Sunteți pe pagina 1din 3

SR EN 12566-1 :20021A1:2004

(NPD). opliune nu poate fi atunci cand caracteristica face obiectul unui


nivel minim.
Z.A.2 Mod de lucru pentru atestarea conformititii foselor septice
ZA.2.1 Sistem de atestare a conformitatii
Sistemul de atestare a conformitalii pentru fosele septice prezentat in tabelul ZA.2, in conformitatecu
decizia Comisiei 9514671CE care figureaza in anexa 3 a Mandatului M1118 Tehnica apelor reziduale
este prezentat in tabelul Z A.2 pentru utilizarea prevazuta.
Tabelul ZA.2 - Sistem de atestare a conformitatii
Produs Utllizare prevazuta Nivelurl sau Sistem de atestare a
clase conformitatii
Fose septice De utilizat pentru ape uzate organice - 3
fecaloide
Atestarea conformitalii foselor septice, ale caror caracteristici figureaza la tabelul ZA.1, trebuie sa se
bazeze pe modul de evaluare a conformitalii care rezulta din aplicarea articolelor prezentului standard
european prezentate in tabelul ZA.3.
Tabelul ZA.3 - Atribuirea sarcinilor de evaluare a conformitoiitii
Articole aplicablle
Sareini Continutul sarclnll pentru evaluarea
conformitatii
Sarcini pentru Controlul productiei Tn Parametri legati de toate caracteristicile
producator uzina (CPU) din tabelul ZA.1
7.2
Incercarea initiala de Toate caracteristicile din tabelul ZA.1,
7.1.2
tip altele decat cele citate mai ios
Sarcini pentru Tncercarea initiala de Incercarea de comportare structurala sau
laboratorul de tip verificarea calculului facut de catre
Tncercare notificat producator conformitatea produsului cu
calculul
incercarea hidraulice
7.1.2
incercarea capacitatii nominale de
epurare
incercari de la apa
Durabilitate
ZA.2.2 Declaratie de conformitate
Atunci cand conformitatea cu condiliile din prezenta anexa este indeplinita, producatorul sau agentul sau
stabilit in Spatiul Economic European trebuie sa pregateasca sa pastreze 0 declaralie de conformitate
care autorizeaza producatorul sa aplice marcajul CEo Aceasta declaralie trebuie includa informaliile
urmatoare:
- numele l?i adresa producatorului sau ale reprezentantului sau legal stabilit in Spatiul Economic
European, precum locul de produclie;
- descrierea produsului (tip, identificare, utilizare...) 0 copie a informatiilor care tnsotesc marcajul CE;
- prevederile cu care produsul este conform (de exemplu anexa ZA a prezentului standard european);
19
SR EN 12566-1 :2002/A1:2004
- condiliile specifice aplicabile la utilizarea produsului (de exemplu prevederile referitoare la utilizarea in
anumite condilii etc.);
- numele adresa (sau de identificare) al organismului (organismelor) agreate;
- numele funclia persoanei autorizate sa semneze declaralia 1n locul producatorului sau al
reprezentantului sau legal.
Declaralia menlionata mai sus trebuie redactata in limba sau limbile oficiale ale statului membru al UE Tn
care produsul este destinat a fi utilizat.
ZA.3 Marcaj CE
Produciltorul sau reprezentantul sau recunoscut stabilit in Spaliul Economic European este raspunzator
de aplicarea marcajului CEo Simbolul marcajului CE trebuie sa fie conform cu Directiva 93/G8/CEE.
Simbolul marcajului CE, numele sau marca de identificare a producatorului ultimele doua cifre ale
anului de aplicare a marcajului CE trebuie sa figureze pe produs.
Aceste informalii impreuna cu informaliile urmatoare trebuie indicate pe documentalia comerciala
insolitoare:
- numarul titlul prezentului standard (EN 12566-1);
- numele produsului !?i capacitatea sa nominala;
- informalii despre caracteristicile esenliale considerate din tabelul lA.1 , anume:
comportarea structurala: rezultatele metodei de calcul, incercarii de strivire, incercarii la sarcina
verticala, incercarii sub vid sau incercarii in sapatura (<< pittest .)
- eficienla epurarii: incercarea de eficienla hidraulica;
- la apa: incercarea la apil, Tncercarea de permeabilitate la aer in subpresiune sau
Tncercarea de presiune pneumatica;
- material;
- acoperire: material grosime (atunci cand a fost aplicata 0 acoperire de proteclie);
- caracteristlcile pentru care este aplicabila opliunea NPD (<<Performanla nedeterminata ).
OPliunea NPD (<<Performanla nedeterminata) nu se poate utiliza atunci cand 0 caracteristica face
obiectul unui nivel minim. Din contra, ea se poate utiliza cand sau, pentru 0 anumita utilizare prevazuta,
caracteristica nu se referi'ila 0 reglementare din statui membru de destinalie.
Figura lA.1 prezinta un exemplu de informalii de furnizat pe documentalia comerciala.
20

SR EN 12566-1 :2002/A1:2004
Figura ZA.1 - Exemplu de marcaj CE
03
Societatea XXX S.P. 21.S -1050
: yyy kN
: zzz 9 de perle
FosA septicA de beton
NC3
Capacitate de epurare nominala : 3 m
3
Etanljeitate la apa (incercare la apa): conform
EN 12566-1: Statii mici de epurare a apelor uzate: fose
septice prefabricate
incercare la strivire
Eficienti hidraulici
in completarea eventualelor informatii specifice referitoare la substante periculoase care apar mai
sus se recomanda ca sa se faca menliunea insolitoare a produsului, unde c!nd aceasta este
ceruta in forma corespunzatoare, oricarei alte referitoare la substantele periculoase
cu care produsul este declarat conform, precum orice informatie ceruta prin aceasta reglementare.
NOTA - Nu este neceser sa se citeze reg/ementari/e eUrOp6nf;} fara derogari nationa/e.
21

S-ar putea să vă placă și