Sunteți pe pagina 1din 16

Tema 7.

Documentația ca procedeu al metodei contabilității


1. Noțiunea, funcțiile și clasificarea documentelor
2. Modul de completare, verificare și prelucrarea documentelor
3. Mișcarea documentelor și circulația acestora
4. Registre și forme ale contabilității
5. Metode de corectare a erorilor în contabilitate

1. Noțiunea, funcțiile și clasificarea documentelor

Prevederile de bază referitoare la documentele contabile sunt prezentate în articolul 11 din Legea
contabilității și raportării financiară, care se concretizează în următoarele cerințe
semnificative:
 faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare,
 documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operațiunii, iar dacă aceasta
este imposibil - nemijlocit după efectuarea operațiunii sau după producerea evenimentului
Cuvântul „document" (din limba latină documentam) înseamnă certificat, dovadă. Potrivit art.
3 al Legii contabilității și raportării financiare documentul primar reprezintă confirmarea
documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua
(produce); certifică producerea unui eveniment.

În dependență de conținutul, destinația și rolul documentelor, acestea îndeplinesc următoarele


funcții:
a) Funcția de consemnare - potrivit căreia orice operație economică, efectuata în cadrul
întreprinderii, se consemnează în documente letric si cifric, cantitativ și valoric.
b. Funcția de acte justificative - potrivit căreia documentele justifică înregistrarea în
contabilitate a operațiilor economice consemnate în ele.
c. Funcția de verificare a activităților desfășurate - potrivit căreia documentele asigură
urmărirea activității economico-financiare a întreprinderii în cele mai mici detalii și efectuarea
controlului, privind respectarea disciplinei financiare și fiscale de către organele cu atribuțiuni în
acest sens (organe de control financiar intern, cenzori, inspectori fiscali etc).
d. Funcția de asigurare a integrității patrimoniului - potrivit căreia documentele
angajează drepturi, răspunderi și obligații în sarcina persoanelor care le-au întocmit, cu privire la
mișcările de valori produse în averea întreprinderii.
e. Funcția de calculație - potrivit căreia documentele referitoare la costurilor de producție
stau la baza  calculării costului produselor obținute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.
f. Funcția juridica - potrivit căreia documentele asigura stabilirea drepturilor și obligațiilor
bănești ale întreprinderilor. In cazul unor litigii, lipsuri, fraude etc., documentele contabile stau la
baza efectuării eventualelor expertize și  cercetări ale organelor judiciare.
Documentele contabile se clasifică în funcție de mai multe criterii și anume
 După natura elementelor patrimoniale a căror mișcare o reflectă prin operațiile
economice, se disting:
 Documente ce reflectă imobilizări corporale și necorporale (active imobilizate).
Exemplu: Proces verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe; Proces verbal de predare-
primire a mijloacelor fixe; Proces verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe.
 Documente ce reflectă stocuri (active circulante materiale). Exemplu: Bon de
primire, Bon de consum, Fisă limită de consum, Notă de predare la magazie etc.
 Documente ce reflectă vânzările (creanțe/active circulante în decontare).
Exemplu: Dispoziții de livrare; Aviz de expediere; Factură fiscală; etc.
 Documente ce reflectă disponibilitățile bănești (active circulante bănești-încasări
și plăți). Exemplu: Bonul de plată; Ordinul de plată; Dispoziția de încasare/plată prin casierie
etc.

1
 Documente ce reflectă salariile și alte drepturi de personal. Exemplu: Lista de
avans; Statul de plată; Ordinul de deplasare; Decontul de avans etc.

 După locul de întocmire documentele pot fi:


 Documente interne – se întocmesc în cadrul entității și circulă în interiorul sau în
afara ei. Exemplu de documente interne care circulă în incinta entităților economice: Bon de
primire; Bon de consum; Bon de predare la magazie; Listă de avans; Stat de plată etc. Exemple
de documente interne care circulă în afara entității: Factura fiscală emisă către client;
Dispoziția de casă emisă către client; Ordinul de plată emis către furnizor etc.
 Documente externe – se întocmesc de către terți și sunt adresate entității. Exemplu:
Factura fiscală primită de la furnizor; Dispoziția de casă primită de la furnizor; Ordinul de
plată primit de la client etc.
Documentele interne și externe atestă relațiile entității cu terții (furnizori, clienți etc.).

 După modul de întocmire, se disting:


 Documente primare – în care se consemnează pentru prima dată operațiile
economice. Exemplu: Bon de primire; Bon de consum; Factura fiscală; Statul de plată etc.
 Documente centralizatoare – în care se grupează și se cumulează datele înscrise în
documentele primare, cuprinzând operații de același fel, în scopul înregistrării lor în conturi.
Exemplu: Registrul de casă etc.

 După funcția pe care o îndeplinesc, documentele se împart în:


 Documente de dispoziție – prin care se transmite ordinul de a executa o anumită
operație economică. Exemplu: Dispoziția de plată prin casierie – prin care se transmite
casierului ordinul de a plăti o anumită sumă unei persoane, pentru un scop determinat. Nota de
comandă – prin care se transmite furnizorului necesarul de bunuri pe care entitatea urmează a
le achiziționa de la acesta.
 Documente de execuție – care fac dovada înfăptuirii unei operații. Exemplu: Bonul
de consum – dovedește utilizarea materiilor prime și materialelor în procesul de producție.
Dispoziția de casă – dovedește efectuarea unei încasări de la client, sau a unei plăți către
furnizor. Bonul de primire – dovedește încărcarea gestiunii de stocuri, prin cumpărare. Factura
fiscală emisă către client – dovedește vânzarea de bunuri către client.
 Documente mixte – care reunesc caracteristicile documentelor de dispoziție și de
execuție. Exemplu: Fisa limită de consum – reflectă simultan ordinul de utilizare a materiei
prime în procesul de producție și consumul efectiv al acestuia. Dispoziția de livrare, avizul de
expediție – reflectă simultan ordinul de livrare si expedierea bunurilor către client.

 După regimul de tipărire și utilizare se disting:


 Documente cu regim special – pentru care există dispoziții legale privind modul de
completare, circulație și păstrare. Exemplu: Factura fiscală; Registrul de casă etc. De regulă,
aceste documente sunt înseriate din tipografie și necesită numerotarea și ștampilarea lor de
către entitate. Carnetele (cărțile) ce le conțin se șnuruiesc și se sigilează, înscriind pe ultima
filă, numărul de file existente.
 Documente fără regim special – care se folosesc respectând normele generale de
întocmire, circulație și păstrare. Exemplu: Bon de consum, Stat de plată, Dispoziție de
încasare/plată prin casierie, Bon de primire etc.

 După sfera de aplicare se disting:


 Documente de uz general – utilizate în toate domeniile de activitate. Exemplu:
Factura fiscală, Dispoziția de casă, Statul de plată, Ordinul de plată etc.
 Documente specifice – utilizate numai în anumite domenii de activitate. Exemplu:
Fisa consumului de furaje, Actul de fătare – în zootehnie; Devizul de lucrări – în construcții.
2
 După rolul lor în cadrul sistemului informațional al entității documentele se clasifică
în:
 Documente justificative – sunt documentele primare ce se întocmesc la locul și în
momentul înfăptuirii operației economice. Ele stau la baza înregistrărilor contabile. Au formă de
imprimate tipizate. Exemplu: Bon de primire, Bon de consum, Factură fiscală, Dispoziția de
casă, Stat de plată etc.
 Registre contabile – sunt registrele ce consemnează operațiile economice în conturi,
cu ajutorul formulelor contabile. Exemplu: Jurnalul de înregistrări cronologice, Registrul
Cartea Mare.
 Documente de sinteză și raportare – sunt documente prin care se centralizează și se
transmit informațiile sintetice către utilizatorii interni si externi. Exemplu: Bilanțul, Situația de
profit și pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxului de numerar, Notele
explicative.
Aceste documente furnizează utilizatorilor informații privind structura mijloacelor și
surselor entității, structura veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor, etc.
!!! Observație. Întrucât pentru operații de același tip se folosesc documente de același fel,
legislația stabilește tipuri unitare de documente ca: mărime, conținut, formă și destinație
(tipizarea documentelor).
2. Modul de completare, verificare și prelucrarea documentelor

Documentele justificative se întocmesc, de regulă, la locul de muncă în cadrul căruia se


produce operația economica. Întocmirea se face pe formulare tipizate sau netipizate, după caz, iar
completarea se face manual sau cu tehnica de calcul.
Pentru întocmirea corecta, completă și la timp a documentelor, sunt stabilite reguli de
întocmire și utilizare, aprobate fie prin acte normative, fie prin regulamentele interne de
organizare și funcționare a întreprinderilor. La întocmirea documentelor justificative nu se admit
ștersături sau alte operațiuni de acest gen.
Rectificarea greșelilor în documente se face prin tăierea textului sau sumei greșite cu o linie,
în așa fel încât să se poată citi ceea ce a fost greșit, apoi se scrie alăturat textul sau suma corecta.
Corecția făcută se confirmă prin semnăturile acelorași persoane, care au semnat inițial
documentul.
In documentele de casă și de banca (cecuri, chitanțe, ordine de plata etc.) nu se admit
corecturi. Daca s-au făcut greșeli în aceste documente, ele se anulează, păstrând-se în carnetele
respective, fără să se detașeze și se întocmesc apoi alte documente corecte.

După efectuarea operațiunilor economice documentele primare se transmit serviciului contabil,


unde ele sunt supuse verificării și prelucrării.
Verificarea documentelor are scopul să descopere eventualele erori, acțiunile ilegale sau
incorecte, asigurându-se astfel exactitatea și realitatea datelor înregistrate în contabilitate.
Verificarea documentelor precedă înregistrarea operațiunilor economice în conturi și se
efectuează după formă, aritmetic și de fond:
Verificare după formă Are scopul de a stabili dacă documentul a fost întocmit pe formularul
corespunzător operațiunii pe care o reflectă, dacă au fost completate
toate elementele, precum și dacă există semnăturile persoanelor
responsabile
Verificarea aritmetică Presupune controlul exactității calculelor matematice efectuate în
document
Verificarea de fond Stabilește realitatea, necesitatea, oportunitatea și legalitatea
(adică după conținut) operațiunilor consemnate în documentul respectiv. Verificarea
realității operațiunii economice urmărește să descopere dacă operația
economică a fost efectuată la data, locul și condițiile prevăzute în
document. Necesitatea și oportunitatea operației se apreciază din
3
punct de vedere al efectului pe care aceasta îl are asupra activității
entității. Legalitatea operației se apreciază în raport cu actele
normative, care reglementează genul dat de operații economice, astfel
încât operația economică să nu contravină lor.

Verificarea documentelor se efectuează în general de alte persoane decât cele care le-au întocmit
sau prelucrat. Documentele întocmite corect se transmit pentru prelucrare, iar cele care nu
corespund cerințelor se înapoiază subdiviziunilor de unde provin pentru a fi corectate cu
respectarea regulilor menționate mai sus.
După verificare, documentele se supun prelucrării. Prelucrarea documentelor în contabilitate
presupune:
 Evaluarea – constă în exprimarea valorică a operațiunii prin transformarea etaloanelor
naturale și de muncă în etalon bănesc
 Gruparea – prevede selectarea după anumite criterii a documentelor omogene (cumpărări
de bunuri, livrări de produse și mărfuri, consumuri de materiale, extrasele bancare pot fi
grupate după conturile bancare la care acestea se referă);
 Contarea - constă în indicarea în documentele primare a conturilor corespondente
 Înregistrarea în registrele contabile - se efectuează în scopul contabilizării informației
din documentele primare și calculării indicatorilor necesari (rulajelor și soldurilor).

Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanțelor


și alte autorități publice sau poate elabora și utiliza formulare de documente primare, aprobate de
conducerea acesteia. Documentele primare întocmite atât pe suport de hârtie, cât și în formă
electronică au aceeași putere juridică.
În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, la solicitarea utilizatorului,
entitatea este obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hârtie.
Documentele primare conțin următoarele elemente obligatorii:
a) denumirea și numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entității din numele căreia este întocmit
documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele
fizice – IDNP (codul personal);
e) conținutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative și valorice în care sânt exprimate faptele economice;
g) funcțiile, numele, prenumele și semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea
(producerea) faptelor economice.

În cazul în care documentele primare, cu excepția documentelor primare cu regim


special, sânt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. În
astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au inițiat, dispus și/sau aprobat
efectuarea faptelor economice respective se stabilește prin proceduri interne.
Documentele primare primite din străinătate și întocmite în altă limbă decât română, engleză
sau rusă sânt traduse în limba română.
Documentele de casă, de plată și cele privind decontările pot fi semnate unilateral, de către
conducătorul entității, ori de două persoane cu drept de semnătură, prima semnătură aparținând
conducătorului sau altei persoane împuternicite, iar a doua – contabilului-șef sau altei persoane
împuternicite.
Efectuarea corectărilor în documentele primare care justifică operațiunile de casă și de plată
este interzisă.

4
Documentele primare, cu excepția celor de casă, de plată și cele privind decontările, pot fi
corectate, cu indicarea datei efectuării corectării, numelui, prenumelui contabilului-șef și/sau ale
persoanei responsabile și cu aplicarea semnăturii.
Păstrarea documentelor, impune asigurarea integrității depline a lor, deoarece acestea servesc
pentru controlul operațiilor economice efectuate, informarea sau documentarea în timp a
organelor și organismelor abilitate sau autorizate în acest scop. De regulă, păstrarea
documentelor pentru anul curent se organizează în arhiva curentă a fiecărui sector sau
compartiment al entității, iar păstrarea documentelor din anii precedenți se organizează în arhiva
generală a entității. După depunerea documentelor la arhivă, consultarea, folosirea și eliberarea
de copii sau extrase de pe acestea se face numai cu respectarea actelor normative. În cazul
eliberării unui document original din arhivă, în locul acestuia se introduce copia certificată de pe
documentul original, procesul-verbal încheiat, aprobarea eliberării documentului și semnătura
persoanei care a ridicat documentul original. Termenele de păstrare a documentelor se stabilesc
prin acte normative și diferă în funcție de natura și importanța documentului. La expirarea
termenului de păstrare a documentelor, acestea se scot din arhivă și se predau la serviciile de
colectare.

  Factura fiscală - În conformitate cu ordinul nr.118 din 28.08.2017 factura fiscale este este
un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hârtie sau în formă
electronică, care se utilizează în cazurile livrării de mărfuri, prestării serviciilor și executării
lucrărilor, transportării activelor în cadrul entității și în afara entității fără transmiterea dreptului
de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune.
Factura fiscală este un document primar cu regim special, care are un formular tipizat, aprobat
de către Ministerul finanțelor, ultima dată acesta a fost aprobată prin ordinul Nr. 18 din
28.08.2017. Se întocmește după necesitate în 5 exemplare.
1) Exemplarul 1 al facturii fiscale – se transmite cumpărătorului și se arhivează la
cumpărătorul/beneficiarul de mărfuri, active (servicii) și este destinat pentru înregistrarea
intrării în gestiune a mărfurilor, activelor (serviciilor). În cazul în care entitatea deține
statut de plătitor de TVA, în baza acestui exemplar se realizează dreptul la deducere.
2) Exemplarul 2 al facturii fiscale - se arhivează la furnizorul de mărfuri, active (servicii) și
este destinat pentru înregistrarea scoaterii din gestiune a mărfurilor, activelor sau
transmiterea serviciilor executate. Eliberarea exemplarului 2 atrage după sine calcularea
TVA pe livrarea mărfurilor (serviciilor) efectuată de către entitățile înregistrate în calitate
de plătitor de TVA.
3) Al treilea și al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura și, după caz, ștampila
furnizorului și semnătura intermediarului (transportatorului), se remit intermediarului
(transportatorului) servesc ca bază pentru contabilitatea activității de transport.
4) al cincilea exemplar se completează de către furnizor și servește drept autorizație la
ieșirea unității de transport de la locul de încărcare.

5
Exemplu 1. De întocmit factura fiscală utilizând următoarele date: Entitatea Nektar LUX SRL,
cu sediul în Sec. Botanica, Zelinschi nr.42, of.44 Cont.MD31MO2224ASV21599117100 în BC
Mobiasbanca S.A, MOBBMD22 a livrat cumpărătorului GECRI SRL, cu sediul în Sec.
Botanica, Zelinschi, 11, Cont MD71V1222400008100329MDL în VICTORIABANC SA, fil. nr.
8, Chisinău,VICBMD2x802, mărfuri - tablă zincată 20Tx1500x6000, 4,5 m la preț unitar de
1924,43 lei.
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august_2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 din 28 august_2017
FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr.
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №
8. Foaia de parcurs seria: _________ număr:_____________ data _______________
Путевой лист серия номер дата
9. Transportator Nektar LUX SRL, cu c.f./ nr.TVA
ф.к./ код НДС
Data eliberării /data livrării 09.11.2020/ sediul în Sec. Botanica, Zelinschi
_09.11.2020_____ nr.42, of.44
Дата выписки /дата поставки
Cont.MD31MO2224ASV2159911
7100 în BC Mobiasbanca S.A,
MOBBMD22
Перевозчик
1.Furnizor: Nektar
LUX SRL, cu sediul în Sec. Botanica, Zelinschi nr.42, of.44 c.f./ nr.TVA
ф.к./ код НДС
Cont.MD31MO2224ASV21599117100 în BC Mobiasbanca S.A,
MOBBMD22
Поставщик
2. Cumpărător: GECRI
SRL, cu sediul în Sec. Botanica, Zelinschi, 11, Cont c.f./ nr.TVA
ф.к./ код НДС
MD71V1222400008100329MDL în VICTORIABANC SA, fil. nr. 8,
Chisinău,VICBMD2x802
ППокупатель
3. Delegație data _______________ delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки

6
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor, Unitate de Cantitatea Preț Valoarea Cota Suma Valoarea Altă Tip Număr Masa
serviciilor și cod măsură mărfurilor, unitar totală fără TVA,% totală a mărfurilor, informație ambalaj locuri brută,
nomenclator al mărfii Единица volumul fără TVA, TVA, lei Ставка TVA, lei serviciior, lei Другая Тип Коли- tone
Наименование товаров, измерения serviciilor lei Общая НДС, % Общая Стоимость информац упаковк чество Масса
услуг и Количество Цена сумма без сумма товаров, ия и мест брутто
номенклатурный код товаров, единицы НДС, леев НДС, услуг, леев , тонн
товара объем услуг без НДС, леев
леев
Marfă- tablă m 4,5 1924,4 8 659,93 20 1731,99 10391,92

zincată 3
20Tx1500x6000,

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) x x x x


12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой 8659,93 x 1731,9 10391,92 x x x 0,00
накладной) 9
13. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил:_________________________________________________________________________________________________________________
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
_______________________________________________________________________________________________________________________
Funcția, numele, prenumele și semnătura
L.Ș. Должность, фамилия, имя и подпись
М.П.
15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник
(перевозчик)________________________________________________________________________________________________________
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник
(перевозчик)__________________________________________________________________________________________________________
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель
__________________________________________________________________________________________________ L.Ș.
Funcția, numele, prenumele și semnătura М.П.
Должность, фамилия, имя и подпись
Сдал материальные ценности посредник
(перевозчик)__________________________________________________________________________________________________________

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport 19. Ruta și distanța de transport, km


Время простоя транспортного средства Маршрут движения и расстояние перевозки, км
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Operația Ziua, luna, ora, minutele la Semnătura
Операция День, месяц, час, минуты Подпись
Sosire Plecare Staționare
Прибытия Убытия Простоя
Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Mențiuni
Отметки
______________________________________________________________________________________

7
22. Calculul prestațiilor de transport
Расчет транспортных услуг
______________________________________________________________________________________

Dispoziția de încasare se întocmește într-un exemplar și se semnează de către contabilul șef și


casierul cu aplicarea ștampilei la mijlocul dispoziției de încasare. După completarea dispoziției
de încasare, chitanța la dispoziția de încasare se decupează și se restituie titularului plățiiDrept
exemple de documente primare reprezintă Dispoziția de încasare, și Dispoziția de plată.
Dispoziția de încasare care este un formular pentru încasări în cont conform prevederilor
legale, document utilizat ca .
 dispoziție pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume, potrivit
dispozițiilor legale;
 document justificativ de înregistrare în registrul de casă, în borderoul cumulativ și în
contabilitate potrivit dispozițiilor legale.
Dispoziția de încasare se întocmește într-un exemplar și se semnează de către contabilul șef și
casier cu aplicarea ștampilei la mijlocul dispoziției de încasare OC-1. După completarea
dispoziției de încasare OC-1, chitanță la dispoziția de încasare se decupează și se restituie
titularului plății

Dispoziția de plată este un formular tipizat reglementat pentru plăți din cont conform
prevederilor legale.
 Servește ca:
 dispoziție pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit
dispozițiilor legale, inclusiv a avansurilor;
 document justificativ de înregistrare în registrul de casă, în borderoul cumulativ și în
contabilitate, în cazul efectuării plăților potrivit dispozițiilor legale.
 Dispoziția de plată se întocmește într-un exemplar și se semnează de către conducător,
contabilul șef și casier.
Exemplu 2. În baza datelor S.A. ,,Sigma”, codul fiscal 1234567, de întocmit dispoziția de
încasare nr. 234. Date inițiale: La data de 15.04.2020 de la titularul de avans Frunză Natalia s-a
încasat suma de 585 lei în calitate de recuperarea lipsurilor de bunuri depistate în urma
inventarieri. Baza: ordinul directorului S.A. Sigma nr.102/A din 12.04.2020. Banii au fost
încasați de casierul Sârbu I. Documentul primar este vizat de contabilul șef Sochircă A.

Dispoziția de încasare OC-1:


Formularul nr. OC-1 Formularul nr. OC-1
Aprobat prin ordinul ministrului finantelor Aprobat prin ordinul ministrului finantelor
nr.216 din 28.12.2015 nr.216 din 28.12.2015

___ S.A. ,,Sigma” _________________________________ __________________ S.A. ,,Sigma”


(denumirea autorității/institutiei bugetare) (denumirea institutiei bugetare)
COD FISCAL COD FISCAL
1234567 1234567

234 CHITANTA
DISPOZITIE DE INCASARE nr. 234
la dispozitia de incasare nr.
Data intocmirii Cont corespondent Suma
19.04.2020 612 585

Incasat de la _Frunza Natalia___ Incasat de la ___Frunză N_______________


Baza: ___Ordinul directorului Nr. 102/A din 12.04.2020__________________________
_

_______________________________
8
_____ _________________
Baza:Ordinul directorului Nr.102/A din
Suma cinci sute optzeci și cinci lei 00 bani __________________
12.04.2020
(in litere)

Suma _cinci sute optzeci și cinci lei 00 bani____ __


Anexa: _________________________________________________________________
(in litere)
Contabil-sef Sochircă__ _______ __________________
(in cifre)|
A incasat casierul _Sârbu____________________
“15___” 04__________________ 2020 ______

Contabil-sef Sochircă __________________


A incasat casierul ___Sârbu __________________

Exemplul 3. În baza datelor S.A. Sigma, codul fiscal 1234567, de întocmit dispoziția de plată
N.143.
Date inițiale: la data de 15.04.2019 inginerul șef Andreev Mihail, care deține buletinul de
identitate seria A, Nr.03051995, eliberat de of.2, Chișinău la 22.01.1998 s-a eliberat avansul
spre decontare în sumă de 2000 lei, pentru deplasarea în scop de serviciu. Baza: ordinul
directorului S.A. Sigma, Nr.155/c din 13.04.2019. Banii au fost eliberați de casierul Sârbu I.
Documentul primar a fost semnat de contabilul șef Sochircă A și directorul S.A. Sigma Revenco
C.

9
Dispoziția de plată OC - 2.
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

___________SA Sigma_________________________
(denumirea autorității/institutiei bugetare)
COD FISCAL
1234567
143
DISPOZITIE DE PLATĂ nr.
Data intocmirii Cont corespondent Suma
15.04. 2019 226 2000
A elibera Andreev Mimail ____________________________________________________________________________

În baza ___Ordinului directorului Nr. 155/c din 13.04.2019______


Suma pentru plată _două mii lei, 00 bani____________________________________________________________
(in litere)
Anexa:
_____________________________________________________________________________________________________

Conducător _Revenco C____________ Contabil-sef ___Sochircă__A______________


(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate__buletin______________________nr. _03051995______________________
seria_______A_________________________________

emis de __oficiul 2 , Chișinău________________________________________________________________________

la “__22___”___ianuarie 1998___________________________ ___

Am primit suma de:__două mii lei, 00 bani________________________________


(in litere)

________________________________________________________ ____Andreev_____________________
(semnătura)
A plătit casierul ____Sîrbu I________________________
(semnătura)

3. Mișcarea documentelor și circulația acestora

Drumul pe care îl parcurg documentele din momentul emiterii sau intrării în întreprindere și
până la arhivare constituie circuitul documentelor. Circulația documentelor înseamnă mișcarea
lor în cadrul unității prin compartimentele acesteia din momentul întocmirii sau intrării lor în
unitate până la predarea lor la arhiva unității. Pentru asigurarea circulației raționale și unitare a
documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, se pot întocmi grafice
de circulație a documentelor.
Circulația documentelor trebuie să se facă într-o anumită ordine stabilită, nefiind permisă
reținerea documentelor în mod nejustificat de către un compartiment. Necesitatea circulației

10
documentelor este determinată de faptul că datele din același document sunt necesare mai multor
compartimente și nu se poate asigura câte un exemplar pentru fiecare utilizator.
Condițiile ce trebui să fi îndeplinite sunt:
1 mișcarea documentelor să se realizeze pe căile cele mai scurte și printr-un
număr
redus de verigi organizatorice;
2        mișcarea documentelor să fie continuă;
3        prelucrarea datelor din documente să se facă complet și la termenul stabilit;
4        organizarea circulației documentelor se face pe baza de grafice de circulație.

Consemnarea în
documentele primare
Bilanţul la începutul
a datelor contabile
perioadei
Prelucrarea documentelor

Documente - Sortarea documentelor de


Înregistrarea soldurilor
operațiuni
iniţiale în conturi sau
primare - Întocmirea documentelor
deschiderea conturilor noi cumulative
- Verificarea şi contarea

Înregistrarea docu-
mentelor primare
Evaluare şi calculaţie

Sistemul de conturi

Verificarea exactităţii Verificarea realităţii datelor


înregistrărilor contabile prin inventariere

Balanţa Cartea mare Bunurile economice (inventar)


de verificare

Corectarea erorilor de Evaluare


înregistrare

Regularizarea plusurilor şi
minusurilor stabilite în urma
inventarierii

11
Evaluare
Figura 1. Ciclul contabil de prelucrare a datelor

4. Registrele și formele de contabilitate


Conform art.3 din Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 di 15.12. 2017 registre
contabile reprezintă registre destinate grupării, sistematizării, înregistrării și generalizării
informației privind existența și mișcarea elementelor contabile reflectate în documentele primare.
Potrivit art.15 din Legea contabilității și raportării financiare, datele din documentele primare se
înregistrează, se acumulează și se prelucrează în registre contabile, întocmite pe suport de hârtie
sau în formă electronică.
Nomenclatorul registrelor contabile și structura acestora se stabilesc de către fiecare entitate
de sine stătător, pornind de la necesitățile informaționale proprii. Registrul contabil conține
următoarele elemente obligatorii:
a) denumirea registrului;
b) denumirea entității care ține registrul;
c) data începerii și încetării ținerii registrului și/sau perioada pentru care se întocmește acesta;
d) data efectuării faptelor economice, ordonate cronologic și/sau sistematic;
e) etaloanele de evidență a faptelor economice;
f) funcția, numele, prenumele și semnătura persoanei responsabile de ținerea registrului.
În cazul în care registrele contabile sânt ținute în formă electronică, semnătura nu constituie un
element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au inițiat,
dispus și/sau aprobat introducerea informației în registrul respectiv se stabilește prin proceduri
interne.
Registrele contabile se întocmesc pe suport de hârtie sau în formă electronică. În contabilitate se
utilizează un număr mare de diverse registre care pot fi clasificate după două criterii:
1. după conținut
2. după destinație.
După primul criteriu se deosebesc:
- registre analitice - pentru obținerea informațiilor detaliate despre active și pasive: borderouri,
lista de plată etc);
- registre sintetice - pentru obținerea informațiilor generale despre elementele patrimoniale
ale întreprinderii: jurnale-order, balanțe de verificare).
După cel de-al doilea criteriu registrele se împart în:
- registre cronologice - se folosesc pentru înregistrarea operațiilor și documentelor primare în
ordinea efectuării acestora, fără sistematizarea lor;
- registre sistematice - servesc pentru gruparea informației după anumite criterii (de exemplu
Jurnal-order pe contul 521 „Datorii comerciale curente");
- registre mixte - în care se îmbină înregistrarea cronologică și sistematică a
operațiunilor
economice.

Formele de contabilitate

Prin formă de contabilitate se subînțelege totalitatea procedeelor de înregistrare, prelucrare și


păstrare a informațiilor. Combinarea diferitor registre contabile și tehnicilor de înregistrare dau
naștere la diferite forme de contabilitate. Forma de contabilitate întreprinderea și-o stabilește de sine
stătător și se menține pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. La etapa actuală la întreprinderi
se utilizează două forme de evidență:
1. forma jurnal-order;
2. forma evidenței automatizate.
12
Forma jurnal-order este cea mai răspândită și se bazează pe principiul acumulării informației din
documentele primare. Informația obținută în borderouri se grupează pe conturile corespondente
ceea ce simplifică înregistrările contabile. Registrele utilizate se numesc jurnale-ordere și au forma de
tabele-șah. Jumal-orderele se deschid lunar (trimestrial) pentru fiecare cont în parte. În jurnale-
ordere se reflectă operațiile care au avut loc în creditul contului în corespondența cu debitul altor
conturi. Jurnalul-order are următoarea formă:

Jurnal-order pe contul 241 „Casa"


Nr. crt. Data Din creditul contului 241 „Casa" în debitul conturilor Total
242 227 521 531
1 20.01 2 000 2 000
2 23.01 15 000 15 000

Total
Rulajele debitoare desfășurate pe conturi corespondente se obțin la finele lunii prin gruparea
datelor din jurnale-ordine deschise pentru aceste conturi și prin întocmirea Cărții mari.
Cartea mare are următoare formă:
Cartea mare pe contul 241 „Casa" I luna ,, "
Din debitul contului 241 Casa Rulaj Rulaj Sold Sold
conturilor în creditul debitor creditor Debit Credit
242 226 611 …
Sold la 44
01.01.200
Ianuarie 8 000 5 000 18 000 31 000 30 955 89

Total
Astfel, în Cartea mare pentru fiecare cont se indică rulajele debitoare cu conturile
corespondente creditoare și totalul rulajului creditor pe lună.

La finele perioadei de gestiune în fiecare jurnal-order se determină totalurile pe toate conturile


corespondente care se trec în Cartea-mare, iar apoi în baza Cărții mari și a unor detalizări din jurnale-
oredere se întocmește bilanțul.
Avantajele formei jurnal-order constau în:
- reducerea considerabilă a numărului de registre și ca urmare a volumului de lucru
- îmbinarea evidenței sintetice și analitice
- procesul de întocmire a dărilor de seamă se simplifică. Indicatorii jurnalelor-ordere coincid
cu cei
din dările de seamă, adică datele se grupează după cerințele dărilor de seamă.
Dezavantajele formei jurnal-ordere:
- registrele sânt complicate și cer o pregătire specială a contabililor
- jurnalele-ordere nu se supun automatizării

Cea mai perfectă formă de evidentă este forma evidentei automatizate. Aceasta se realizează
cu ajutorul tehnicii de calcul și a programelor specializate în domeniu contabilității. Schema de
evidența în cazul evidenței automatizate este: documentul primar - baza de date - rapoarte sub formă
de mașinograme (registre de evidență sintetică și analitică). Rapoartele pot fi obținute în diferite
forme în dependență de necesitățile
13
5. Metode de corectare a erorilor contabile

În conformitate cu SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și


evenimente ulterioare” erorile contabile reprezintă omisiunile sau prezentările incorecte a
informațiilor în contabilitate și/sau în situațiile financiare ale entității.
Erorile contabile pot apărea la contabilizarea și prezentarea elementelor (obiectelor) contabile
în urma:
1) aplicării incorecte a prevederilor sistemului de reglementare normativă a contabilității și
politicilor contabile;
2) comiterii greșelilor de calcul;
3) neînregistrării, înregistrării multiple și/sau interpretării greșite a faptelor economice;
4) fraudelor și delapidărilor.

Nu se tratează ca erori modificările politicilor și estimărilor contabile, lipsurile și plusurile de


active și datorii constatate la inventariere, sumele amenzilor, penalităților și despăgubirilor
pentru prejudiciul cauzat, pierderile aferente producției rebutate care a fost fabricată în anii
precedenți, sumele creanțelor compromise și datoriilor expirate decontate, abaterile costului
efectiv al activelor de la cel normativ, primele calculate spre plată în perioada de gestiune
curentă conform rezultatelor activității entității în anii precedenți, pierderile aferente returnării
activelor livrate în anii precedenți, sumele reducerilor de preț, disconturilor și rabaturilor
acordate/primite în perioada de gestiune pentru livrările/achizițiile efectuate în anii precedenți.

Corectarea erorilor contabile este condiționată de faptul dacă acestea sânt semnificative sau
nesemnificative.
O eroare contabilă se tratează ca semnificativă dacă ea individual sau în comun cu alte erori
din aceeași perioadă de gestiune poate influența deciziile economice ale utilizatorilor luate în
baza situațiilor financiare.
Entitatea apreciază de sine stătător semnificația erorilor luând în considerare natura, precum și
mărimea acestora în comparație cu pragul de semnificație. Pragul de semnificație se stabilește în
politicile contabile ale entității ca un criteriu unic aplicabil pentru toate elementele situațiilor
financiare, sau ca câteva criterii pentru grupe separate de elemente. Pragul de semnificație se
determină în mărime absolută sau relativă cum ar fi o sumă fixă sau un procent de la mărimea
elementului (grupului de elemente) din situațiile financiare.
Exemplul 1. O entitate a stabilit în politicile sale contabile un prag de semnificație în mărime
absolută de 16 000 lei. În baza datelor din exemplu, erorile a căror mărime va depăși 16 000 lei
vor fi considerate semnificative.

Situațiile financiare nu se consideră conforme cu standardele naționale de contabilitate în cazul


în care conțin fie erori semnificative, fie erori nesemnificative comise în mod intenționat pentru a
obține o anumită prezentare a poziției financiare, a performanței financiare sau a fluxurilor de
numerar.
Exemplul 2. O entitate a stipulat în politicile sale contabile pe anul 202X următoarele criterii de
semnificație exprimate în procente pentru:
- elementele de bilanț – 2% de la valoarea totală a activelor la sfârșitul perioadei de gestiune;
- elementele situației de profit și pierdere – 5% de la suma veniturilor din vânzări obținute în
perioada de gestiune.
Criteriile indicate se aplică valorilor totale a activelor și, respectiv, a veniturilor din vânzări în
mărimea determinată până la corectarea erorii.
La întocmirea situațiilor financiare pe anul 202X până la semnarea acestora, s-a depistat că
entitatea nu a înregistrat venituri în sumă de 68 970 lei, rezultate dintr-un contract de prestări

14
de servicii. Până la depistarea erorii, veniturile din vânzări pe anul 202X au constituit 1 356
927 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea clasifică eroarea depistată ca una semnificativă pentru că
ea constituie 5,08% (68 970 lei : 1 356 927 lei x 100%) din veniturile din vânzări obținute în
perioada de gestiune.

Corectarea erorii comise și depistate în perioada de gestiune curentă se efectuează în modul


următor:
1) în cazul depistării corespondenței conturilor contabile eronate – se anulează înregistrarea
eronată prin stornare sau prin înregistrare contabilă inversă conform politicilor contabile ale
entității, cu întocmirea concomitentă a înregistrării contabile corecte;
2) în cazul în care suma înregistrată eronat este mai mare decât suma corectă – diferența se
anulează prin stornare sau prin înregistrare contabilă inversă conform politicilor contabile ale
entității;
3) în cazul lipsei înregistrării contabile – se întocmește înregistrarea contabilă respectivă;
4) în cazul în care suma înregistrată eronat este mai mică decât suma corectă – diferența se
reflectă prin înregistrarea contabilă suplimentară în aceeași corespondență a conturilor.
Exemplul 3. O entitate în august 202X a procurat un teren în valoare de 2 800 000 lei,
destinația de utilizare a căruia încă nu a fost determinată. Terenul a fost contabilizat în mod
eronat în componența imobilizărilor corporale, deși conform cerințelor SNC “Investiții
imobiliare” urma să fie înregistrat ca obiect de investiții imobiliare. Eroarea comisă a fost
depistată în octombrie a aceluiași an, la transmiterea terenului în leasing operațional.

Inițial a fost întocmită formula contabilă:


Dt 121 Imobilizări corporale Ct 544 Alte datorii curente 2 800 000 lei
În baza datelor din exemplu, entitatea în octombrie 202X înregistrează corectarea erorii prin:
- stornate
Dt 121 Imobilizări corporale (2 800 000 lei)
Ct 544 Alte datorii curente (2 800 000 lei)
- Dt 151 Investiții imobiliare 2 800 000 lei
Ct 544 Alte datorii curente 2 800 000 lei

Corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente se efectuează în felul următor:


1) în cazul depistării erorii care condiționează apariția profitului perioadelor precedente – se
înregistrează ca majorare a creanțelor sau altor active, diminuare a datoriilor, amortizării sau
deprecierii activelor concomitent cu majorarea corecțiilor rezultatelor perioadelor precedente;
Exemplul 4. O entitate în iunie 202X+1 a depistat că în valoarea de intrare a unui lot de
mărfuri în cantitate de 1800 unități, care au fost procurate în decembrie 202X, nu au fost incluse
costurile de transport în sumă de 11700 lei. Acestea au fost eronat atribuite la cheltuieli curente.
La 31 decembrie 202X în stoc au rămas (nu au fost vândute) 1200 unități din acest lot.

În baza datelor din exemplu, entitatea, în iunie 202X+1 înregistrează corectarea erorii comise în
perioada de gestiune precedentă în suma de 7800 lei (11700 lei : 1800 unități x 1200 unități) ca
majorare a stocurilor și corecțiilor anilor precedenți: Dt 217 Mărfuri Ct 331 Corecții rezultatelor
anilor precedenți 7800 lei

2) în cazul depistării erorii care condiționează apariția pierderii perioadelor precedente – se


înregistrează ca diminuare a corecțiilor rezultatelor perioadelor precedente concomitent cu
diminuarea creanțelor sau altor active, majorarea datoriilor, amortizării sau deprecierii activelor
adică Dt 331 Corecții rezultatelor anilor precedenți Ct 234 Alte creanțe curent

15
Sau Ct 544 Alte datorii curente sau Ct 124 Amortizarea mijloacelor fixe Ct 129 Deprecierea
mijloacelor fixe

16

S-ar putea să vă placă și