Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data:

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Maria Brindea” com. Pesac

Prof. înv. primar: Deac Raluca-Alina

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Unitatea tematică: Eroi de poveste

Subiectul lecţiei: Sunetul și grupul de litere „chi” , „Chi”

Tipul lecţiei: predare ( I)

Forma de realizare: activitate integrată

Discipline implicate: Comunicare în limba română


Dezvoltare personală
Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi lucru manual
Muzică şi mişcare

Competenţe generale: Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise în contexte de comunicare cunoscute
Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
Competenţe specifice:
. 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;


1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare ;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Comunicare în limba română


O1 Să realizeze legatura în mod corect între imagine şi cuvântul corespunzător;
O2 Să alcatuiască corect din punct de vedere gramatical propoziţii după imaginea din manual;
O3 Să identifice cuvintele dintr-o propoziţie, silabele şi grupul de litere dintr-un cuvânt;
O4 Să citească în mod corect şi expresiv textul din manual;
O5 Să formuleze corect din punct de vedere gramatical răspunsuri la întrebări date pe baza unui text;
O6 Să rezolve sarcinile fişei.

Matematică şi explorarea mediului

O7 Să identifice şi să numere corect numărul de cuvinte dintr-o propoziţie şi numărul corect de silabe dintr-
un cuvânt;

O8 Să identifice în mod corect principalele surse de energie;

Arte vizuale şi abilităţi practice


O9 Să recunoască şi să coloreze în mod corect grupul de litere nou învăţat;

Dezvoltare personală
O10 Să comunice şi să colaboreze cu colegii exprimându-şi părerea personală;
O11 Să manifeste spirit de competiţie;

Muzică şi mişcare
O12 Să execute mişcări simple de gimnastică.

Resurse:
procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, observarea sistematică,
aprecierea verbală, turul galeriei, mâna oarbă;
materiale: coli flipchart, plicuri, trăistuţa cu surprize, bomboane, recompense, diploma, cutia cu
surprize, calendar „Întâlnirea de dimineaţă”, paie,
organizatorice: frontal, independent, pe grupe
umane: colectivul de elevi (15 de elevi)
temporale: 40 min
Bibliografie:
Programa scolara pentru clasa I- M.E.C.T.S. , 2013
Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă- Comunicare în limba română- Editura Didactică și Pedagogică,
București 2020
SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice
Evenimentul Ob. Conţinut ştiinţific Metode şi Resurse Forme de Evaluare
didactic Op. procedee materiale organizare
1. Moment Pregătirea materialelor didactice necesare
organizatoric Asigurarea unui climat educaţional favorabil
desfăşurării activităţii în condiţii optime.

2. Captarea . Este marcată prin: conversaţia calendar activitate observarea


atenţiei O10 Salutul euristică „Intalnirea de frontală sistematica
Încălzirea de dimineaţă mana oarba dimineata”
O12 *Prezenţa cutia cu surprize
Copiii sunt invitaţi să îşi ia câte o albinuta şi când îşi traistuta
aud numele să îl aşeze în fagurele de miere. Se numără plicuri
albinuţele rămase, se stabileşte numărul celor absenţi cartoane
şi numărul fetelor şi băieţilor prezenţi. colorate cu
denumirea
*Stabilirea coordonatelor temporale (anotimp, grupelor
luna, ziua săptămânii) imagine cu
*Completarea calendarului naturii Aschiuta
Copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună ce
fel de vreme e afară, să alegă jetonul potrivit şi să-l
aşeze la locul care indică starea vremii, Se precizează
ziua în care ne aflăm, se aminteşte ce zi a fost ieri, ce
O8 zi va fi mâine, data, luna şi anul în care ne aflăm.

3. O1 Se verifică tema calitativ şi cantitativ. conversatia imagini activitate observarea


Reactualizarea Se iniţiaza despărţirea în silabe a cuvântului „Cecilia” exercitiul fisa de lucru frontală sistematică
cunoştinţelor şi o scurtă recapitulare a grupurilor de litere învăţate aprecierea
anterior. La tablă se vor afişa imagini cu diverse verbală
obiecte, copiii vor ghici denumirea fiecărui obiect.
Se vor adresa elevilor o serie de întrebări:
- Ce grupuri de litere conţin cuvintele scrise ?
(ce,ci ,ge.gi,che)
- Din câte litere este alcătuit fiecare grup de
litere?
(Anexa 1)

4.Anunţarea Elevii vor afla că vor învăţa astăzi un nou grup de conversaţia activitate obsevarea
temei şi a litere, vor găsi cuvinte care conţin grupul de litere la frontală sistematică
obiectivelor începutul cuvântului, în interiorul cuvântului sau la
sfârşitul acestuia, vor alcătui propoziţii, vor citi corect
cuvinte, propoziţii, un text scurt şi se vor juca cu noile
cunoştinţe.

O2 Elevii deschid manualele. Se prezintă planşa cu exercitiul tabla activitate aprecierea


5.Dirijarea grupurile de litere „chi” şi „Chi”. (Anexa 2) frontala verbala
invăţării O3 Întreb elevii din câte litere este alcătuit grupul de conversatia marker
litere.
Se iniţiază o discuţie despre imaginea din manual.
Elevii alcătuiesc o propoziţie despre Pinocchio. metoda fonetică
Se realizează analiza fonetică analitico-sintetică a analitico-
O7 propoziţiei sintetică
Câte cuvinte are propoziţia ?
Care este primul cuvânt? Dar al doilea? Dar al
treilea?
Se despart cuvintele în silabe;
Se analizează cuvântul Pinocchio (silabe, grupul nou
O4 de litere)
Se reprezintă grafic propoziţia pe tablă cu ajutorul
elevilor:
Se denumesc obiectele din imaginile mici din
manual (chitară, rochie, ochi).
Se realizează citirea textului din manual.
● Citirea coloanelor de cuvinte în şoaptă şi cu voce.
● Citirea textului individual, în şoaptă, în ritm propriu;
● Citirea textului, fiecare propoziţie de către alt elev;
● Citirea model a textului;
● Citirea după model a textului;
● Scurtă conversaţie în vederea înţelegerii textului:
● Discuţii legate de semnele de punctuaţie, alineate.
6.Obţinerea Joc „Bomboanele sociabile” (Anexa 4) bomboane activitate aprecierea
performanţei Se adresează elevilor o serie de întrebări în legătură cu colorate frontală verbala
O5 textul citit. exerciţiul
-Care este titlul textului? problematizarea
-Unde se duc Chiriac şi Chira? jocul didactic
-Cum se numeşte papuşa care apare pe scenă? explicatia
-Cum este Aşchiuţă?
-Ce poarta el pe cap?
- Ce culoare are jacheta lui Aşchiuţă?
- Ce spune Aşchiuţă?
7.Asigurarea O6 Fiecare grupă de elevi primeşte căte o fişă de lucru cu turul galeriei creioane activitate aprecierea
feed-back-ului patru sarcini. (Anexa 5) conversaţia colorate pe grupe verbală
 Alege grupul de litere ,,chi”din desenele explicaţia stilouri
următoare. Colorează! exerciţii
 Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte! recompense
O9  Obţine cuvinte corelând corect silabele
 Separaţi cuvintele pentru a obţine propoziţii
O11 corecte.
Liderul fiecărei grupe prezintă fişa de lucru la tablă. Se
realizează corectări asupra modului de lucru.

8.Încheierea Se fac aprecieri asupra comportamentului şi a muncii conversaţia diploma aprecierea


activităţii depuse. Cel mai bun cititor va primi diplomă. verbală

S-ar putea să vă placă și