Sunteți pe pagina 1din 37

ORDIN Nr.

119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igien i sntate public pri ind mediul de ia! al popula!iei "#I$"N$% #INI&$"R'( &)N)$)*II +',(I-.$ /N% #ONI$OR'( O0I-I.( NR. 121 din 21 februarie 2014 234nd Referatul de aprobare al Direc!iei de sntate public i control 5n sntate public nr. ".N. 67892014 din cadrul #inisterului &nt!ii: a 4nd 5n edere pre ederile art. 8 lit. e; pct. 7 din (egea nr. 9<92008 pri ind reforma 5n domeniul snt!ii: cu modificrile i completrile ulterioare: 5n temeiul pre ederilor art. 1 alin. =4; din >otr4rea ?u ernului nr. 14492010 pri ind organi3area i func!ionarea #inisterului &nt!ii: cu modificrile i completrile ulterioare: ministrul sntii emite urmtorul ordin% .R$. 1 &e aprob Normele de igien i sntate public pri ind mediul de ia! al popula!iei: pre 3ute 5n ane@a care face parte integrant din pre3entul ordin. .R$. 2 Normele de igien i sntate public sunt obligatorii: potri it legii: pentru toate unit!ile din sistemul public i pri at: precum i pentru 5ntreaga popula!ie. .R$. 7 Nerespectarea normelor de igien i sntate public pri ind mediul de ia! al popula!iei atrage rspunderea disciplinar: administrati Amaterial: ci il ori: dup ca3: penal: 5n sarcina persoanelor ino ate de abaterile s 4rite. .R$. 4 (a data intrrii 5n igoare a pre3entului ordin se abrog Ordinul ministrului snt!ii nr. <7891991 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor pri ind mediul de ia! al popula!iei: publicat 5n #onitorul Oficial al Rom4niei: +artea I: nr. 140 din 7 iulie 1991: cu modificrile ulterioare. .R$. < Direc!ia de specialitate din #inisterul &nt!ii: direc!iile de sntate public Bude!ene i a municipiului ,ucureti: ministerele cu re!ea sanitar proprie: administra!ia public local i alte autorit!i implicate duc la 5ndeplinire dispo3i!iile pre3entului ordin.

.R$. 8 +re3entul ordin se public 5n #onitorul Oficial al Rom4niei: +artea I. #inistrul snt!ii: Gheorghe-Eugen Nicolescu ,ucureti: 4 februarie 2014. Nr. 119. .N"C. 1 NORME de igien i sntate public privind mediul de via al populaiei .R$. 1 /n 5n!elesul pre3entelor norme: urmtorii termeni se definesc astfel% a; 5ncpere de locuit A 5ncperile cu func!ii de camer de 3i i dormitoareD b; 3on de locuit A 3ona constituit ca o grupare func!ional de loturi i parcele de teren delimitate teritorial pe care predomin cldiri cu locuin!e a 4nd ca parametru de msur densitatea medie de locuireD c; perimetrul unit!ii A limitele terenului pe care este amplasat un obiecti i pe care se desfoar acti it!ile specificeD d; teritoriu proteBat A teritoriu 5n care nu este permis depirea concentra!iilor ma@ime admise pentru poluan!ii fi3ici: cEimici i biologici din factorii de mediuD acesta include 3one de locuit: parcuri: re3er a!ii naturale: 3one de interes balneoclimateric: de odiEn i recreere: institu!ii socialAculturale: de 5n !m4nt i medicaleD e; 3on de protec!ie sanitar A terenul din Burul obiecti ului: unde este inter3is orice folosin! sau acti itate care: 5n contact cu factorii e@terni: ar putea conduce la poluarea9contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra strii de sntate a popula!iei re3idente din Burul obiecti uluiD pentru sursele de ape subterane utili3ate pentru alimentarea cu ap potabil a localit!ilor i a operatorilor economici se aplic defini!iile pentru F3ona de protec!ie sanitar cu regim se erF: F3ona de protec!ie sanitar cu regim de restric!ieF i Fperimetru de protec!ie EidrogeologicF: conform >otr4rii ?u ernului nr. 9709200< pentru aprobarea Normelor speciale pri ind caracterul i mrimea 3onelor de protec!ie sanitar i Eidrogeologic i Ordinului ministrului mediului i pdurilor nr. 1.21692011 pentru aprobarea Instruc!iunilor pri ind delimitarea 3onelor de protec!ie sanitar i a perimetrului de protec!ie EidrogeologicD

f; biocid =pesticid nonagricol; A conform defini!iei de produs biocid pre 3ut la art. 7 alin. =1; lit. a; din Regulamentul ='"; nr. <2692012 al +arlamentului "uropean i al -onsiliului din 22 mai 2012 pri ind punerea la dispo3i!ie pe pia! i utili3area produselor biocide: corespun3tor tipurilor de produs 14: 1<: 18: 11: 16 i 19 din ane@a 2 F$ipurile de produse biocide i descrierea acestora pre 3ute la articolul 2 alineatul =1;F la Regulamentul ='"; nr. <2692012D g; produs de protec!ia plantelor =pesticid agricol; A conform defini!iei pre 3ute la art. 7 lit. B; din Ordonan!a de urgen! a ?u ernului nr. 7492012 pentru stabilirea cadrului institu!ional de ac!iune 5n scopul utili3rii durabile a pesticidelor pe teritoriul Rom4niei: aprobat prin (egea nr. 8792017D E; utili3ator amator A indi id din popula!ia general fr instruire 5n domeniul pesticidelor: care utili3ea3 la scar redus un pesticid agricol: 5n mediul su pri at: delimitat la locuin! i ane@ele acesteia =inclusi grdina: li ada: solarul etc.;: 5n condi!ii de e@punere care pot fi controlate. -.+I$O('( I Norme de igien referitoare la zonele de locuit .R$. 2 =1; .mplasarea cldirilor destinate locuin!elor trebuie s se fac 5n 3one sigure: pe terenuri salubre care s asigure% a; protec!ia popula!iei fa! de producerea unor fenomene naturale ca alunecri de teren: inunda!ii: a alaneD b; reducerea degaBrii sau infiltrrii de substan!e to@ice: inflamabile sau e@plo3i e: aprute ca urmare a polurii mediuluiD c; sistem de alimentare cu ap potabil 5n conformitate cu normele legale 5n igoareD d; sistem de canali3are pentru colectarea: 5ndeprtarea i neutrali3area apelor re3iduale menaBere: a apelor meteoriceD e; sistem de colectare selecti a deeurilor menaBereD f; sntatea popula!iei fa! de poluarea antropic cu compui cEimici: radia!ii i9sau contaminan!i biologici. =2; (a 3onificarea func!ional a localit!ilor se a a ea 5n edere% separarea func!iunilor: raportul interdependent al diferitelor 3one func!ionale: e itarea incompatibilit!ilor func!ionale 5n 3onele destinate locuirii i func!iunilor complementare ale acestora. =7; Gonele de protec!ie sanitar se or asigura: conform pre ederilor legale 5n igoare: pe ba3a a i3elor corespun3toare dotrilor teEnicoA edilitare ale 3onelor de locuit.

=4; Gonele cu riscuri naturale sau antropice or fi desemnate ca 3one cu interdic!ie de construire a cldirilor cu destina!ie de locuin!e sau socioculturale: pe ba3a studiilor geologice de ctre institu!ii abilitate: p4n la 5nlturarea riscului. .R$. 7 =1; .mplasarea cldirilor destinate locuin!elor trebuie s asigure 5nsorirea acestora pe o durat de minimum 1 192 ore la solsti!iul de iarn: a 5ncperilor de locuit din cldire i din locuin!ele 5n ecinate. =2; /n ca3ul 5n care proiectul de amplasare a cldirilor e iden!ia3 c distan!a dintre cldirile 5n ecinate este mai mic sau cel pu!in egal cu 5nl!imea cldirii celei mai 5nalte: se a 5ntocmi studiu de 5nsorire: care s confirme respectarea pre ederii de la alin. =1;. .R$. 4 (a stabilirea amplasamentelor cldirilor de locuit se or preci3a i amplasamentele urmtoarelor dotri teEnicoAedilitare% a; platforme destinate pentru depo3itarea recipientelor de colectare selecti a deeurilor menaBere: care or fi amenaBate la distan! de minimum 10 m de ferestrele locuin!elor: or fi 5mpreBmuite: impermeabili3ate: cu asigurarea unei pante de scurgere i or fi pre 3ute cu sistem de splare i sifon de scurgere racordat la canali3are: or fi dimensionate pe ba3a indicelui ma@im de producere a gunoiului i a ritmului de e acuare a acestuia i or fi 5ntre!inute 5n permanent stare de cur!enieD platformele pot fi cuplate cu instala!ii pentru btut co oareD b; spa!ii de Boac pentru copii: amenaBate i ecEipate cu mobilier urban specific: reali3at conform normati elor 5n igoare astfel 5nc4t s fie e itat accidentarea utili3atorilorD c; spa!ii amenaBate pentru gararea i parcarea auto eEiculelor popula!iei din 3ona respecti : situate la distan!e de minimum < m de ferestrele camerelor de locuitD 5n aceste spa!ii este inter3is gararea auto eEiculelor de mare tonaB: cum ar fi auto eEiculele peste 7:< tone: autobu3ele: remorcile etc.: precum i reali3area acti it!ilor de repara!ii i 5ntre!inere auto. .R$. < =1; 'nit!ile cu capacitate mic de produc!ie: comerciale i de prestri ser icii: precum spltorii auto: ateliere mecanice: tinicEigerii: ateliere de t4mplrie etc.: care pot crea riscuri pentru sntate sau disconfort pentru popula!ie prin producerea de 3gomot: ibra!ii: mirosuri: praf: fum: ga3e to@ice sau iritante etc.: se amplasea3 5n cldiri separate: la distan! de minimum 1< m de ferestrele locuin!elor. Distan!a se msoar 5ntre fa!ada locuin!ei i perimetrul unit!ii: repre3ent4nd limita suprafe!ei unit!ii respecti e. +entru unit!ile susAmen!ionate se asigur miBloacele adec ate de

limitare a noci it!ilor: astfel 5nc4t s se 5ncadre3e 5n normele din standardele 5n igoare. =2; &e inter3ice scEimbarea destina!iei func!ionale a unor 3one: dac prin aceasta se creea3 premisa apari!iei de riscuri pentru sntatea popula!iei din 3ona locuit. .R$. 8 =1; (a parterul cldirilor de locuit% a; se pot amplasa9amenaBa unit!i comerciale: unit!i de prestri ser icii: cabinete medicale umane fr paturi i cabinete eterinare pentru animale de companie: cu condi!ia ca acestea: prin func!ionarea lor: s nu cree3e disconfort i riscuri pentru sntatea locatarilorD pentru unit!ile susA men!ionate se or asigura miBloacele adec ate de limitare a noci it!ilorD b; nu se or amplasa la parterul blocurilor unit!i de produc!ieD c; se pot amenaBa camere speciale pentru% depo3itarea deeurilor solide: spltorii: usctoriiD d; se pot amenaBa i alte ane@e ale locuin!elor =garaBe;: doar cu acceptul asocia!iei de locatari sau proprietari. =2; .cti it!ile de birou se pot organi3a i la alte etaBe ale imobilelor de locuit dac se ob!ine acceptul ecinilor direc!i. =7; &cEimbarea destina!iei unui spa!iu de locuit se poate face numai cu respectarea condi!iilor pre 3ute de (egea nr. 27092001 pri ind 5nfiin!area: organi3area i func!ionarea asocia!iilor de proprietari: cu modificrile ulterioare. .R$. 1 Gonele necesare odiEnei i recreerii se amplasea3 5n locuri care pre3int cele mai a antaBoase elemente naturale: cum sunt% pduri: suprafe!e de ap: relief ariat i altele. /n 3onele de odiEn i recreere se inter3ice amplasarea% a; obiecti elor industriale care: prin acti itatea lor: produc 3gomot: ibra!ii sau impurific apa: aerul: solulD b; unit!ilor 3ooteEniceD c; unit!ilor de transporturiD d; sta!iilor de epurare a apelor u3ate i a depo3itelor de deeuri solideD e; arterelor de circula!ie cu trafic rutier intens. .R$. 6 /n cadrul amenaBrii i dotrii 3onelor destinate odiEnei i recreerii trebuie s se asigure% a; instala!ii de alimentare cu ap potabilD b; H.-.Auri publice i locuri pentru colectarea selecti a deeurilorD

c; colectarea i 5ndeprtarea apelor u3ate prin instala!ii de canali3are: locale sau 3onale: a cror construc!ie i e@ploatare s e ite poluarea factorilor de mediuD d; spa!iu 5ngrdit pentru c4inii de companie: cu modalit!i adec ate de colectare a deBec!iilor acestoraD e; bnci i spa!ii amenaBate pentru picnic. .R$. 9 /ntre unit!ile industriale: obiecti ele sau acti it!ile care poluea3 factorii de mediu sau produc 3gomot i ibra!ii i teritoriile proteBate 5n ecinate se asigur 3one de protec!ie sanitar. .R$. 10 Noci it!ile fi3ice =3gomot: ibra!ii: radia!ii ioni3ante i neioni3ante;: substan!ele poluante i alte noci it!i din aerul: apa i solul 3onelor locuite nu or putea depi limitele ma@ime admisibile din standardele 5n igoare. .R$. 11 =1; Distan!ele minime de protec!ie sanitar 5ntre teritoriile proteBate i o serie de unit!i care produc disconfort i riscuri asupra snt!ii popula!iei sunt urmtoarele%
- Ferme de cabaline, ntre 6 - 20 capete: ............................. 50 m - Ferme de cabaline, peste 20 capete: ................................ 100 m - Ferme i cresctorii de taurine, ntre 6 - 50 capete: ............... 50 m - Ferme i cresctorii de taurine, ntre 51 - 200 capete: ............ 100 m - Ferme i cresctorii de taurine, ntre 201 - 500 capete: ........... 200 m - Ferme i cresctorii de taurine, peste 500 de capete: .............. 500 m - Ferme de psri, ntre 51 - 100 de capete: .......................... 50 m - Ferme de psri, ntre 101 - 5.000 de capete: ...................... 500 m - Ferme i cresctorii de psri cu peste 5.000 de capete i complexuri avicole industriale: .................................. 1.000 m - Ferme de ovine, caprine: ........................................... 100 m - Ferme de porci, ntre - 20 de capete: ............................ 100 m - Ferme de porci, ntre 21 - 50 de capete: ........................... 200 m - Ferme de porci, ntre 51 - 1.000 de capete: ........................ 500 m - !omplexuri de porci, ntre 1.000 - 10.000 de capete: ............. 1.000 m

- !omplexuri de porci cu peste 10.000 de capete: ................... 1.500 m - Ferme i cresctorii de iepuri ntre 100 i 5.000 de capete: ....... 100 m - Ferme i cresctorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: ........... 200 m - Ferme i cresctorii de stru"i: .................................... 500 m - Ferme i cresctorii de melci: ...................................... 50 m - #pitale, clinici veterinare: ........................................ $0 m - %ra&duri de i'olare i carantin pentru animale: ................... 100 m - (dposturi pentru animale, inclusiv comunitare: .................... 100 m - (batoare, t)r*uri de animale vii i ba'e de ac+i'i"ie a animalelor: ........................................................ 500 m - ,epo'ite pentru colectarea i pstrarea produselor de ori*ine animal: ........................................................... $00 m - -lat.orme pentru depo'itarea de&ec"iilor animale din exploata"iile 'oote+nice, plat.orme comunale: .................................... 500 m - -lat.orme pentru depo'itarea de&ec"iilor porcine: ................ 1.000 m - #ta"ii de epurare a apelor re'iduale de la .ermele de porcine: ... 1.000 m - ,epo'ite pentru produse de ori*ine ve*etal /silo'uri de cereale, sta"ii de tratare a semin"elor0 .................................... 200 m - #ta"ii de epurare a apelor u'ate: .................................. $00 m - #ta"ii de epurare de tip modular /containeri'ate0: ................. 100 m - #ta"ii de epurare a apelor u'ate industriale: ...................... $00 m - -aturi de uscare a nmolurilor: .................................... $00 m - 1a'ine desc+ise pentru .ermentarea nmolurilor: .................... 500 m - ,epo'ite controlate de deeuri periculoase i nepericuloase: ..... 1.000 m - 2ncineratoare pentru deeuri periculoase i nepericuloase: ......... 500 m - !rematorii umane: ................................................ 1.000 m - (utoba'ele serviciilor de salubritate: ............................. 200 m - #ta"ie de preparare mixturi as.altice, betoane ..................... 500 m - 1a'ele de utila&e ale ntreprinderilor de transport: ................ 50 m

- ,epo'itele de combustibil, .ier vec+i i ateliere de tiat lemne: ... 50 m - -arcuri eoliene: ................................................. 1.000 m - -arcuri .otovoltaice: .............................................. 500 m - !imitire i incineratoare animale de companie: ..................... 200 m - !imitire umane /n ca'ul obiectivelor care dispun de aprovi'ionare cu ap din surs proprie0 ............................. 50 m - 3ampe de trans.er deeuri ......................................... 200 m.

=2; -onformarea la pre ederile alin. =1; se a face 5n termen de 160 de 3ile de la intrarea 5n igoare a pre3entelor norme. .R$. 12 &uprafe!ele de teren incluse 5n 3onele de protec!ie sanitar pot fi e@ploatate agricol: cu e@cep!ia culturilor de plante utili3ate 5n scop alimentar sau furaBer: care necesit folosirea de fertili3atori i pesticide i care: prin fi@area sau concentrarea de substan!e poluante pot fi tmtoare pentru om sau animale. .R$. 17 =1; Obiecti ele economice care: prin natura acti it!ii lor: pot polua atmosfera: se amplasea3 5n 3onele industriale. =2; Gona industrial a fi stabilit astfel 5nc4t poluan!ii s nu depeasc concentra!ia ma@im admis 5n aerul ambiant din teritoriile proteBate. =7; Obiecti ele9acti it!ile care: conform legisla!iei de mediu: necesit parcurgerea proceduriiAcadru de e aluare a impactului asupra mediului sunt considerate obiecti e poten!ial poluatoare i trebuie s se supun reglementrilor de la alin. =1;. .R$. 14 +entru unit!ile care: prin specificul acti it!ii lor: necesit protec!ie special% spitale: centre de sntate: centre de diagnostic: centre multifunc!ionale: ambulatorii de specialitate: cree: grdini!e: coli: se asigur o 3on de protec!ie sanitar fa! de locuin!e: arterele de circula!ie cu trafic intens: 3onele urbane aglomerate: stabilit prin studii de impact. .R$. 1< =1; /n gospodriile unde nu sunt asigurate racordurile de ap curent i canali3are printrAun sistem centrali3at de distribu!ie: adposturile pentru creterea animalelor 5n cur!ile persoanelor particulare: de cel mult 8 capete 5n total =o ine: caprine: porcine: bo ine: cabaline; i cel mult <0 de psri se amplasea3 la cel pu!in 10 m de cea mai apropiat locuin! 5n ecinat i se

e@ploatea3 astfel 5nc4t s nu produc poluarea mediului i risc pentru sntatea ecinilor: cu obliga!ia respectrii condi!iilor de biosecuritate. =2; /n gospodriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centrali3at de ap curent i canali3are: adposturile de animale de cel mult dou capete cabaline: < capete bo ine: 1< o ine sau caprine: < capete porcine i cel mult <0 de psri se amplasea3 la cel pu!in 10 m de cea mai apropiat locuin! 5n ecinat i se e@ploatea3 astfel 5nc4t s nu produc poluarea mediului i risc pentru sntatea ecinilor: cu obliga!ia respectrii condi!iilor de biosecuritate. =7; /n imobilele cu mai multe locuin!e din mediul urban este obligatorie asigurarea colectrii deBec!iilor i men!inerea cur!eniei 5n spa!iile comune de ctre proprietarii de animale de companie. .R$. 18 =1; Dimensionarea 3onelor de protec!ie sanitar se a face 5n aa fel 5nc4t 5n teritoriile proteBate or fi asigurate i respectate alorileAlimit ale indicatorilor de 3gomot: dup cum urmea3% a; 5n perioada 3ilei: ni elul de presiune acustic continuu ecEi alent ponderat . =.eI$;: msurat la e@teriorul locuin!ei conform standardului &R I&O 199892A06: la 1:< m 5nl!ime fa! de sol: s nu depeasc << d, i curba de 3gomot -3 <0D b; 5n perioada nop!ii: 5ntre orele 27:00 A 1:00: ni elul de presiune acustic continuu ecEi alent ponderat . =(.eI$;: msurat la e@teriorul locuin!ei conform standardului &R I&O 199892A06: la 1:< m 5nl!ime fa! de sol: s nu depeasc 4< d, i: respecti : curba de 3gomot -3 40. =2; +entru locuin!e: ni elul de presiune acustic continuu ecEi alent ponderat . =(.eI$;: msurat 5n timpul 3ilei: 5n interiorul camerei cu ferestrele 5ncEise: nu trebuie s depeasc 7< d, =.; i: respecti : curba de 3gomot -3 70. /n timpul nop!ii =orele 27:00 A 1:00;: ni elul de 3gomot (.eI$ nu trebuie s depeasc 70 d, i: respecti : curba -3 2<. .R$. 11 =1; +arametrii sanitari care trebuie s fie respecta!i la proiectarea i e@ecu!ia locuin!elor sunt% A suprafa!a minim a unei camere J 12 mpD A suprafa!a minim a buctriei J < mpD A 5nl!imea sub plafon J 2:80 m. =2; /ncperile principale de locuit i buctriile trebuie pre 3ute cu descEideri directe ctre aer liber A ui: ferestre: care s permit entila!ia natural.

=7; Iluminatul natural 5n camerele principale i buctrie trebuie s permit desfurarea acti it!ilor 3ilnice fr a se recurge la lumina artificial. =4; 2entila!ia natural 5n buctrie: baie i cmar trebuie asigurat prin pri3e de aer e@terior: pentru e acuarea aerului prin conducte erticale cu tiraB natural: i prin pstrarea liber a unui spa!iu de 1 cm sub uile interioare. =<; ?Eenele teEnice i toboganul de deeuri solide se i3olea3 acustic i se pre d cu posibilit!i de acces pentru cur!are i decontaminare periodic. =8; +ere!ii: planeele i pu!ul ascensorului trebuie i3olate 5mpotri a 3gomotelor i ibra!iilor. =1; &istemul de 5ncl3ire trebuie s asigure temperatura minim de 20 K5n camerele de locuit: cu diferen!e 5n func!ie de destina!ia 5ncperii% a; baie i H.-. A 22 K-D b; camera de 3i A 22 K-D c; dormitoare A 20 K-. .R$. 16 =1; +lanificarea spa!iilor trebuie s 5ndeplineasc urmtoarele condi!ii% A s permit circula!ia comod a copiilor: persoanelor 5n 4rst i a celor cu di3abilit!i: prin culoare de minimum 1:20 m lrgime: s nu e@iste trepte inutile 5ntre camere: planuri 5nclinate: s fie iluminate suficientD A s asigure separarea pe func!iuni 5mpotri a propagrii 3gomotelor: mirosurilor: aporilorD A s i3ole3e camerele de locuit de 5ncperile de ser iciu: unde se pot produce 3gomote: mirosuri: aporiD A s permit descEiderea comod a uilor interioare. =2; ,ile i H.-.Aurile nu or fi amplasate deasupra camerelor de locuit i a buctriilor. =7; 0inisaBele interioare i dotrile cu ecEipamente nu trebuie s cree3e riscuri de accidente. .R$. 19 =1; #aterialele folosite 5n construc!ia: finisarea i dotarea locuin!elor se aleg astfel 5nc4t s nu polue3e aerul interior i s asigure i3olarea Eigrotermic i acustic corespun3toare. =2; (a proiectarea i construc!ia blocurilor de locuin!e se a !ine cont de orientarea camerelor fa! de punctele cardinale: de 4nturile dominante: de curen!ii locali de aer: care se produc 5n ansamblurile de construc!ii 5nalte: i de 5nsorirea ma@im din timpul erii. =7; &e a reali3a i3olarea acustic a fiecrei camere fa! de camerele 5n ecinate din aceeai locuin!: fa! de locuin!ele 5n ecinate i fa! de

3gomotul produs de instala!iile aferente locuin!ei: cldirii sau spa!iilor 5n ecinate cu alt destina!ie dec4t cea de locuit. .R$. 20 =1; Distan!ele pre 3ute la art. 11 pot fi modificate doar pe ba3a studiilor de impact asupra snt!ii: elaborate de institute speciali3ate: conform metodologiei a i3ate de ctre #inisterul &nt!ii. =2; " aluarea impactului asupra strii de sntate a popula!iei se reali3ea3 pentru orice acti itate supus reglementrilor de e aluare a impactului asupra mediului: pe ba3a raportului de mediu: a planului de amplasament: certificatului de urbanism i a memoriului teEnic: precum i pentru alte situa!ii specifice gospodriilor: nepre 3ute la art. 1<. -.+I$O('( II Norme de igien referitoare la aprovizionarea cu ap a localitilor .R$. 21 &istemele de apro i3ionare cu ap a localit!ilor trebuie s fie autori3ate i s furni3e3e ap potabil 5n cantitatea necesar i de o calitate care s respecte pre ederile legale 5n igoare: astfel 5nc4t s nu afecte3e starea de sntate a consumatorilor. .R$. 22 =1; .pa de suprafa! sau de profun3ime: folosit ca surs pentru sistemele de apro i3ionare cu ap a localit!ilor: trebuie s 5ndeplineasc urmtoarele condi!ii% A calitate corespun3toare categoriei de folosin! 5ntrAun procentaB de 9<L din numrul anali3elor efectuate pe perioada unui an calendaristicD A debitul necesar asigurrii unei distribu!ii continue: a 4nduAse 5n edere ariabilit!ile 3ilnice i se3oniere ale cererilor de ap i tendin!a de de3 oltare a localit!ii =popula!ie: edilitar;. =2; Distribuitorul9productorul are sarcina de a asigura cantitatea minim de ap necesar pe 3i pentru un locuitor: care este de <0 l. -antitatea este estimat numai pentru acoperirea necesarului fi3iologic: igienei indi iduale i preparrii Eranei. =7; /n situa!ii de calamit!i naturale: autorit!ile publice locale trebuie s asigure popula!iei care nu are acces la ap potabil o cantitate minim de < l9persoan93i de ap potabil. .R$. 27 =1; &ursa de ap folosit pentru apro i3ionarea cu ap a localit!ilor trebuie s fie proteBat 5mpotri a tuturor acti it!ilor poluatoare prin perimetre de protec!ie sanitar i prin controlul acti it!ilor poluante din

teritoriul aferent: conform pre ederilor legale 5n igoare. &tabilirea perimetrelor de protec!ie sanitar se face indi iduali3at pentru fiecare surs: pe ba3a studiului de specialitate: 5n conformitate cu standardele 5n igoare i cu legisla!ia din domeniu 5n igoare. =2; &ursele de ap de profun3ime =i3 oare captate sau foraBe; trebuie s fie amplasate i construite pe terenuri nepoluate agricol sau industrial: s fie proteBate contra iroirilor de ape i 5mpotri a inunda!iilor. Gona de e@trac!ie trebuie s fie proteBat sanitar: 5n conformitate cu normele legale 5n igoare: astfel 5nc4t s se pre in accesul public i al animalelor. De asemenea: 3ona trebuie s fie pre 3ut cu panta de scurgere pentru pre enirea bltirii apei 5n se3oanele cu precipita!ii atmosferice. =7; &ursele de ap de suprafa! trebuie s fie proteBate de acti it!ile poluatoare: 5n conformitate cu pre ederile legale 5n igoare. =4; .dministra!ia local sau administratorul sursei de ap a a erti3a: 5n scris: proprietarii terenurilor pe care se afl 3onele de protec!ie sanitar asupra restric!iilor de utili3are a acestora. =<; /n situa!ia 5n care e@ist obiecti e economicoAsociale ri erane sursei de suprafa! sau sursa este folosit pentru o durat lung de timp pentru un anumit scop i astfel se creea3 imposibilitatea asigurrii perimetrelor de protec!ie sanitar: se admite reducerea acestora la regimul se er de protec!ie sanitar i se adaptea3 teEnologia de tratare a apei 5n consecin!. .R$. 24 =1; $eEnologiile de tratare a apei trebuie proiectate: 5n func!ie de condi!iile specifice fiecrei surse: lu4nduAse 5n considerare calitatea i natura sursei. Obiecti ul procedeelor de tratare trebuie s fie protec!ia consumatorilor fa! de germeni patogeni i substan!e cEimice cu risc pentru sntatea uman. =2; Instala!iile de tratare a apei de suprafa! trebuie s parcurg urmtoarele etape: dup ca3% A 5ndeprtarea suspensiilor pre3ente 5n ap: prin sedimentareD A folosirea unor substan!e cu rol de coagulan!i pentru conglomerarea suspensiilor: rmase dup sedimentarea apeiD A filtrarea apei: prin care se reduc suspensiile foarte fine: con!inutul de germeni: dar i o parte din substan!ele organice din apD A de3infec!ia: prin care sunt distrui germenii patogeni: iar cei saprofi!i sunt adui la condi!iile de potabilitate: conform legisla!iei 5n igoare. /n func!ie de calitatea apei la surs se or introduce i alte etape de tratare a apei: astfel 5nc4t s se asigure calitatea apei potabile conform pre ederilor legale 5n igoare.

=7; $reptele de tratare preliminare de3infec!iei finale trebuie s produc o ap cu o turbiditate mai mic de < N$' pentru mediana alorilor 5nregistrate 5n 24 de ore i nu mai mare de 1 N$' pentru o singur prob. =4; +entru coagulare se pot folosi numai substan!e =reacti i; care sunt a i3ate9notificate sanitar pentru acest scop. =<; +rocedeele de coagulare i de3infec!ie a apei cu clor9substan!e clorigene trebuie proiectate 5n aa fel 5nc4t s nu se forme3e 5n ap compui care: prin natura cEimic i concentra!ie: pre3int risc pentru sntatea consumatorilor: prin efecte noci e de tip acut ori cronic sau prin cumulare 5n organism. 0ormarea triEalometanilor: 5n urma supraclorinrii i a reac!iei cEimice cu aci3ii Eumici din ap: trebuie monitori3at: prin determinarea concentra!iei acestor compui: care trebuie s fie conform legisla!iei 5n igoare. =8; De3infec!ia final a apei este obligatorie pentru toate instala!iile de tratare a apei care produc ap potabil furni3at prin sistem public de distribu!ie: indiferent de numrul consumatorilor. -ontrolul substan!ei de3infectante re3iduale se reali3ea3 cu respectarea pre ederilor legale 5n igoare. =1; +entru instala!iile de tratare a apei care: p4n la intrarea 5n igoare a pre3entelor norme: nu au aplicat procedee de de3infec!ie a apei: se acord un termen de 12 luni pentru conformarea la dispo3i!iile alin. =8;. =6; De3infec!ia cEimic a apei se efectuea3 cu produse a i3ate9autori3ate de -omisia Na!ional pentru +roduse ,iocide: conform legisla!iei 5n igoare. $eEnologia de tratare trebuie s fie proiectat 5n aa fel 5nc4t s se asigure timp de contact 5ntre ap i substan!a de3infectant de minimum 70 de minute. "ficien!a procesului de de3infec!ie trebuie s fie demonstrat prin respectarea alorilor concentra!iilor ma@ime admise =-#.; pentru parametri de calitate ai apei potabile reglementate de legisla!ia 5n domeniu. .R$. 2< =1; Re!eaua de distribu!ie a apei trebuie s asigure regimul continuu: cantitatea necesar i s nu permit contaminarea e@terioar. =2; +roiectarea re!elelor de distribu!ie trebuie s !in seama de topografia: amplasarea i mrimea localit!ii. =7; Re3er oarele de ap =5ngropate sau aeriene; or fi astfel proiectate i reali3ate 5nc4t s nu permit contaminarea e@terioar. =4; &e folosesc numai ecEipamente: produse: materiale: substan!e cEimice sau amestecuri utili3ate 5n contact cu apa potabil a i3ate sanitar: conform pre ederilor legale 5n igoare.

=<; (ocalit!ile trebuie s dispun de re3er e de ap potabil pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioad de 12 ore de 5ntrerupere a apro i3ionrii cu ap potabil. =8; +roiectarea instala!iilor de tratare a apei: a re3er oarelor de 5nmaga3inare i a re!elelor de distribu!ie trebuie s pre ad posibilitatea de e acuare a apelor de splare i accesul pentru recoltarea de probe: 5n ederea efecturii monitori3rii de control i a celei de audit a calit!ii apei potabile. &plarea: cur!area i de3infec!ia periodic i: ori de c4te ori este necesar: a instala!iilor de tratare: a re3er oarelor de 5nmaga3inare i a re!elei de distribu!ie sunt obligatorii. #aterialele i substan!ele de cur!are i de3infec!ie trebuie s aib a i39autori3a!ie emis9emis de -omisia Na!ional pentru +roduse ,iocide i s se utili3e3e conform instruc!iunilor. .R$. 28 =1; "@ploatarea i 5ntre!inerea sistemelor de tratare: 5nmaga3inare i distribu!ie a apei potabile i controlul calit!ii apei produse re in productorilor9distribuitorilor de ap potabil. =2; #onitori3area calit!ii apei potabile a fi efectuat conform pre ederilor legale 5n igoare. =7; Dispo3iti ele pentru ap potabil de tip do3ator: filtre: cni filtrante: rcitoare trebuie s fie a i3ate9notificate 5naintea punerii pe pia!: conform pre ederilor legale 5n igoare. Responsabilitatea 5ntre!inerii i igieni3rii acestora re ine utili3atorului: respecti distribuitorului 5n ca3ul celor din unit!ile publice. -.+I$O('( III Norme de igien pentru f nt ni publice i individuale folosite la aprovizionarea cu ap de but .R$. 21 =1; 04nt4na repre3int o instala!ie local de apro i3ionare cu ap: indi idual sau public: instala!ie din care apa este consumat prin e@trac!ie direct din surs: aa cum este definit la art. 2 lit. r; din ane@a nr. 1 la >otr4rea ?u ernului nr. 91492004 pentru aprobarea Normelor de supra egEere: inspec!ie sanitar i monitori3are a calit!ii apei potabile i a +rocedurii de autori3are sanitar a produc!iei i distribu!iei apei potabile: cu modificrile i completrile ulterioare. .pa din f4nt4n: pentru a fi folosit 5n scop potabil: trebuie s corespund calitati reglementrilor 5n igoare pentru apa potabil. /n ca3ul f4nt4nilor publice: administra!ia public local este responsabil pentru finan!area monitori3rii: asigurarea conformrii la parametri de calitate i pentru a erti3area popula!iei asupra calit!ii apei.

=2; 04nt4na trebuie amplasat i construit astfel 5nc4t s fie proteBat de orice surs de poluare i s asigure accesibilitatea consumatorilor. .mplasarea f4nt4nii trebuie s se fac la cel pu!in 10 m de orice surs posibil de poluare% latrin: graBd: cote!e: depo3it de deeuri menaBere sau industriale: platforme indi iduale de colectare a gunoiului de graBd etc. .d4ncimea stratului de ap folosit nu trebuie s fie mai mic de 8 m. +ere!ii f4nt4nii trebuie astfel amenaBa!i 5nc4t s pre in orice contaminare e@terioar. "i or fi construi!i din material re3istent i impermeabil% ciment: crmid sau piatr: tuburi din beton. +ere!ii f4nt4nii trebuie pre 3u!i cu gEi3duri. ?Ei3durile or a ea o 5nl!ime de 10 A 100 cm deasupra solului i 80 cm sub ni elul acestuia. ?Ei3durile se construiesc din materiale re3istente i impermeabile: iar articularea cu pere!ii f4nt4nii trebuie fcut 5n mod etan. 04nt4na trebuie s aib capac: iar deasupra ei: un acoperi care s o proteBe3e 5mpotri a precipita!iilor atmosferice. &coaterea apei din f4nt4n trebuie s se fac printrAun sistem care s 5mpiedice poluarea ei% gleat proprie sau pomp. /n Burul f4nt4nii trebuie s e@iste o 3on de protec!ie de 1:< m: amenaBat 5n pant: cimentat sau pa at: impermeabili3at contra infiltra!iilor i 5mpreBmuit pentru pre enirea accesului animalelor. =7; +roiectarea: construc!ia i amenaBarea f4nt4nilor publice sau indi iduale trebuie efectuate 5n concordan! cu condi!iile specifice locale i cu principiile generale pre 3ute la alineatele anterioare. =4; De3infec!ia f4nt4nii se face cu substan!e de3infectante care au a i39autori3a!ie emis de -omisia Na!ional pentru +roduse ,iocide. -alitatea apei dup de3infec!ie trebuie s corespund condi!iilor de calitate pre 3ute de legisla!ia 5n igoare. =<; &ubstan!a clorigen folosit pentru de3infec!ie trebuie s aib specificat con!inutul 5n clor acti . -antitatea de substan! clorigen folosit pentru de3infec!ia apei aria3 5n func!ie de cantitatea de clor acti care trebuie reali3at i care depinde de gradul de poluare a f4nt4nii. =8; +entru efectuarea de3infec!iei se face calculul cu aButorul urmtorilor parametri% a; olumul apei din f4nt4n% 2 J 7:14 r @ r >: 5n care% 2 J olumul apei 5n mcD r J 192 din diametrul f4nt4niiD > J 5nl!imea coloanei de ap din f4nt4nD b; cantitatea de clor acti din substan!% 2<L: 20L: 1<L etc.D c; concentra!ia de clor re3idual liber care trebuie ob!inut. -alcul% +entru 0:< mg -l re3idual ............ l ap C mg -l re3idual ............ 1.000 l ap J 1 mc ap

C J 0:< g clor re3idual9mc ap 100 g substan! clorigen ............ 2< g clor acti C ........................ 0:< g clor acti
0,5 x 100 4 5 --------------- 5 2 * substan" clori*en6mc 25

Regul general% pentru ob!inerea unei concentra!ii de clor re3idual liber este ne oie de apro@imati 10 ori mai mult dec4t cantitatea calculat: deci% 2 g substan! clorigen9mc @ 10 J 20 g9mc. +entru a se ob!ine clor re3idual liber de 0:< mg9l ap este ne oie de 20 g substan! clorigen 2<L acti la 1 mc ap din f4nt4n. -antitatea de substan! clorigen 2<L acti : necesar pentru 1 mc ap: se 5nmul!ete cu olumul de ap din f4nt4n. -.+I$O('( I2 Norme de igien referitoare la colectarea i !ndeprtarea apelor uzate i a apelor meteorice .R$. 26 =1; .utorit!ile publice locale i operatorii economici or asigura 5ndeprtarea i epurarea apelor u3ate i apelor meteorice: astfel 5nc4t s nu se cree3e disconfort i 5mboln irea membrilor comunit!ii. =2; .pele u3ate trebuie epurate 5n aa fel 5nc4t: 5n a alul de ersrii: apele receptorului s se 5ncadre3e conform normelor 5n pre ederile standardului de calitate a apelor de suprafa!: dup categoria de folosin!. =7; (a proiectarea i reali3area sistemelor de canali3are i epurare se a face i studiul de impact asupra snt!ii publice: 5n situa!ia 5n care or fi amplasate 5n intra ilanul localit!ii i nu respect distan!a pre 3ut la art. 11 alin. =1;. .R$. 29 /ndeprtarea apelor u3ate menaBere i industriale se face numai prin re!eaua de canali3are a apelor u3ateD 5n lipsa posibilit!ii de racordare la sisteme publice de canali3are: unit!ile sunt obligate s 5i pre ad instala!ii proprii pentru colectarea: tratarea i e acuarea apelor u3ate: care se or e@ecuta i e@ploata 5n aa fel 5nc4t s nu constituie un pericol pentru sntate. .R$. 70 "ste inter3is rsp4ndirea neorgani3at: direct pe sol =cur!i: grdini: str3i: locuri ri erane .a.; sau 5n ba3inele naturale de ap: a apelor u3ate menaBere: fecaloidAmenaBere i industriale. "ste inter3is de ersarea apelor u3ate 5n

3ona de protec!ie sanitar a surselor i a instala!iilor centrale de alimentare cu ap. .R$. 71 .pele u3ate pro enite de la unit!ile sanitare =spitale de boli infec!ioase: sanatorii antituberculoase: spitale de fti3iologie: laboratoare care lucrea3 cu produse patologice etc.;: precum i de la orice unit!i care: prin specificul lor: contaminea3 apele re3iduale cu agen!i patogeni sau poluea3 cu substan!e cEimice i9sau radioacti e: se or trata 5n incinta unit!ilor respecti e: asigur4nduAse de3infec!ia i decontaminarea: dup ca3: 5nainte de e acuarea 5n colectorul stradal. .R$. 72 -analele descEise pot fi folosite numai pentru e acuarea apelor meteorice: 5n ca3ul 5n care localit!ile sunt dotate cu sistem di i3or de colectare a apelor u3ate. .ceste canale trebuie 5ntre!inute permanent 5n bun stare de func!ionare: prin cur!area i repararea defec!iunilor. .R$. 77 /n situa!ia 5n care nu e@ist canali3are sau posibilitatea de racord la aceasta: se or adopta solu!ii indi iduale de colectare i neutrali3are a apelor u3ate: cu luarea msurilor de proteBare a mediului i snt!ii. .R$. 74 /ndeprtarea apelor u3ate menaBere i fecaloidAmenaBere pro enite de la locuin!ele neracordate la un sistem de canali3are se face prin instala!ii de preepurare sau fose septice idanBabile: care trebuie s fie proiectate i e@ecutate conform normelor 5n igoare i amplasate la cel pu!in 10 m fa! de cea mai apropiat locuin!D instala!iile se 5ntre!in 5n bun stare de func!ionareD idanBul se a descrca 5n cea mai apropiat sta!ie de epurare a apelor u3ate. .R$. 7< 'nit!ile sunt obligate s 5i asigure H.-.Auri cu un numr de cabine corespun3tor pre ederilor standardelor i normelor de proiectare. -.+I$O('( 2 Norme de igien referitoare la colectarea" !ndeprtarea i neutralizarea deeurilor solide .R$. 78 =1; .utorit!ile publice locale: operatorii economici i asocia!iile de proprietari9locatari au obliga!ia s asigure colectarea selecti : 5ndeprtarea i neutrali3area deeurilor solide. &e inter3ice aruncarea deeurilor solide 5n alte locuri dec4t cele amenaBate special i autori3ate.

=2; (a elaborarea regulamentelor de salubritate: primriile au obliga!ia s respecte normele sanitare i s consulte direc!ia de sntate public teritorial. =7; -et!enii sunt obliga!i s respecte 5ntocmai msurile stabilite de primrie pentru asigurarea igienei publice i salubrit!ii localit!ii: precum i regulile elementare de igien 5n gospodria sau locuin!a proprie: astfel 5nc4t s nu cree3e disconfort ecinilor i s nu constituie pericol pentru sntatea public a comunit!ii. .R$. 71 =1; -olectarea la locul de producere =precolectarea primar; a deeurilor menaBere se face 5n recipiente acoperite: dimensionate 5n func!ie de cantitatea produs: de ritmul de e acuare i de categoria 5n care se 5ncadrea3 deeurile menaBere din locuin!D deeurile nu se colectea3 direct 5n recipient: ci 5ntrAun sac de polietilen aflat 5n recipient i care s aib un olum pu!in mai mare dec4t olumul recipientului. +recolectarea secundar: adic str4ngerea i depo3itarea pro i3orie a sacilor cu deeuri menaBere 5n punctele de precolectare organi3at: se face 5n recipiente de culori diferite inscrip!ionate cu tipul deeurilor: dimensionate corespun3tor: acoperite: pre 3ute cu dispo3iti e de prindere adaptate modului de golire: uor transportabile: concepute astfel 5nc4t s nu produc rniri 5n timpul manipulrii i s nu fa ori3e3e maladiile asociate efortului fi3ic e@cesi . =2; -ontainerele or fi concepute 5n aa fel 5nc4t accesul la ele s fie rapid i uor: iar sistemul lor de acoperire s fie uor de mane rat i s asigure etaneitatea. Recipientele or fi men!inute 5n bun stare i or fi 5nlocuite imediat: la primele semne de pierdere a etaneit!ii. "le or fi amplasate 5n spa!ii special amenaBate: men!inute 5n condi!ii salubre. =7; .dministra!ia public local a asigura colectarea: 5ndeprtarea i neutrali3area deeurilor menaBere i stradale. .R$. 76 Deeurile menaBere trebuie sortate la locul de producere 5n componente reciclabile i nereciclabile i se colectea3 selecti 5n recipiente specifice inscrip!ionate i amplasate 5n locuri special amenaBate: astfel% a; Deeurile periculoase re3ultate din asisten!a medical acordat la domiciliul pacientului sau cele re3ultate din acti itatea medical a cabinetelor medicale: amplasate 5n cldiri de locuit: urmea3 circuitul deeurilor periculoase re3ultate din acti itatea medical: conform reglementrilor legale specifice. +ersoanele care 5i administrea3 tratamente inBectabile la domiciliu i cadrele medicale care aplic tratamente la domiciliu sunt obligate s colecte3e deeurile periculoase re3ultate: 5n recipiente adec ate =cutii din carton cu sac de plastic 5n interior: cutii din

plastic rigid;: pe care le or depune la cabinetul medicului de familie sau la cea mai apropiat unitate sanitar de care apar!in: care este obligat s le primeasc 5n scopul eliminrii lor finale. b; Deeurile nepericuloase asimilabile celor menaBere re3ultate at4t din asisten!a medical acordat la domiciliul pacientului: c4t i cele re3ultate din acti itatea cabinetelor medicale amplasate 5n cldirile de locuit urmea3 circuitul de e acuare a deeurilor menaBere. c; #edicamentele e@pirate pro enite de la popula!ie or fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate: 5n ederea eliminrii finale: prin incinerare. d; Deeurile stradale se compun din% deeuri re3ultate din mturarea str3ilor i deeuri asimilabile celor menaBere: precolectate 5n recipiente stradale. Deeurile re3ultate din mturarea str3ilor con!in% materiale re3ultate din abra3iunea cauciucurilor i a drumului: pm4nt: frun3e i alte detritusuri egetale: resturi animale: nisip antiderapant i pulberi sedimentate din atmosfer. "ste posibil ca: 5n urma precolectrii defectuoase a deeurilor asimilabile cu cele menaBere: produse pe strad: o parte a acestora s intre 5n compo3i!ia deeurilor de mturareD acest lucru trebuie e itat prin aplicarea corect a reglementrilor pri ind precolectarea primar i secundar a deeurilor de ctre fiecare productor: persoan fi3ic sau Buridic. Deeurile asimilabile cu cele menaBere se precolectea3 5n recipiente stradale =couri: pubele: containere; asigurate de ctre primrii. .ceste recipiente trebuie s fie 5n numr suficient: cu olume adec ate i montate la distan!e optimeD recipientele se golesc periodic: nu mai rar de o dat la dou 3ile 5n perioada 1 aprilie A 1 octombrie i o dat la 7 3ile 5n perioada 1 octombrie A 1 aprilie. Deeurile stradale urmea3 filiera de neutrali3are a deeurilor menaBere. e; Deeurile 3ooteEnice: re3ultate din amenaBri 5n gospodrii particulare care nu se asimilea3 cu fermele 3ooteEnice: se colectea3 pe platforme de colectare impermeabili3ate: amplasate la cel pu!in 10 m de ferestrele locuin!elor. .R$. 79 " acuarea deeurilor menaBere de la locurile de producere i colectare la locul de neutrali3are se face de preferin! 3ilnic: fr a se depi urmtoarele termene ma@ime% a; /n perioada 1 aprilie A 1 octombrie% A 3ilnic: din 3onele centrale i de la unit!ile de alimenta!ie public: unit!ile sanitare cu paturi: grdini!e i creeD A la cel mult dou 3ile: din celelalte 3one. b; /n perioada 1 octombrie A 1 aprilie% A la cel mult 7 3ile: din toate 3onele.

.R$. 40 Deeurile periculoase se depo3itea3: se neutrali3ea3 i se elimin final numai 5n condi!iile stabilite conform reglementrilor 5n igoare. .R$. 41 Depo3itele de deeuri menaBere: controlate: instala!iile de compostare a deeurilor organice i biodegradabile: instala!iile de incinerare trebuie proiectate: construite i administrate astfel 5nc4t s se reali3e3e condi!ii de 5mpiedicare a eliminrii i diseminrii poluan!ilor 5n mediul natural% sol: ape de suprafa!: ape subterane: aer sau 5n mediul urban. /n acest scop se or 5ndeplini urmtoarele condi!ii% a; amplasarea i stabilirea 3onei de protec!ie sanitar se fac 5n urma studiilor de impact asupra mediului i snt!ii: 5n condi!iile pre ederilor art. 11 i 12D alegerea locului se face dup studii geologice: Eidrogeologice i urbanisticeD b; la proiectare i la func!ionare se or pre edea i respecta metode i teEnici adec ate de acoperire i asigurare a deeurilor solide mineraleD acoperirea i asigurarea se fac 3ilnicD c; 5n cursul opera!iunilor de depo3itare: eEiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depo3itului. +entru a se e ita contaminarea cu deeuri a spa!iilor din afara 3onei de depo3itare: este necesar dotarea cu un ecEipament pentru splarea an elopelor eEiculelor care transport deeuri: amplasat 5ntre 3ona de depo3itare i drumul de ieire din depo3itD d; 5n cursul e@ploatrii depo3itului se aplic msuri de combatere a insectelor i ro3toarelor =de3insec!ie i derati3are;D e; organi3area teEnic a depo3itului a respecta reglementrile 5n igoare pentru protec!ia snt!ii popula!iei: protec!ia snt!ii personalului i protec!ia mediuluiD se acord aten!ie deosebit 5mpreBmuirii i perdelelor de protec!ie. .R$. 42 /n instala!iile de compostare a deeurilor organice biodegradabile se a e ita pre3en!a substan!elor to@ice care pot polua solul. /n acest scop se asigur condi!ii de colectare separat a acestui tip de deeuri. ?a3ele de fermentare i apele e@filtrate: re3ultate din procesul de compostare: se captea3 i se diriBea3 spre instala!ii adec ate de tratare i neutrali3are. .R$. 47 Instala!iile de incinerare a deeurilor or 5ndeplini urmtoarele condi!ii% a; amplasarea i stabilirea 3onei de protec!ie se fac 5n urma studiilor de impact asupra mediului i snt!iiD

b; func!ionarea instala!iilor de incinerare este condi!ionat de monitori3area emisiilor de ga3e re3iduale 5n atmosfer. .R$. 44 2eEiculele pentru transportul deeurilor solide trebuie s fie acoperite i pre 3ute cu dispo3iti e de golire automat a recipientelor de precolectare secundar i s nu permit rsp4ndirea con!inutului 5n cursul transportului. "le or fi 5ntre!inute igienic i de3infectate periodicD 5n acest scop: compartimentul destinat deeurilor a fi e@ecutat din materiale re3istente la solicitri mecanice i agresiuni cEimice. .R$. 4< &istemul indi idual de 5ndeprtare i neutrali3are a deeurilor menaBere este permis numai 5n localit!i rurale: cu condi!ia pre enirii de3 oltrii insectelor i ro3toarelor. (ocul de amplasare a depo3itelor de deeuri menaBere se a alege astfel 5nc4t s nu produc disconfort ecinilor: s nu impurifice sursele locale de ap i s fie la cel pu!in 10 m de ferestrele locuin!elor. -.+I$O('( 2I Norme de igien pentru unitile de folosin public .R$. 48 +re3entele norme de igien se aplic categoriilor de institu!ii publice centrale i locale: institu!ii sau unit!i economice: de alimenta!ie public: de turism: comerciale: culturale: sociale: de educa!ie: sporti e: colecti it!ilor temporare de munc sau de recreere: precum i unit!ilor 5n care se efectuea3 prestri de ser icii pentru popula!ie: denumite 5n continuare unit!i. .R$. 41 'nit!ile or fi racordate la sistemele publice de alimentare cu ap potabil sau la surse proprii de ap care s corespund condi!iilor de calitate pentru apa potabil din legisla!ia 5n igoare. .cestea or fi pre 3ute cu instala!ii interioare de alimentare cu ap: 5n conformitate cu normati ele de proiectare: e@ecu!ie i e@ploatare. .R$. 46 'nit!ile or fi racordate la sistemele publice de canali3are a apelor u3ateD 5n lipsa unor sisteme publice de canali3are accesibile: unit!ile sunt obligate s 5i pre ad instala!ii proprii pentru colectarea: tratarea i e acuarea apelor u3ate: care se or e@ecuta i e@ploata astfel 5nc4t s nu pro oace poluarea solului: a apelor sau a aerului. .R$. 49

Instala!iile interioare de distribu!ie a apei potabile i de e acuare a apelor u3ate: sifoanele de pardoseal: obiectele sanitare: precum H.-.Auri: pisoare: la oare: bi: duuri: or fi men!inute 5n permanent stare de func!ionare i de cur!enie. /n acest sens: conducerile unit!ilor au urmtoarele obliga!ii% a; s asigure repararea imediat a oricror defec!iuni aprute la instala!iile de alimentare cu ap: de canali3are sau la obiectele sanitare e@istenteD b; s controle3e starea de cur!enie din ane@ele i din grupurile sanitare din unitate: asigur4nduAse splarea i de3infec!ia 3ilnic ori de c4te ori este necesar a acestoraD c; s asigure materialele necesare igienei personale pentru utili3atorii grupurilor sanitare din unitate =E4rtie igienic: spun: miBloace de tergere sau 3 4ntare a m4inilor dup splare etc.;D 5n grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor te@tile: ci se or monta usctoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unic folosin!: din E4rtieD d; s asigure pentru personalul de 5ngriBire a grupurilor sanitare ecEipament de lucru de culoare diferit fa! de cel destinat altor acti it!i. .R$. <0 -ur!area: de3infec!ia: de3insec!ia: derati3area: precolectarea i e acuarea deeurilor solide se or face cu respectarea urmtoarelor condi!ii% a; -ur!area i de3infec!ia +rin cur!are se 5n!elege 5ndeprtarea mecanic =manual i9sau automat; a oricror forme de deeuri: detritusuri: praf sau depuneri de materiale nefolositoare: re3ultate 5n urma acti it!ilor umane: 5n unitatea de folosin! public. +rin de3infec!ie se 5n!elege reducerea numrului de germeni saprofi!i i patogeni prin miBloace fi3ice sau cEimiceD cea mai eficient metod este de3infec!ia cu un produs biocidD A pardoselile se cur! cu tergtorul ume3it 5n produse de cur!areD de3infec!ia cEimic se face numai dac suprafe!ele sunt i3ibil murdrite cu s4nge sau licEide biologiceD mturatul uscat este inter3isD A co oarele i mocEetele se cur! prin folosirea 3ilnic a aspiratorului de prafD aspiratorul de praf trebuie pre 3ut cu dou filtre: pentru 5mpiedicarea diseminrii prafului bacterianD co oarele i mocEetele se cur! cu produse de cur!are: periodic sau c4nd sunt i3ibil murdareD mturatul uscat este inter3isD A pere!ii i pa imentele: dac sunt finisate cu materiale la abile: se cur! cu produse de cur!are: periodic i c4nd sunt i3ibil murdriteD 5n ca3ul finisaBelor nela abile: cur!area se face cu aspiratorul de prafD A mobila i per a3urile se terg de praf 3ilnic: cu material moale: impregnat: pentru a re!ine prafulD obiectele aflate la 5nl!ime i tapi!eria mobilei se or cur!a 3ilnic: cu aspiratorul de prafD

A H.-.Aurile i pisoarele se cur! cu perie: produse de cur!are adec ate i se de3infectea3D colacul de H.-. se terge cu produse de cur!areD de3infec!ia cEimic se a face c4nd H.-.Aul a fost folosit de o persoan suferind de o boal diareic acutD A cada de baie se spal cu produse de cur!are: urmat de de3infec!ieD opera!iunile se fac 3ilnic i dup fiecare clientD A cabina pentru du: pere!ii i cada se cur! cu produse de cur!are i se de3infectea3D opera!iunile se fac 3ilnic i dup fiecare clientD perdelele de la bi i duuri se spal o dat pe sptm4nD A cEiu eta a a ea suprafa!a intact i nu a fi pre 3ut cu scurgtor de lemnD nu se admit tuburi din cauciuc care s prelungeasc robineteleD cEiu eta se cur! i se de3infectea3 3ilnic: inclusi interiorul robinetului: folosind o perie sub!ireD A spunul i dispo3iti ele pentru distribuirea spunului% spunul solid se pstrea3 uscat 5ntrAo sa onier care s permit scurgerea apei sau suspendat cu dispo3iti magneticD este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru spunD sa onierele i distribuitoarele de perete se cur! i se cltesc cu ap fierbinte 5nainte de reumplereD A alte obiecte: cum ar fi% telefonul: a3ele de flori: scrumierele etc.: se cur! cu produse de cur!are: 3ilnicD A ecEipamentele i materialele de cur!enie% c4rpele: bure!ii: periile: tergtoarele se spal 3ilnic cu produse de cur!are i se cltesc cu ap fierbinteD se usuc i se depo3itea3 uscate. b; De3insec!ia periodic se a face la inter ale pre 3ute 5n metodologii: dar nu mai mari de 7 luni: iar derati3area periodic se a face la inter ale de ma@imum 8 luniD 5ntre opera!iunile periodice se or aplica proceduri de de3insec!ie i derati3are curente: de 5ntre!inere: 5n func!ie de pre3en!a ectorilor. c; -olectarea deeurilor solide 5n recipiente metalice sau 5n cutii: cu pungi din material plastic: 5ncEise etan: i e acuarea ritmic a acestora: cu splarea i de3infectarea lor dup golire d; .menaBarea de 5ncperi sau platforme impermeabili3ate pentru depo3itarea recipientelor de colectare a deeurilor solide: racordate la un Eidrant i la re!eaua de canali3are: pentru a putea fi cur!ate la necesitate: precum i pentru splarea i de3infec!ia recipientelor .R$. <1 'nit!ile or fi dotate i apro i3ionate: dup necesitate: cu utilaBe i materialele necesare pentru 5ntre!inerea cur!eniei i efectuarea opera!iunilor de de3infec!ie: de3insec!ie i derati3are. .R$. <2

Instala!iile de iluminat: 5ncl3it i entila!ie: e@istente 5n dotarea unit!ilor: or fi men!inute 5n permanent stare de func!ionare: re i3uite periodic i e@ploatate la parametrii la care au fost proiectate i e@ecutate. 0iltrele instala!iilor de entila!ie i aer condi!ionat trebuie pstrate curate i uscate. +raful depus 5n canalele de entila!ie se 5ndeprtea3 cu aspiratorul de praf. -alitatea aerului filtrat i condi!ionat a fi erificat cu regularitate. .R$. <7 /n slile unit!ilor de cultur =teatre: cinematografe: cmine culturale: sli de spectacol i altele asemenea; nu se a permite accesul unui numr de persoane mai mare dec4t capacitatea proiectat. /n func!ie de cubaB i de entila!ie se a asigura un olum minim de aer de 70 mc9om9E. .R$. <4 /n colecti it!ile temporare =antiere: campinguri: cabane;: precum i 5n unit!ile de folosin! public se or asigura condi!iile de igien necesare pentru pre enirea 5mboln irilor: potri it specificului unit!ii. .R$. << /n 5ncperile de dormit din colecti it!ile temporare trebuie s se asigure o suprafa! minim i un olum minim de 10 mp i 21 mc pentru camerele cu un pat: c4te 18 mp i 47 mc pe camer pentru 5ncperi cu dou paturi: minimum 20 mp i <4 mc pentru camere cu 7 paturi i 28 mp i 80 mc pentru camere cu 4 paturi. Numrul ma@im de persoane ca3ate nu a depi capacitatea proiectat. .R$. <8 'tili3area paturilor suprapuse 5n dormitoare comune de antier i cabane turistice montane se admite: 5n mod e@cep!ional: dac se asigur un olum minim de aer de 12 mc9persoan. .R$. <1 'nit!ile de ca3are or fi dotate cu in entarul moale i lenBeria de pat necesare pentru persoanele ca3ate: asigur4nduAse primenirea acesteia: dup cum urmea3% A scEimbarea lenBeriei de pat ori de c4te ori este ne oie: dar nu mai rar de 7 3ile: 5n ca3ul 5n care a fost folosit de aceeai persoanD A scEimbarea lenBeriei de pat dup fiecare persoan care prsete unitatea. #aterialul moale folosit de clien!i se colectea3 5n saci de polietilen i a fi de3infectat: cEimic: termocEimic sau termic 5n cursul procesului de splare automatD de3infec!ia termic se reali3ea3 prin supunere timp de 10 minute la 10 K- sau 1 minut la 60 K-. .R$. <6 ,ile publice: ba3inele de 5not i piscinele or utili3a pentru 5mbiere numai ap potabil. ,a3inele de 5not: acoperite sau descoperite: precum i

piscinele din pro@imitatea litoralului care folosesc ap de mare: 5n condi!iile pre 3ute 5n ane@a nr. 1 la >otr4rea ?u ernului nr. <4892006 pri ind gestionarea calit!ii apei de 5mbiere: cu modificrile i completrile ulterioare: or fi dotate cu sisteme de filtrare i de3infec!ie a apei: astfel 5nc4t calitatea apei s se 5ncadre3e 5n alorile ma@im admise 5n ane@a nr. 1. .R$. <9 'nit!ile care de!in sau e@ploatea3 bi publice se or 5ngriBi de 5ntre!inerea construc!iilor i instala!iilor aferente pentru ca acestea s func!ione3e: 5n permanen!: la parametrii proiecta!i. Numrul minim de dotri sanitare din bile publice este urmtorul%
777777777777777777777777777777777777777777777777 8umrul -isoare 9avoare de :.!.-uri 777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1 1 1 1 -------------------- ------5 /b0 50 /.0 5 100 /b0 100 /.0 777777777777777777777777777777777777777777777777

.R$. 80 Numrul ma@im de persoane care pot utili3a simultan baia nu a depi capacitatea proiectat. &uprafa!a 5ncperilor cu c3i indi iduale a fi de minimum 8 mpD cabina de du a a ea minimum 7 mp. .R$. 81 'nit!ile care asigur ser icii de igien personal i de 5ntre!inere% baie: saun: ba3in: masaB uscat i subac atic: gimnastic etc. trebuie supuse procedeelor de cur!are i de3infec!ie: descrise la art. <0. ,a3inele de 5mbiere sau pentru proceduri or 5ndeplini condi!iile pre 3ute pentru ba3inele de 5not. #aterialul moale folosit pentru proceduri se scEimb dup fiecare client cu materiale curate i de3infectateD materialele folosite se or cur!a i de3infecta 5n condi!iile art. <1. .R$. 82 .ccesul persoanelor 5n ba3inele comune de ap cald sau de ap rece se permite numai dup ce: 5n prealabil: au fcut du. .R$. 87 (enBeria dat spre utili3are persoanelor care fac baie a fi cur!at i de3infectat 5n condi!iile stipulate de art. <1. .R$. 84 =1; (a proiectarea i e@ecu!ia ba3inelor de 5not se or respecta urmtoarele cerin!e% A la ba3inele descoperite i acoperite se a pre edea o bordur ridicat cu 70 cm fa! de pa imentD pa imentul a fi finisat cu dale antiderapanteD

ba3inele or a ea montate scri de acces 5n ap: numrul acestora stabilinduA se 5n func!ie de mrimea ba3inuluiD scrile or a ea profiluri rotunBite i forma adaptat folosirii fr riscD A ba3inele or a ea montate de Bur 5mpreBur: la ni elul apei: o bar de sus!inereD A ad4ncimea ba3inului a fi marcat i3ibil pe marginile acestuiaD A la ba3inele acoperite: finisaBele interioare ale cldirii or asigura i3ola!ia termic i tratarea suprafe!elor cu antifungiceD A ambian!a termic: entila!ia natural i artificial i iluminatul ba3inelor acoperite or fi asigurate 5n aa fel 5nc4t s se e ite 5mboln irea i accidentrile celor care le folosesc. =2; +iscinele9,a3inele cu teEnologie de prea plin or a ea pre 3ute miBloace de prindere9sus!inere la ni elul apei i pa iment antiderapant. .R$. 8< +arametrii de anali3 microbiologici: alorile ma@ime admise i frec en!a de recoltare a probelor de ap din ba3inele de 5not acoperite i descoperite i piscine sunt pre 3ute 5n tabelul din ane@a nr. 1. .R$. 88 " aluarea calit!ii apei din ba3inele de 5not i piscine se a face astfel% a; limpe3ime A un disc negru: de 1< cm pe fond alb: trebuie s fie i3ibil cu uurin! 5n punctul cel mai profund al ba3inuluiD b; concentra!ia clorului re3idual liber 5n ba3inele de 5not9piscine acoperite trebuie s fie 5ntre 0:< i 1 mg9l: iar 5n ba3inele9piscinele descoperite 5ntre 0:< mg9l i 1:< mg9lD c; p> 5ntre 1:2 i 6:2D d; 5n 90L din probele recoltate trimestrial: numrul de colonii la 71 K-9ml trebuie s fie sub 700D e; 5n 90L din probele recoltate trimestrial: bacteriile coliforme trebuie s fie sub 109100 mlD f; 5n 9<L din probele recoltate trimestrial: +seudomonas aeruginosa =indicator de salubritate; trebuie s fie 09100 ml. .R$. 81 .dministratorii bilor publice: ai ba3inelor de 5not i piscinelor trebuie s de!in registre 5n care or fi 5nscrise re3ultatele buletinelor de anali3 a apei: concentra!iilor clorului re3idual liber: periodicitatea de primenire a apei i de de3infec!ie a ba3inelor9bilor: precum i modalitatea de de3infec!ie a ba3inelor9bilor: inclusi substan!ele de3infectante folosite. .R$. 86

,a3inele de 5not or fi pre 3ute cu instala!ii de 5ncl3ire a apei 5n aa fel 5nc4t apa de 5mbiere s aib o temperatur de 22 A 24 K-D nu se recomand folosirea pentru 5mbiere a apei cu temperatura sub 22 K-. .R$. 89 Ritmul de primenire a apei i de splare i de3infec!ie a ba3inelor se a stabili 5n func!ie de calitatea apei: respect4nduAse urmtoarele cerin!e minimale% a; pentru ba3inele cu recirculare a apei: 3ilnic se a recircula prin sistemul de filtrare i clorinare 5ntregul olum de ap al ba3inului i: 5n plus: se a 5nlocui 1910 A 191< din olumul apei cu apa potabilD sptm4nal se a face splarea i de3infec!ia ba3inuluiD b; pentru ba3inele fr recirculare: dar cu primenire continu a apei: se a scEimba 3ilnic cel pu!in 197 din olumul apei din ba3in i se or asigura golirea: splarea i de3infec!ia acestuia la cel mult 7 3ileD c; pentru ba3inele fr recircularea apei i fr posibilit!i de primenire continu a apei: se or asigura golirea: splarea i de3infec!ia 3ilnic a ba3inului i umplerea cu ap de calitatea pre 3ut 5n tabelul din ane@a nr. 1. .R$. 10 +entru ba3inele de 5not: care dispun de sta!ii de tratare i recirculare a apei: se a asigura obligatoriu i clorinarea apei. .R$. 11 De3infec!ia ba3inelor se a face: dup splare cu Bet de ap: prin cur!area mecanic i tergerea pere!ilor i fundului ba3inului cu bure!i 5mbiba!i 5n solu!ie de3infectant. .R$. 12 'nit!ile care de!in ba3ine de 5not9piscine or fi dotate obligatoriu cu% estiare: grupuri sanitare i duuri: separate pentru femei i brba!i. Numrul minim de dotri sanitare este%
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8umrul -isoare 9avoare ,uuri de :!-uri 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1 1 1 1 1 1 -------------------------------- -----5 /b0 50 /.0 5 100 /b0 100 /.0 50 /b0 50 /.0 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

.R$. 17 Regulamentul pri ind utili3area piscinelor9ba3inelor trebuie afiat 5ntrAo manier i3ibil pentru cei care folosesc piscina9ba3inul. /n utili3area piscinei9ba3inului nu se a depi numrul ma@im de persoane aflate

simultan 5n piscin9ba3in: pre 3ut 5n proiectul acesteia: numr care a fi men!ionat 5n regulamentul de utili3are. .R$. 14 .ccesul 5n piscine9ba3ine al persoanelor purttoare de boli transmisibile: plgi descEise: dermite sau dermato3e este inter3is. .R$. 1< +entru campinguri: densitatea optim este de <0 mp teren9persoan. /n fiecare camping se amenaBea3 oficii pre 3ute cu ap rece: ap cald necesar splrii aselor i grupuri sanitare cu urmtoarele dotri%
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8umrul -isoare 9avoare ,uuri de :!-uri 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1 1 1 1 1 1 -------------------------------- -----$0 /b0 20 /.0 $0 $0 /b0 $0 /.0 $0 /b0 $0 /.0 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

-.+I$O('( 2II Norme privind produsele biocide i produsele de protecia plantelor utilizate de ctre populaie .R$. 18 =1; /n ac!iunile de combatere se utili3ea3 numai% a; produse biocide care de!in acte administrati e eliberate de -omisia Na!ional pentru +rodusele ,iocide i cuprinse 5n lista publicat de #inisterul &nt!ii: actuali3at periodic. +rodusele aprobate pentru plasare pe pia! la o dat ulterioar publicrii listei se pot utili3a pe ba3a actului administrati eliberat de -omisia Na!ional pentru +rodusele ,iocideD b; produsele de protec!ia plantelor =pesticide agricole; omologate de -omisia Na!ional de Omologare a +roduselor de +rotec!ia +lantelor. =2; .c!iunile de combatere pot fi efectuate de unit!i prestatoare de ser icii de de3insec!ie i derati3are. .R$. 11 =1; +esticidele neagricole care intr sub inciden!a pre ederilor art. 19 alin. =4; din Regulamentul ='"; nr. <2692012 pot fi comerciali3ate numai de ctre persoane fi3ice i Buridice instruite 5n acest scop i pot fi utili3ate numai de operatori califica!i i instrui!i pentru aceast acti itate. =2; +esticidele agricole pot fi comerciali3ate ctre utili3atorii amatori cu respectarea pre ederilor art. 8 din Ordonan!a de urgen! a ?u ernului nr. 7492012 pentru stabilirea cadrului institu!ional de ac!iune 5n scopul utili3rii

durabile a pesticidelor pe teritoriul Rom4niei: aprobat prin (egea nr. 8792017. .R$. 16 'tili3area pesticidelor 5n combaterea artropodelor i a ro3toarelor: ectoare de maladii transmisibile i9sau generatoare de disconfort: se a face 5n aa fel 5nc4t s nu fie afectat starea de sntate a popula!iei prin efectul to@ic al acestor produse. .R$. 19 =1; -omerciali3area produselor de protec!ia plantelor se poate face numai dac aceasta este cuprins 5n obiectul de acti itate al unit!ii comerciale. =2; -omerciali3area ctre popula!ie a pesticidelor agricole i neagricole se permite numai dac autori3a!ia lor a fost emis i 5n acest scop. =7; Distribuitorii care comerciali3ea3 pesticide agricole ctre utili3atorii amatori trebuie s furni3e3e informa!ii despre pericole: e@punere: condi!ii de depo3itare: reguli pentru manipularea i aplicarea 5n siguran!: precum i pentru e acuarea deeurilor. .R$. 60 =1; Dimensiunea ambalaBelor 5n care sunt li rate pesticidele agricole destinate utili3atorilor amatori este limitat la o capacitate ma@im: necesar folosirii timp de unul sau dou se3oane pentru o grdin obinuit. =2; ,a3a de calcul pentru dimensiunea ma@im a ambalaBelor produselor destinate utili3atorilor amatori este urmtoarea% a; tratamentul unei suprafe!e de <00 m2D sau b; cea mai mic rat de aplicare pentru utili3area preconi3at. =7; "ste inter3is utili3area ambalaBelor pentru produse pesticide 5n alte scopuri dec4t cele pentru care au fost destinate. =4; .mbalaBele pesticidelor trebuie s fie pre 3ute cu sisteme de 5ncEidere etane astfel 5nc4t s nu e@iste pierdere de con!inut: s fie solide i re3istente i confec!ionate din materiale care nu se deteriorea3 atunci c4nd intr 5n contact cu con!inutul. .R$. 61 =1; /n ca3ul pesticidelor gata de folosire =precum licEidele pul eri3abile;: destinate utili3atorilor amatori: sistemul de aplicare a do3ei trebuie s fie proiectat astfel 5nc4t s nu pre3inte risc pentru sntate: atunci c4nd este folosit corect i 5n scopul preconi3at. =2; +entru pesticidele agricole destinate utili3atorilor amatori care necesit diluare 5nainte de aplicare: trebuie ca sistemul de msurare a do3ei s aib o eroare p4n la M 10L. .R$. 62

=1; -onsiliile locale: -onsiliul ?eneral al #unicipiului ,ucureti: primriile i operatorii economici au obliga!ia de a organi3a i desfura ac!iuni de combatere a artropodelor i ro3toarelor ectoare de maladii transmisibile i9sau generatoare de disconfort: la solicitarea i cu 5ndrumarea teEnic de specialitate a direc!iilor de sntate public teritoriale. =2; -et!enii cu gospodrii indi iduale i asocia!iile de locatari au obliga!ia de a asigura combaterea i stingerea focarelor de artropode i ro3toare ectoare de maladii transmisibile i9sau generatoare de disconfort din gospodria proprie sau din spa!iile pe care le de!in. =7; Direc!iile de sntate public i cele de control 5n sntate public teritoriale au obliga!ia informrii popula!iei cu pri ire la e@isten!a 5n teritoriu a ectorilor care pre3int un risc pentru sntate sau care produc un disconfort deosebit i cu pri ire la msurile de combatere ce trebuie luate 5mpotri a acestora. /n atingerea acestui scop: membrii comunit!ii se pot adresa direc!iilor de sntate public teritoriale pentru ob!inerea informa!iilor adec ate. =4; -onsiliile locale i primriile au obliga!ia de a comunica cet!enilor msurile 5ntreprinse 5n ederea combaterii artropodelor i a ro3toarelor. .R$. 67 =1; 'nit!ile care efectuea3 prestri de ser icii utili34nd produse biocide sunt obligate s asigure informarea popula!iei cu pri ire la data efecturii lucrrilor: substan!ele folosite i msurile de prim aButor recomandate de productori. =2; +strarea produselor biocide se face 5n spa!ii special amenaBate: cu pa imente netede: la abile: confec!ionate din materiale neabsorbante: care s poat fi uor splate i cur!ate: pe rafturi sau grtare: ferite de ra3ele solare i de surse directe de cldur i 5ngEe!: dotate cu entila!ie adec at: surs de ap potabil i trus sanitar de prim aButor. =7; 'nitatea trebuie s dispun de estiare pentru personal i grup sanitar. =4; 'tilaBele folosite trebuie cur!ate dup fiecare opera!iune: a 4nduAse 5n edere e itarea polurii mediului 5nconBurtor. &e inter3ice de ersarea apelor re3iduale direct 5n sistemul de canali3are. =<; "ste inter3is utili3area produselor biocide cu termen de alabilitate e@pirat: a celor cu eticEeta deteriorat sau care pre3int modificri ale propriet!ilor =depuneri: culoare modificat etc.;. -.+I$O('( 2III Norme de igien privind administrarea cimitirelor" crematoriilor umane" !nhumarea" transportul i deshumarea cadavrelor umane

.R$. 64 /nEumrile i re5nEumrile se fac numai 5n cimitirele autori3ate sanitar. -imitirele or fi 5mpreBmuite cu gard i cu o perdea de arbori. /ntre morminte i gardul cimitirului a fi lsat o 3on liber de 7 m. .R$. 6< =1; "ste obligatorie 5nEumarea9incinerarea persoanelor decedate. =2; "ste inter3is e@punerea persoanelor decedate 5n incinta cimitirelor: cu accesul direct al publicului: cu e@cep!ia celor care de!in o 5ncpere special a 4nd aceast destina!ie. .R$. 68 /nEumarea persoanelor decedate se face numai pe ba3a certificatului de deces eliberat 5n acest scop de autorit!ile publice locale. /n ca3ul persoanelor decedate 5n alte localit!i dec4t aceea 5n care urmea3 s aib loc 5nEumarea: aceasta se face i pe ba3a a i3ului sanitar de 5nEumare9transport =ane@a nr. 2;: care se eliberea3 de ctre direc!ia de sntate public teritorial. .R$. 61 +ersoanele decedate or putea fi depuse 5nainte de 5nEumare 5n slile de ceremonii funerare numai pe ba3a certificatului de 5mblsmare. +ersoanele decedate din cau3a unor boli contagioase or fi depuse 5n slile de ceremonii funerare numai cu a i3ul direc!iei de sntate public teritorial. .R$. 66 =1; $ransportul interna!ional al cada relor umane se face pe ba3a unui paaport de transport mortuarD pentru cada rele care sunt transportate din !ar 5n strintate: paaportul de transport mortuar se eliberea3 de ctre direc!ia de sntate public din Bude!ul unde sAa produs decesul sau e@Eumarea. =2; $ransportul interna!ional al cada relor se a face 5n sicriu impermeabili3at: 5ncEis ermetic: al crui fund este acoperit cu un strat de < cm grosime din materii absorbante =rumegu: turb sau altele asemenea;: 5mbibate 5ntrAo solu!ie de3infectant. &icriul se depune 5ntrAo lad din lemn: bine etanei3at. .R$. 69 /n locurile de 5nEumare neamenaBate cu cripte: 5nEumarea se a face la o ad4ncime de minimum 2 m. .R$. 90 =1; DesEumarea persoanelor decedate se poate face numai dup 1 ani de la data 5nEumrii. =2; /n mod e@cep!ional: desEumarea se poate face i 5nainte de e@pirarea termenului pre 3ut la alin. =1;: dup cum urmea3%

a; dup 5mplinirea termenului de un an de la data 5nEumrii i numai 5n perioada 1 noiembrie A 71 martie: pe ba3a a i3ului sanitar eliberat de ctre direc!iile de sntate public teritoriale: 5n scopul re5nEumrii persoanei decedate 5n alt loc de 5nEumareD b; indiferent de data c4nd a a ut loc 5nEumarea: pe ba3a dispo3i!iei date: potri it legii: de procuratur sau de instan!ele Budectoreti. .R$. 91 DesEumarea osemintelor persoanelor decedate 5n urm cu p4n la 1 ani: precum i re5nEumarea lor se pot face 5n tot timpul anului pe ba3a a i3ului sanitar pentru desEumare9transport i re5nEumare =ane@a nr. 7;: eliberat de ctre direc!ia de sntate public teritorial. .R$. 92 DesEumrile i re5nEumrile se fac de ctre administra!iile cimitirelor: 5n pre3en!a familiei persoanei decedate sau a unui repre3entant al acesteia i a administratorului cimitirului: cu respectarea normelor sanitaroA antiepidemice. .R$. 97 $ransportul persoanelor decedate 5n ederea 5nEumrii 5n aceeai sau 5n alt localitate se face numai cu eEicule mortuare: special amenaBate: cu respectarea normelor sanitare 5n igoare. .R$. 94 "fectuarea transporturilor 5n afara !rii se a asigura cu respectarea normelor din con en!iile interna!ionale pe ba3a paaportului de transport cada re umane eliberat de direc!ia de sntate public teritorial =ane@a nr. 4;. .R$. 9< (a incinerarea persoanelor decedate se or aplica 5n mod corespun3tor pre ederile art. 61 i 66. .R$. 98 =1; Desfiin!area i scEimbarea destina!iei unui cimitir se fac numai dup 70 de ani de la ultima 5nEumare i dup strmutarea tuturor osemintelor. =2; Desfiin!area cimitirelor 5nainte de acest termen se face numai cu a i3ul direc!iei de sntate public teritorial. .R$. 91 .ne@ele nr. 1 A 4 fac parte integrant din pre3entele norme. .N"C. 1 la norme

#arametri de calitate i frecvena de recoltare pentru apa de !mbiere folosit !n bazine de !not" piscine" bi publice
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777 ; -arametru ; <aloare maxim ; Frecven"a ; =etoda de anali' ; ; ; admis ; ; ; ;7777777777777777777;7777777777777777;77777777777; 77777777777777777777777777777; ; 8r. colonii la ; > 200 ?F!6ml ; bilunar ;metoda ncorporrii n plac; ; $ @!6ml n 2A + ; ; ; ; ;7777777777777777777;7777777777777777;77777777777; 77777777777777777777777777777; ; 1acterii coli.orme; > 106100 ml ; bilunar ;metoda .iltrrii prin ; ; ; ; ; membran ; ; ; ; ; metoda celui mai probabil ; ; ; ; ; numr /=-80 ; ;7777777777777777777;7777777777777777;77777777777; 77777777777777777777777777777; ; Bsc+eric+ia coli ; 06100 mlC0 ; bilunar ; metoda .iltrrii prin ; ; ; ; ; membran ; ; ; ; ; metoda celui mai probabil ; ; ; ; ; numr /=-80 ; ;7777777777777777777;7777777777777777;77777777777; 77777777777777777777777777777; ; Bnterococi ; 06100 mlC0 ; bilunar ; metoda .iltrrii prin ; ; ; ; ; membran ; ; ; ; ; metoda celui mai probabil ; ; ; ; ; numr /=-80 ; ;7777777777777777777;7777777777777777;77777777777; 77777777777777777777777777777; ; -seudomonas ; 06100 mlC0 ; bilunar ; metoda .iltrrii prin ; ; aeru*inosa ; ; ; membran ; ;7777777777777777777;7777777777777777;77777777777; 77777777777777777777777777777;

N; -4nd se folosete metoda celui mai probabil numr: re3ultatul se a e@prima O 19100 ml conform citirii din tabelele #c-radP.

.N"C. 2 la norme
3D=E82( ieire ....................... =inisterul #nt"ii 'iua .... ,.#.-. .......................... 8r. (nul ......... luna ....

______ | | | | | | | | |______|

$%&' ($N&)$R pentru !nhumarea*transportul cadavrelor umane &e a i3ea3 din punct de edere sanitar 5nEumarea cada rului ...............................................: decedat la data% anul ............. luna ............................... 3iua ......: 5n -imitirul ..................: localitatea ....................: Bude!ul ................ $ransportul cada rului pentru 5nEumare 5n cimitir se a face cu miBloace rapide: 5ntrAun sicriu din lemn. &icriul a rm4ne 5ncEis 5n timpul transportului. +re3entul a i3 sanitar este alabil de la data de ................. p4n la data de ............................. Director e@ecuti : ............................ NO$)% $oate autorit!ile pe ra3a crora se a face transportul or asigura efectuarea liber i fr piedici a acestuia. .N"C. 7 la norme
3D=E82( ieire ....................... =inisterul #nt"ii 'iua .... ,.#.-. .......................... 8r. (nul ......... luna ....

______ | | | | | | | | |______|

$%&' ($N&)$R pentru deshumarea*transportul i re!nhumarea cadavrelor umane &e a i3ea3 din punct de edere sanitar desEumarea cada rului ........................................................: decedat la data% anul ............ luna ............. 3iua .......: din -imitirul ...............: localitatea ...........................................: Bude!ul .............................: pentru a fi re5nEumat 5n -imitirul .......................: localitatea ...........: Bude!ul ................... DesEumarea i re5nEumarea 5n acelai cimitir se or face 5n primele ore ale dimine!ii: 5n timpul cel mai scurt posibil. $ransportul cada rului pentru re5nEumarea 5n alt cimitir se a face cu miBloace rapide: sicriul fiind introdus 5ntrAo lad de lemn cptuit cu tabl sau carton gudronat. &icriul a rm4ne 5ncEis 5n timpul acestor opera!iuni. +re3entul a i3 sanitar este alabil de la data de ............ p4n la data de .............................. Director e@ecuti : ............................. NO$)% $oate autorit!ile pe ra3a crora se a face transportul or asigura efectuarea liber i fr piedici a acestuia. .N"C. 4 la norme
3D=E82( ieire ....................... =inisterul #nt"ii 'iua .... ,.#.-. .......................... 8r. (nul ......... luna ....

______ | |

| | | | | | |______| PAAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN PASSEPORT DE TRANSPORT POUR CADAVRE HUMAIN PASSPORT FOR TRANSPORT THE HUMAN CORPSE #e autori'ea' transportul cadavrului uman din localitatea ............... Dn autorise le transport du cadavre +umain de la localitF 2tGs aut+ori'ed t+e transport o. t+e +uman corpse .rom localitH Iude"ul ......................, localitatea .............................. ,istrict dans la localitF !ountH to localitH "ara .................................................................. ... du paHs countH ,ecedatul: numele ...................., prenumele ........................ 9e dFcFdF: nom prFnom ,eceased: surname .irst name #exul ............................., v)rsta .............................. #exe 9G)*e #ex (*e ?ltimul domiciliu ........................................................ 9e dernier domicile 9ast residence 9ocul decesului: "ara .................., &ude"ul ........................ 9ieu du dFcFs: 9e paHs district J+e place o. demise: countrH countH 9ocalitatea ........................................................... ... 9ocalitF 9ocalitH ,ata decesului: 20 ....... luna ......................... 'iua ........... 9a date du dFcFs: mois &our ,eceased date: mont+ daH

8umrul certi.icatului de mblsmare .................................... 8umFro du certi.icat dGembaumement J+e number o. embalm certi.icate 8umrul certi.icatului medical de deces .................................. 8umFro du certi.icat medical du dFcFs J+e number o. decease medical certi.icate !ondi"ii speciale: sicriu de metal, nc+is ermetic i apoi ae'at ntr-o lad de lemn nc+is etan. !onditions spFciales: le cercueil en metal est en.ermF +ermFtiKuement et mis ensuite dans une caisse en bois Ftanc+e. #pecial conditions: metal co..in, +ermeticallH closed and put in a Lood box, ti*+t closed. Jransportul se va .ace cu: autove+icul, tren, avion, vapor. 9e transport sera e..ectuF par: auto, train, avion, bateau. Jransport Lill be done bH: car, train, plane, s+ip. ,irector executiv, 9.#. .........................

AAAAAAAAAAAAAAA