Sunteți pe pagina 1din 46

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena i a recomandrilor privind mediul de via a al popula iei (actualizat pn la data de 30 aprilie 2008*) MINISTERUL SNT II EMITENT: ----------*) Textul ini ial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 iulie 1997. Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neam pn la data de 30 aprilie 2008 cu modificrile i completrile aduse de: ORDINUL nr. 862 din 27 noiembrie 2001; HOTRREA nr. 88 din 29 ianuarie 2004; ORDINUL nr. 1.028 din 18 august 2004; ORDINUL nr. 1.136 din 27 iunie 2007; ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008. NOT C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : ORDINUL nr. 862 din 27 noiembrie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2002 a fost abrogat de ORDINUL nr. 235 din 8 aprilie 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 18 aprilie 2002. Ministrul snt ii, vznd Nota Direc iei generale a medicinii preventive i promovare a snt ii nr. 27.292 din 19 iunie 1997, vznd dispozi iile legale n vigoare privind igiena mediului de via a i munca, nscrise n Legea nr. 3/1978 privind asigurarea snt ii popula iei, dispozi ii obligatorii att pentru unit ile publice i private, precum i pentru ntreaga popula ie a tarii, n temeiul prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea i func ionarea Ministerului Snt ii, emite urmtorul ordin: 1. Se aproba Normele de igiena i recomandrile privind mediul de via a al popula iei, anexate, care fac parte integrant din prezentul ordin. 2. Normele de igiena sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unit ile din sistemul public i privat, precum i pentru ntreaga popula ie. 3. Nerespectarea normelor de igiena privind mediul de via a al popula iei atrage rspunderea disciplinar, administrativ-material, civil ori, dup caz, penal, n sarcina persoanelor vinovate de abaterile svrite. 4. O data cu aprobarea prezentului ordin se abroga ordinele ministrului snt ii nr. 623/1973, nr. 399/1974, nr. 981/1994 i nr. 1.935/1996. 5. Direc ia general a medicinii preventive i promovare a snt ii din Ministerul Snt ii, direc iile sanitare jude ene i a municipiului Bucureti, inspectoratele de sntate publica jude ene i al municipiului Bucureti, ministerele cu re ea sanitar proprie, n colaborare cu Ministerul Apelor, Pdurilor i Protec iei Mediului i structurile sale teritoriale i cu administra ia publica local, vor aduce la ndeplinire dispozi iile prezentului ordin.

Pagina 1

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Ministrul snt ii, prof. dr. tefan Iosif Dragulescu ANEXA 1 NORME DE IGIENA SI RECOMANDRI privind mediul de via a al popula iei CAP. 1 Norme de igiena referitoare la zonele de locuit ART. 1 Terenurile destinate amplasrii i dezvoltrii localit ilor trebuie sa asigure protec ia popula iei impotriva surprilor i alunecarilor de teren, avalanselor i inundatiilor, emanatiilor sau infiltratiilor de substan e toxice, inflamabile sau explozive, poluarii mediului, sa dispun de posibilit i de alimentare cu apa, de ndeprtare i neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate i a reziduurilor, precum i de dezvoltare normal a zonei verzi, de recreere i odihna. ART. 2 Amplasarea cldirilor destinate locuin elor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstitiul de iarna, a tuturor ncperilor de locuit. Distanta dintre cldiri trebuie sa fie mai mare sau cel pu in egala cu nl imea cldirii celei mai nalte, pentru a nu se umbri reciproc. ART. 3 La stabilirea amplasamentelor cldirilor de locuit se vor preciza i amplasamentele urmtoarelor dotri tehnico-edilitare: a) platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer (n cazul n care nu au fost prevzute camere speciale de depozitare n interiorul cldirii); suprafa a de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului i a ritmului de evacuare a acestuia; nu se recomanda proiectarea i amenajarea de platforme prea mari, care implica ocuparea unor suprafe e de teren cu alte destina ii (spa ii verzi etc.) i care pot genera uor disconfort i insalubritate; platformele se vor amenaja la distan e de minimum 5 m de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuin e i pot fi cuplate cu instala ii pentru btut covoare; b) spa ii amenajate pentru jocul copiilor, lundu-se n calcul cte 1,3 mp teren de fiecare locuitor; c) spa ii amenajate pentru gararea i parcarea autovehiculelor popula iei din zona respectiva, situate la distan e de minimum 10 m de ferestrele camerelor de locuit; n aceste spa ii sunt interzise activit ile de repara ii i ntre inere auto; d) zone verzi de folosin a general, lundu-se n calcul minimum 22,2 mp teren/locuitor (n afar parcurilor publice). NOT C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : ART. 1 din ORDINUL nr. 862 din 27 noiembrie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2002, precizeaza: "In cazul instalrii microcentralelor termice cu putere instalata de
Pagina 2

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pana la 25 kW n locuin e tip apartament din blocurile de locuin e cu mai multe niveluri, proiectantul i beneficiarul sunt obliga i sa asigure evacuarea gazelor arse printr-un cos colector vertical, a crui nl ime sa depeasc aticul blocului." ART. 4 Unit ile de mica industrie, comerciale i de prestri servicii, care pot crea riscuri pentru sntate sau disconfort pentru popula ie prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. se amplaseaz n cldiri separate, la distanta de minimum 15 m de ferestrele locuin elor. Distanta se msoar ntre fatada locuin ei i perimetrul unit ii. Pentru unit ile sus-men ionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel nct sa se ncadreze n normele din standardele n vigoare. ART. 5 La parterul cldirilor de locuit se pot amenaja unit i comerciale i de prestri de servicii, precum i camere speciale de depozitare a reziduurilor solide sau alte spa ii gospodreti - anexe ale locuin elor (garaje, spltorii, usctorii etc.), cu condi ia ca acestea sa nu constituie, prin func ionarea lor, riscuri pentru sntatea popula iei sau sa nu creeze disconfort; n acest scop, se vor asigura msurile i mijloacele necesare pentru limitarea nocivitatilor, astfel ca acestea sa se ncadreze n normele din standardele n vigoare. In interiorul cldirilor cu mai multe locuin e se pot amenaja, n cadrul acestora, mici unit i de servire a publicului (birouri, cabinete), cu condi ia sa nu produc riscuri pentru sntate sau disconfort. ART. 6 Zonele necesare odihnei i recreerii se amplaseaz n locuri care prezint cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: pduri, suprafe e de apa, relief variat i altele. In zonele de odihna i recreere se interzice amplasarea: a) ntreprinderilor care, prin activitatea lor, produc zgomote, vibratii sau impurifica apa, aerul, solul; b) unit ilor zootehnice; c) unit ilor de transporturi; d) sta iilor de epurare a apelor uzate i a depozitelor controlate de deeuri solide. ART. 7 In cadrul amenajrii i dotrii zonelor destinate odihnei i recreerii trebuie sa se asigure: a) instala ii de alimentare cu apa potabil; b) W.C.-uri publice i locuri pentru colectarea deeurilor; c) colectarea i ndeprtarea apelor uzate prin instala ii de canalizare, locale sau zonale, a cror construc ie i exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu. ART. 8 ntre ntreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau produce zgomot i vibratii, i teritoriile protejate nvecinate, se asigura zone de protec ie sanitar. Prin teritorii protejate, n sensul prezentelor norme, se n elege: zonele de locuit, parcurile, rezerva iile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihna i recreere,
Pagina 3

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

institu iile social-culturale i medicale, precum i unit ile economice ale cror procese tehnologice necesita factori de mediu lipsi i de impuritati. ART. 9 Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante i neionizante), substan ele poluante i alte nocivitati din aerul, apa i solul zonelor locuite nu vor putea depi limitele maxime admisibile din standardele de stat n vigoare. ART. 10 Zonele de protec ie sanitar se stabilesc, ca forma, mrime i mobilare, pe baza studiilor de impact asupra snt ii popula iei i mediului nconjurtor. ART. 11 In cazul n care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distan e, distan ele minime de protec ie sanitar, recomandate ntre zonele protejate i o serie de unit i care produc disconfort i unele riscuri sanitare, sunt urmtoarele: - Ferme de cabaline 100 m - Ferme de ingrasatorii de taurine, pana la 500 de capete 200 m - Ferme i ingrasatorii de taurine, peste 500 de capete 500 m - Ferme de psri, pana la 5.000 de capete 500 m - Ferme de psri cu peste 5.000 de capete i complexe avicole industriale 1.000 m - Ferme de ovine 100 m - Ferme de porci, pana la 2.000 de capete 500 m - Ferme de porci ntre 2.000-10.000 de capete 1.000 m - Complexe de porci cu peste 10.000 de capete 1.500 m - Spitale veterinare 30 m - Grajduri de izolare i carantina pentru animale 100 m - Abatoare, trguri de vite i baze de recep ie a animalelor 500 m - Depozite pentru colectarea i pstrarea produselor de origine animala 300 m - Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, n func ie de mrimea unit ilor zootehnice deservite 500 m - Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin 1.000 m - Sta ii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 de capete 1.000 m - Cimitire de animale, crematorii 200 m - Sta ii de epurare a apelor uzate oreneti 300 m - Sta ii de epurare a apelor uzate industriale 200 m - Paturi de uscare a namolurilor 300 m - Cmpuri de irigare cu ape uzate 300 m - Cmpuri de infiltrare a apelor uzate i bazine deschise pentru fermentarea namolurilor 500 m - Depozite controlate de reziduri solide 1.000 m - Camere de tratate biotermica a gunoaielor 100 m - Crematorii oreneti de gunoi 1.000 m - Autobazele serviciilor de salubritate 200 m - Bazele de utilaje ale ntreprinderilor de transport 50 m - Cimitire 50 m.

Pagina 4

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Aceste unit i se vor amplasa n afar arterelor de mare circula ie, respectndu-se aceleai condi ii de distanta. Aceste distan e pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate. ART. 12 Suprafe ele de teren incluse n zonele de protec ie sanitar pot fi exploatate agricol, cu excep ia culturilor de plante utilizate n scop alimentar sau furajer, care, prin fixarea sau concentrarea de substan e poluante (plumbul i compuii de plumb, fluorul i compuii si, pesticide greu degradabile etc.), pot fi vtmtoare pentru om sau animale. ART. 13 In interiorul zonei de protec ie sanitar se interzice amplasarea oricror obiective, cu excep ia celor destinate personalului de ntre inere i interven ie. ART. 14 Obiectivele economice care, prin natura activit ii lor, pot polua atmosfera i pentru care nu exista mijloace tehnice eficace de re inere a poluantilor i de reducere a emisiilor, se amplaseaz n zonele destinate industriilor poluante. ART. 15 Unit ile care, prin specificul activit ii lor, necesita protec ie special (spitale, centre de sntate, cres, grdini e, coli, biblioteci, muzee etc.) se vor amplasa n asa fel nct sa li se asigure o zona de protec ie de minimum 50 m fata de locuin e, de arterele de circula ie sau de zonele urbane aglomerate. ART. 16 Adposturile pentru creterea animalelor n cur ile persoanelor particulare (de cel mult 5 capete porcine i 5 capete bovine) se amplaseaz la cel pu in 10 m de cea mai apropiat locuin a nvecinata i se exploateaz astfel nct sa nu produc poluarea mediului sau disconfort vecinilor. ART. 17 Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot i vibratii i dimensionarea zonelor de protec ie sanitar se vor face n asa fel nct n teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu (Leq), msurat la 3 m de peretele exterior al locuin ei la 1,5 m nl ime de sol, sa nu depeasc 50 dB(A) i curba de zgomot 45. In timpul nop ii (orele 22,00-6,00), nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 10 dB(A) fata de valorile din timpul zilei. Pentru apartamente, nivelul acustic echivalent continuu (Leq), msurat n interiorul camerei cu ferestrele nchise, nu trebuie sa depeasc 35 dB(A) i curba de zgomot 30 n timpul zilei; n timpul nop ii (orele 22,00-6,00), nivelul echivalent continuu trebuie redus cu 10 dB(A) fata de valorile din timpul zilei. Pentru coli (sali de clasa) nivelul acustic echivalent continuu (Leq), msurat n interiorul clasei cu ferestrele nchise, sa nu depeasc 35 dB(A) i curba de zgomot 30. Aceste valori sunt obligatorii i pentru alte unit i de nv mnt i biblioteci. ART. 18 Parametrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea i execu ia locuin elor sunt:
Pagina 5

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

- Suprafa a minima a unei camere = 10 mp - Suprafa a minima a bucatariei = 5 mp = 2,60 m. - nl imea sub plafon SUPRAFE ELE MINIMALE pentru apartamente n cldiri cu mai multe locuin e sau locuin e individuale -----------------------------------------------------------------------------Persoa- Camere/ Camera Loc ncSpa ii SuprafaSuprane/ locuDormide pentru Buca- peri de de- ta fata poziutila familie inta toare zi servit trie saniconmasa tare tare struita -----------------------------------------------------------------------------(nr.) (nr.) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) -----------------------------------------------------------------------------1 1 18 2,5 5 4,5 2 37 58 2 2 12 18 3 3 4,5 2 52 81 3 3 24 18 3 5,5 6,5 2,5 68 104 4 3 26 19 3,5 7 6,5 3,5 76 117 5 4 38 20 3,5 7 7,5 4 91 139 6 4 40 21 4,5 8 7,5 4,5 97 148 7 5 50 22 5 8 9 5 111 170 8 5 52 22 6 8 9 5,5 114 175 -----------------------------------------------------------------------------ncperile principale de locuit i buctriile trebuie prevzute cu deschideri directe ctre aer liber - usi, ferestre -, care sa permit o ventila ie naturala suficienta. Iluminatul natural n centrul camerelor principale i al bucatariei trebuie sa fie suficient pentru a permite, n zilele senine, activit ile normale fr a se recurge la lumina artificial. Ventilatia naturala trebuie asigurata prin prevederea prizelor de aer exterior, prin evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural
Pagina 6

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

i prin pstrarea libera a unui spa iu de 1 cm sub uile interioare. Ghenele tehnice i topoganul de deeuri solide se izoleaza acustic i se prevd cu posibilit i de acces pentru cur are i decontaminare periodic. Pere ii, planeele i putul ascensorului trebuie izolate impotriva zgomotelor i vibratiilor. Sistemul de nclzire trebuie sa asigure temperatura minima medie de 18 grade C, cu diferen e n func ie de utilizarea incaperii: - baie, W.C. - 22 grade C; - camera de zi - 20 grade C; - dormitoare - 18 grade C. ART. 19 mpr irea interioar trebuie sa satisfac urmtoarele condi ii: - sa permit circula ia comoda a copiilor, persoanelor n vrsta i handicapate, prin culoare de minimum 1,20 m largime, sa nu existe trepte inutile ntre camere, planuri nclinate, sa fie iluminat suficient etc.; - sa asigure separarea pe func iuni, impotriva propagarii zgomotelor, mirosurilor, vaporilor; - sa izoleze camerele de locuit de ncperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori; - sa permit deschiderea comoda a uilor interioare. Bile i W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit. Finisajele interioare i dotrile cu echipamente nu trebuie sa creeze riscuri de accidente. ART. 20 Materialele folosite n construc ia, finisarea i dotarea locuin elor se aleg astfel nct sa nu polueze aerul interior, cu aten ie la formaldehida, azbest i radon, i sa asigure izolarea higrotermica i acustica corespunztoare; o aten ie deosebita este recomandat la proiectarea i construc ia blocurilor de locuin e, n ceea ce privete orientarea camerelor fata de vanturile dominante, de curentii locali de aer, care se produc n ansamblurile de construc ii nalte, i fata de insorirea maxima din timpul verii; se recomanda izolarea acustica a fiecrei camere fata de camerele nvecinate din aceeai locuin a, fata de locuin ele nvecinate i fata de zgomotul produs de instala iile aferente locuin ei sau cldirii. CAP. 2 Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localit ilor ART. 21 Sistemele de aprovizionare cu apa a localit ilor trebuie sa furnizeze apa potabil n cantitatea necesar i de calitate corespunztoare normelor na ionale, astfel nct sa nu afecteze starea de sntate a consumatorilor (STAS nr. 1.342/1991). ART. 21 Sistemele de aprovizionare cu ap a localit ilor trebuie s furnizeze apa potabil n cantitatea necesar i de calitate corespunztoare normelor na ionale, astfel nct s nu afecteze starea de sntate a consumatorilor conform reglementrilor n vigoare. --------Pagina 7

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.028 din 18 august 2004, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 26 august 2004. ART. 22 (1) Apa de suprafa a sau de profunzime, folosit ca sursa pentru sistemele de aprovizionare cu apa a localit ilor, trebuie sa ndeplineasc urmtoarele condi ii: - calitate corespunztoare categoriei de folosin a ntr-un procent de 95% din numrul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic; - debitul necesar asigurrii unei distributii continue, avndu-se n vedere variabilitatile zilnice i sezoniere ale cererilor de apa i tendin a de dezvoltare a localit ii (popula ie, edilitar). (2) Cantitatea minima de apa necesar pe zi pentru un locuitor este de 50 l. Cantitatea este estimat numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale i preparrii hranei. ART. 23 (1) Sursa de apa folosit pentru aprovizionarea cu apa a localit ilor trebuie sa fie protejata impotriva activit ilor umane. Protejarea surselor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protec ie sanitar i controlul activit ilor poluante din teritoriul aferent. Stabilirea perimetrelor de protec ie sanitar se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului de specialitate, n conformitate cu standardele de proiectare n vigoare. (2) Sursele de apa de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate i construite astfel nct sa fie protejate contra siroirilor de ape i impotriva inundatiilor. Zona de extrac ie trebuie imprejmuita pentru prevenirea accesului public i al animalelor, sa fie prevzut cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei n sezoanele cu precipitatii atmosferice. (3) Sursele de suprafa a (ruri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate de activit ile umane majore: industrie poluanta, depozite de deeuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism i agrement. Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protec ie sanitar vor fi avertizati n scris asupra restric iilor de utilizare. In situa ia n care existenta unor dezvoltri (obiective) economicosociale riverane sursei de suprafa a sau folosirea de lung durata a sursei ntr-un anumit scop (de exemplu, transport etc.) creeaz imposibilitatea asigurrii perimetrelor de protec ie sanitar, se admite reducerea acestora la regimul sever de protec ie sanitar i se adapteaza tehnologia de tratare a apei n consecin a. ART. 24 (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, n consecin a, cu condi iile specifice fiecrei surse, lundu-se n considerare calitatea i natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie sa fie protec ia consumatorilor impotriva agen ilor patogeni i impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sntatea uman. (2) Instala iile de tratare a apei de suprafa a trebuie sa fie
Pagina 8

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

proiectate cu patru etape, prin care se realizeaz un ir de bariere de ndeprtare a contaminrii microbiene: 1. rezervor de stocare apa bruta sau predezinfectie; 2. coagulare, floculare i sedimentare (sau flotare); 3. filtrare; si 4. dezinfec ie terminala. (3) Pentru coagulare se pot folosi numai substan e (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare i predezinfectie trebuie proiectate n asa fel, nct sa asigure o reducere finala de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare a dezinfectiei finale trebuie sa produc o apa cu o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru mediana valorilor nregistrate n 24 de ore i nu mai mare de 1 NTU pentru o singura proba. (4) Dezinfec ia finala a apei este obligatorie pentru toate instala iile de tratate a apei care produc apa potabil pentru localit i i au ca sursa apa de suprafa a. Dezinfec ia finala a apei este obligatorie i n cazul folosirii surselor de profunzime, atunci cnd numrul locuitorilor din localitate este mai mare de 5.000. Pentru localit ile cu o popula ie sub 5.000 de locuitori, cu o re ea de distribu ie scurta i avnd o sursa de apa de profunzime bine protejata i de calitate corespunztoare (95% din numrul probelor recoltate ntr-un an calendaristic se ncadreaz n standardul na ional pentru apa potabil), apa poate fi distribuita fr dezinfec ie prealabil. (5) Dezinfec ia apei se poate face cu substan e clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete. Tehnologia de tratare trebuie sa fie proiectata n asa fel nct sa asigure timp de contact ntre apa i substanta dezinfectanta de minimum 30 de minute. De asemenea, trebuie sa existe posibilitatea controlului substan ei dezinfectante reziduale. In cazul clorului, valoarea clorului rezidual liber, dup dezinfec ia finala, trebuie sa fie de >(=) 0,5 mg/l. Eficienta procesului de dezinfec ie trebuie sa fie de 99,5%, exprimat n grade de turbiditate i n valorile coliformilor totali i coliformilor fecali din standardul na ional pentru apa potabil. (6) Procentul de probe necorespunztoare microbiologic, n re eaua de distribu ie, nu trebuie sa depeasc 5% din totalul probelor recoltate ntr-un an calendaristic. ART. 25 (1) Re eaua de distribu ie a apei trebuie sa asigure regimul continuu, cantitatea necesar i sa nu permit contaminarea exterioar. Proiectarea re elelor de distribu ie trebuie sa in seama de topografia, amplasarea i mrimea localit ii. (2) Materialele de construc ie a conductelor de transport, re elelor de distribu ie i re elelor interioare trebuie sa aib aviz sanitar de folosire pentru apa potabil. Rezervoarele (ngropate sau aeriene) de apa vor fi astfel proiectate i realizate nct sa nu permit contaminare exterioar. Materialele de construc ie, inclusiv vopselele, substan ele de
Pagina 9

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

impermeabilizare etc. a instala iilor de tratare a apei pentru potabilizare i rezervoarele de inmagazinare a apei, trebuie sa aib aviz sanitar de folosire n acest scop. (3) Localit ile trebuie sa dispun de rezerve de apa potabil pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioada de 12 ore, de ntrerupere a prelucrrii i livrrii n sta iile de tratare. (4) Proiectarea instala iilor de tratare a apei, a rezervoarelor de inmagazinare i a re elelor de distribu ie trebuie sa prevad posibilitatea de evacuare a apelor de spalare i de acces pentru recoltare de probe. Spalarea, cur area i dezinfec ia periodic i ori de cte ori este necesar a instala iilor de tratare, a rezervoarelor de inmagazinare i a re elei de distribu ie sunt obligatorii. Materialele i substan ele de cur are i dezinfec ie trebuie sa aib aviz sanitar de folosire i sa se utilizeze conform instruc iunilor. ART. 26 Exploatarea i ntre inerea sistemelor de tratare, inmagazinare i distribu ie a apei potabile i controlul calit ii apei produse revin serviciilor publice ale administra iei locale. CAP. 3 Norme de igiena pentru fantani publice i individuale, folosite la aprovizionarea cu apa de but ART. 27 (1) Fntna reprezint o instalatie local de aprovizionare cu apa, individual sau publica, instalatie din care apa este consumat prin extrac ie direct din sursa. Apa din fntna, pentru a fi folosit n scop potabil, trebuie sa corespund calitativ standardului na ional nr. 1.342/1991 (tabel) i sa asigure cantitatea minima necesar, zilnica, pentru locuitorii deserviti. (2) Fntna trebuie amplasata i construit, astfel nct sa fie protejata de orice sursa de poluare i sa asigure accesibilitatea. In situa ia n care construc ia fantanii nu asigura protec ia apei, iar adncimea acviferului folosit este mai mica de 10 m, amplasarea fantanii trebuie sa se fac la cel pu in 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit de gunoi sau deeuri de animale, cotete etc. Adncimea stratului de apa folosit nu trebuie sa fie mai mica de 4 m. Pere ii fantanii trebuie astfel amenajati nct sa previn orice contaminare exterioar. Ei vor fi construiti din material rezistent i impermeabil: ciment, crmida sau piatra, tuburi din beton. Pere ii fantanii trebuie prevzu i cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o nl ime de 70-100 cm deasupra solului i 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente i impermeabile, iar articularea cu pere ii fantanii trebuie fcuta n mod etan. Fntna trebuie sa aib capac, iar deasupra ei un acoperi care sa o protejeze impotriva precipitatiilor atmosferice. Modul de scoatere a apei din fntna trebuie sa se fac printr-un sistem care sa mpiedice poluarea ei: galeata proprie sau pompa. In jurul fantanii trebuie sa existe un perimetru de protec ie, amenajat n panta, cimentat sau pavat.
Pagina 10

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3) Proiectarea, construc ia i amenajarea fantanilor publice sau individuale trebuie efectuate n concordanta cu condi iile specifice locale i cu principiile generale de la alineatele anterioare. (4) Dezinfec ia fantanii se face cu substan e clorigene sau orice alta substanta dezinfectanta care are aviz sanitar de folosire n acest scop. Substanta clorigena (clorura de var, hipocloritul de sodiu, cloramina), folosit pentru dezinfec ie, trebuie sa aib specificat con inutul n clor activ. Cantitatea de substanta clorigena folosit pentru dezinfec ia apei variaza n func ie de cantitatea de clor activ, care trebuie realizat i care depinde de gradul de poluare a fantanii. Pentru efectuarea dezinfectiei se face calculul cu ajutorul urmtorilor parametri: a) Volumul apei din fntna: V = Pi r^2 H, n care: V = volumul apei n mc; Pi = 3,14; r = 1/2 din diametrul fantanii; H = nl imea coloanei de apa din fntna. b) Cantitatea de clor din substanta: 25%, 20%, 15% etc. c) Concentra ia de clor rezidual liber care trebuie ob inut. Calcul: Pentru 0,5 mg Cl rezidual ................... l apa X mg Cl rezidual ........... 1.000 l apa = 1 mc apa X = 0,5 g clor rezidual/mc apa 100 g substanta clorigena ............ 25 g clor activ X ................... 0,5 g clor activ 0,25 x 100 X = ------------- = 2 g substanta clorigena/mc 25 Regula general: pentru ob inerea unei concentra ii de clor rezidual liber este nevoie de aproximativ 10 ori mai mult dect cantitatea calculat, deci: 2 g substanta clorigena/mc x 10 = 20 g/mc. Pentru a se ob ine un clor rezidual liber de 0,5 mg/l apa este nevoie de 20 g substanta clorigena 25% activa la 1 mc apa din fntna. Cantitatea de substanta clorigena 25% activa, necesar pentru 1 mc apa, se nmul ete cu volumul de apa din fntna. CAP. 4 Norme de igiena referitoare la colectarea i ndeprtarea reziduurilor lichide ART. 28 Primriile i agen ii economici vor asigura ndeprtarea i epurarea apelor uzate menajere, apele uzate industriale, altor ape uzate i apelor meteorice, astfel nct sa nu se creeze disconfort i mbolnvirea membrilor comunit ii.
Pagina 11

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Instala ii de epurare a apelor uzate vor fi prevzute pentru toate comunit ile cu mai mult de 15.000 locuitori. Apele uzate epurate vor fi evacuate n asa fel nct, n avalul deversarii, apele receptorului sa se ncadreze conform normelor n prevederile standardului de calitate a apelor de suprafa a, dup categoria de folosin a. La proiectarea i realizarea sistemelor de canalizare i epurare se va face i studiul de impact asupra snt ii publice. ART. 29 ndeprtarea apelor uzate menajere i industriale se face numai prin re ea de canalizare a apelor uzate; n lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unit ile sunt obligate sa-si prevad instala ii proprii pentru colectarea, tratarea i evacuarea apelor uzate, care se vor executa i exploata n asa fel nct sa nu constituie un pericol pentru sntate. ART. 30 Este interzis rspndirea neorganizata, direct pe sol (cur i, grdini, strzi, locuri riverane s.a.) sau n bazinele naturale de apa, a apelor uzate menajere i industriale. Este interzis deversarea apelor uzate n zona de protec ie sanitar a surselor i a instala iilor centrale de alimentare cu apa. ART. 31 Apele uzate provenite de la unit ile sanitare (spitale de boli infectioase, sanatorii antituberculoase, spitale de ftiziologie, laboratoare care lucreaz cu produse patologice etc.), precum i de la orice unit i care, prin specificul lor, contamineaza apele reziduale cu agen i patogeni sau polueaza cu substan e chimice si/sau radioactive, se vor trata n incinta unit ilor respective, asigurndu-se dezinfec ia i decontaminarea, dup caz, nainte de evacuarea n colectorul stradal. ART. 32 Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, n cazul n care localit ile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie ntre inute permanent n buna stare de func ionare, prin cur area i repararea defectiunilor. ART. 33 In situa ia n care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta solu ii individuale de colectare i neutralizare a reziduurilor lichide, cu luarea msurilor de protejare a mediului i snt ii. ART. 34 ndeprtarea apelor uzate menajere provenite de la locuin ele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instala ii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate i executate conform normelor n vigoare i amplasate la cel pu in 10 m fata de cea mai apropiat locuin a; instala iile se ntre in n buna stare de func ionare; vidanjul se va descarca n cea mai apropiat sta ie de epurare a apelor uzate. ART. 35 Unit ile sunt obligate sa-si asigure W.C.-uri cu un numr de cabine corespunztor prevederilor standardelor i normelor de proiectare. ART. 36 Irigarea culturilor agricole se poate face cu apa provenit din
Pagina 12

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ruri, lacuri, acumulri, ape subterane etc., care ndeplinete condi iile de calitate din standardul n vigoare pentru apele de irigatie; este interzis folosirea apelor uzate la irigarea culturilor agricole, n alte condi ii dect cele prevzute n standarde. CAP. 5 Norme de igiena referitoare la colectarea, ndeprtarea i neutralizarea deeurilor solide ART. 37 Primriile, agen ii economici, asocia iile de locatari i cet enii au obliga ia sa asigure colectarea, ndeprtarea i neutralizarea deeurilor solide. Se interzice aruncarea deeurilor solide n alte locuri dect n cele amenajate special i autorizate sanitar. La elaborarea regulamentelor de salubritate, primriile au obliga ia sa respecte normele sanitare i sa consulte autoritatea sanitar teritorial. Cet enii sunt obliga i sa respecte ntocmai msurile stabilite de primrie pentru asigurarea igienei publice i salubritatii localit ii, precum i regulile elementare de igiena n gospodria sau locuin a proprie, astfel nct sa nu creeze disconfort vecinilor i sa nu constituie pericol pentru sntatea publica a comunit ii. ART. 38 Colectarea la locul de producere (precolectare primara) a reziduurilor menajere se face n recipiente acoperite, dimensionate n func ie de cantitatea produs, de ritmul de evacuare i de categoria n care se ncadreaz reziduurile menajere din locuin a; reziduurile nu se colecteaz direct n recipient ci ntr-o punga de polietilena aflat n recipient i care sa aib un volum pu in mai mare dect volumul recipientului. Precolectarea secundar, adic strngerea i depozitarea provizorie a pungilor cu deeuri menajere n punctele de precolectare organizat, se face n recipiente dimensionate corespunztor, acoperite, prevzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, uor transportabile, concepute astfel nct sa nu produc rniri n timpul manipulrii i sa nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv. Containerele vor fi concepute n asa fel nct accesul la ele sa fie rapid i uor, iar sistemul lor de acoperire sa fie uor de manevrat i sa asigure etansietatea. Recipientele, indiferent de categoria lor, vor fi confec ionate din materiale rezistente la solicitri mecanice sau agresiuni chimice i care sa se poat spala i dezinfecta uor. Recipientele vor fi men inute n buna stare i vor fi nlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanseitatii. Ele vor fi amplasate n spa ii special amenajate, men inute n condi ii salubre. Administra ia local va asigura colectarea, ndeprtarea i neutralizarea reziduurilor stradale. Colectarea reziduurilor stradale la locul de producere se va face n recipiente acoperite, men inute n buna stare, amplasate n condi ii salubre, n spa ii special amenajate. Este interzis depozitarea reziduurilor stradale, dup colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.
Pagina 13

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 39 Deeurile urbane trebuie sortate la locul de producere n componente reciclabile i nereciclabile. Serviciul de salubritate sau agentul economic care se ocupa de gestionarea deeurilor va folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile i va asigura dirijarea lor spre procesul de reciclare. In acest scop va asigura capacit i adecvate de sortare i depozitare: recipiente separate, marcate, pentru colectarea separat de la sursa (sticla, material plastic, hrtie, deeuri predominant organice, biodegradabile etc.) a) Deeuri menajere: Deeurile predominant organice, biodegradabile se colecteaz astfel nct: - orice risc sau disconfort creat de mirosuri, insecte, rozatoare sa fie evitat; - pe cat posibil sa nu se amestece cu alte tipuri de deeuri; - sa se colecteze, pe cat posibil, deeuri fr substan e poluante. Deeurile voluminoase se colecteaz, se transporta i se trateaz astfel nct sa se permit reciclarea i refolosirea prin sortarea i tratarea separat a diferitelor componente din deseul voluminos respectiv. Ele nu pot fi colectate n containerele obinuite i de aceea agentul economic responsabil cu gestionarea deeurilor va asigura ridicarea lor periodic i transportul lor cu mijloace adecvate. Popula ia va fi anun at din timp asupra perioadei de colectare. Deeurile periculoase (toxice, poluante, inflamabile, explozibile etc.): agentul economic responsabil va asigura func ionarea unui sistem de colectare a deeurilor periculoase care pot aparea n deeurile menajere: acumulatori uscati, tuburi sub presiune (tip spray), tuburi fluorescente, recipiente n care au fost substan e toxice, substan e toxice de uz menajer, medicamente etc. Se accepta ca medicamentele sa fie colectate i tratate mpreun cu deeurile menajere obinuite, dac exista siguran a ca popula ia, n general, sau grupuri de popula ie nu au acces la locul unde acestea se depoziteaz. b) Deeuri comerciale similare celor menajere: Sistemul de colectare trebuie sa urmeze, pe cat posibil, acelai principiu de reciclare a materialelor rezultate din unit i comerciale, institu ii publice, birouri, mica industrie, unit i meteugreti, dac aceste deeuri prezint compozi ie i propriet i similare cu cele ale deeurilor menajere. c) Deeuri din parcuri i grdini: Deeurile specifice, predominant vegetale, din parcuri i grdini, trebuie reciclate prin compostare, de preferat la locul de producere, sau, dac nu este posibil, sa fie dirijate spre un sistem similar n exteriorul parcului, unde se composteaza resturile vegetale din alte surse. d) Deeuri din pie e: Se va asigura colectarea separat a deeurilor de origine vegetala, care pot fi compostate, i a celorlalte deeuri care se preteaza la reciclare, cum ar fi: material plastic, hrtie, sticla etc., similare cu cele menajere. Administra ia pie ei va asigura recipiente marcate i
Pagina 14

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

amplasate n locuri special amenajate. e) Deeuri din construc ii: Componentele nereciclabile din refacerile drumurilor, din demolri i construc ii se colecteaz i se folosesc ntr-un sistem de reciclare; orice deseu din demolri este considerat contaminat i se colecteaz separat, dirijandu-se ntr-un sistem care sa nu permit accesul persoanelor neautorizate. Antreprenorul are obliga ia sa monteze recipiente de colectare adecvate. f) Deeurile rezultate din ngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de ngrijiri medicale acordate n cabinetele medicale amplasate n cldiri de locuit urmeaz circuitul deeurilor de ngrijiri medicale cu risc, conform reglementrilor legale specifice. Persoanele care i administreaz singure tratamente injectabile la domiciliu i cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deeurile rezultate n recipiente cu pere i rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiat unitate de asistenta medical publica. Cabinetele medicale vor respecta legisla ia specifica n domeniu. Se interzice depunerea deeurilor rezultate din ngrijiri medicale n containerele comune ale cldirilor de locuit. g) Deeurile stradale se compun din: deeuri rezultate din maturarea strzilor i deeuri asimilabile celor menajere, precolectate n recipiente stradale. Deeurile rezultate din maturarea strzilor con in: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor i a drumului, pmnt, frunze i alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant i pulberi sedimentate din atmosfera. Este recomandabil ca nisipul antiderapant sa fie colectat separat de alte deeuri stradale si, pe cat posibil, reutilizat. Este posibil ca, n urma precolectarii defectuoase a reziduurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe strada, o parte a acestora sa ntre n compozi ia deeurilor de maturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corecta a reglementrilor privind precolectarea primara i secundar a deeurilor de ctre fiecare productor, persoana fizica sau juridic. Deeurile asimilabile cu cele menajere se precolecteaza n recipiente stradale (couri, pubele, containere) asigurate de ctre primrii. Este important ca aceste recipiente sa fie n numr suficient, cu volume adecvate i montate la distan e optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o data la 2 zile vara (1 aprilie - 1 octombrie) i o data la 3 zile iarna (1 octombrie - 1 aprilie). Deeurile stradale urmeaz filiera de neutralizare a deeurilor menajere. h) Deeurile zootehnice, rezultate din amenajri n gospodrii particulare (vezi art. 16), care nu se asimileaz cu fermele zootehnice, se colecteaz i se neutralizeaza prin compostare n instala ii care nu polueaza mediul i nu produc disconfort, amplasate la cel pu in 10 m de ferestrele locuin elor. ART. 40 Evacuarea reziduurilor menajere de la locurile de producere i
Pagina 15

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

colectare la locul de neutralizare se face de preferin a zilnic, fr a se depi urmtoarele termene maxime: a) In anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie): - zilnic, din zonele centrale i de la unit ile de alimenta ie publica, unit ile sanitare cu paturi, grdini e i cres; - la cel mult 2 zile, din celelalte zone. b) In anotimpul rece (1 octombrie - 1 aprilie): - la cel mult 3 zile, din toate zonele. ART. 41 Metodele i tehnologiile de neutralizare a reziduurilor solide vor fi avizate sanitar. ART. 42 Reziduurile toxice i periculoase se depoziteaz i se neutralizeaza numai n condi iile stabilite conform reglementrilor n vigoare. ART. 43 Depozitele de deeuri urbane, controlate, instala iile de compostare a deeurilor organice i biodegradabile, instala iile de incinerare trebuie proiectate, construite i administrate astfel nct sa se realizeze condi ii de mpiedicare a eliminrii i diseminarii poluantilor n mediul natural: sol, ape de suprafa a, ape subterane, aer sau n mediul urban. In acest scop, se vor ndeplini urmtoarele condi ii: a) amplasarea i stabilirea zonei de protec ie sanitar se fac n urma studiilor de impact pe mediu i sntate, n condi iile prevederilor art. 10 i 11 din prezentele norme; alegerea locului se face dup studii geologice, hidrogeologice i urbanistice; b) la proiectare i la func ionare se vor prevedea i respecta metode i tehnici adecvate de acoperire i asigurare a deeurilor; acoperirea i asigurarea se fac zilnic; c) n cursul opera iunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului. Dac accesul vehiculelor de transport pe suprafa a deeurilor nu poate fi evitat n mod temporar, se asigura condi ii de spalare a exteriorului vehiculelor la ieirea din depozit; d) n cursul exploatrii depozitului se aplica msuri de combatere a insectelor i rozatoarelor (dezinsec ie i deratizare); e) organizarea tehnica a depozitului va asigura protec ia snt ii popula iei n general, protec ia snt ii personalului i protec ia mediului; se acorda aten ie deosebita imprejmuirii i perdelelor de protec ie. ART. 44 In instala iile de compostare a deeurilor organice biodegradabile se va evita prezenta substan elor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. In acest scop, se asigura condi ii de colectare separat a acestui tip de deeuri. Gazele de fermentare i apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaz i se dirijeaza spre instala ii adecvate de tratare i neutralizare. ART. 45 Instala iile de incinerare a deeurilor urbane vor ndeplini urmtoarele condi ii: a) amplasarea i stabilirea zonei de protec ie se fac n urma
Pagina 16

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

studiilor de impact pe mediu i sntate; b) func ionarea instala iilor de incinerare este condi ionat de monitorizarea emisiilor de gaze reziduale n atmosfera. ART. 46 Vehiculele pentru transportul reziduurilor solide trebuie sa fie acoperite i prevzute cu dispozitive de golire automat a recipientelor de precolectare secundar i sa nu permit rspndirea con inutului n cursul transportului. Ele vor fi ntre inute igienic i dezinfectate periodic; n acest scop, compartimentul destinat deeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitri mecanice i agresiuni chimice. ART. 47 Sistemul individual de ndeprtare i neutralizare a reziduurilor menajere este permis numai n localit i rurale, cu condi ia prevenirii dezvoltrii insectelor i rozatoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se va alege astfel nct sa nu produc disconfort vecinilor, sa nu impurifice sursele locale de apa i sa fie la cel pu in 10 m de ferestrele locuin elor. CAP. 6 Norme de igiena la unit ile de folosin a publica ART. 48 Prezentele norme de igiena se aplica categoriilor de institu ii n care se desfoar activit i social-culturale, colectivit ilor temporare de munca sau de recreere, precum i unit ilor n care se efectueaz prestri de servicii pentru popula ie, denumite n continuare unit i. ART. 49 Unit ile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apa potabil sau la surse proprii de apa care sa corespund condi iilor de calitate pentru apa potabil i vor fi prevzute cu instala ii interioare de alimentare cu apa i de canalizare, n conformitate cu normativele de proiectare. ART. 50 Unit ile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; n lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unit ile sunt obligate sa-si prevad instala ii proprii pentru colectarea, tratarea i evacuarea apelor uzate, care se vor executa i exploata astfel nct sa nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului. ART. 51 Instala iile interioare de distribu ie a apei potabile i de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseala, obiectele sanitare (W.C.-uri, pisoare, lavoare, bi, duuri) vor fi men inute n permanenta stare de func ionare i de cur enie. In acest sens, conducerile unit ilor au urmtoarele obliga ii: a) sa asigure repararea imediata a oricror defec iuni aprute la instala iile de alimentare cu apa, de canalizare sau la obiectele sanitare existente; b) sa controleze starea de cur enie din anexele i din grupurile
Pagina 17

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sanitare din unitate, asigurndu-se spalarea i dezinfec ia zilnica si, cnd este necesar, a acestora; c) sa asigure materialele necesare igienei personale a acelora care folosesc grupurile sanitare din unitate (hrtie igienica, sapun, mijloace de tergere sau zvantare a mainilor dup spalare etc.); n grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica folosin a, din hrtie; d) sa asigure pentru personalul de ngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de culoare diferita fata de cel destinat altor activit i. ART. 52 Cur area, dezinfec ia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea i evacuarea deeurilor solide se vor face cu respectarea urmtoarelor condi ii: a) Cur area i dezinfec ia: Prin cur are se n elege ndeprtarea mecanic (manual si/sau automat) a oricror forme de deeuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate n urma activit ilor umane, n unitatea de folosin a publica. Prin dezinfec ie se n elege reducerea numrului de germeni saprofiti i distrugerea germenilor patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cea mai ieftina metoda de dezinfec ie este spalarea cu apa fierbinte (77 grade C - 82 grade C timp de 1 minut), urmeaz n ordinea costului spalarea cu un detergent anionic i dezinfec ia cu o substanta chimica; - pardoselile se curata cu stergatorul umezit cu un detergent anionic; dezinfec ia chimica se face numai dac suprafe ele sunt vizibil murdarite cu snge sau lichide biologice; maturatul uscat este interzis; - covoarele i mochetele se curata prin folosirea zilnica a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf trebuie prevzut cu doua filtre, pentru mpiedicarea diseminarii prafului bacterian; covoarele i mochetele se curata cu detergent adecvat, periodic sau cnd sunt vizibil murdare; maturatul uscat este interzis; - pere ii i plafoanele, dac sunt finisate cu materiale lavabile, se curata cu detergent anionic, periodic i cnd sunt vizibil murdarite; n cazul finisajelor nelavabile, cur area se face cu aspiratorul de praf; - mobila i pervazurile se sterg de praf, zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a retine praful; obiectele aflate la nl ime i tapiteria mobilei se vor curata, zilnic, cu aspiratorul de praf; - W.C.-urile i pisoarele se curata i se dezinfecteaza cu perie, praf de cur at i detartrant, colacul de W.C. se terge cu detergent anionic; dezinfec ia chimica se va face cnd W.C.-ul a fost folosit de o persoana suferind de o boala diareica acuta; - cada de baie se spala i se dezinfecteaza cu praf de cur at con innd o substanta clorigena sau cu detergent anionic lichid, urmat de dezinfec ie cu o substanta clorigena; opera iunile se fac zilnic i dup fiecare client; - cabina pentru dus: pere ii i cada se curata i se dezinfecteaza zilnic cu praf de cur at con innd o substanta clorigena; opera iunile se fac zilnic i dup fiecare client; perdelele de la bi i duuri se spala o data pe saptamana;
Pagina 18

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

- chiuveta va avea suprafa a intact i nu va fi prevzut cu scurgator de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care sa prelungeasc robinetele; chiuveta se curata i se dezinfecteaza zilnic cu praf de cur at, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subtire; - sapunul i dispozitivele pentru distribuirea sapunului: sapunul solid se pstreaz uscat ntr-o savoniera care sa permit scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru sapun pulbere, sapun lichid sau fulgi de sapun; savonierele i distribuitoarele de perete se curata i se clatesc cu apa fierbinte nainte de reumplere; - alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc. se curata cu detergent anionic, zilnic; - echipamentele i materialele de cur enie: carpele, buretii, periile, stergatoarele se spala zilnic cu detergenti anionici i se clatesc cu apa fierbinte; se usuc i se depoziteaz uscate. b) Dezinsectia periodic se va face la intervale prevzute n metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodic se va face la intervale de maximum 6 luni; ntre opera iunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsec ie i deratizare curente, de ntre inere, n func ie de prezenta vectorilor. c) Colectarea reziduurilor solide n recipiente metalice sau n cutii, cu pungi din material plastic, nchise etan, i evacuarea ritmica a acestora, cu spalarea i dezinfectarea lor dup golire. d) Amenajarea de ncperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide, racordate la un hidrant i la re eaua de canalizare, pentru a putea fi cura ate la necesitate, cat i pentru spalarea i dezinfec ia recipientelor. ART. 53 Unit ile vor fi dotate i aprovizionate, dup necesitate, cu utilaje i materialele necesare pentru ntre inerea cur eniei i efectuarea opera iunilor de dezinfec ie, dezinsec ie i deratizare. ART. 54 Instala iile de iluminat, nclzit i ventila ie, existente n dotarea unit ilor, vor fi men inute n permanenta stare de func ionare, revizuite periodic i exploatate la parametrii la care au fost proiectate i executate. Filtrele instala iilor de ventila ie i aer condi ionat trebuie pstrate curate i uscate. Praful depus n canalele de ventila ie se indeparteaza cu aspiratorul de praf. Calitatea aerului filtrat i condi ionat va fi verificata cu regularitate. ART. 55 In slile unit ilor de cultura (teatre, cinematografe, cmine culturale i altele asemenea) nu se va permite accesul unui numr de persoane mai mare dect capacitatea proiectata i autorizata sanitar. In func ie de cubaj i de ventila ie se va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/h. ART. 56 In colectivitatile temporare (antiere, campinguri, cabane), precum i n unit ile de folosin a publica se vor asigura condi iile de igiena necesare pentru prevenirea imbolnavirilor, potrivit specificului unit ii. ART. 57
Pagina 19

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

In ncperile de dormit din colectivitatile temporare trebuie sa se asigure o suprafa a minima i un volum minim de 10 mp i 27 mc pentru camerele cu 1 pat, cte 16 mp i 43 mc pe camera pentru ncperi cu 2 paturi, minimum 20 mp i 54 mc pentru camere cu 3 paturi i 26 mp i 60 mc pentru camere cu 4 paturi. Numrul maxim de persoane cazate nu va depi capacitatea proiectata. ART. 58 Utilizarea paturilor suprapuse n dormitoare comune de antier i cabane turistice montane se admite, n mod excep ional, dac se asigura un volum minim de aer de 12 mc/persoana. ART. 59 Unit ile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale i lenjeria de pat necesar pentru persoanele cazate, asigurndu-se primenirea acesteia, dup cum urmeaz: - schimbarea lenjeriei de pat ori de cte ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 zile, n cazul n care a fost folosit de aceeai persoana; - schimbarea lenjeriei de pat dup fiecare persoana care prsete unitatea. Materialul moale folosit de clien i se colecteaz n saci de polietilena i va fi dezinfectat, n cursul procesului de spalare automat, prin supunere timp de 10 minute la 65 grade C sau 1 minut la 77-82 grade C. ART. 60 Bile publice (bile comunale, bile oreneti, bile de ntreprindere etc.) vor utiliza pentru imbaiere numai apa potabil. ART. 61 ntreprinderile care de in sau exploateaz bi publice se vor ngriji de ntre inerea construc iilor i instala iilor aferente pentru ca acestea sa func ioneze, n permanenta, la parametrii proiectati. Numrul optim de dotri sanitare din bile publice comunale este urmtorul: --------------------------------------------------Numrul de Pisoare Lavoare WC-uri --------------------------------------------------1 1 1 1 1 ---------------------------75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) --------------------------------------------------ART. 62 Numrul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depi capacitatea proiectata i autorizata sanitar. Suprafa a ncperilor cu cazi individuale va fi de minimum 6 mp; cabina de dus va avea minimum 4 mp. ART. 63 Unit ile care asigura servicii de igiena personal i de ntre inere: baie, sauna, bazin, masaj uscat i subacvatic, gimnastica etc. trebuie supuse procedeelor de cur are i dezinfec ie, descrise la art. 52.
Pagina 20

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Bazinele de imbaiere sau pentru proceduri vor ndeplini condi iile prevzute pentru bazinele de inot. Materialul moale folosit pentru proceduri se schimba dup fiecare client cu materiale curate i dezinfectate; materialele folosite se vor curata i dezinfecta n condi iile art. 59. ART. 64 Accesul persoanelor n bazinele comune de apa calda sau de apa rece se permite numai dup ce, n prealabil, au fcut dus. ART. 65 Lenjeria data spre utilizare persoanelor care fac baie va fi cur ata i dezinfectata n condi iile stipulate de art. 59. ART. 66 Strandurile pot fi amenajate pe malurile rurilor, lacurilor sau ale marii, cu respectarea urmtoarelor cerin e: a) n amonte de strand sa nu existe deversari de ape uzate oreneti sau industriale la o distanta care ar putea influenta direct calitatea apei din zona trandului; b) la locul imbaierii, apa trandului va fi ferita de riscul poluarii prin instituirea zonelor de protec ie sanitar, similar cu protec ia surselor de apa de suprafa a pentru alimentare cu apa potabil; c) pantele de adncime: pentru adncimi de pana la 1,20 m, panta trebuie sa fie uniforma i sa respecte propor ia de 1:10; este de preferat ca propor ia inclinarii sa nu depeasc 1:15; pentru adncimi mai mari, panta sa nu depeasc propor ia de 1:3; d) fundul de bazin pentru o adncime de pana la 1,80 m trebuie sa fie din nisip i pietri mrunt. Trebuie indepartate pietrele sau alte materiale care produc ranirea inotatorilor, precum i vegetatia acvatic care poate genera pericolul de inec; e) n zonele de scaldat trebuie sa se asigure un minimum de 2,5 mp luciu de apa, pentru fiecare persoana care se scalda n zone cu adncimea apei sub 1,20 m, i cel pu in 6,25 mp luciu de apa, pentru fiecare persoana care se scalda n zonele n care adncimea apei este mai mare de 1,20 m; f) demarcatiile zonelor pentru scaldat se vor face astfel: - liniile de delimitare cu geamandura trebuie folosite pentru a demarca perimetrul apei de mica adncime de cel de mare adncime (mai mare de 1,20 m), pentru zonele de inot i scufundare, pentru modificrile pantei de adncime, pentru perturbari subacvatice (curen i, vartejuri); - este necesar o zona de imbaiere cu adncimi de 0,60 m, delimitata prin cordon de siguran a, pentru copii si/sau persoane care nu inoata din diferite motive; g) avertizoarele de adncime, vizibile foarte clar, trebuie pozitionate n punctele de maxima adncime ale fiecrei zone, delimitate fata de toate trambulinele, platformele i facilit ile similare; h) facilit ile pentru scufundare nu sunt recomandabile; dac se folosesc totui astfel de facilit i, se recomanda urmtoarele: - facilit ile de scufundare pot fi platforme plutitoare pentru scufundat sau platforme fixe, care trebuie construite la o distanta mai mare de 0,90 m deasupra nivelului apei i sa fie vizibile i din apa; ele trebuie sa aib elemente foarte putine sub apa, pentru a nu se produce accidentari inotatorilor;
Pagina 21

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

- adncimea minima de scufundare imprejurul unei platforme de sarituri (fr trambulina) trebuie sa fie de cel pu in 2,40 m pana la distanta de cel pu in 3,6 m de la platforma; - pentru trambulina sau alte dotri aflate la 0,90 m deasupra apei, adncimea la captul i n jurul lor pe o distanta de 3,6 m trebuie sa fie de 3 m; i) calitatea apei din zone naturale (mare, ruri, lacuri), pentru a putea fi folosit la imbaiere, trebuie sa corespund urmtorilor parametri microbiologici: - coliformi totali sub 10.000 germeni/100 ml apa; - coliformi fecali sub 1.000 germeni/100 ml apa; - streptococi fecali sub 20 germeni/100 ml apa; - bacteriile patogene din genul Salmonella trebuie sa fie absente/100 ml apa; - oua de geohelminti absente/10 dmc apa. Caracteristicile fizico-chimice trebuie sa corespund pct. 2.2 standardul nr. 12.585/1987. Aprecierea calit ii apei din zonele naturale amenajate pentru inot se va efectua astfel: - categoria I - apa buna de imbaiere: n 50% din probele efectuate lunar (nu mai pu in de 10 probe) coliformii fecali sunt sub 100 germeni/100 ml apa; - categoria a II-a - apa acceptabil pentru imbaiere: n 90% din probele recoltate lunar (nu mai pu in de 10 probe) coliformii fecali sunt ntre 100-1.000/100 ml apa; - categoria a III-a - apa care nu se recomanda pentru inot sau recreere, prezentnd risc pentru sntate, dac, n peste 10% din probele recoltate lunar (nu mai pu in de 10 probe), coliformii fecali sunt peste 1.000/100 ml apa; j) n fiecare zona naturala amenajat pentru imbaiere (inot) vor fi instalate avertizoare privind categoria de apa conform lit. i). Proprietarii de stranduri vor avea registre de evidenta a calit ii apei de imbaiere. ---------Art. 66 a fost abrogat de art. 4 din HOTRREA nr. 88 din 29 ianuarie 2004, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2004. ART. 67 Zona de uscat sau de plaja a strandurilor amenajate pe malul marii, al lacurilor sau al rurilor trebuie sa asigure cel pu in 3,25 mp de zona de uscat pentru fiecare inotator. Plajele vor fi ntre inute n permanenta stare de cur enie i vor fi dotate cu recipiente pentru colectarea reziduurilor, asigurndu-se un recipient la 250 mp zona de plaja. Numrul optim de dotri sanitare este urmtorul: ----------------------------------------------------------------------Numrul de Pisoare Lavoare Duuri WC-uri -----------------------------------------------------------------------1 1 1 1 1 1 1
Pagina 22

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

--------------------------------- -----75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f) -----------------------------------------------------------------------Nisipul plajelor trebuie sa corespund urmtoarelor cerin e: - nisipul uscat, la nceputul zilei, nu trebuie sa con in germeni patogeni, iar ouale de geohelminti i candidele patogene trebuie sa fie absente; - nisipul umed, n cursul folosirii plajei, nu trebuie sa con in germeni patogeni, iar candidele patogene sau elementele parazitare trebuie sa fie absente. ---------Art. 67 a fost abrogat de art. 4 din HOTRREA nr. 88 din 29 ianuarie 2004, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2004. ART. 68 La proiectarea i execu ia bazinelor de inot se vor respecta urmtoarele cerin e: - la bazinele de inot descoperite, se va prevedea un sant n jurul bazinului, cu l imea de 1,20 m i cu adncimea de 15-20 cm, n care se va afla apa clorinata, pentru spalarea picioarelor la intrarea n bazin; - la bazinele descoperite i acoperite, se va prevedea o bordura ridicat cu 30 cm fata de paviment; pavimentul va fi finisat cu dale antiderapante; bazinele vor avea montate scri de acces n apa, numrul acestora stabilindu-se n func ie de mrimea bazinului; scrile vor avea profiluri rotunjite i forma adaptat folosirii fr risc; - bazinele vor avea montate de jur imprejur, la nivelul apei, o bara de sustinere; - adncimea bazinului va fi marcata vizibil pe marginile acestuia; - la bazinele acoperite, finisajele interioare ale cldirii vor asigura izolatia termica i tratarea suprafe elor cu antifungice; - ambianta termica, ventilatia naturala i artificial i iluminatul bazinelor acoperite vor fi asigurate n asa fel, nct sa se evite mbolnvirea i accidentarile celor care le folosesc. ART. 69 Bazinele de inot, acoperite sau descoperite, vor fi umplute numai cu apa din re ea sau cu apa de mare, care sa ndeplineasc condi iile prevzute n standardul de stat n vigoare nr. 12.585/1987. Evaluarea calit ii apei de piscina se va face astfel: a) Limpezime - un disc negru, de 15 cm pe fond alb, trebuie sa fie vizibil cu uurin a n punctul cel mai profund al bazinului. b) In 90% din probele recoltate trimestrial, numrul de bacterii/ml trebuie sa fie sub 300. c) In 90% din probele recoltate trimestrial, bacteriile coliforme trebuie sa fie sub 10/100 ml. d) In 95% din probele recoltate trimestrial, Pseudomonas aeruginosa (indicator de salubritate) trebuie sa fie sub 2/100 ml. e) Clorul rezidual liber n piscina trebuie sa fie de 0,5 mg i pH, de 7,2-8,2. Proprietarii de piscine (bazine de inot) trebuie sa aib registre de evidenta a calit ii apei i a clorului rezidual liber.
Pagina 23

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 70 Bazinele de inot vor fi prevzute cu instala ii de nclzire a apei n asa fel nct apa de imbaiere sa aib o temperatura de 22 grade - 24 grade C; nu se recomanda folosirea pentru imbaiere a apei cu temperatura sub 22 grade C. ART. 71 Ritmul de primenire a apei i de spalare i dezinfec ie a bazinelor se va stabili n func ie de calitatea apei, respectndu-se urmtoarele cerin e minimale: a) Pentru bazinele cu recirculare a apei, zilnic se va recircula prin sistemul de filtrare i clorizare ntregul volum de apa al bazinului si, n plus, se va nlocui 1/10-1/15 din volumul apei cu apa potabil; sptmnal se va face spalarea i dezinfec ia bazinului. b) Pentru bazinele fr recirculare, dar cu primenire continua a apei, se va schimba zilnic cel pu in 1/3 din volumul apei din bazin i se vor asigura golirea, spalarea i dezinfec ia acestuia la cel mult 3 zile. c) Pentru bazinele fr recircularea apei i fr posibilit i de primenire continua a apei, se vor asigura golirea, spalarea i dezinfec ia zilnica a bazinului i umplerea cu apa de calitatea prevzut n standardul n vigoare. ART. 72 Pentru bazinele de inot, care dispun de sta ii de tratare i recirculare a apei, se va asigura obligatoriu i clorizarea apei. ART. 73 Dezinfec ia bazinelor se va face, dup spalare cu jet de apa, prin cur area mecanic i tergerea pere ilor i fundului bazinului cu bureti imbibati n solu ie dezinfectanta. ART. 74 Bazinele de inot vor fi dotate obligatoriu cu: vestiare, grupuri sanitare i duuri, separate pentru femei i brba i, n condi iile prevzute la art. 67, pentru stranduri. ART. 75 Regulamentul privind utilizarea piscinelor trebuie afiat ntr-o maniera vizibila pentru cei care folosesc piscina. In utilizarea piscinei, nu se va depi numrul maxim de persoane aflate simultan n piscina, prevzut n proiectul acesteia, numr care va fi prevzut n regulamentul de utilizare. ART. 76 Accesul n piscine al persoanelor purttoare de boli transmisibile, plagi deschise, dermite sau dermatoze trebuie mpiedicat. ART. 77 Pentru campinguri, densitatea optima este de 50 mp teren/persoana. In fiecare camping se amenajeaza oficii prevzute cu apa rece, apa calda necesar spalarii vaselor i grupuri sanitare cu: ----------------------------------------------------------------------Numrul de Pisoare Lavoare Duuri WC-uri -----------------------------------------------------------------------1 1 1 1 1 1 1 --------------------------------- -----Pagina 24

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

30 (b) 20 (f) 30 30 (b) 30 (f) 30 (b) 30 (f) -----------------------------------------------------------------------Cur enia i dezinfec ia se vor face conform art. 52 i 59. ART. 78 Unit ile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura i cosmetica vor func iona numai n ncperi anume destinate, care vor ndeplini urmtoarele cerin e specifice, n completarea celor prevzute la art. 52 din aceste norme: - sa aib pere ii, pardoselile i mobilierul executate din materiale lavabile, nct sa poat fi spalate i dezinfectate; - sa dispun de lumina i de ventila ie, conform cerin elor sanitare, i sa fie incalzite, n sezonul rece, n conformitate cu standardele n vigoare; - sa dispun de instala ii interioare de alimentare cu apa potabil i de canalizare, potrivit necesit ilor; numrul optim de dotri sanitare se va stabili conform standardelor de proiectare, la numrul de clien i ai unit ii. -------Art. 78 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.136 din 27 iunie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 19 iulie 2007. ART. 79 Colectarea parului se va face n saci de polietilena, separat de alte deeuri. --------Art. 79 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.136 din 27 iunie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 19 iulie 2007. ART. 80 Unit ile de frizerie i coafura vor fi dotate cu materialele necesare, astfel nct sa se asigure servirea fiecrei persoane cu lenjerie curata, prelucrata conform art. 59; lenjeria curata se va pstra n dulapuri special destinate acestui scop, separat de lenjeria utilizata care, imediat dup folosire, se colecteaz n saci de polietilena. --------Art. 80 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.136 din 27 iunie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 19 iulie 2007. ART. 81 Instrumentarul i materialele rezistente la cldura, utilizate n unit ile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura i cosmetica se vor steriliza dup fiecare persoana servita, prin cldura umeda sub presiune (autoclavare) sau cldura uscata (pupinel) sau prin procedee chimice. Materialele i aparatele care se deterioreaz la cldura se sterilizeaza la temperatura sczut prin tratare ntr-un sterilizator cu gaz. Aparatele i lamele de ras se dezinfecteaza cu alcool izopropilic. Periile de unghii se dezinfecteaza zilnic prin men inere n apa fierbinte la 77-82 grade C, timp de 1 minut, sau la 65 grade C, timp de 10 minute, dup care se usuc i se pstreaz uscate. Canapeaua pentru tratamente cosmetice i masaj va fi acoperit cu o
Pagina 25

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

husa din material plastic, care se curata i se dezinfecteaza zilnic cu un detergent anionic. Pentru ras se recomanda folosirea spumelor sau a cremelor din produse comerciale tipizate i avizate sanitar. Nu se recomanda folosirea pensulelor i a casoletelor pentru prepararea spumei de ras. Dac totui se folosesc, pensulele se prelucreaza dup fiecare client ca i periile de unghii; casoletele se spala cu detergent anionic i se pstreaz uscate. Personalul trebuie sa-si dezinfecteze minile prin spalare cu sapun, sub jet de apa, sa le usuce cu aer cald sau cu prosop de hrtie, de unica folosin a. Pielea clientului, care urmeaz a fi supus unor opera iuni posibil sangerande, trebuie dezinfectata prin spalare cu apa i sapun, urmat de aplicarea de clorhexidina sau de solu ie dezinfectanta adecvat. --------Art. 81 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.136 din 27 iunie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 19 iulie 2007. ART. 82 Este interzis servirea n unit ile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura i cosmetica a persoanelor care sufer de boli de piele, de par sau de unghii. In cazul cnd n timpul lucrului se constata o asemenea boala a clientului, instrumentarul utilizat va fi sterilizat la autoclava. ---------Art. 82 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.136 din 27 iunie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 19 iulie 2007. ART. 83 Echipamentul de lucru al personalului din unit ile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura i cosmetica va fi ntre inut n permanenta stare de cur enie i se va schimba zilnic sau mai des, ori de cte ori este necesar. ---------Art. 83 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.136 din 27 iunie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 19 iulie 2007. CAP. 7 Norme de igiena privind produsele cosmetice ART. 84 Produsele cosmetice realizate n ara sau cele importate trebuie sa aib calitatea i compozi ia chimica conform standardelor interne i interna ionale, sa fie nso ite de certificat de calitate i aviz sanitar eliberat de Ministerul Snt ii, astfel nct sa nu constituie un pericol pentru sntatea popula iei care le utilizeaz, prin con inutul lor chimic, microbiologic, toxicologic, parazitologic sau al poluarii radioactive. ART. 85 Agen ii economici care fabrica produse cosmetice sunt obliga i ca, la fabricarea acestora, sa utilizeze numai materii prime i materiale care
Pagina 26

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sa corespund condi iilor de calitate prevzute de standarde, caiete de sarcini, specifica ii tehnice, norme sanitare, precum i normelor de protec ie a mediului n vigoare. ART. 86 Materiile prime utilizate vor fi verificate prin analiza n laboratoarele firmei productoare. Materiile prime i materialele folosite la fabricarea produselor cosmetice trebuie aprobate de organismele specializate ale Ministerului Snt ii. Materiile prime vor fi nso ite de certificate de calitate, care sa ateste ca performan ele lor corespund parametrilor nscrii n standardele sau normele de calitate. ART. 87 Produsele cosmetice pot fi fabricate sau importate numai de ctre agen ii economici care au ob inut abilitarea i avizul sanitar al Ministerului Snt ii. Pentru produsele cosmetice fabricate n Romnia, rspunderea pentru calitatea acestora revine agentului economic sub a crui marca se produc i se comercializeaz acestea. In cazul produselor cosmetice i al materiilor prime provenite din import, rspunderea pentru calitatea acestora revine agentului economic care a efectuat importul. Se interzice comercializarea altor produse cosmetice dect cele prevzute n avizul sanitar eliberat de Ministerul Snt ii pentru a fi comercializate pe teritoriul tarii. ART. 88 Ambalajele folosite pentru produsele cosmetice trebuie sa asigure men inerea calit ii i cantit ii acestora, sa fie realizate din materii reciclabile i sa aib asigurate condi iile de valorificare sau eliminare ecologica. Materialele de ambalare i ambalajele utilizate pentru produsele cosmetice trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar de ctre Ministerul Snt ii. Ambalajele trebuie sa fie curate, uscate, neinfectate, fr miros i sa asigure integritatea produselor. ART. 89 Etichetarea i marcarea produselor cosmetice vor cuprinde obligatoriu elemente de identificare a produsului, a productorului, a tarii n care au fost fabricate i ambalate, termenul de valabilitate, indica iile i precautiile de folosire a acestora. ART. 90 Produsele cosmetice se comercializeaz numai n cadrul termenului de valabilitate stabilit. Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat, prin reetichetare sau reambalare de ctre productor. Comercializarea produselor cosmetice fr termen de valabilitate sau cu termen de valabilitate expirat este interzis. ART. 91 Este interzis prezentarea prin publicitate a altor valori ale parametrilor calitativi ai cosmeticelor dect cele efectiv realizate. ART. 92 La manipularea, transportul i depozitarea produselor cosmetice se
Pagina 27

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

vor asigura condi ii igienico-sanitare care sa permit men inerea stabilitatii parametrilor calitativi i a salubritatii acestora. Transportul produselor cosmetice se va face cu mijloace de transport acoperite, aerisite, uscate i igienizate. Fiecare lot de livrare va fi nso it de documentele de certificare a calit ii, ntocmite conform dispozi iilor legale n vigoare. Pstrarea i depozitarea cosmeticelor se vor face n spa ii curate, pe rafturi sau gratare, aerisite, cura ate i dezinfectate, ferite de razele solare i de surse directe de cldura i inghet. Se vor evita orice condi ii de pstrare, depozitare i transport care ar putea afecta calitatea produselor cosmetice, astfel nct utilizarea acestora sa nu pun n pericol sntatea popula iei. ART. 93 Produsele cosmetice se comercializeaz numai n spa ii autorizate de organul sanitar teritorial al Ministerului Snt ii. Se pot comercializa numai produsele cosmetice testate i certificate (avizate) de Ministerul Snt ii, conform normelor legale, i care respecta condi iile de calitate din standardele specifice fiecrui produs, astfel nct acestea sa nu afecteze sntatea popula iei. ART. 94 Se interzice livrarea i se retrag de la comercializare produsele cosmetice la care organele abilitate de lege sau specialitii afla i n control constata deprecierea parametrilor calitativi i cantitativi prevzu i de standarde, produse ce ar putea afecta sntatea popula iei. CAP. 8 Norme de igiena pentru transporturile de persoane -------Cap. 8 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 95 La proiectarea, execu ia i func ionarea construc iilor, vehiculelor i cilor de transport se vor respecta condi iile minimale indispensabile pentru asigurarea protec iei snt ii pasagerilor i personalului. Fiecare societate comercial sau regie autonom, care face servicii de transport, are obliga ia sa respecte aceste norme minimale i sa-si ntocmeasc, pe baza acestora, regulamente de func ionare i exploatare, care pot cuprinde prescrip ii mai severe dect cele minimale, n scopul ndeplinirii cerin elor urmtoare: - apa i alimentele, materialele i ustensilele folosite sa fie protejate de contaminarea cu microorganisme patogene i substan e toxice; - persoanele nu trebuie sa ntre n contact cu deeurile periculoase, mai ales de origine uman, considerate contaminate; - persoanele nu trebuie sa ntre n contact cu insectele, rozatoarele i cu al i vectori de boli infectioase; - persoanelor li se vor asigura condi ii care sa le protejeze de accidente sau riscuri de imbolnavire. --------Art. 95 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie
Pagina 28

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

2008/ORDINUL nr. nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. A. Transportul n comun urban i preorasenesc --------Sec iunea A din Cap. 8 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 96 La proiectarea i construc ia mijloacelor de transport n comun (autobuze, troleibuze, tramvaie), precum i a utilit ilor legate de traseele acestora, se vor lua msuri pentru a se evita emisiile poluante i sursele de zgomot i pentru a se aplica toate mijloacele tehnice, n scopul evitrii accidentrii cet enilor. Societ ile comerciale i regiile autonome care fac servicii de transport n comun, urban i preorasenesc, vor lua msuri de ntre inere permanenta a condi iilor de igiena optime n mijloacele de transport, la capetele de linii i n sta ii. ---------Art. 96 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 97 La amenajarea traseelor mijloacelor de transport n comun se va tine seama de urmtoarele necesita i privind men inerea snt ii popula iei i a personalului: a) alegerea traseului se va face astfel nct acesta sa nu parcurg zone cu obiective protejate (locuin e, parcuri, locuri de odihna, de studiu, asistenta medical, ngrijirea copiilor i batranilor etc.), iar dac acest lucru este inevitabil din considerente urbanistice, se vor pstra distan e, stabilite prin studii de impact, ntre aceste trasee i obiectivele protejate; n aceste studii se vor lua n considerare emisiile de poluanti chimici i pulberi, de zgomot i de vibratii; b) alegerea amplasamentelor sta iilor se va face inndu-se seama i de posibilit ile unor categorii de popula ie (vrstnici, copii, bolnavi cu maladii cronice, handicapati) de a parcurge, pe jos, distanta de la locuin a lor la sta ie; c) amenajarea traseelor se va face n asa fel nct sa se reduc la minimum impactul poluantilor asupra snt ii publice (linii de tramvai insonorizat, pavimente din materiale care sa nu produc zgomot i sa nu elibereze n atmosfera substan e chimice sau pulberi periculoase, evitarea detaliilor accidentale n suprafe ele pavimentelor etc.). La capetele de linii se vor amenaja cabine pentru personal i pentru adpostirea conductorilor de vehicule, prevzute cu grupuri sanitare (chiuvete, duuri, WC-uri), i la care sa se asigure iluminatul, ventilatia i nclzirea, conform standardelor n vigoare. La amenajarea sta iilor se va urmri sa se acopere cat mai multe dintre necesit ile de protec ie a cltorilor care ateapt (adpostirea de intemperii, protec ie fata de temperaturile prea sczute sau prea
Pagina 29

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ridicate, fata de iradierea solara directa sau de vanturi puternice). Aceste sta ii pot fi cuplate cu unit i comerciale sau de servicii, cu respectarea normelor prevzute n standardele n vigoare, referitoare la aceste unit i. --------Art. 97 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 98 La construc ia i amenajarea mijloacelor de transport n comun, se vor lua urmtoarele msuri: a) reducerea la minimum a emisiilor de poluanti chimici, de zgomot i de vibratii, produse prin func ionarea acestora; b) folosirea pentru finisaje a unor materiale care sa permit cur area uscata i umeda i dezinfec ia; c) dotarea vehiculelor cu sisteme de ventila ie, de nclzire, de iluminat, de evitare a insoririi directe i a curen ilor de aer prea puternici; d) amenajarea scaunelor i a spa iilor de circula ie a persoanelor n interiorul vehiculului, dotarea cu bare i cu alte instala ii de sustinere i evitarea detaliilor de suprafa a ascu ite sau proeminente, n scopul evitrii accidentrii cltorilor; e) asigurarea accesului lesnicios n vehicule, pentru toate categoriile de cltori, n special handicapati, copii, vrstnici, bolnavi etc.; se recomanda ca cel pu in unul dintre accese sa fie prevzut cu un dispozitiv pentru urcarea crucioarelor. -------Art. 98 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 99 Amplasarea, construc ia i amenajarea garajelor sau a depourilor pentru mijloacele de transport n comun se vor face n asa fel, nct sa nu se produc emisii de substan e chimice, pulberi, zgomot sau vibratii care sa pun n pericol sntatea i confortul locuitorilor vecini; se interzice rspndirea pe sol a reziduurilor lichide sau a apelor uzate. --------Art. 99 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 100 Agen ii economici care fac servicii de transport n comun urban si/sau preorasenesc sunt obliga i sa ntre in traseele, sta iile i mijloacele de transport n comun, n condi ii optime de igiena, sa asigure ntre inerea, salubrizarea, cur area, dezinfec ia i dezinsectia vehiculelor n mod permanent i sa asigure un microclimat confortabil n mijloacele de transport. In acest sens administratorii (managerii) au obliga ia de a ntocmi,
Pagina 30

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

inclusiv pe baza acestor norme, regulamente de func ionare i exploatare, care vor fi avizate de autoritatea sanitar local. ------Art. 100 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. B. Transportul aerian --------Sec iunea B din Cap. 8 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 101 La proiectarea, construirea i n timpul exploatrii aeronavelor i a aeroporturilor se vor respecta normele de protec ie sanitar a echipajului, cltorilor i personalului din aeroporturi. -------Art. 101 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 102 Aeroporturile trebuie sa beneficieze de apa potabil de calitate i n cantitate suficienta pentru necesit ile proprii i pentru aprovizionarea aeronavelor. Instala iile i utilajele folosite trebuie sa func ioneze n asa fel, nct sa nu modifice calitatea apei din re ea. Controlul calit ii apei se face conform metodologiei Ministerului Snt ii; pentru aprovizionarea aeronavelor se va pstra o evidenta special, care sa precizeze data i ora alimentrii, cantitatea i calitatea apei introduse (clor rezidual liber), precum i utilajul/instalatia de alimentare. Prelevarea probelor de apa se efectueaz sptmnal din mai multe puncte ale aeroportului, reprezentative pentru supravegherea calit ii apei. Clorul rezidual se controleaz de minimum 3 ori pe zi. Rezultatele controlului sunt nregistrate i transmise autorit ii sanitare care supravegheaz aeroportul. Re eaua de apa, aflat n responsabilitatea directa a autorit ii aeroportului, trebuie sa fie construit, exploatat i intretinuta astfel nct sa distribuie permanent apa de calitate conform prevederilor STAS nr. 1.342/1991. Re eaua de ap, aflat n responsabilitatea direct a autorit ii aeroportului, trebuie s fie construit, exploatat i ntre inut astfel nct s distribuie permanent apa de calitate conform reglementrilor n vigoare. --------Alin. 4 al art. 102 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.028 din 18 august 2004, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 26 august 2004. --------Art. 102 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie
Pagina 31

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 103 In aeroporturi, punctele de alimentare cu apa pentru cltori trebuie sa fie realizate din material inoxidabil i montate sub un unghi care sa nu permit rspndirea apei pe paviment. Gura de apa trebuie sa fie montata la un nivel superior preaplinului chiuvetei. Jetul trebuie protejat printr-un dispozitiv inoxidabil, montat astfel nct gura consumatorului sa nu atinga gura de apa. -------Art. 103 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 104 Camionul-cisterna folosit pentru transportul apei pana la aeronava trebuie sa fie utilizat numai pentru apa potabil. Construc ia cisternei trebuie sa fie realizat din materiale avizate sanitar pentru transportul apei potabile (rezistent la coroziune, care sa nu cedeze la metale sau la alte substan e i care sa confere etaneitate etc.). Gurile de intrare i ieire trebuie sa fie orientate n jos i sa fie prevzute cu dispozitive nefiletate, care sa permit racordul rapid al tubulaturii de alimentare a cisternei i a aeronavelor. Cisterna va fi periodic dezinfectata, mpreun cu tubulatura de alimentare. --------Art. 104 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 105 Aeroporturile trebuie sa fie dotate cu instala ii de evacuare a deeurilor solide i lichide att de la aeronave, cat i la sol. Sistemele de evacuare trebuie sa ndeplineasc condi iile de la art. 2836 din prezentele norme, precum i urmtoarele: - evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare sa se fac complet, n mod etan, fr a periclita mediul i sntatea; - instala iile i utilajele trebuie dezinfectate sptmnal sau dup fiecare descrcare total n re eaua de canalizare sau n alte sisteme autorizate. --------Art. 105 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 106 Aeroporturile trebuie dotate cu instala ii adecvate preparrii, manipulrii i servirii, n condi ii igienice, a alimentelor i buturilor. Trebuie sa dispun de echipamentul necesar conservrii prin frig a alimentelor, pentru spalarea i dezinfec ia veselei i a
Pagina 32

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ustensilelor i pentru transportul i manipularea aeronavelor. Sursele de alimentare trebuie sa fie avizate, controlate de autorit ile sanitare. -------Art. 106 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat nr. 334 din 30 aprilie 2008.

alimentelor la bordul autorizate i nr. 18 din 14 ianuarie n MONITORUL OFICIAL

ART. 107 Pentru protec ia pasagerilor, a echipajului i a popula iei de la sol contra insectelor, rozatoarelor i altor vectori de boli transmisibile, aeroporturile trebuie sa dispun de servicii de lupta contra vectorilor (tantari, muste, purici, paduchi, sobolani etc.), precum i de echipamente i substan e de combatere a duntorilor (dezinsec ie i deratizare), avizate de autoritatea sanitar. In vederea eliminrii insectelor zburtoare i a rozatoarelor, se aplica msurile de combatere n aeronave, vehicule, n cldiri i pe o raza de 400 m n jurul perimetrului aeroportului. Aeroportul trebuie sa dispun de mijloace pentru dezinfec ia i dezinsectia echipajului, cltorilor i bagajelor, precum i a altor obiecte i instala ii. --------Art. 107 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 108 Aeroportul trebuie sa dispun de cabinet medical dotat cu personal, materiale i local corespunztor. In aeroport personalul medical trebuie sa asigure i serviciile de inspec ie si avizare privind salubritatea, astfel nct echipajul i cltorii sa fie protejati sanitar. Aceasta activitate trebuie sa se refere la: - tipul, calitatea i starea materialului; - eficacitatea i rapiditatea opera iunilor; - capacitatea i competenta personalului. --------Art. 108 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 109 In aeroporturi trebuie asigurate zone de tranzit direct, supravegheate de autorit ile sanitare locale, precum i posibilit i de izolare a bolnavilor suspecti de maladii transmisibile. -------Art. 109 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008.
Pagina 33

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 110 Aeronavele trebuie sa dispun de apa potabil provenind de la re eaua aeroporturilor, cu respectarea normelor de calitate. Rezervoarele, conductele, recipientele i buteliile folosite pentru distribu ia sau conservarea apei la bordul aeronavelor trebuie sa fie ntre inute igienic, astfel nct sa nu modifice calitatea apei i sa fie supuse periodic opera iunilor de dezinfec ie. --------Art. 110 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 111 Racordul de umplere a rezervorului de apa trebuie sa fie situat pe partea opus i anterior fata de racordurile servind la evacuarea apelor uzate. Orificiul de admisie a apei trebuie sa fie de alt tip i de alte dimensiuni dect orificiul pentru evacuare sau spalare. --------Art. 111 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 112 Punctul de apa de pe aeronava trebuie sa fie accesibil i situat n sectorul serviciilor aeronavei. -------Art. 112 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 113 La fiecare schimbare/alimentare cu apa a aeronavei, clorul rezidual trebuie sa fie de maximum 0,25 mg/l. -------Art. 113 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 114 Apele uzate de la bordul aeronavelor trebuie sa fie colectate i conservate n recipiente neabsorbante i etane. Tinetele trebuie sa aib capacitatea corespunztoare numrului de cltori, sa fie etane i fixate de aeronava. Bacurile fixe de la bordul aeronavelor trebuie sa aibe gura de evacuare etana pentru a nu permite rspndirea apelor uzate n timpul zborului. Aceste bacuri au gura de descrcare de dimensiuni care sa permit racordul tubulaturii de evacuare a cisternelor de vidanj. Pentru zborurile la mare altitudine este indicat a se introduce n fiecare tineta/bac 1 litru de etilenglicol, n scopul evitrii congelrii
Pagina 34

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

lichidului i blocarii orificiului de vidanj. -------Art. 114 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 115 Aeronava trebuie sa dispun de un lavabou realizat din material rezistent, uor de splat i bine fixat. Gura robinetului va fi situata la 2,5 cm deasupra orificiului preaplinului. Grupul sanitar trebuie sa dispun de sapun i servetele n cantitate suficienta, de apa calda i rece. --------Art. 115 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 116 Recipientele utilizate n caz de rau de zbor trebuie sa fie realizate din material neabsorbant i etan. --------Art. 116 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. C. Transporturile feroviare Prezentele norme se refer la elementele fixe - sta ii CF, triaje, depouri, revizii vagoane, ateliere, poduri, tunele i la elemente mobile - materialul rulant. --------Sec iunea C din Cap. 8 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 117 Elementele fixe trebuie sa dispun de sisteme de alimentare cu apa potabil, de ndeprtare a apelor uzate, a deeurilor solide i lichide. De asemenea, se vor asigura unit i de alimenta ie publica/colectiv, asistenta medical i altele. --------Art. 117 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 118 Sta ia de cale ferat se amplaseaz n perimetrul localit ii i se dimensioneaza corespunztor volumului traficului. Se iau msuri de protec ie - perdele vegetale i panouri din materiale fonoabsorbante. Se amenajeaza cai de acces i parcari suficiente, cai de acces n i din interior, cu sens unic, sisteme de ventila ie, iluminat i nclzire.
Pagina 35

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

La proiectarea, construc ia i amenajarea sta iilor se vor asigura: a) peroane spatioase cu pavimentul realizat din materiale antiderapante, ce permit ntre inerea uoar, i care sa mpiedice dispersia particulelor n aer; lungimea peronului trebuie sa fie cel pu in egala cu lungimea garniturii de tren; nl imea peronului trebuie calculat n asa fel, nct distanta dintre ultima treapta a vagonului de cltori i peron sa fie mai mica de 20 cm; peroanele vor fi prevzute cu mobilier adecvat, confec ionat din materiale lavabile; b) sisteme de distribu ie a apei potabile n jet ascendent sau cu fantani, care sa respecte condi iile prevzute la cap. III din prezentele norme; c) couri pentru colectarea reziduurilor solide, amplasate pe peron, sali de ateptare, alte zone publice; n couri se vor introduce pungi din polietilena n care se colecteaz deeurile i se indeparteaza o data cu acestea; deeurile se evacueaza i se neutralizeaza conform prevederilor cap. V din prezentele norme; d) sali de ateptare prevzute cu mobilier adecvat, n numr suficient, confortabil, confec ionat din materiale lavabile; slile de ateptare vor fi prevzute cu sisteme de nclzire nepoluante i sisteme de aerisire eficiente; e) nivelul iluminatului artificial al peroanelor i salilor de ateptare va fi minimum 70 lucsi pentru iluminat fluorescent; f) grupuri sanitare (WC, latrine cu fosa vidanjabila, pisoare), n numr suficient; grupurile sanitare vor fi men inute n stare de func ionare i de cur enie, dezinfectate zilnic cu substan e clorigene sau cu alte produse avizate de Ministerul Snt ii; dotarea grupurilor sanitare cu materiale se va face conform prevederilor art. 51 din prezentele norme. --------Art. 118 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 119 Sta iile care dispun de rezervoare de apa vor asigura buna ntre inere i dezinfec ie a acestora; se va asigura un sistem mecanic de extrac ie a apei, iar "trenul de apa" va fi avizat i autorizat sanitar i va fi ntre inut i dezinfectat permanent. --------Art. 119 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 120 Celelalte unit i care asigura func ionarea sta iei i servirea cltorilor vor respecta normele de igiena corespunztoare specificului de func ionare. --------Art. 120 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008.
Pagina 36

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 121 Reviziile de vagoane vor fi dotate cu instala iile, materialele i personalul necesar de salubrizare i ntre inere a vagoanelor de cltori, asigurndu-se: a) alimentarea cu apa a rezervoarelor, care se va face astfel nct sa nu fie contaminati hidrantii i sistemele de aprovizionare; se vor dezinfecta rezervoarele de apa la fiecare pregtire a vagoanelor; b) instala ii de preincalzire a vagoanelor n sezonul rece; c) canal tehnic pentru revizia vagoanelor, care nu poate fi utilizat pentru opera iunile de salubrizare; d) sta ii de spalare, cu instala ii de apa calda i materiale de cur enie; e) evacuarea apelor reziduale i a deeurilor menajere, provenite din opera iunile de salubrizare se va face cu respectarea prevederilor cap. V din prezentele norme. -------Art. 121 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 122 Vagoanele pentru cltori vor fi construite din materiale cu stabilitate chimica - coeficient sczut de conductibilitate termica i electrica, cu protejarea platformelor de trecere ntre vagoane impotriva factorilor meteorologici, cu grad de securitate a treptelor i uilor i cu: a) l imea coridorului de minimum 0,70 m; b) ferestre din sticla securitate fono- i termoizolanta (geamuri duble), avnd mecanisme sigure i uor de manuit; c) dotarea cu paliere portbagaj din grila metalic sau material plastic, cu cuiere, oglinzi i recipiente pentru deeuri; d) instala ii de apa i de evacuare a apelor uzate, de iluminat, nclzire i ventila ie; e) spa iu pentru splat lng WC, cu planseu impermeabil, oglinda, cuier, lavoar, iluminat artificial, priza electrica, vas pentru sapun lichid, cu dispozitiv de dozare, cutie pentru prosoapele de hrtie utilizate; f) fotoliile din compartimente, realizate din material uor de cur at; g) n compartiment trebuie sa se asigure starea de confort: - temperatura n sezonul rece sa fie minimum 18 grade; sursele de cldura sa fie curate; temperatura corpului de nclzit sa nu depeasc 80 grade i sa fie prevzute cu ecrane de protec ie; - calitatea aerului interior n urma ventilatiei sa fie: maximum 0,1% CO2, 1 mg pulberi/mc aer, umiditate relativ 35-70%, viteza curen ilor de aer 0,15 m/sec. iarna i 0,25 m/sec. vara; - iluminarea naturala 1/3,3, iar cea artificial fluorescenta 200 lucsi; h) conducte de alimentare cu apa, realizate din materiale prevzute n standardele n vigoare, izolate termic i prevzute cu dispozitive de
Pagina 37

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nclzire pentru protec ie impotriva inghetului; i) conducte de evacuare a apelor uzate, termoizolate i dispuse astfel nct sa nu murdareasca instala iile de sub vagoane (osii, boghiuri); j) rezervor pentru apa, cu o capacitate minima de 10 l/loc vagon; umplerea se face prin racorduri etane, cu protec ie impotriva contaminrii apei; k) W.C.-ul, racordat la instalatia de apa i cu sistem de evacuare a apei uzate, cu planseul realizat din materiale impermeabile i uor lavabile, dotat cu o cutie metalic sau material plastic, pentru depunerea reziduurilor solide, vas pentru sapun lichid, cu dispozitiv de dozare, raft pentru obiecte de toaleta, sub care se va fixa inscrip ia "Apa nepotabila", cutie pentru servete din hrtie curate, separat, cutie pentru servetele utilizate, cutie pentru tampoanele igienice folosite, suport pentru hrtie igienica, vas cu solu ie dezinfectanta pentru vasul W.C.-ului, montat lng rezervorul de apa; l) dotarea minima: - sapun lichid - 0,4 l/sapuniera; - hrtie igienica - 1/2 rulou/1 cabina W.C.; - servetele - 1/4 pachete/cutie pentru prosoape; - tablete dezodorizante - 15 g/1 cabina W.C.; - materiale dezinfectante; - pungute din polietilena, pentru colectarea tampoanelor igienice folosite. --------Art. 122 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 123 Vagonul de dormit va fi prevzut cu cusete (2, 3, 4 locuri), spa iu pentru conductori, ncperi pentru nclzit i pentru utilaje sanitare: a) cusetele trebuie sa dispun de paturi prevzute cu dispozitive de ridicare la perete, astfel nct sa se asigure ederea comoda n timpul zilei, etajere i nise pentru bagaje, garderoba pentru haine, precum i cu sistem de masa cu lavoar, dispozitiv de deschidere a sticlelor, etajere, suport pentru pahare, iluminat propriu; de asemenea, vor avea scara, dulap, cuier, cutie pentru resturi, cu o mica punga din plastic, lenjerie de pat, prosoape pentru fiecare persoana; b) ncperea pentru conductori va avea dotrile pentru igiena individual, dulap pentru mbrcminte, dulap pentru alimente, buturi, frigider, instala ii pentru fierberea apei, dulap pentru lenjerie curata si, separat, pentru cea utilizata, chiuveta pentru spalarea vaselor, cu apa calda i rece; c) alimentarea cu apa trebuie sa asigure 25 l/loc de dormit; d) sistemul de nclzire trebuie sa asigure 18 grade - 22 grade n cuseta, 23 grade - 25 grade n spalatoare i 18 grade la W.C.; e) iluminatul artificial va fi de 50 lucsi la toaleta i de 100 lucsi deasupra oglinzii; f) lenjeria de pat se colecteaz n saci impermeabili i se prelucreaza conform prevederilor art. 59 din prezentele norme;
Pagina 38

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

g) dezinsectia i deratizarea periodic, lunar sau la nevoie. --------Art. 123 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 124 Transportul subteran va respecta normele de igiena generale i va avea urmtoarele condi ii specifice: a) sistem de ventila ie, care sa asigure microclimatul corespunztor cltorilor att n sta ii, cat i n vagoane; b) iluminat artificial - minimum 100 lucsi; c) sistem de acces cu scri simple i scri rulante sau ascensoare; d) deratizare trimestriala i la nevoie. -------Art. 124 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. D. Transporturile navale ---------Sec iunea D din Cap. 8 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 125 Amplasarea, proiectarea i realizarea porturilor se vor face, inndu-se seama de distan ele fata de apa i de localitate, de posibilitatea de amenajare a acvatoriului, a malurilor, a cheiurilor, a instala iilor de acostare a navelor i a spa iilor de depozitare, n asa fel, nct sa nu se influenteze n mod negativ starea de sntate i confortul popula iei i al personalului. -------Art. 125 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 126 Portul va dispune de o re ea de distribu ie a apei de but, racordata la re eaua localit ii sau la surse proprii, cu respectarea prevederilor cap. II din prezentele norme. Re eaua va avea instalati hidranti pentru aprovizionarea cu apa de but a navelor. Func ionarea re elei de apa de but a portului se va desfura cu respectarea prevederilor art. 102 din prezentele norme. --------Art. 126 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 127 Portul va dispune de o re ea de canalizare, fie racordata la re eaua
Pagina 39

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

de canalizare a localit ii, fie racordata la sisteme proprii de tratare i neutralizare a apelor uzate, cu respectarea prevederilor cap. IV din prezentele norme. Re eaua de canalizare va fi prevzut cu prize terestre si/sau alupe speciale de preluare. Apele uzate vor fi deversate n bazine receptoare, numai cu respectarea prevederilor legisla iei sanitare i de mediu i a standardelor n vigoare, fiind interzis descrcarea apelor reziduale i a deeurilor lichide n apele bazinului portuar. ---------Art. 127 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 128 Pe platforma portuara se vor asigura condi iile de salubritate conform cap. V din prezentele norme. --------Art. 128 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 129 Pe platforma portuara, n cldirile i instala iile portuare este obligatorie combaterea vectorilor (rozatoare, insecte etc.) conform prevederilor art. 52 lit. b) din prezentele norme. --------Art. 129 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 130 La proiectarea i realizarea navelor se va realiza, n cadrul functionalitatilor specifice, i un complex social care sa cuprind cabine, dormitoare, buctarii, bi, lavabouri, duuri, sali de mese, grupuri sanitare, infirmerie, depozite de alimente, depozite de materiale i alte utilit i. --------Art. 130 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 131 Navele vor fi prevzute cu sisteme de inmagazinare a apei potabile i cu re ea de distribu ie, asigurndu-se o cantitate medie de 32-120 l/pers./zi. Func ionarea sistemului de aprovizionare cu apa se face n conformitate cu prevederile cap. II din prezentele norme; dezinfec ia cu substan e clorigene se va face conform cap. III din prezentele norme i cu metodologia de supraveghere a apei potabile. Re eaua de apa de pe nave, precum i instala iile aferente re elei vor fi marcate prin vopsire, n culoarea albastra, cu vopsele protectoare; robinetele de distribu ie a apei de but vor fi marcate cu
Pagina 40

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

inscrip ia "Apa potabil"; robinetele/vanele de la grupurile sanitare sau de la prizele de spalare a puntii vor fi marcate cu inscrip ia "Apa nepotabila". ---------Art. 131 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 132 Colectarea i evacuarea apelor uzate se fac prin instala ii proprii, cu evacuare n apa marii, n larg, dar numai dup separarea deeurilor lichide uleioase i a grasimilor i dup dezinfec ia cu substan e clorigene; cele doua opera iuni se vor face, de preferin a, ntr-un tanc colector; eficienta dezinfectiei trebuie sa asigure maximum 1.000 coliformi/100 ml apa; este interzis deversarea apelor uzate i a deeurilor lichide n apele bazinelor portuare. --------Art. 132 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 133 Precolectarea primara a deeurilor menajere se face n recipiente din material plastic sau din metal, iar precolectarea secundar, n pubele sau compartimente etane, situate n punctele accesibile, cu evacuare finala prin preluarea n porturi de ctre mijloace auto specifice. --------Art. 133 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 134 In timpul sta ionrii n porturi se efectueaz cur area general a navei, urmat de dezinfec ie, dezinsec ie i deratizare. --------Art. 134 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 135 Pasagerilor i personalului li se va asigura cazarea n condi ii de confort termic, ambianta luminoasa, sonora i cromatica, microclimat i calitate a aerului interior, mediu biotoxicologic i dotri, conform prevederilor cap. VI din prezentele norme. --------Art. 135 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 136 In cadrul asisten ei medicale acordate pasagerilor i personalului se
Pagina 41

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

includ i msurile de igiena i antiepidemice pentru profilaxia contra bolilor specifice zonelor tropicale i de control igienico-sanitar. ---------Art. 136 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 137 Personalul medical aduce la cunotin a comandantului navei msurile speciale profilactice i de combatere, specifice bolilor transmisibile, n scopul informrii autorit ilor portuare asupra evenimentelor deosebite, conform cerin elor Regulamentului Sanitar Interna ional; de asemenea, personalul medical atesta efectuarea i eficienta msurilor de combatere a insectelor i rozatoarelor, controleaz zilnic calitatea apei de but i a alimentelor. --------Art. 137 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. E. Transportul rutier interurban --------Sec iunea E din Cap. 8 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 138 Pentru transportul rutier interurban de cltori, mijloacele de transport se vor construi i amenaja conform prevederilor art. 95 i 98 din prezentele norme. Pentru distan e mai mari de 100 km este obligatorie asigurarea unui loc pe scaun pentru fiecare cltor. Pentru distan e mai mari de 500 km se vor asigura mijloace de transport cu grup sanitar (W.C. i chiuveta) i cu scaune reglabile. --------Art. 138 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. ART. 139 La proiectarea, construc ia, amenajarea i func ionarea autogarilor se vor respecta prevederile art. 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54 din prezentele norme. Alimentarea cu apa a cltorilor se va face n condi iile prevzute la art. 103 din prezentele norme. ntre inerea mijloacelor de transport se va face cu respectarea prevederilor art. 99 din prezentele norme. ---------Art. 139 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008.
Pagina 42

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART. 140 La proiectarea, construc ia, amenajarea i exploatarea autostrzilor se vor respecta condi iile impuse de necesit ile de protejare a persoanelor care folosesc autostrada i a popula iei, n general. Alegerea amplasamentului traseului autostrazii se va face n urma unui studiu de impact asupra mediului i snt ii. In alegerea amplasamentului se vor avea n vedere urmtoarele necesita i: - reducerea la minimum a nivelurilor de zgomot i vibratii i a emisiilor de poluanti atmosferici; - facilitarea circula iei popula iei locale prin construirea de treceri denivelate pentru traversarea autostrazii; - evitarea traversrii zonelor protejate de ctre traseul autostrazii. Amenajarea i exploatarea autostrzilor se vor face, inndu-se seama de urmtoarele necesita i: - plantarea de perdele vegetale de protec ie la distan ele impuse de legisla ia n vigoare; - montarea de panouri fonoabsorbante la trecerea prin apropierea locuin elor; - amenajarea de locuri de odihna la distan e de maximum 30 km, amplasate la minimum 50 m de autostrada. Acestea vor fi dotate cu grupuri sanitare cu apa potabil curenta (W.C., chiuvete, duuri), cu amenajri pentru odihna, protejate de insorirea excesiva i de intemperii i cu amenajri pentru colectarea i evacuarea reziduurilor solide, conform prevederilor art. 39 din prezentele norme. Locul de odihna poate fi dotat i cu sta ie de alimentare cu carburan i i cu unit i de alimenta ie publica. Amenajrile din locurile de odihna vor fi racordate la re eaua de energie electrica. Apele uzate vor fi colectate, prelucrate i evacuate conform prevederilor art. 28-36 din prezentele norme. - la toate amenajrile de pe autostrzi se vor prevedea accese speciale pentru persoanele handicapate; - asigurarea unui iluminat corespunztor pe timp de noapte; - montarea la distan e de maximum 5 km a telefoanelor publice pentru urgentele medicale. ---------Art. 140 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008. CAP. 9 Norme privind produsele pesticide utilizate n profilaxia sanitaruman ART. 141 Utilizarea pesticidelor n combaterea artropodelor i a rozatoarelor, vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, se va face n asa fel, nct sa nu fie afectat starea de sntate a popula iei, prin efectul toxic al acestor produse. ART. 142
Pagina 43

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

In ac iunile de combatere se utilizeaz numai produsele cuprinse n lista aprobat prin ordin al ministrului snt ii i publicat sub titlul "Produsele pesticide avizate pentru profilaxia sanitar-uman". Lista se va actualiza i publica anual. Produsele avizate pentru aceasta activitate la o data ulterioara publicrii listei se pot utiliza pe baza avizului sanitar eliberat de Ministerul Snt ii. ART. 143 Produsele care se ncadreaz n grupele I i a II-a de toxicitate pot fi utilizate numai de operatori califica i i autoriza i de inspectoratele de poli ie sanitar i medicina preventiv teritoriale i nu se pot comercializa sau distribui ctre popula ie. Tratamentele cu pesticide din grupele I i a II-a de toxicitate pot fi efectuate n gospodriile individuale, numai n afar spa iilor de locuit, de ctre operatori autoriza i. ART. 144 In ac iunile de combatere se vor respecta cu stricte e forma, norma i modul de utilizare a pesticidelor, stabilite o data cu avizarea sanitar a produsului utilizat, i se vor respecta msurile de protec ie a operatorilor, msurile de prevenire a poluarii mediului nconjurtor i msurile pentru prevenirea unor accidente. Ac iunile de combatere pot fi efectuate de unit i prestatoare de servicii de dezinsec ie i deratizare. Unit ile prestatoare trebuie sa fie autorizate sanitar de ctre inspectoratele de poli ie sanitar i medicina preventiv teritoriale; ele i vor desfura activitatea sub supravegherea i controlul tehnic al compartimentelor de specialitate din inspectoratele de poli ie sanitar i medicina preventiv teritoriale. Dac o unitate prestatoare i desfoar activitatea i n alt teritoriu dect n cel pentru care a fost autorizata, nu va putea face acest lucru fr sa ntiin eze n prealabil inspectoratul de poli ie sanitar i medicina preventiv din noul teritoriu. Operatorii pentru dezinsec ie i deratizare din aceste unit i trebuie sa fie atesta i de ctre inspectoratul de poli ie sanitar i medicina preventiv teritorial, pentru aceasta activitate. In acest scop inspectoratele de poli ie sanitar i medicina preventiv teritoriale pot organiza cursuri de calificare n vederea ob inerii atestrii. ART. 145 Comercializarea produselor pesticide utilizate n profilaxia sanitaruman se poate face numai dac aceasta este cuprins n obiectul de activitate al unit ii comerciale. Produsele pot fi comercializate numai n ambalaje autorizate n acest scop de ctre Institutul de Igiena, Sntate Publica, Servicii de Sntate i de Conducere Bucureti i nso ite de instruc iuni de folosire redactate n limba romana. Microambalarea pesticidelor utilizate n profilaxia sanitar-uman se poate face numai cu aprobarea inspectoratelor de poli ie sanitar i medicina preventiv jude ene. Modul de ambalare i etichetele trebuie sa fie aprobate i n acest caz de Institutul de Igiena, Sntate Publica, Servicii de Sntate i de Conducere Bucureti.
Pagina 44

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Este interzis portionarea i reambalarea produselor pesticide fr autorizarea de ctre Institutul de Igiena, Sntate Publica, Servicii de Sntate i de Conducere Bucureti a acestei activit i. Este interzis utilizarea ambalajelor pentru produse pesticide n alte scopuri dect cele pentru care au fost destinate. Este interzis comercializarea ctre popula ie a produselor pesticide din grupele I i a II-a de toxicitate. Comercializarea acestor produse se poate face numai ctre persoane fizice sau juridice autorizate n acest scop de ctre inspectoratele de poli ie sanitar i medicina preventiv teritoriale, nso it de consemnarea nstrinrii ntr-un registru special. ART. 146 Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureti, primriile i agen ii economici au obliga ia de a organiza i desfura ac iuni de combatere a artropodelor i rozatoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, la solicitarea i cu ndrumarea tehnica de specialitate a inspectoratului de poli ie sanitar i medicina preventiv teritorial. ART. 147 Cet enii cu gospodrii individuale i asocia iile de locatari au obliga ia de a asigura combaterea i stingerea focarelor de artropode i rozatoare vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din gospodria proprie sau din spa iile pe care le de in. ART. 148 Inspectoratele de poli ie sanitar i medicina preventiv teritoriale au obliga ia informrii popula iei cu privire la existenta n teritoriu a vectorilor care prezint un risc pentru sntate sau care produc un disconfort deosebit i la msurile de combatere ce trebuie luate impotriva acestora. In atingerea acestui scop, membrii comunit ii se pot adresa inspectoratelor de poli ie sanitar i medicina preventiv teritoriale pentru ob inerea informa iilor dorite. Consiliile locale i primriile au obliga ia de a comunica cet enilor msurile ntreprinse n vederea combaterii artropodelor i rozatoarelor. CAP. 10 Normele de igiena privind inhumarea, transportul i deshumarea cadavrelor umane ART. 149 In cazurile de deces prin boli transmisibile, carantinale se vor lua msurile de prevenire a rspndirii infectiei, impuse de unit ile sanitare teritoriale; transportul acestor cadavre se va face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatea sanitar teritorial. ART. 150 Transportul cadavrului n afar localit ii n care s-a produs decesul se face dup imbalsamare, ntr-un sicriu al crui fund este acoperit cu materiale absorbante, este impermeabil i nchis etan. ART. 151 Exhumarea cadavrelor se poate face dup minimum un an de la data inhumarii i numai n perioada 1 noiembrie - 31 martie; dup 7 ani de la
Pagina 45

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

deces osemintele pot fi deshumate n orice perioada a anului, fr avizul organului sanitar. ART. 152 Transportul interna ional al cadavrelor umane se face pe baza unui pasaport de transport mortuar; pentru cadavrele care sunt transportate din ara n strintate, pasaportul de transport mortuar se elibereaz de ctre inspectoratul de poli ie sanitar i medicina preventiv din jude ul unde s-a produs decesul sau exhumarea. Transportul interna ional al cadavrelor se va face n sicriu impermeabilizat, nchis ermetic, al crui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime din materii absorbante (rumegus, turba sau altele asemenea), imbibate ntr-o solu ie dezinfectanta. Sicriul se depune ntr-o lada din lemn, bine etanseizata. Transportul intern sau interna ional al cadavrelor prin mijloace feroviare se face conform regulamentului ministerului de resort, avizat de Ministerul Snt ii. ART. 153 Inhumarea cadavrelor umane se face numai n cimitire autorizate sanitar de ctre inspectoratul de poli ie sanitar i medicina preventiv jude ean. Cimitirele vor fi imprejmuite cu gard i cu o perdea de arbori. ntre morminte i gardul cimitirului va fi lsat o zona libera de 3 m. ART. 154 Desfiin area i schimbarea destina iei unui cimitir se fac numai dup 30 de ani de la ultima inhumare i dup strmutarea tuturor osemintelor. Desfiin area cimitirelor nainte de acest termen se face numai cu avizul inspectoratului de poli ie sanitar i medicina preventiv jude ean. -----------------

Pagina 46