Sunteți pe pagina 1din 5

Lucraresemestrialăla limbașiliteraturaromână

Clasa a VII-a A- Semestrul I

Anșcolar 2021-2022

Timpulefectiv de lucrueste de: 100 de minute (2 ore)

Toatesubiectelesuntobligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu.

I. Citeștefragmentul de maijos.Rezolvăapoicerințele:

,,Oameniipriveauhartașiascultauminunându-se, fărăînsăcanedumerireasă li se fi șters de pe chip. Ieremia

îșidusemâna la gurășiclătină din cap, gestulobișnuit al țăranuluipe care-l uimeșteceva.

- Adevărat, domnule, că mare-i pământul! Păinoicemaisuntempelângă el? Niștegândaciamărâți!


- Uitați-vă, reluă Anton Lupan, arătând cu creionul, aceastaesteMediterana, pelângă care
MareaNeagrăoare un lighean; iarMediterana, la rândulei, față de Oceanul Atlantic, aizicecă e cât un lăculeț.
Petoateacestemărișioceane, care scaldăcontinentele, mișună mii și mii de corăbiiși de vapoare,
iarpecontinentefreamătăviața a milioane de oameni…
Ismail se săltă de la loculluiși, aplecându-se deasuprahărții, întrebătemător, cașicând s-ar fi așteptatsă se
ridice din apelemărilor o mână care să-l strângă de gât:
- UndeestemStambul?
- Uite-l colea!
[…]Bucătarul oftă și tăcu.
- În clipa când aici, la Sulina, soarele a apus, reîncepu Anton Lupan, fără să fi înțeles oftatul lui, în
cealaltă parte a pământului, în Alaska, în Tahiti sau în Hawai se luminează de ziuă. Când noi aici ne culcăm,
trudiți, să ne odihnim, în alte părți oamenii își încep truda lor de fiecare zi. Viața freamătă necontenit pe
pământ, nu-i niciodată odihnă deplină – odihna deplină ar însemna ca pământul să fi murit. Dacă te ostenești
să cuprinzi măcar cu mintea întinderea acestei lumi, înseamnă că nu mai ești chiar atât de mic în fața ei, cum a
spus Ieremia, așa de amărât. Eu, unul, mi-am pus în gând să ajung la unul din capetele ei, unde a rămas până
azi un loc necercetat de niciun călător,
- Adică să mergem chiar la capătul pământului, domnule? Întrebă Cristea Busuioc, gâfâind.

1
Anton Lupan se uită la toți, pe rând. Gherasim stătea cu coatele
pe masă, privind neclintit harta, fără ca pe chipul lui ca de
gheață să se poată citi vreun gând. Ieremia își luase mâna de la
gură, dar își ținea falca și clipea din ochi, uitându-se pe furiș la
ceilalți. Ismail rămăsese posac încă de adineauri; ceea ce se
vorbise pa urmă ai fi zis că nu-l mai privea. Pe chipul lui Mihu
se ivise o lumină arzătoare, ochii îi sclipeau vii, fără ca în ei să
se fi stins mâhnirea de la început; era prea mărunt, prea
nedestoinic pentru ceea ce se punea la cale aici!... Cât îl
privește pe Haralamb, el își trase căciula pe ochi, își băgă
mâinile în sân și se suci într-o parte, înstrăinându-se de vecinii
săi, cu care socotea că nu are nimic de împărțit, în clipa când se
pregăteau să plece la un asemenea drum.
- Fie și capul pământului, dacă vrei să-i zici așa! răspunse
Anton Lupan la întrebarea plutașului. Dar să nu vă speriați, că nu-i un drum chiar atât de greu de făcut. Iată,
în loc să faci de douăzeci de ori drumul de-aici până la Pireu…
- O fi! zise Gherasim, cu chipul de nepătruns.
Ceilalți tăceau, parcă mai nedumeriți ca la început. Chiar în ochii lui Cristea Busuioc, care atâta vreme visase
să plece în lume, rupându-se de gura Siretului, unde se sfârșește drumul oricărui plutaș, se ivise acum o
îndoială ușor de citit. Numai Mihu asculta, îmbujorat la chip, cu aceiași ochi vii, neclintiți.”
Radu Tudoran, Toate pânzele sus

A. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect. (4 x 3 puncte=12 puncte)


1. Anton Lupan are în jurul său:
a. cinci oameni;b. șase oameni; c. șapte oameni;
Răspunsulcorect:
2. Atitudinea naratorului față de personaje este:
a. detașată, prezentând perspectiva unui observator neimplicat în acțiune;
b. marcată afectiv, naratorul fiind și personaj implicat în acțiune;
c. marcată afectiv, manifestând simpatie față de anumite personaje.
Răspunsulcorect:
3. Comparația din fragmentul: ,,aceastaesteMediterana, pelângă care MareaNeagră pare un lighean”
sugerează că:
a. MareaNeagrăestemai mare decâtMediterana;
b. MareaNeagrăeste cu multmai mica decâtMediterana;
c. MareaNeagrășiMediterana au dimensiuniasemănătoare;
d. MareaNeagrăestemaiadâncădecâtMediteranaa.
Răspunsulcorect:
4. Prima coloanăconținenumele a treipersonaje din fragment, iar a douacoloanăpersonajele cu reacțiilepe
care aceștia le au la propunerealui Anton Lupan de a merge la capătulpământului.
Asociazănumelepersonajului cu fragmentulpotrivit:
Gherasim ,,îșitrasecăciulapeochi, îșibăgămâinileînsânși se suciîntr-o parte”
Haralamb ,,ochiiîisclipeau vii, fărăcaîneisă se fi stinsmâhnirea de la început”
2
Mihu ,,stătea cu coatelepemasă, privindneclintitharta”
B. Transcrie o enumerație, din textul dat. 6 puncte
…………………………………………………………………………………………………………..
C. Menționeazălocalitateaîn care se aflaupersonajele, justificându-țirăspunsul cu o secvență din text
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………… 6
puncte.
D. ExplicăatitudinealuiMihu, surprinsăînultimulenunț al textului. 6 puncte
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

E. Prezintămodul de formare alcuvintelordouăzecișiplutaș, din textuldat 6 puncte


………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
F. Delimiteazăînpropozițiifrazaurmătoare, menționdândtipul de relație existent întreacesteașice parte de
vorbireestecuvântulși: ,,Bucătaruloftășităcu” 6 puncte
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
G. Identificăverbeleaflate la formeverbalenepersonale, din fragmentele de maijos, numind forma respectivă:
a. ,,Adică să mergem chiar la capătul pământului, domnule? întrebă Cristea Busuioc, gâfâind.”
………………………………………………………………………………………………….
b. ,,Chiar în ochii lui Cristea Busuioc, are atâta vreme visase să plece în lume, […] se ivise acum o îndoială
ușor de citit.”
………………………………………………………………………………………………….
2 x 3 puncte= 6 puncte
H. Analizează predicatele nominale din fragmentul următor: ,,Uitați-vă, reluă Anton Lupan, arătând cu creionul,
aceastaesteMediterana, pelângă care MareaNeagrăpare un lighean;” 2 x 3 puncte= 6 puncte
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
I. Extrage din textul dat un omonim și construiește două enunțuri cu sensurile diferite ale acestuia:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………2 x 3 puncte= 6 puncte

J. Scrie forma corectă a cuvintelor folosite greșit în enunțurile date: 3 x 2 puncte= 6 puncte
 Dan a avut o problemă familiară, fiind vorba de sănătatea fratelui său.
…………………………………………………………………………..
 Ioana a început compunerea cu aliniat.
…………………………………………………………………………..
 Victor i-a făcut un complement Anei.
…………………………………………………………………………
K. Formuleazătreiargumentepentruapartenențafragmenuluicitat la genul epic. 3 x 2 puncte= 6 puncte

3
 …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

II. Redacteazăun text de celpuțin 150 de cuvinte, în care să-


țiprezințiimpresiadespreunuldintrepersonajele din fragmentul dat.
Înredactareatextuluitău, veiaveaînvedere:
- Săai un conținutadecvatcerinței; 2puncte
- Săprecizeziimpresiafață de un personaj; 2puncte
- Săsurprinzidouătrăsături ale personajului, semnificativepentruimpresiaprodusă; 6 puncte
- Sărespecținormele de ortografieși de punctuație; 4 puncte
- Săfiiatent/ atentă la aspectultextului, adică la așezareaînpaginăși la lizibilitate. 4 puncte
18 puncte

4
Multsucces!

Prof. Antonia POP