere gi trebuie amplasate la iegirea din
vestiar spre pista de ocolire: camerele de dug sunt construite din calculul I sitd de duE pentru 3 persoane.
71. in vestiare gi camerele adiacente sunt amplasate uscdtoare pentru pdr din calculul I unitate
perrtru l0 persoane - pentru fenrei gi I unitate pentru 20 persoane - pentru berbati intr-un schirnb.
l(r. Pc direclia dc migcarc din camcra dc duE spre bazinul de inot se amplaseazl c[zi pcnh'u picioarc
cu apr-r curgitoare, mlrimca cirora trcbuic si cxcludd posibilitatea de ocolire a lor (sau sirirea pcstc clc):
in lungimc elc trcbuie sI ocupc toate trecerea, in direciia de migcarc - nu mai pu{in dc 1.8 m; adincimca
cAzilor pentru picioare 0,1 - 0,1 5 m; unghiul podelii cu suprafap antiderapanti - 0.0 t - 0,02.
17. legirile din camerele de dug in bazinele descoperite sunt amplasate in partea laterald a peretelui
longitudinal din partea cu adincinre minirnd a cdzii. Lilimea ieqirilor constituie 1,8 - 2,2 m, adincimea
apc; - 0,9 - 1,0 m - pcntru maturi gi 0,6 - 0.7 m - pentru copii. Iegirea trcbuie prcr,Szuti deasupra cu un
obtulator. care protejeazd incdperea de trecerea aerului rece. Marginea de jos a obturatorului trebuie sd
fie incadratd cu materiale elastice, care impiedicl intrarea aerului rece gi se lasd in api cu l0 - l5 cnr.
Ie5irilc trcbuic sA fie construite in lormd de hol gi protejate de posibila scurgere a apei din camerele de
du5.
Pe perimetrul bazinelor descoperite sunt prevlzute piste de ocolire cu ldlinrea de cel pulin 1,5
lli.
m. iar in locurile unde se afld soclurile sportive - cel pulin de 3 m. De-a lungul pistelor dc ocolire sc
antplaseazd scaune cu ldgimea de oel pulin 0,3 m. Pistele de ocolire gi scaunele trebuie sA fie incdlzite.
Supratala pistelor de ocolire nu trebuie sA fie alunecoasi qi sd fie sub un unghi de 0,01 - 0,02 in direclia
sclrilor.
I 9. Dimensiunile bazinelor de inot sportive, indicate in tab. l, urmeazd a fi strict respectatc. Pentru
alte bazrnc de inot sunt posibile devieri cu oonditia respectarii urmdtoarelor cerinle normativc pentru I
pcrsoanf,:
a). Pentru maturi - cel pulin de 5,0 m2 ;
b). Pentru copii - cel pu{in de 4,0 m2;
c). In bazinele ricoritoare la bii gi saune - cel putin de 2,0 m2 ;
d1. Pentru copiii de pdni la I an se permite folosirea bazinelor de inot cu suprafala apei de cel
pulin de 1,0 m2 pentru I copil cu conditia schimb5rii apei dupi fiecare gedin[5.
20. Capacitatea admis[ a bazinului de inot intr-o unitate de timp, adicd numdrul de persoano intr-un
schimb urmeazi a fi calculat reiegind din aceste normative.
2l.Pentru inlf,turarea stratului superior al apei poluate gi atenuarea valurilor, care apar in timpul
inotului, pere[ii cizilor trebuie prev[zuli cu jgheaburi de scurgere (uluce de spum[) de doul tipuri: cu
marginca pe suprafa(a apei gi pista de ocolirc Ai cu tnarginea. deasupra apei.
ll. Pistele de ocolire, pere[ii $i fundul bazinului de inot sunt tlnisati cu materiale rezistente la
reactivii fi substanlele dezinfectante folosite pentru tratarea apei qi care permit efectuarea unei curSldri 9i
dezinllctdri mecanice de calitate. Suturile dintre plicile de laianld sunt netezite, iar culoarea materialului
de acoperire trebuie sI fie in tonuri deschise.
23. Pistele de ocolire a bazinelor de inot pentru copiii de pdn[ la I an trebuie anrplasate mai jos de
parlca dc sus a perclilor cdzii cu 0,9 - 1,0 m (pentru ca sus{inerea copiilor in api si tie efectuati de cdtre
phrinli dc pc podca).
14. Pcntru bazinele de inot sportive gi sportiv-curative sunt prevdzute: cabinet pentru medicul ;i
lahorakrrul pentru efectuarea cercetdrilor conform prevederilor acestui regulament sanitar.
15. ln vcdcrea asiguririi condiliilor func[ionale pentru siguranla utilizatcrilor in bezinele de inot este
nccesard indeplinirea, cel pu{in, a urmdtoarelor cerinle:
a). [rinisajul suprafe(ei adiacente a bazinului de inot este tip pardoseald antiderapantd;
b). Acoesul sau iegirea din bazinele de inot cu adincimea de peste 60 cm se efectueazi prin
intcrmcdiul unor trepte/sciri din beton, zidlrie sau metalice, antiderapante, fixe sau detagabile. previzutc
cu balustradS/balustrade solid[/solide fixati/fixate in structura bazinului de inot, sau a suplafe(ei
adiaccntc acestuia; num5rul treptelor/scdrilor se stabilegte in func{ie de mdrimea gi tipul bazinului dc inot.
Sciu ilc vor avea profiluri rotunjite ;;i forma adaptatd folosirii IErd risc de accidentare;
c). Marginea bazinului de inot se prevede cu un sistem de care utilizatorii sd se poatd prinde. realizat
in conlomritate cu reglementirile tehnice. in funcfie de tipul bazinului de inot;
d1. Prevederea treptei de odihn5, realizatd in conformitate cu reglementlrile tehnice in perelii
bazinului de inot, gi care este in func1ie de adincimca apei din bazinul de inot;
c). Marcarea vizibild a adinoimir bazinului de inot, realizatd pe marginile acestuia, cel pulin in
urnratoarclc puncte: la intrarea in bazinul de inot, in locurile corespunzdtoare adincimilor minirne gi
maxinrc. in zonele in care adAncimea cre$te brusc peste I,5 m gi la mijlocul bazinului de inot, pentru
bazincle de inot cu fund plat sau pantA constantA;
l). Realizarea de finisaje interioare carc sd asigure izolalia termicd, precum Ei tratarea suprafelelor
cu substante antilungice in cazul bazinelor de inot acoperite;
g). Respectarea rcglementirilor tchnicc referitoare la condiliilc termohigromctricc, iluminat,
acusticc qi dc ventilare, in vigoarc la data rcalizdrii bazinelor de inot acopcritc.
l(r. Bazinclc dc inot trebuic cchipatc cu sisteme, care vor asigura schimbul de apd in bazinc.
Dup[ caracterul schimbului de apd se permit urmdtoarele tipuri de bazine:
l). Bazine de inot de uz public. alimentate cu apI potabild. prevdzute obligatoriu cu sistenre de
rccircularc gi tratarc a apci;
2). Bazinc dc inot cu apd curgitoarc;
,i ). Bazine de inot cu schimbarea periodici a apei.
27. Instalaliile pentnr tratarea, dczinfeclia gi distribuirea apei in bazinele de inot pot fi amplasate in
clhtlirca principald sau in anexe. Nu se permite conectarea succesivd intr-un sistem unic de tratare a apci
n(nltu douA sau mai multc cazi.
2ll. lnstalalia de recirculare $i filtrare este dimensionati astfel incdt sd asigure cdte o recircularc a
intregului volum de apd in:
l). 30 min., in cazul bazinelor putin adanci rezeryate copiilor (sub 0,6 m);
I
b). ord gi 30 min., in cazul bazinelor sau p6(ilor de bazin cu addncime pdnd la 1,35 m;
c).4 ore, in cazul bazinelor sau pd4ilor de bazine cu adAncime mai mare sau egal5 cu 1,35 m;
d). fi ore in cazul bazinelor pentru sirituri sau scufunddri.
19. in cazul recircul5rii apei, l/10 - l/15 din volumul apei din bazin se inlocuie$te zilnic cu ap5
potabilir sau cu o cantitate corespunzdtoare de 30 I pentru fiecare utilizator al bazinului din ziua
rcspccliv6.
30. Instalatia dc ozonare urmeazi a fi dotatl cu un degazator pcntru inldturarea ozonului din
anrcstcoul ozono - aerian qi cu o camerd de deplasare pentru asigurarea contactului apei cu ozonul.
-ll. Nu se permite arnplasarea inciperilor pentru pregdtirea amestecurilor de coagulare Ei
dczinfectale deasupra grupurilor sanitare $i camerelor de duq.
j2. in scopul controlului schimbului de apd bazinele de inot trebuie utilate cu debitmetre, care
indici cantitatea de apd, introdus[ in bazin gi cantitatea de apd proaspdtd din apeduct, care este introdusd
in sistcnrul de recirculare gi cu robinete pentru recoltarea probelor de apd pentru analizd.
13. Sistemul de introducere a apei in bazinele de inot trebuie sd asigure distribuirea uniformd a apei
in scopul mcntinerii temperaturii apei gi concenttaliei substan[elor dezinfectante.
-i"1. Pentl'u men[inerea temperaturii apei in bazinele de inot - care trebuie sa se situeze intre 24"-
.12'C de prevdzut dotarea cu instalalii de incdlzire a apei, in vederea evitdrii utilizdrii apei cu o
telnperaturl sub 24'C.
35. Evacuarea apei din bazinele de inot pentru recirculare poate fi efectuati prin jgheaburile de
scrrrgcre, dar qi prin gdurile de evacuare de la firndul bazinului, care se afl6 in partea cu adincime
maximi $i miniml ale bazinului. Viteza migclrii apei prin giurile de evacuare, suprapuse cu grile,
unreaza a ti aprobata din calculul 0,4 - 0,5 misec.
36. Evacuarea apei poluate din bazinele de inot ;i din jgheaburile de scurgere, din cdzile pentru
picioarc. dc pe pistele de ocolire qi a apei folosite la sp6larea peretilor qi fundului bazinelor poatc fi
electuati prin canalizarea pentru evacuarea apei menajere qi prin canalizarea pluviald. in caz de lipsd a
sistcnrului centralizat de canalizare, apa aceasta poatc fi evacuatd intr-un bazin acvatic in coordonare cu
ANSP. cu respcctarea Regulamentului cu privire la cerin(ele de calitate a mediului pentru iipele de
suprafala (HG nr.890 din 12.11.2013, MO Nr.262 -267,art. Nr:1006).
37. h,stc necesar de prev[zut sisteme autonome de ventilare de tip flux-reflux pentru sdlile
bazinelor de inot, salile de instruire. pentru inciperile de clorinare qi ozonare. Panourile de comand[
pentru conectarca sistemelor de ventilare, care deservesc camera de clorinare qi de ozonare, trebuie sa fie
arnnlasate in afara incdperilor in care sunt situate ele.

Ill. Cerinfele igienice fafi dc regiinul de exploatare a bazinelor de inot.

38. Pentru asigurarea catit5lii apei din bazinele de inot corespunzltor cerinJelor sanitaro - igienice.
estc necesar reinnoirea aper din bazine.
39. Schimbul de apd in bazinele sportiv-curative se efectueazd din contul recircula(ici, in bazincle
mici (supraf'a1a cdzii nu mai mare de 70 mr1. de obicei, - printr-un flux continuu de apd.
40. timpul schimbului de apd din bezinele de inot prin recircularea apei se efectueazd lraLarea,
dczinlectarca gi addugarea a cel pu(in l0% de apd proaspite din apeduct continuu din calculul la fiecare
8 orc de lucru al bazinului.
41. Pcntru bazinclc dc inot IErd rccirculare, dar cu primcnirc continui a apci, apa sc va schinrba
zilnic ccl pulin l/3 din volumul apci din bazin Ei se va asigura golirea, spdlarca gi dczinfcc(ia accstuia la
ccl nrLrlt.l zilel
42. Pentru bazinele de inot lird recircularea apei gi llrd posibilitSli de primenire continue a apei se
va asi-eura golirea. spdlarea gi dezinfeclia zilnici a bazinului gi umplerea cu apl care corespunde
nuirrLlor dc calitate prcvizutc in art. 79-80.
43. in bazinele de inot mici (de la instituliilc $colarc $i prc$colarc, pentru copiii dc pind Ia I an.
instituliilc curative, complexele de b5i, saune) se permite efectuarea schimbului de apd printr-un flux
continuu dc api, dar timpul de schimbare totali a apei in cdzile pentru copii trebuie sd fie nu mai mult de
tl ore. iar in celclalte cdzi - nu mai mult dc l2 orc.
44. in lipsa fumizdrii unui flux continuu de api din apeduct, in coordonare cu ANSP, se va asigura
ziinic schimbul total al apei din bazinele instituliilor Ecolare;i preqcolare qi dupl iiecare qedinli - in
bazinele dl inot pentru copiii de pAnd la I an (firi dezinfectare suplimentard).
45. In tipsa cantitdlii necesare de apd din apeduct de calitate, in instituliile de intremare a sdnetdlii
copiilor de tip sezonier, se pernite in coordonare cu ANSP, construirea bazinelor de inot cu umplere
periodicd din surse de supraf'a1[ sau subterane.
46. Bazinul de inot, trebuie s[ fie umplut pind la limita jgheaburilor de scurgere. nu sc admite
utilizarea lui la umplerea incompletd.
47. L5limea pistei trebuie sd fie de 2,5 m pentru inotul sportiv gi nu mai pu{in de 1,6 nr - curativ, in
acelagi timp intre pistele laterale $i perelii bazinului, cu scopul atenudrii valurilor Ei pentru scurgerea
apei. sunt previzute benzi libere cu ldlimea de la 0,5 m - in primul caz gi pdni la 0,25 m - in al doilea.
48. Capacitatea benzii este stabilitd in dependen@ de capacitatea de trecere a bazinului de inot
(persoan5/schimb) qi suprafa(a apei pentru o persoand, indicate in tab. l.
49. Pentru curAlrrea gi dezinfectarea periodici a spatiilor intervalele dintre schimburi ar trebui sd
fic de cel pu{rn l5 minutc.
50. Dezinfeclia apei. lumizate in bazinele de inot, este obligatorie.
5l. Pentru bazinele de tip sportiv, fitness Ei sportiv-curativc de insdnitogire, ca metode dc bazi cle
dczinf-ec{ic a apei pot fi folosite: clorinarea, bromarea, ozonarea, de asemenea tratarea cu raze ullraviolete
cu o dozi decel pu{in I6mJ/cm2 indiferent de tipul de instalare.
52. Pentru sporirea siguran[ei dezinfec{iei e necesar de a combina metodele, cel mai mare efect dc
dezinl'cc(ie apare in urma combindrii cu clorinarea, asigurind in apa din bazinul de inot un conlinut de
clor rezidual cu actiune prolongati.
53. Pentru bazinele de inot cu flux continuu de api se recomand5 utilizarea metodelor fizice de
dezirrf'eclie (in special cu razele ultravlolete).
5.1. Utilizarea altor metode de dezinfeclie estr: admis[ in cazul, cAnd siguranla gi securitatea lor estc
bazati pe cercetArile tehnologice;i sanitaro - igieni,:c speciale.
55. in tirnpul clorinirii Ei a bromlrii solutia concentratd de dezinfectant se adaugd in ap[: la sistemul
dc apzr curgitoare - in conductd, la sistemul de reciclare - inaintea filtrelor, iar la dezinf-ec1ia cu ozon sau
cu raze ultraviolete - dupe filtre. Doza de lucru a reactiwlui dezinfectant se stabilegte pe cale
experinrentald din calculul mentinerii permanente a concentrafiei reziduale conform tab. 2.
56. In timpul unei perioade indelungate de lucru al bazinului de inot (mai mult dc 2 ore) este admis
conlinutul mirit al substanlelor dezinf'ectante in api pdnd la urmdtoarele concentralii reziduale: 1,5 mg/l
- a clonrlui liber,2,0mg/l-aclorului lcgat, 2,0 mgll - a bromului 9i 0,5mg/l -aozonului. La inceputul
qcdinlei conqinutul rezidual al reactivilor rnenfionaJi nu trebuie sd deplgeasci nivelurilc indioate in tab. 2
57. Pentru dezinfecfia apei in bazinelc de inot sunt admise numai reagenli gi produse biodistructivc
inregistrate in modul stabilit in conlormitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind stabilirea
condiliilor de plasare pe pia(A a produselor biodistructivc.
5li. Cerinle fa{i de curd(enia gi dezinfeclia incEperilor, a bazinelor de inot qi a cdzilor.
l). Curdlenia zilnicl trebuie efectuat[ la inceputul qi sffirqitul zilei de muncE qi in timpul pauzei
intrc ;cdin1e. CurS{eniei zilnice sunt supusc veceurile, sllile de dug, vestiarul, pistele dc ocolirc,
soaunele. mAnerele de la ugd ;i balustradele. Graficul curS(eniei qi dezinfec[iei este aprobat dc cltre
administralia bazinului de inot.
59. Curdlenia general[ cu reparalie profilacticd qi dezinfecqia ulterioard se petrece nu mai rar de I
datd in luni gi include curdpnia in toate inciperile, dezinsec{ia $i deratizarea.
60. Curilarea, dezinfeclia, dezinseciia, deratizarea, se vor face cu respectarea urmitoarelor condilii:
J) Curalarea qi dezin leclia.
Prin cur[{are se in{clege indepdrtarca mecanici (manuali Eiisau automatd) a oricdror fomrc de
dogcuri, dctritusuri, praf sau dcpuncri de rnatcrialc nefolositoare, rezultate in unna activitdlilor unranc. irr
unitatca dc folosinld publicl - bazinc de inot. Prin dczinfcc(ic sc inlclegc rcduccrea num6rului tlc gcnncni
saprofili ;i patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cca mai eficienti metodl cstc dezinfcclia cu un
produs biocid;
I). Pardosclilc sc cura@ cu qtergdtorul umczit in produse de curdtarc; dczinfcclia chimici sc facc
nunni dacii suprafe{elc sunt vizibil murddritc cu s6,ngc sau lichide biologioe; maturatul uscat cste intcrzis;
2). Covoarele qi mochetele se curep prin folosirea zilnicd a aspiratorului de prafl aspiratoml de praf
tlcbuie prevdzut cu doud filtre, pentru impiedicarea disemindrii prafului bacterian; covoarele gi nrochetele
se curiti cu produse de curijare, periodic sau cand sunt vizibil murdare; mdturatul uscat este interzis;
3). Perelii gi pavimentele (pardoseali, pavaj din marmurd, mozaic, piatrd sau pldci cerarnice pavaj
executat din material decorative), dacl sunt finisate cu materiale lavabile, se curdla cu produse de
curilaic, periodic ai cAnd sunt vizibil muld[rite; in cazul finisajelor nela'"abile, curlprea se lace cu
aspilatorul de praf;
4). Mobila qi pervazurile se $terg de praf zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a re(ine praful;
obiectele allate la indl(ime Ei tapileria rnobilei se vor curela zilnic, cu aspiratorul de praf;
5). W.C.- urile qi pisoarele se curd![ cu perie cu produse de curd{are adecvate qi sc dezinfectcazS;
colacul de W.C. se $terge cu produsc de currlare; dezint'ectia chimici se va face cAnd W.C.- ul a lbst
firlosit de o persoan[ suferind de o boall diareicd acutd;
6). Cada de baie se spalS cu produse de curepre, urnrali de dezinfecfie; operaiiunile se lac zilnic qi
dupi ficcare clicnt (in cazul dacd este previzuti cadd de baie);
7). Cabina pentru du$, perelii gi cada se curdtl cu produse de curd{are Ei se dezinfccteazll
operatiunile se fac zilnic Ei dupi fiecare client; perdelele de la bli 9i duquri se spalS o datd pe siptimAn.i
lirr cazul dacd sunl prevazute):
8). Lavoarul va avea supralaia intact5; nu se admit tuburi din cauciuc care sI prelungeascd
robinctcle; lavoarul se curAF gi se dezinfecteazd zilnic, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie
sublire:
9). Slpunul qi dispozitivele pentru distribuirea sapunului: sSpunul solid se pdstreazd uscat intr - o
sipunierl. care si permiti scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de prelerat montarca
disttibuitoarelor de perete pentru sdpun; sipunierele gi distribuitoarele de perete se cur515 gi se cl[tcsc cu
apd fierbinte inainte de reumplere;
i0). Alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, se curdli cu produse de cur5{are, zilnic;
I l). Echipamentele gi materialele de curItenie: cdrpele. bureJii, periile, gtergltoarele se spali zilnic
cu produse de curilare gi se clitesc cu api fierbinter se usucd gi se depoziteaz[ uscate.
b,1. Dczinseclia periodicd se va face la intervale prevdzute in metodologii, dar nu mai mari de 3 luni,
ial dcratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6luni; intre operaliunile periodice sc vor
aplica proceduri de dezinsecIie gi deratizare curente, de intrelinere, in func[ie de prezen[a vectorilor.
c). Recipientele metalice sau cutiile (cu pungi din material plastic inchise ermetic, in oarc se
colecteazl degeurilor menajere solide), dupd fiecare golire se spali 9i dezinfecteazi.
d). inciperea sau platforma impermeabilizati amenajati pentru depozitarea recipientclor de
colectare a deEeurilor menajere solide (racordate la un hidrant qi la re(eaua de canalizare), dupl ficcare
evacuare a dc;eurilor menajere solide, se va efectua curelarea, spilarea gi dezinfec[ia reciprentelor.
6l- Prelucrarea sanitari a bazinului de inot, care include golirea totali, curltarea mecanicd $i
dezinlec{ia bazinului. se efectueazd in termenii prevdzu[i de cdtre ANSP, pentru a preveni depunerile pe
psr clii bazinului (de obicei cele descoperile) 9i facilitarea curalirii lor.
62. Penttu a permite curAlarea corespunzitoare qi dezinfeclia intregii suprafeJe a bazinului de inot
este necesard golirea completd, cel pulin o datl pe an gi, obligatoriu, inainte de fiecare inceput de sezon,
in cazul funclionlrii sezoniere, pentru bazinele cu sisteme de recirculare a apei.
63. l)czinleclia bazinului de inot, care are loc dupi golirea gi cur5(area mecanicd, se petrccs cu
ajutorul metodei stropirii duble consumind deziniectant 0,6 - 0,8 l/m2 9i concentra{ia solulici clc 100
mg/l a clorului activ. Spdlarea solu(iei dezinfectante se face cu apd fierbinte nu mai devreme de 1 ord
dupi aplicarea ei.
64. in cazul depistirii in apa bazinului de inot a Pseudomonas aeruginosa, bazinul de inot se
prclucreazd cu solulie de acid boric de l0 Yo cu expunerea de 2 ore.
65. Dezinfeclia bazinelor de inot poate fi efectuat[ de citre personalul bazinului cu o pregitire
spcciali sau de centrele locale de dezinfeclie. de asemenea de secliile de dezinfeclie profilacticd a ANSP
(prin contract).
66. Pcriodic, in apa cdzilor sc poate adAuga solulic dc sulfat de cupru cu o concentratic dc 1.0 - 5.0
mg/1 sau al-ti rcactivi admigi cu accst scop luAnd in considera{ie p. 56 din prezentul Regulament sanitar.
67. in calitate de preparate dezint'ectante pentru prelucrarea inclperilor pot fi folosite substantele,
care au ccrtitlcate igienice, de asemenea aprobate de cdtre Ministerul Sdnltitii, Muncii 9i Protecliei
Socialc a R.M.
6tl.Ccrinlc fald dc sistcmul de incilzirc, vcntilare. microclimatul qi calitatea acrului din incdpcrilc
de bazi alc bazinelor de inot.
69. Sistemelc de incllzire, ventilare, oondilionare qi calitatea aerului din incdperile de bazd alc
bazinclor de inot, trebuie sd asigure parametrii rricroclimei Ei a mediului aerian al incipcrilor bazinclor
do inot. indicate in tab.3.
70. Pentru prevenirea apariliei curenlilor de aer rece de la fereske, aparatele de incllzire trebuie de
instalat sub ferestre 9i la perelii exteriori. Aparatele qi conductele de inc zire, sunt instalate in sdlile de
ginlnasticd la o inlllime de 2,0 m de la podea, ele trebuie sd fie protejate cu grile sau panouri, care nu
dcplqcsc nivclul perefilor qi carc permit curd{irea urnedd.
71. larna la temperatura aerului exterior mai .ioase de - 20"C in holurile intrdrilor principale a
bazinelor de inot, se recomandd de a instala perdele aeriene - de incilzire.
72. Concentratria clorului liber in aer. in zona de respiralie a inotdtorilor se admite de cel nrult de 0,1
mg/m', ozonul - de cel mult de 0,16 mg/mi.
73. [ficicn1a funcgiondrii a sistemului dc ventilalie de tip flux-reflux estc supusd rnonitorizdrii
sistematicc de cdtrc o organiza{ie specializati (cel puJin o datd pe an).
74. Filtrelo instala{iilor de ventilalie gi aer condifionat trebuie pdstrate curate qi uscate. Praful depus
in canalele de ventilalie se indepdrteazi cu aspiratorul de praf. Calitatea aerului filtrat qi condilionat va fi
veriilcati cu regularitate.
7-5. Instalaliile de iluminat, incilzit gi ventila[ie, existente in dotarea unitltilor, vor fi men!inute in
pcrmancnti stare de funclionare. revizuite periodic Ai exploatate la paramctrii la care au fost proioctate gi
cxccutate.
76. Cea rnai micd iluminare a suprafelei apei este admisi de IOO lx, in bazinele destinate penrru
sirituri in api - 150 lx, pentru polo de apd - 200 lx. In toate bazinele, in afari de iluminarea de lucru, este
necesltri ilurninarea autonomd de depanaj, care asigurd iluminarea suprafe[ei apei nu mai pufin dc 5 lx.
77. Nivelul zgomotului in sdli nu trebuie sa depigeascd 60 dbA, iar nivelul zgomotului in tirnpul
antrenanrentelor din cauza intrecerilor este admis pan[ la 82 dbA 9i I l0 dbA respectiv.
78. Clerinle dc igieni personal5 a vizitatorilor gi personalului care deserve$te bazinul de inot:
1). Pcrsonalul bazinelor de inot, (lucrdtorii medicali, antrenorii, instructorii de inot, operato:'ii
tehnici specializali, salvatorii. deriticatorii qi alli angajali) sunt supuqi obligatoriu examenelor medicale la
angajare 5i periodice. Rezultatele examenelor medicale se inscriu in fiqele medicale individuale, care
trct.ruie si fic puse la dispozilia administraliei bazinului de inot.
2). Accesul in bazinele de inot il au doar persoanele care au trecut examenul medical. et'ectuat de
cltre medicul de familie dupl locul de trai. Termenul de valabilitate - nu mai mult de I an.
3). Acccsul persoanelor in bazinele de inot se permite numai dupd ce. in prealabil, au lEcut du5.
4). Se interzice in toate tipurile de bazine de inot:
a). De a utiliza slpun lichid in recipiente de sticld pentru a evita tdieturile;
b). Dc a aplica pe piele diferite creme gi unguente inainte de a intra in bazin;
c). De a aduce cu sine in sala bazinului gervet, sipun qi burete de spdlat.
5 ). Se interzice in toate tipurile de bazine de inot:
a). Accesul in persoanelor puftetoare de boli transmisibile, pllgi deschise, dermite sau dermatoze.
b). Este interzis in toate tipurile de bazine de inot accesul personalului de deservire flrd incdl{dminte
specialS in sSlile de duE, sala bazinului de inot 9i in sala de instruire.
6). Personalul bazinului de inot trebuie sd verifice respectarea de cdtre vizitatori a,,Regulilor dc
rutilizarc a bazinului de inot", aprobate de citre ANSP qi administralia bazimrlui.

lV. CcrinJe fa(5 de calitatea apci din bazinele de inot.

79. Calitatca apci potabile lumizatd in cada bazinului de inot, trebirie sd coresputrdd nomrelor
sanitarc privind calitatea apei potabile lanexa 2la Hotirirea Guvemului nr. 934 din 15 august 2007,
Monitorul Oficial al Rcpublicii Moldova Nr. l3 l- 135, art. Nr:970).
80. in cazul lipsci apci de apeduct in bazinele dc inot de sezon cu umplere periodicd, in coordonarc
cu ANSP, cstc acceptatd utilizarea apci din sursc dc suprafa$ carc indeplinegtc ccrintrclc pentru apa de
supratafl dr: oategorie I, confomr Regulamentului cu privire la cerinlele de calitate a nrediului pentru
apclc de supralali cu condilia ca apa si fie schimbat[ zilnic (Hotlrirea Guvernului nr. tl90din l2
noicnrbric 2013, Monitorul Oficial al Rcpublicii Moldova Nr.262-267, art. Nr:1006) sau apei subtcranc
carc indcplincEte cerinfclc Normclor sanitarc privind calitatea apci potabile (anexa 2 la Hotarirea
Guternului nr. 934 din 15 august 2007, Monikrul Olicial al Republicii Moldova Nr. l3l-135, art.
Nr:970).
t{1. in timpul funcliondrii bazinului de inot, apa din cadd trebuie sI indeplineqte cerintele
spccificate in tabelul 2;i 4 din prezenflrl Regulament sanitar dup[ paranretrii fizico-chiniici,
rnieruhiologici ;i parazitologici.
V. Monitoringul opera(ional privind exploatarea bazinelor de inot.

82. Monitoringul operalional asupra respectArii cerintelor din prezentul Regulament Ei punerea in
aplicarc a mdsurilor sanitare gi antiepidemice (preventive) sunt realizate de cltre persoane juridice qi
intreprinzdtori individuali care expluateazi bazinele de inot.
83. Pcntru a asigura funclionalitatea corecti a bazinului de inot, igiena $i siguranla instala{iilor
pentlu tratarea, dezinf'eclia gi distribuirea apei in bazinele de inot Ei a utilizatorilor bazinelor de inot^
proprietaml./administratorul este obligat si prevaoi dotarea cu personal specializat: Operatorul tehnic
spccializat gi Salvatorul.
84 Operatorul tehnic specializat, fiind responsabil de siguranla funclion5rii a instalaliilor
tehnologice pentru tratarea, dezinfec(ia gi distribuirea apei in bazinele de inot, care are sarcina de a
asigura buna funclionare a sistemelor mcntrionate.
85. Responsabilul (operatorul tehnic speciahzat) de bazinul de inot are, in condiliile prezentului
Rcgularncnt sanitar, cel putrin urmibarele obligalii:
a). Asigurir buna funclionare a bazinului de inot;
b). Asigur[ respectarea cerinlelor sanitaro - igienice 9i ambientale in interiorul bazinului de inot,
prc:unr 5i calitatea fizico-chimicd, microbiologicd qi parazitologici a apci din bazinul dc inot;
c). Intocmeste planul de supraveghere:;i control intem privind func{ionarea bazinului de inot. Planul
trebuie sI fie adaptat in mod special la configuralia bazinului qi la modul de funclionarea acestuia.
n"oti: Rolul acestor proceduri este sd monitorizeze $i sd menlind siguranla utilizatorilor Si igiena
apei tlin hazinele de tnol penlru a minimiT,a posibilele efecte negative asupra sdttdtd(ii
li6. Planul de control intem consta dintr-o serie de proceduri de operare, privind sistemul de
monitorizare Ei de intrelinere - numit proceduri normale de funclionare in care se previd cel pu$n
urnrirtrlarele:
1). Descrierea sistemului funclional al bazinului de inot cu includerea cerinlelor prevazxte la
Reqularncntul sanitar;
2). Progran,ul de monitorizare qi intre{inere a sistemului funcjional al bazinului de inot cu
inclu<lcrca oerinlelor previzrte la Regulamentul sanitar;
3). Procedurile de operare in condilii normale de funcJionare, cu includerea cerin{elor prevlzute [a
Regulanrentul sanitar;
.l). Procedurile de operare in caz de incidente specifice sau polu[ri accidentale care pot sd rnodifice
calitatea apei din bazinul de inot;
5). Planul general de urgen!6 gi procedura de evacuare;
d). Supravegheazd respectarea de cdtre utilizatorii bazinelor de inot a mlsurilor de igiend prevdzute
la Rcgulamentul sanitar;
c). Urmireqte, potrivit programului stabilit pentru supraveghere $i control intem, realizarea in toate
spa{rilc bazinului de inot a aotivit[(ilor de cur5{enie zilnic[ qi dezinfeclie, gestionarea degeurilor gi altele
ascnlcnea. in care se prev[d urmitoarele:
l). Colectarea deqeurilor menajere solide in recipiente metalice sau in cutii, cu pungi din mate al
plastic. inchise ermetic, qi evacuarea ritmicd a acestora, cu sp5larea gi dezinf'ectarea lor dupl golire.
2). Amenaiarea de incdperi sau platfbrme impemreabilizate pentru depozitarea recipientelor de
colcctare a degeurilor menajere solide, racordate la un hidrant $i la releaua de canalizare, pentru a putea fi
curelatc la necesitate, precum gi pentru spelarca gi dezinfecJia recipientelor.
t). Asiguri complctarca zilnic6, a registrului cu rcspcctarca prcvcdcrilor prcvizutc la Rcgulamcntul
sanil.ar.
g). Si controlezc starea de curdlenie din anexele qi din grupurile sanitare din unitate, asigurAndu-se
spilzrrca gi dezinfec{ia zilnicd ori de cdte ori cstc necesara acestora;
h). Sd asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare din
unitaic (hdrtie igienicE, s[pun, mijloace de Etcrgcrc sau zvantare a mdinilor dup[ spdlare etc.)i in grupurilc
sanitalc comunc nu se admitc lblosirea prosoapelor tcxtile, ci se vor monta usc[toarc cu acr cald sau
distribuitoare pentru prosoape de unicd folosin(i. din hirtie;
;) SI asiqure pentru personalul de ingrijire a gnrpurilor sanitare echiflament de lucru de culoare
diferiti tatd de cel destinat altor activitlli.
ll7. in cazul dacl proprietarul/administratorul nu numeqte un responsabil de bazinul de inot, in
scopul asigurlrii condiliilor de igiend 9i funclionalitate ale bazinului de inot, proprietarul/administratorul
accstcia in caz contrar, indeplinegte atributiile qi responsabilitAlile acestuia, conform prevederilor'
Rcgulanrentului sanitar.
tlli. Salvatorul, fiind o persoani califlcatd pentru salvare gi acordarea primului ajutor persoanelor.
cale destZ$oarI activitAl in apa din bazinele de inot, care vegheazd in scopuri de siguranii activitdlile ce
au loc in bazinele de inot qi in spaliile perimetrale acestora.
89. Salvatorul tiind responsabil pentru siguran{a utilizatorilor bazinelor de inot, prezenla salvatorilor
la bazinele de inot trebuie si lie asigurat[ in mod continuu, pe tot parcursul orelor de funclionare alc
hazinclor de inot.
90. Proprietarul/administratorul bazinului de inot pune la dispozilia angajalilor haine de lucnr
(imbrdcdminte speciali).

VI. Monitoringul de latrorator (operafional qi de audit).

9l .Monitoringul operalional de laborator trebuie sd fie asigurat de administralia bazinului de inot in


procesul de exploatare $i se realizeaza pentru:
ir)calitatea apei;
b) parametrii microclimatului;
c) starea aerului din zona de respirafie a inot5torilor,
d)niveluri de zgomot $i iluminarel
e) calitatea prelucririi suprafelelor (lavaje) dupd parametrii miorobiologice qi parazitologioe.
92. in absenp unui laborator analitic de produclie la bazinele de inot, monitoringului operalional
poate ti efectuat prin contract in orice laborator acrcditat.
ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE

la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentul sanitar


privind exploatarea și întreținerea bazinele de înot”

I. Introducere.

Analiza impactului de reglementare (AIR) pentru proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu


privire la aprobarea Regulamentul sanitar privind exploatarea și întreținerea bazinele de
înot” prezintă argumentele care stau la baza elaborării actului normativ nominalizat, cu
inserarea aspectelor privind potențialul impact al acestuia asupra activităţii de
întreprinzător şi a intereselor societăţii.
În procesul de analiză, au fost utilizate stipulările Hotărîrii Guvernului nr.1230/2006
cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare.
Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) al Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a
sănătății publice, „Normele sanitare care stabilesc criteriile de securitate şi siguranţă
pentru om ale factorilor mediului înconjurător şi ocupaţional, ale produselor şi
serviciilor, cerinţele de asigurare a unor condiţii favorabile pentru viaţă şi normativele
sanitare sînt reglementate prin regulamente sanitare elaborate de Ministerul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale şi aprobate de Guvern.”
În context a fost elaborat prezentul proiect de act normativ care propune spre
aprobare Regulamentul sanitar privind bazinele de înot.
Scopul proiectului rezidă în aprobarea unor norme de reglementare transparente,
coerente, accesibile în domeniul supravegherii de stat a sănătății publice, conex normelor
inserate în regulament, urmînd cerințele expres stipulate de Legea nr.10/2009 privind
supravegherea de stat a sănătății publice.
Remarcăm că, potrivit art.6 alin.(3) al Legii nr.10/2009 „Regulamentele sanitare se
armonizează cu legislaţia aplicabilă a Uniunii Europene.” În acest context, sarcina
elaborării prezentului proiect se întemeiază inclusiv pe stipulările Hotărîrii Guvernului
nr.1472/2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017–2019.
În context, Regulamentul sanitar elaborat urmărește scopul asigurării supravegherii
de stat a sănătăţii publice în ceea ce priveşte amenajarea, exploatarea şi calitatea apei în
bazinele de înot, în scopul protejării intereselor publice precum sănătății şi siguranţei în
general, a protecției consumatorilor, a mediului şi securității.

1
Anexă la
Metodologia de analiză
a impactului de reglementare

Formularul actului de analiză a impactului de reglementare.

Titlul analizei impactului Hotărîrea Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentul


(poate conţine titlul propunerii sanitar privind exploatarea și întreținerea bazinele de înot
de act normativ)
Data: 06.05.2020.
Autoritatea administraţiei Agenția Națională pentru Sănătate Publică de comun cu
publice autor: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii
Moldova
Persoana responsabilă şi Direcţia Politici în Sănătate Publică.
informaţia de contact: Solomon Constantin, Liliana Carp, Agenţia Naţională pentru
Sănătate Publică, tel. 574 - 571, 574 - 688.
E-mail: constantin.solomon@ansp.gov.md
liliana.carp@ansp.gov.md

Componentele analizei impactului de reglementare

1. Stabilirea complexității analizei impactului de reglementare

Criteriul Punctajul (de la 1 la 3)


Nivelul de interes public faţă de intervenţia propusă 2
Gradul de inovaţie al intervenţiei propuse 2
Mărimea potenţialelor impacturi ale iniţiativei propuse 2
TOTAL 6
Argumentare/descifrarea succintă a punctajului atribuit:

Nivelul de interes public faţă de intervenţia propusă este unul relativ scăzut,
corespunzător unui anumit tip de activități, și anumitor tipuri de obiective: bazinele de înot.
Nivelul de interes public faţă de intervenţia propusă se propune a fi apreciat cu 2 puncte/mediu,
întrucât numărul persoanelor ce frecventează bazinele este în creştere, dar numărul bazinelor de
înot este redus.
Datele deţinute de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică relevă faptul că în ţară există
120 bazine de înot, din care 44 în mun. Chişinău. Numărul persoanelor ce frecventează bazinele
de înot este de cca 250 mii persoane.
Astfel, sub incidenţa Regulamentului propus spre adoptare vor cădea persoanele angajate
ale obiectivelor anterior enunțate, care vor fi obligate la respectarea condițiilor și cerințelor
sanitare stabilite, precum și angajatorii acestora, care vor fi obligați să respecte condiții privind
amplasarea obiectivelor, asigurarea condițiilor de muncă și igienă.
Remarcăm că, cerințele respective sunt, în mod corespunzător, aplicabile și consumatorilor
serviciilor respective care, prin publicarea acestora, le vor cunoaște și vor solicita prestarea unor
servicii calitative, şi implicit va fi motivată o generație sănătoasă.

2
Gradul de inovaţie al intervenţiei propuse.
Gradul de inovaţie al intervenţiei propuse se propune a fi apreciat cu 2 puncte/mediu,
întrucât reprezintă un element nou, care nu a existat anterior în nici un document normativ
elaborat în legislaţia naţională.
Mărimea potenţialelor impacturi ale iniţiativei propuse se apreciază cu 2 puncte/mediu,
deoarece sectorul populaţiei ce va beneficia de pe urma intervenţiei preconizate nu reprezintă
100%.
Totodată, menţionăm că odată elaborate normele respective, vor beneficia de o stare de
sănătate îmbunătățită nu doar populaţia adultă dar şi copiii ce frecventează aceste bazine de
înot.
Efectuarea supravegherii sanitare de stat privind amplasarea şi construcția obiectivelor
menţionate anterior este dificilă şi se efectuează în lipsa unui act normativ naţional, care ar
reglementa cerinţele sanitaro-igienice faţă de obiectivele respective.
Proiectul Regulamentului inserează norme în scopul supravegherii bazinelor de înot în ceea
ce priveşte menţinerea parametrilor apei de îmbăiere, în limitele admise de legislaţia în vigoare,
precum şi exploatarea acestora, în condiţii de securitate pentru a asigura ca respectivele servicii
prestate îndeplinesc cerinţe care oferă un nivel înalt de protecţie a intereselor publice precum
sănătatea şi siguranţa în general, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea.
Regulamentul sanitar va contribui la prevenirea apariţiei şi răspândirii bolilor infecţioase şi
neinfecţioase, inclusiv cu caracter epidemic. Specialiştii în dermato - venerologie avertizează ca,
deşi înotul în bazinele de înot, este în sine o activitate sănătoasa datorită efortului fizic depus, el
constituie totodată şi o posibilă sursă de infectare. Microbii se înmulţesc cu rapiditate într-un
mediu umed şi fierbinte, aşa cum este bazinul, iar odată ce pătrund în organism, aceştia pot
produce infecţii la nivelul ţesutului cutanat, al ochilor, urechilor, unghiilor, sistemului digestiv
sau chiar al regiunii genitale.
Evidențiem aici bolile diareice acute (enterite, colite), bolile diareice acute (BDA), otita
externă, conjunctivita dată de Chlamidia trachomatis, granulomul de bazin, acneea la clor,
pruritul cutanat, dermatofiţia piciorului, infecţiile genitale, intoxicaţiile cu clor.
Remarcăm că, intervenția propusă, în contextul în care procedura menționată nu a fost
reglementată anterior de către legislația RM, însă conceptual este reglementată de Legea
nr.10/2009 supravegherii de stat a sănătății publice.
Intervenţia este apreciată cu cifra 2 ca fiind una redusă, deoarece vine cu unele cerinţe
specifice privind regulile şi normele sanitare pentru supravegherea bazinelor de înot, referitoare
la menţinerea parametrilor apei de îmbăiere, în limitele admise de legislaţia în vigoare, precum
şi exploatarea acestora.
Prin intermediul proiectului se prevăd a fi reglementate cerințe sanitare în sensul
menţionat, întru realizarea prevederilor stipulate în Legea nr.10/2009, care prevede stabilirea
criteriilor de securitate şi siguranţă pentru om, ale factorilor mediului înconjurător, Legea nr.
105/2003 privind protecţia consumatorilor, Hotărîrea Guvernului nr.705/2017 cu privire la
crearea Agenţiei Naţionale pentru Sănătatea Publică şi reorganizarea unor persoane juridice,
Hotărîrea Guvernului nr.1090/2017cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică.
Măsurile propuse se înscriu în necesitatea luării unor măsuri prompte în cazul în care se
dovedeşte, că administratorii bazinelor de înot încalcă respectarea cerinţelor sanitaro-igienice
specifice privind măsurile de siguranță a activităţilor acestora, ca urmare afectând sănătatea

3
beneficiarilor cât şi a personalului angajat.

Mărimea potenţialelor impacturi ale iniţiativei propuse.


Hotărîrea Guvernului propusă spre aprobare va avea impact asupra modului de
administrare a celor peste 120 de bazine de înot închise, situate în mun. Chişinău.
Deoarece cadrul normativ în acest domeniu este lipsă, datele referitor la starea sanitaro-
igienică a bazinelor de înot sunt puţine, ceea ce nu permite efectuarea supravegherii permanente
a obiectivelor nominalizate.
Tot odată este necesar de menţionat, că nereglementarea normativă a cerinţelor igienice
faţă de amenajarea, exploatarea şi calitatea apei în bazinele de înot pot condiţiona un risc sporii
de răspândire a bolilor infecţioase inclusiv cu caracter epidemic, dermatologice şi nu în ultimul
rând a accidentelor în apă.
Luând în considerare semnificaţia cadrului normativ de cerinţe faţă de calitatea apei din
bazine, exploatarea şi amenajarea acestora, aprobarea şi implementarea Regulamentului sanitar
este necesară pentru un mediu favorabil sănătăţii inclusiv la copii, având în vedere creşterea
considerabilă a numărului de bazine din şcoli şi obiective de odihnă pentru copii.
Aplicarea strictă a regulilor sanitare privind amenajarea şi exploatarea bazinelor de înot, va
duce la prevenirea răspândirii bolilor infecţioase inclusiv cu caracter epidemic, dermatologic.
Prin urmare, proiectul va insera norme privind cerinţele igienice faţă de proiectarea şi
construcţia bazinelor de înot, cerinţele igienice faţă de regimul de exploatare a bazinelor
de înot, cerinţe faţă de calitatea apei, cerinţe faţă de controlul de producere în procesul
exploatării bazinelor de înot.
La fel, proiectul va avea impact asupra procedurii de control şi supravegherea sanitară
curentă realizată de către Agenţia Naţională pentru Sănătatea Publică.
Regulamentul sanitar privind exploatarea și întreținerea bazinele de înot, va completa
cadrul normativ prioritar în domeniul sănătăţii publice, aprobat prin Hotărâre de Guvern, care va
spori transparența normelor sanitare.
Astfel, impactul inițiativei propuse nu cuprinde o arie foarte vastă de subiecte.
2. Definirea problemei.
În vederea definirii problemei, se descriu următoarele aspecte:
a) Problema care urmează să fie soluţionată:
Problema elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului constă în faptul că, în prezent
amplasarea şi exploatarea bazinelor de înot este reglementată doar de către Legea nr.10/2009
privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.
La moment amplasarea şi exploatarea bazinelor de înot nu este reglementată de norme
specifice naţionale.
Anterior domeniul abordat a fost reglementat de actul normativ interstatal pentru ţările
membre a CSI.
La acest aspect, sunt relevante și - Legea nr. 105/ 2003 privind protecţia consumatorilor,
Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional
automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice
îmbuteliate” care prevede aprobarea normelor sanitare privind calitatea apei potabile, Hotărîrea
Guvernului nr.1063/2016 privind aprobarea Programului Naţional pentru implementarea
Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, Hotărîrea
Guvernului nr.705/2017 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru Sănătatea Publică şi
4
reorganizarea unor persoane juridice.
Cu toate acestea, este lipsă un act normativ care ar transpune Regulamentului sanitar
privind amplasarea şi exploatarea bazinelor de înot, și care va constitui un suport normativ
prioritar în domeniul sănătăţii publice.
b) Descrierea problemei - problema care urmează a fi soluţionată rezidă în reglementarea
amplasării şi exploatării bazinelor de înot, cu respectarea strictă a condițiilor sanitare specifice
privind cerinţele igienice faţă de proiectarea şi construcţia bazinelor de înot, cerinţele
igienice faţă de regimul de exploatare a bazinelor de înot, cerinţe faţă de calitatea apei,
cerinţe faţă de controlul de producere în procesul exploatării bazinelor de înot, ceea ce drept
efect, va duce la prevenirea apariţiei şi răspândirii bolilor infecţioase condiţionate.
De remarcat că, sunt atestate prezența bolilor infecţioase, inclusiv cu caracter epidemic,
dermatologic condiţionate de nerespectarea componenței şi concentrației soluțiilor de
dezinfectare a utilajului şi instrumentelor, respectiv sterilizarea instrumentelor şi materialelor.
Prin urmare, prin intermediul proiectului se propune îmbunătăţirea indicatorilor de
sănătate, respectiv întreprinderea tuturor măsurilor sanitaro - igienice, astfel încât să împiedice
punerea în pericol a sănătății oamenilor (utilizatorilor şi lucrătorilor), precum și implementarea
şi definirea unei metode de analiză detaliate a exploatării bazinelor de înot, privind respectarea
cerinţelor sanitare inserate.
Respectiv, proiectul dat vine să facă claritate în toate aceste aspecte, ceea ce justifică
necesitatea schimbării situației curente și viitoare.
Deci, problema menită să fie soluționată prin intervenția în cauză este reglementarea
procedurii, descrierea acesteia, astfel încît să fie aplicabilă și să fie asigurată sănătatea
beneficiarilor de aceste servicii.
c) Cauzele care au dus la apariţia problemei
Cauzele intervenției constau în necesitatea uniformizării procedurilor și cerințelor ce
necesită a fi respectate în procesul amplasării şi exploatării bazinelor de înot, a cerinţelor
sanitare specifice privind măsurile de siguranță în exploatarea acestora.
La fel, necesitatea prevenției apariţiei şi răspândirii a bolilor infecţioase condiţionate de
nereglementarea exhaustivă a cerințelor sanitare, poate fi catalogată o altă cauză care au dus la
apariția problemelor anterior evocate.
Respectiv, prin prezenta hotărîre se va asigura un cadrul normativ uniform și identic
aplicabil pentru toate părțile implicate în acest proces.
Problema ce urmează a fi soluţionată constă în ajustarea bazinelor de înot existente şi
construcţia celor noi cu elemente de protecție, şi instituirea prevederilor ce vor fortifica starea de
sănătate a populaţiei ce frecventează bazinele de înot, prevenirea îmbolnăvirilor (boli infecţioase
condiţionate ce calitatea apei şi intoxicaţii apărute ca rezultat al concentraţiei neadecvate de
dezinfectant).
Entităţile/persoanele ce vor fi afectate sunt reprezentate de adulţii si copiii ce frecventează
bazinele de înot. În aşa mod, deţinătorii bazinelor de înot îşi vor ajusta cel puţin condiţiile
sanitaro-igienice (de exemplu prin amplasarea WC-urilor corespunzătoare, a cabinelor de duş şi
vestiarelor conform Normelor sanitare aprobate).
Aspectele pozitive sunt determinate de siguranţa clientului în ceea ce priveşte riscurile
cauzate de calitatea apei. Acesta pericole de sănătate vor lipsi, dacă apa va fi monitorizată şi
dezinfectata.
d) Evoluția problemei şi cum va evolua în viitor fără o intervenţie adiţională.
Intervenția/problema vizată nu are o evoluție continuă, deoarece pînă la moment normele
5
sanitare respective nu au fost reglementate.
Însă, dacă intervenția respectivă nu va fi efectuată, evoluția și dezvoltarea ulterioară se va
stagna sau va evolua, dar vor fi întimpinate probleme, impedimente, precum cele anterior
reliefate. Exemplificând, dacă nu va exista cadrul normativ care să uniformizeze procedurile
respective, în special privind implementarea şi definirea unei metode de analiză detaliate a
exploatării bazinelor de înot, privind respectarea cerinţelor sanitare enumerate în proiect, se vor
amplifica problemele legate de sănătate și siguranța beneficiarilor de serviciile respective.
e) Politicile şi reglementările existente care condiţionează intervenţia statului şi cadrul
juridic actual - politicile şi reglementările existente care condiţionează intervenţia statului în
acest domeniu sunt reprezentate de Legea nr.10/2009 supravegherii de stat a sănătății publice.
3. Stabilirea obiectivelor.
Prin intermediul proiectului se propune aprobarea a Regulamentului sanitar privind
bazinele de înot.
Scopul de bază a acestor reglementări este:
- Fortificarea stării de sănătate şi îmbunătăţirea indicatorilor morbidităţii prin boli
infecţioase;
- Construcţia bazinelor noi şi ajustarea celor vechi cu norme de construcţie şi condiţii de
igienă adecvate şi care vor fi similare celor din spaţiul european.
- Stabilirea cerinţelor necesare ce ține de examenul medical şi instruirea igienică a
angajaţilor acestor bazine, ceea ce va constitui la fel un element de siguranță pentru utilizatorii
bazinelor de înot.
- Protejarea sănătăţii populației, prevenirea riscului sporit de răspândire a bolilor
infecţioase şi neinfecţioase, inclusiv cu caracter epidemic, dermatologic printre clienţi şi
personalul obiectivelor menţionate, inclusiv la copii;
- Obiectivele urmărite prin aprobarea proiectului sunt:
- aprobarea regulilor sanitare privind amenajarea şi exploatarea bazinelor de înot, pentru a
preveni răspândirea bolilor infecţioase inclusiv cu caracter epidemic, dermatologic;
- stabilirea unui cadru normativ conform practicilor internaţionale şi principii legate de
supravegherea de stat a sănătăţii publice în ceea ce priveşte amenajarea, exploatarea şi calitatea
apei în bazinele de înot, în scopul asigurării prin activităţile de supraveghere, efectuate de
autorităţile împuternicite și protejării intereselor publice, îmbunătăţirea indicatorilor sănătăţii,
protecţia consumatorilor, protecţia mediului.
- stabilirea normelor sanitare de bază şi criteriile aplicabile privind măsurile de siguranță şi
respectarea cerinţelor sanitare igienice menţionate în Regulament;
4. Identificarea opţiunilor.
Opţiunea 1 - de a nu face nimic, nu poate fi acceptată, deoarece în acest fel nu ar fi
implementate prevederile Legii nr.10/2009 supravegherii de stat a sănătății publice.
Dacă nu se va realiza intervenția preconizată, nu vor fi reglementate regulile sanitare
privind amenajarea şi exploatarea bazinelor de înot, pentru a preveni răspândirea bolilor
infecţioase inclusiv cu caracter dermatologic.
Totodată, dacă Hotărîrea nu va fi aprobată, avantajele expuse la capitolul stabilirea
obiectivelor nu se vor realiza.
Astfel, modalitatea de soluționare a problemelor invocate este aprobarea proiectului de
hotărîre, care va reglementa și uniformiza procedurile conexe Regulamentului.

6
Opţiunea 2 - aprobarea proiectului, are impact pozitiv asupra respectării regulilor sanitare
privind amenajarea şi exploatarea bazinelor de înot, pentru a preveni răspândirea bolilor
infecţioase inclusiv cu caracter dermatologic.
Actul normativ propus spre aprobare este armonizat cu cadrul comunitar care
reglementează amplasarea şi exploatarea bazinelor de înot, cu respectarea strictă a cerinţelor
sanitare specifice privind măsurile de siguranță în exploatarea acestora, pentru utilizatorii
bazinelor de înot, întru prevenirea apariţiei şi răspândirii bolilor infecţioase, condiţionate de apa
neconformă a bazinelor pentru îmbăiere.
Spectrul de soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc a fi stabilite în cadrul intervenţiei propuse
sunt:
- Stabilirea componenţei-limită de încăperi strict necesare pentru funcţionare bazinelor,
stabilirea parametrilor calităţii apei şi asigurarea monitorizării acesteia, se stabilesc lista
dezinfectanților acceptaţi pentru utilizarea acestora la procesul de dezinfectare a apei, se va
asigura procesul de filtrare a apei din bazin.

Opțiuni Avantaje Dezavantaje


A nu face 1. Lipsa de cheltuieli din partea 1.Lipsa reglementării cerinţelor sanitare
nimic Agenţiei Naţionale pentru Sănătate enumerate în proiect, respectiv neacordarea
Publică (ANSP), pentru unei importanţe majore privind prevenirea
valorificarea metodelor de apariţiei şi răspândirii bolilor infecţioase,
determinare a respectării cerinţelor inclusiv cu caracter dermatologic.
sanitare enumerate în proiect. (a 2.Nealinierea la cerinţele legislaţiei
metodelor de determinare a comunitare.
conţinutului clorului rezidual, şi 3. Neexecutarea recomandărilor Organizaţiei
conţinutului de amoniu, a clorurilor, Mondiale a Sănătăţii.
parametrilor microbiologici de 4. Va creste numărul persoanelor afectate cu
bază, validarea acestora, includerea îmbolnăviri conditionate de lipsa conditiilor
în domeniul de acreditare.) de igienă și calitatea apei.
5.Lipsa condiţiilor pentru respectarea igienei
personale (vor lipsi cabinele de duș, WC și
vestiare amenajate).

II. Act 1. Va fi îmbunătăţit cadrul normativ


normativ pentru monitorizarea calităţii apei
naţional din bazine, prevenirea apariţiei şi
aprobat. răspândirii a bolilor infecţioase
condiţionate de apa neconformă a
bazinelor de înot. Nu au fost identificate.
2. Prevenirea apariţiei şi răspândirii
a bolilor infecţioase enumerate mai
sus.
3. Utilizatorii vor beneficia de
condiţii sigure întru protejarea
sănătăţii.
5. Analiza şi compararea opţiunilor.
A nu face nimic - lipsa de intervenţie a statului va ignora:
- reglementarea amplasării şi exploatării bazinelor de înot cu respectarea strictă a
cerinţelor sanitare specifice privind măsurile de siguranță în exploatarea acestora pentru
utilizatori;
- nu se va atrage o atenție sporită prevenirii apariţiei şi răspândirii bolilor infecţioase
7
condiţionate de nerespectarea cerinţelor sanitare enumerate în proiect;
- nu se va produce îmbunătățirea indicatorilor de sănătate, respectiv nu vor fi întreprinse
toate măsurile sanitaro - igienice care să împiedice punerea în pericol a sănătății oamenilor
(utilizatorilor şi angajaţilor).
- nu vor fi stabilite normele sanitare de bază şi criteriile aplicabile privind măsurile de
siguranță a populației, inclusiv a copiilor (utilizatorilor) şi respectarea cerinţelor sanitare
menţionate;
Aprobarea proiectului va:
- Completa cadrul normativ al reglementărilor specifice pentru amplasarea şi exploatarea
bazinelor de înot cu respectarea strictă a cerinţelor sanitare specifice privind măsurile de
siguranță în exploatarea acestora de către utilizatori.
- Asigura supravegherea şi controlul procedurilor, cu aplicarea măsurilor de siguranță a
populaţiei, inclusiv a copiilor şi utilizatorilor bazinelor de înot, având scopul prevenirii apariţiei
şi răspândirii a bolilor infecţioase menţionate mai sus, condiţionate de nerespectarea cerinţelor
sanitare enumerate proiect, ca urmare se va asigura un nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii
populaţiei.
- Reglementa un segment important întru amplasării şi exploatării bazinelor de înot cu
respectarea strictă a cerinţelor sanitare specifice privind măsurile de siguranță în exploatarea
bazinelor de înot, pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii a bolilor infecţioase condiţionate de
apa neconformă a acestora;
- îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate, respectiv vor fi întreprinse toate măsurile sanitaro
- igienice, încât să împiedice punerea în pericol a sănătății oamenilor (utilizatorilor şi
angajaţilor).
Autorii analizei optează pentru opţiunea II întrucât aceasta corespunde necesităţilor privind
Reglementarea sanitară a amplasării şi exploatării bazinelor de înot, cu respectarea strictă a
cerinţelor sanitare specifice privind măsurile de siguranță în exploatarea acestora pentru
utilizatori, în vederea asigurării sănătăţii utilizatorilor, modului de supraveghere şi asigurare a
sănătăţii publice.
Riscurile care pot cauza eşecul intervenţiei preconizate sunt diminuarea veniturilor
posesorilor de bazine.
Costurile estimative ale monitorizării calităţii apei vor constitui în mediu trimestrial 3000
lei.
În ceea ce priveşte costurile de conformare, subliniem faptul că Regulamentul dat nu-i va
afecta, cu excepţia ajustării condiţiilor de igienă adecvate (WC-uri, cabine de duş). Costurile vor
fi obligatorii pentru bazinele nou construite.
Concomitent evocăm că, în continuare laboratoarele Agenţiei Naţionale pentru Sănătate
Publică (ANSP) fiind înzestrate cu tehnicile respective, vor continua să supravegheze
respectarea strictă a cerinţelor sanitare enumerate în proiect, în cadrul expertizelor sanitare şi nu
va avea impact negativ asupra sectorului privat.
Costurile investigațiilor vor fi cele specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 13 iulie
2011 cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice
prestate persoanelor fizice şi juridice.

Cheltuielile menționate se vor face o dată la 5 ani la etapa de autorizare sanitară, în


conformitate cu prevederile Legii nr.160 din 22 iulie 2011 ,,Privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător”.

Documentul în cauză nu va conduce la cheltuieli pentru deţinătorii bazinelor de înot,


întrucât periodicitatea autorizării sanitare va fi nu mai mult de 1 dată la 5 ani. Riscurile care pot
cauza eşecul intervenţiei preconizate sunt diminuarea veniturilor posesorilor de bazine.
8
6. Consultarea.
Principalele părți interesate: Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Finanţelor,
Ministerul Justiţiei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Centrul Naţional
Anticorupţie, mediul privat.
Menţionăm faptul, că prevederile Regulamentului ce tine de bazine de înot au fost discutate
cu deţinătorii bazinelor de înot, propunerile cărora au fost agreate (ședința de lucru din
21.10.18).
De asemenea, subliniem faptul că, deţinătorii bazinelor ce vor necesita o perioadă de
conformare mai îndelungată la cerinţele Regulamentului (elemente constructive) vor dispune de
un termen mai extins, spre deosebire de cerinţele respectării regimului sanitaro-igienic
(monitoringul calităţii apei, asigurarea cu apă caldă pentru duşuri şi dezinfecţia apei) care se cer
a fi îndeplinite imediat.
La fel, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP) la data de 12.10.2018.
a avut loc ședința de lucru cu reprezentanţii bazinelor de înot: 1).Manager Premium Park,
Housemaster Efitnes, Clubul Sportiv Central ,,Dinamo”, Info Shadow, ,,Niagara Club”,
Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova , Bazinul Dinamo, Bazinul DETS Botanica,
S.R.L. ,,Fitness One”.
Obiecțiile și propunerilor subiectelor nominalizate au fost considerate la definitivarea
priectului.
Introducerea noului act normativ va fi resimţită într-o măsură diferită de diferite grupuri
cointeresate în aprobarea şi implementare.
Primul grup este reprezentat de utilizatori care vor frecventa bazinele de înot.
Al doilea grup sunt persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali activitatea cărora este
legată de proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi exploatarea bazinelor de înot.
Al treilea grup sunt autorităţile publice, responsabile de elaborarea şi implementarea
politicilor de sănătate.
Al patrulea grup sunt subdiviziunile supraveghere şi control ale Agenţiei Naţionale pentru
Sănătate Publică (ANSP), responsabile de supravegherea implementării şi respectării noului act
normativ.
Odată ce o versiune consolidată a proiectului de act normativ va fi finalizată, aceasta va
deveni obiectul unei consultări publice şi avizări oficiale.
Avizarea oficială va servi drept principalul mijloc de consultare cu grupul ţintă al părţilor
interesate (ministere, agenţii şi alte autorităţi publice). Astfel, proiectul de act legislativ va fi
postat pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
Toate comentariile și sugestiile primite vor fi analizate şi discutate cu reprezentanţii
instituţiei iniţiatoare în detaliu. Urmează sa fie organizate întâlniri individuale pentru a discuta
obiecţiile şi sugestiile parvenite, dacă va fi nevoie.
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa
în procesul decizional, proiectul poate fi accesat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale (compartimentul „Transparenţa”, directoriul Transparenţă
decizională/Anunţuri privind consultările publice”) şi pe portalul guvernamental
www.particip.gov.md

S-ar putea să vă placă și