Sunteți pe pagina 1din 6

Lucraresemestrialăla

limbașiliteraturaromână

Clasa a VII-a A- Semestrul I

Anșcolar 2021-2022

Timpul efectiv de lucrueste de: 100 de minute (2 ore)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

I. Citeștefragmentul de maijos.Rezolvăapoicerințele:

,,Oamenii priveau harta și ascultau minunându-se, fără însă ca nedumerirea să li se fi șters de pe chip. Ieremia

își duse mâna la gură și clătină din cap, gestulobișnuit al țăranului pe care-l uimește ceva.

- Adevărat, domnule, că mare-i pământul! Păi noi ce mai suntem pe lângă el? Niște gândaci amărâți!

- Uitați-vă, reluă Anton Lupan, arătând cu creionul, aceasta esteMediterana, pe lângă care Marea
Neagrăoare un lighean; iar Mediterana, la rândulei, față de Oceanul Atlantic, ai zice că e cât un lăculeț. Pe
toate aceste mări și oceane, care scaldă continentele, mișună mii și mii de corăbiiși de vapoare, iar pe
continente freamătă viața a milioane de oameni…

Ismail se săltă de la locullui și, aplecându-se deasupra hărții, întrebă temător, ca și când s-ar fi așteptatsă se
ridice din apele mărilor o mână care să-l strângă de gât:

- Unde estem Stambul?

- Uite-l colea!

[…]Bucătarul oftă și tăcu.

- În clipa când aici, la Sulina, soarele a apus, reîncepu Anton Lupan, fără să fi înțeles oftatul lui, în
cealaltă parte a pământului, în Alaska, în Tahiti sau în Hawai se luminează de ziuă. Când noi aici ne culcăm,
trudiți, să ne odihnim, în alte părți oamenii își încep truda lor de fiecare zi. Viața freamătă necontenit pe
pământ, nu-i niciodată odihnă deplină – odihna deplină ar însemna ca pământul să fi murit. Dacă te ostenești
să cuprinzi măcar cu mintea întinderea acestei lumi, înseamnă că nu mai ești chiar atât de mic în fața ei, cum a
spus Ieremia, așa de amărât. Eu, unul, mi-am pus în gând să ajung la unul din capetele ei, unde a rămas până
azi un loc necercetat de niciun călător,

- Adică să mergem chiar la capătul pământului, domnule? Întrebă Cristea Busuioc, gâfâind.
1
Anton Lupan se uită la toți, pe rând. Gherasim stătea cu coatele pe masă, privind neclintit harta, fără ca pe
chipul lui ca de gheață să se poată citi vreun gând. Ieremia își luase mâna de la gură, dar își ținea falca și
clipea din ochi, uitându-se pe furiș la ceilalți. Ismail rămăsese posac încă de adineauri; ceea ce se vorbise pa
urmă ai fi zis că nu-l mai privea. Pe chipul lui Mihu se ivise o lumină arzătoare, ochii îi sclipeau vii, fără ca în
ei să se fi stins mâhnirea de la început; era prea mărunt, prea nedestoinic pentru ceea ce se punea la cale
aici!... Cât îl privește pe Haralamb, el își trase căciula pe ochi, își băgă mâinile în sân și se suci într-o parte,
înstrăinându-se de vecinii săi, cu care socotea că nu are nimic de împărțit, în clipa când se pregăteau să plece
la un asemenea drum.

- Fie și capul pământului, dacă vrei să-i zici așa! răspunse Anton Lupan la întrebarea plutașului. Dar să
nu vă speriați, că nu-i un drum chiar atât de greu de făcut. Iată, în loc să faci de douăzeci de ori drumul de-
aici până la Pireu…

- O fi! zise Gherasim, cu chipul de nepătruns.

Ceilalți tăceau, parcă mai nedumeriți ca la început. Chiar în ochii lui Cristea Busuioc, care atâta vreme visase
să plece în lume, rupându-se de gura Siretului, unde se sfârșește drumul oricărui plutaș, se ivise acum o
îndoială ușor de citit. Numai Mihu asculta, îmbujorat la chip, cu aceiași ochi vii, neclintiți.”

Radu Tudoran, Toate pânzele sus

A. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect. (4 x 3 puncte=12 puncte)

1. Anton Lupan are în jurul său:

a. cinci oameni;b. șase oameni; c. șapte oameni;

Răspunsulcorect:

2. Atitudinea naratorului față de personaje este:

a. detașată, prezentând perspectiva unui observator neimplicat în acțiune;

b. marcată afectiv, naratorul fiind și personaj implicat în acțiune;

c. marcată afectiv, manifestând simpatie față de anumite personaje.

Răspunsul corect:

3. Comparația din fragmentul: ,,aceasta este Mediterana, pe lângă care MareaNeagră pare
un lighean” sugerează că:

a. Marea Neagră este mai mare decât Mediterana;

b. Marea Neagră este cu multmai mica decât Mediterana;

c. Marea Neagră și Mediterana au dimensiuni asemănătoare;


d. MareaNeagrăestemaiadâncădecâtMediteranaa.

Răspunsulcorect:

4. Prima coloanăconținenumele a treipersonaje din fragment, iar a douacoloanăpersonajele


cu reacțiilepe care aceștia le au la propunerealui Anton Lupan de a merge la capătulpământului.
Asociazănumelepersonajului cu fragmentulpotrivit:

Gherasim ,,îșitrasecăciulapeochi, îșibăgămâinileînsânși se suciîntr-o parte”

Haralamb ,,ochiiîisclipeau vii, fărăcaîneisă se fi stinsmâhnirea de la început”

Mihu ,,stătea cu coatelepemasă, privindneclintitharta”

B. Transcrie o enumerație, din textul dat. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………..

C. Menționeazălocalitateaîn care se aflaupersonajele, justificându-țirăspunsul cu o


secvență din text

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… 6
puncte.

D. ExplicăatitudinealuiMihu, surprinsăînultimulenunț al textului.


6 puncte

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

E. Prezintămodul de formare alcuvintelordouăzecișiplutaș, din textuldat


6 puncte

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

F. Delimiteazăînpropozițiifrazaurmătoare, menționdândtipul de relație existent


întreacesteașice parte de vorbireestecuvântulși: ,,Bucătaruloftășităcu”
6 puncte

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

3
G. Identifică verbele aflate la forme verbale nepersonale, din fragmentele de mai jos,
numind forma respectivă:

a. ,,Adică să mergem chiar la capătul pământului, domnule? întrebă Cristea Busuioc,


gâfâind.”

………………………………………………………………………………………………….

b. ,,Chiar în ochii lui Cristea Busuioc, are atâta vreme visase să plece în lume, […] se
ivise acum o îndoială ușor de citit.”

………………………………………………………………………………………………….

2 x 3 puncte= 6 puncte

H. Analizează predicatele nominale din fragmentul următor: ,,Uitați-vă, reluă Anton Lupan,
arătând cu creionul, aceasta este Mediterana, pelângă care MareaNeagră pare un lighean;” 2
x 3 puncte= 6 puncte

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

I. Extrage din textul dat un omonim și construiește două enunțuri cu sensurile diferite ale acestuia:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………2 x 3 puncte= 6 puncte

J. Scrie forma corectă a cuvintelor folosite greșit în enunțurile date: 3 x 2 puncte= 6 puncte

 Dan a avut o problemă familiară, fiind vorba de sănătatea fratelui său.

…………………………………………………………………………..

 Ioana a început compunerea cu aliniat.

…………………………………………………………………………..

 Victor i-a făcut un complement Anei.

…………………………………………………………………………

K. Formulează trei argumente pentru apartenența fragmenului citat la genul epic. 3x2
puncte= 6 puncte

 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………..
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………..

 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………..

II. Redacteazăun text de celpuțin 150 de cuvinte, în care să-ți prezinți impresia despre unul
dintre personajele din fragmentul dat.

În redactarea textului tău, vei avea în vedere:

- Săai un conținut adecvat cerinței; 2puncte

- Să precizezi impresia față de un personaj; 2puncte

- Să surprinzi două trăsături ale personajului, semnificative pentru impresia produsă; 6 puncte

- Să respecți normele de ortografie și de punctuație; 4 puncte

- Să fii atent/ atentă la aspectul textului, adică la așezarea în pagină și la lizibilitate. 4 puncte

18 puncte