Sunteți pe pagina 1din 2

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară Nr. 96/27.12.

2021
Bursa de Valori Bucureşti

Data raportului: 27 decembrie 2021


Denumirea emitentului: ALRO S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Piteşti, nr.116, Jud. Olt
Numărul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris si vărsat: 356.889.567,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - Categoria
Premium (simbol de piață: ALR)

Ref: Raport curent întocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și
completările ulterioare si art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, republicata

Eveniment important de raportat: Comunicat – activitatea de producție a aluminiului primar se va diminua

Societatea anunță investitorii și publicul interesat că, în contextul situației excepționale de pe piețele de
energie și gaze, Consiliul de Administrație a adoptat, în ședința din 27 decembrie 2021, programul de producție
pe anul 2022.

Programul de producție se bazează pe câteva principii economice solide, precum prezervarea lichidității,
îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către companie, inclusiv plata la timp a salariilor, a impozitelor și
taxelor și a serviciului datoriei pentru creditele angajate, precum și adoptarea unui model de business care
țintește pe de-o parte să reducă dependența de energia electrică, iar pe de altă parte să mențină pe cât posibil
portofoliul de produse, cu excepția celor neprofitabile sau cu marja de profit foarte mică.

În acest sens, activitatea de producție a aluminiului primar se va diminua, de la cinci hale de electroliză la doua
hale, cu implementarea de măsuri tehnologice care să permită o repornire rapidă și eficientă atunci când
condițiile de pe piețele de energie vor reveni la normal.

În ceea ce privește portofoliul de produse, societatea intenționează să păstreze sau chiar să crească portofoliul
de produse procesate și să diminueze portofoliul de produse primare, astfel încât să rezulte un mix de
producție echilibrat și eficient.

În anul 2022 se vor implementa și măsuri de reducere a costurilor și de eficientizare a activității, iar cantitățile
de metal primar care nu vor mai fi produse, vor fi compensate parțial cu metal reciclat sau cu metal primar
cumpărat de la terți.

Societatea apreciază că o parte din furnizorii și din clienții săi vor fi afectați de măsurile propuse, astfel încât și-a
propus să angajeze cu acestea discuții constructive în vederea diminuării impactului și asigurării condițiilor de
repornire a capacităților.

Alro S.A. Strada Pitești, nr. 116 Telefon: +(40) 0249 431 901 alro@alro.ro
Slatina, România Fax: +(40) 0249 437 500 www.alro.ro
Conducerea societății nu are în vedere pentru moment concedieri ale personalului angajat, ci doar măsuri
pentru eficientizarea folosirii forței de muncă, măsuri care pot cuprinde inclusiv perioade de șomaj tehnic
sau devansarea și cumularea unor revizii și reparații.

Cu privire la investițiile în curs, societatea se va concentra doar pe acele investiții care vor aduce câștiguri și
îmbunătățiri imediate ale activității sale sau care sunt necesare în vederea conformării cu operarea sigură și
legală. Celelalte investiții vor fi amânate pentru o dată ulterioară, în funcție de evoluțiile din economie.

Conducerea societății își exprimă încrederea ca societatea va traversa cu succes actuala perioadă dificilă și
va informa din timp investitorii și publicul interesat despre evoluția situației sale, în conformitate cu regulile
pieței de capital. Informațiile financiare relevante vor fi publicate, ca de obicei, potrivit calendarului financiar
anual.

Preşedinte al Consiliului de Administrație Director General


Marian Daniel Năstase Gheorghe Dobra

Alro S.A. Strada Pitești, nr. 116 Telefon: +(40) 0249 431 901 alro@alro.ro
Slatina, Romania Fax: +(40) 0249 437 500 www.alro.ro