Sunteți pe pagina 1din 4

Test de valuare inițială

Numele și prenumele elevului________________________________________________________ Autoevaluare_____________________


Data suținerii testului: ________________________________________________________________ Nota profesorului________________

Din oficiu se acordă 10 puncte


Pentru redactarea întregii lucră ri se acordă 12 puncte
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute

PARTEA I
(58 de puncte)

Citește textul urmă tor:

Într-o zi trecu pe acolo împă ratul care vă zâ nd ceasul dori să -l cumpere. Îl duse la palat şi îl
aşeză în sala tronului pă zit de doi ostaşi. Din ziua aceea se petrecu un lucru tare ciudat. De câ te ori
venea la palat câ te un boier să se plâ ngă că -l necă jesc ţă ranii, abia îi spunea împă ratul: ”Vorbeşte! Îţi
dau voie să vorbeşti o oră …” că ceasul cu limbi de aur şi ară ta că ora trecuse! Pleca boierul supă rat,
fă ră să apuce să deschidă gura. Dacă venea însă o vă duvă , care îl învinuia pe boier că -i fură şi ultima
bucă ţică de pâ ine, împă ratul îi spunea:
- Ei, vorbeşte şi tu! Îţi dau voie o clipă … Şi iată că după ceasul cu limbă de aur, clipa ţinea, ţinea
şi nu se mai sfâ rşea… Pleca vă duva numai câ nd spusese tot ce avea pe inimă !
Dacă au vă zut aşa, s-au strâ ns boierii într-o zi şi s-au dus la împă rat.
- Mă ria ta, nu se mai poate… Ceasul Mă riei tale ne face viaţa amară .(…)Nu mai putem tră i de
ră ul lui. Nu merge bine, Mă ria – ta!
Întâ ia oară nici n-a vrut să -i asculte împă ratul. A doua oară tot așa. A treia oară , l-a chemat pe
meșterul ceasornicar pentru a repara ceasul.
(…) (Meșterul) luă așadar ceasul, îl duse acasă și-l desfă cu. Piticul ceasului stă tea la datorie; nu
dormea, nu că sca și ciocă nea harnic tic-tac, tic-tic-tac.
- Ce-i, piticuțule? Întrebă meșterul. De ce se plâ nge Mă ria Sa?
- Meştere, meştere – oftă piticul – ce să fac dacă am o inimă ? Inima ţine cu oamenii nevoiaşi şi
nu-i iubeşte pe boierii hră pă reţi… Atunci pun ceasul să meargă mai repede sau mai încet după cum
cred eu că e bine.
Meşterul dă du din cap. Doar avea şi el o inimă şi-l înţelegea tare bine pe piticul cel inimos! ( …)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Completează urmă toarele enunțuri cu ră spunsul potrivit: (4 p)
Antonimul cuvâ ntului amară, din secvența ne face viaţa amară, este………………………………………..
Sinonimul cuvâ ntului nevoiași din secvența Inima ţine cu oamenii nevoiaşi, este…………………….....

2. Desparte în silabe cuvintele: (4 p)


limbă …………………………………. ceasornicar………………………….
3. Explică rolul semnului întrebă rii și al virgulei din enunțul: - Ce-i, piticuțule?(4 p)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
4. Precizează modurile și timpurile verbelor subliniate în text.(6 p)
să apuce…………………………………………………………………………………………………………………………………
spusese………………………………………………………………………………………………………………………………….
nu iubește………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Precizează cazurile substantivelor subliniate în enunțul Piticul ceasului stătea la datorie. (6p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Scrie funcția sintactică a cuvintelor subliniate în enunțul: …s-au strâns boierii într-o zi.(6p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...

7. Alcă tuiește un enunț în care substantivul ceasornicar să fie în cazul genitiv, cu funcție
sintactică de atribut. (4p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
....

B.
1. Transcrie două structuri care reprezintă indici de timp.(6p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
....

2. Transcrie secvența care prezintă nemulțumirea boierilor. (4p)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. Formulează două idei principale din textul dat. (6p)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...

4. Ilustrează , pe baza fragmentului, două tră să turi ale textului narativ literar. (8p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
PARTEA A II-A
(20 de puncte)
Redactează o compunere narativă de 100-120 de cuvinte, în care să povestești o întâ mplare din
timpul unei excursii. Dă un titlu potrivit compunerii tale.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………