Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Director,

Subsemnatul(a)……………………………………………………născut(ă) la data de
……………….,cu domiciliu stabil în localitatea………….………………………..……….
str……………………………………….., nr……, bl……., sc…… ap……
sector…/judeţ………….telefon………………………………………………………..
absolvent al ..….……………………………………………………….…………,cu
diploma seria………nr.………………………..membru(a)…………………având
specialitatea………………………….confirmat specialist/principal prin OMS nr.
……./………….…..,cu grad ştiinţific …….…………………………,doctor în ştiinţe
………………………..,doctorand…………………… doctorat ……………,….angajat
(a) la ……………………………………….…vă rog a-mi elibera Autorizaţia de
Liberă Practică pe funcţia de ..........................................................................

Data: Semnătura:
Anexez alăturat:
o 1..Diplomă de studii - copie şi original
o 2.Diplomă de master – copie şi original
o 3.Avizul de la Ordinul Biologilor, Biochimiştilor, Chimiştilor- original
o 4.Adeverinţă de confirmare în specialitate/ grad principal/specialist; titlul de doctor ; alte grade
ştiinţifice - copie
o 5.Documente din care să reiasă specialitatea şi vechimea în specialitate : adeverinţă de la locul de
muncă – în original; .contract prestări servicii, cartea de muncă –copie
o 6. Act de identitate BI/CI - copie
o 7.Certificat de căsătorie/divorţ- copie
o 8.Certificat de sănătate (tip A5) - original valabil 2 luni
o 9.Certificat cazier judiciar –original valabil 6 luni
o 10.Autorizaţia de liberă practică veche – original (dacă este cazul)

* Cerere Autorizaţie de liberă practică biolog, biochimist, chimist, fizician


AUTORIZATIA DE LIBERA DE LIBERA PRACTICA

Conform art. 3 alin. 1 din Legea 460/2003, exercitarea profesiunilor de biolog, biochimist si chimist în sistemul sanitar

se face pe baza Autorizatiei de libera practica. care se acorda de Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica

judetene sau a Municipiului Bucuresti, pe baza:


 Actelor solicitate de DSP (Pentru detalii privind conţinutul dosarului care trebuie depus în vederea obţinerii Autorizaţiei
de liberă practică accesaţi paginile de web ale Direcţiei de Sănătate Publică din judetul unde sunteţi membru);
 Avizul OBBCSSR*

* Avizul eliberat de OBBCSSR în vederea obţinerii Autorizaţiei de liberă practică se acordă numai biologilor, chimiştilor şi

biochimiştilor care sunt membri ai OBBCSSR şi au dosarul profesional complet.


Orice schimbare a datelor înscrise în Autorizaţia de liberă practică (nume, profesie, grad profesional, adresă) atrage după

sine modificarea acesteia si trebuie notificat in scris OBBCSSR.

Am fost recomandat de un angajat care lucra deja în companie

Prin intermediul platformelor de recrutare online (site-uri de joburi)

Am aplicat la un anunț postat pe website-ul companiei

Am găsit jobul pe rețelele de socializare (Facebook)

Am fost angajat în urma unui internship în cadrul companiei

Am auzit la radio anunțul de recrutare

Am văzut anunțul de recrutare în ziar

S-ar putea să vă placă și