Sunteți pe pagina 1din 1

SC DORNAFOR SA

Mun.Vatra Dornei
Str.Unirii, Nr.115
Jud.Suceava
Nr.O.R.C. – J33/271/1998
Cod fiscal 742468

HOTARAREA Nr.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 23 APRILIE 2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal costituita, hotaraste:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Comisiei de cenzori


pentru anul 2008;
2. Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2008;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor SC DORNAFOR SA, pen-
tru activitatea din anul 2008;
4. Se aproba componenta Consiliului de Administratie al SC DORNAFOR SA, ales
pentru un mandat de 4 ani, astfel:
- Ing.Petcu Ion Viorel – presedinte
- Ing.Popescu Matei – membru
- Ing.Rusu Adrian George – membru
- Ec.Grigoras Stefan – membru
- Tehn.Hagatis Simion – membru;
5. Se aproba componenta Comisiei de Cenzori, aleasa pentru un mandate de 3 ani,
astfel:
- Expert contabil: Burciu Elena
- Economist: Bodea Leontina
- Expert contabil: Zuld Walter;
6. Consiliul de Administratie va stabili in prima sedinta, care va avea loc pana la data
de 30.04.2009 – masuri de reducere a cheltuielilor de personal;
7. Se va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29 (30)
septembrie 2009, pentru a hotara cu privire la data si modalitatea de inchidere a socie-
tatii DORNAFOR SA;
8. Se aproba data de inregistrare a Hotararii AGA: 20 mai 2009.

PRESEDINTE AGA
SC DORNAFOR SA Vatra Dornei
Ing.Petcu Ion Viorel