Sunteți pe pagina 1din 7

Dimensiunea 1.

Unitatea de învățare Identitatea personală Data Obser N/o


și relaționarea armonioasă -
vații
5
Unități de Unități de conținut Activități de învățare și produse
modul
competență recomandate
de
1.1. Stabilirea 1.Imaginea de sine și • Exerciţii de completare a fișelor, studiu
relaţiei dintre stima de sine. discuţii, studii de caz, exerciţii de
schimbările Oportunităţile și auto-reflecţie privitor la provocările
specifice vâr- stei;
vârstei și provocările vârstei.
• Analizarea unor texte pentru
oportunităţile 2. Emoțiile, sentimentele identificarea semnelor unui
formării unei și voința de a face față comportament de intimidare;
imagini de sine acestora. Rezistenţa la • Discuţii asupra unor studii de caz,
autentice; pierderi și schimbare. vizionarea filmelor, lectura textelor
1.2. Analiza 3.Factorii constructivi și literare cu referire la comunicare și
factorilor con- distructivi ai unei relații. relaţii iniţiate în spaţiul virtual;
structivi și Stop intimidarea. • Exerciţii-dezbateri cu tematica
distructivi în Relația constructivă versus relația
relaţiile cu 4.Comportamentul tolerant
și non-discrimi- natoriu în toxică, Comunicarea reală versus
semenii și comu- nicarea virtuală;
adulţii în relații.
5.Arta comunicării reale și • Exerciţii individuale și de grup
vederea preve- pentru ilustrarea unui
nirii virtuale.
Deschidere spre comunicare, comportament tolerant.
intimidărilor; beneficii.
1.3. Modelarea Produs
unui compor- 6.Proiect de grup: Relaționez cu
tament tolerant ceilalți
și non-
discriminatoriu
în relaţiile reale
și virtuale.

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții Data Obse N/o


r-
vații
Unități de conținut Activități de învățare și produse 2
Unități de
recomandate modul
competență de
studiu
1.1 Descrierea 1. Sursele de informare: • Elaborarea unui eseu despre manifestarea
avantaje și dezavantaje. demnităţii în comunicarea cu diferite
caracteristicilor 18.10
Comunicarea directă, sursă de grupuri – ţintă;
demnităţii și informare. Noile tehnologii: • Realizarea unor scurte interviuri adresate
com- posibilităţi și limite. colegilor de clasă sau părinţilor despre
portamentului 2. Demnitatea. Identitatea traiul decent; 25.10
demn, preadolescentului și demnitatea. • Sondaje de opinie cu privire la identificarea
demonstrate în Manifestarea demnităţii în grupul probleme lor comunităţii;
de semeni, în relaţia cu adulţii, în • Autoprezentare cu genericul: „A fi
raport cu sine și
relaţia cu persoanele de sex opus. stăpânul propriei vieți/propriului
cu cei din jur; 3. Traiul decent. Percepţii, destin”; 01.11
1.2 Analiza caracteristici, priorităţi ale • Realizarea unei hărţi a viitorului;
condiţiilor și vieţii. Studiile și munca – • Prezentarea unor personaje , din opere
modalităţilor de modalităţi de asigurare. literare citite recent, care manifestă
realizare a traiului 4. Impactul deciziilor asupra demnitate.
viitorului. Diversitatea situaţiilor
decent; 08.11
de viaţă și deciziile. Factorii care Produs
1.3Argumentare
a rolului influenţează deciziile: familia, Dialog cu caracter prospectiv, în care doi elevi
implicării grupul de prieteni, colegii de să simuleze întâlnirea lor de peste 10 ani și să
clasă, oamenii din comunitate. relateze despre corectitudinea deciziilor luate. 15.11
personale și a
5. Problemele comunității –
deciziei probleme personale. 22.11
corecte în Identificarea problemelor
soluţionarea comunităţii. Voluntariatul,
problemelor. modalitate de soluţionare a
problemelor comunitare.

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos Data Obser- N/o


vații

Unități de Unități de conținut Activități de învățare și produse


competență recomandate
3
3.1 Descrierea 1. Schimbările organismului în • Discuţie: Caracteristici și reguli pentru modul
schimbărilor perioa- da adolescenței. modul de viaţă sănătos; 29.11
de
fiziologice în Schimbări fiziologice. • Utilizarea TIC în prezentarea studiu
perioada Particularităţi de vârstă la vestimentaţiei adecvate particularităţilor
adolescenţei, din băieţi și fete. de vârstă ale elevilor;
per- spectiva de 2. Vestimentația. Ținuta • Interviu pe trepte: Mit și realitate legate de
gen; vestimentară în di- verse situaţii. sexualitate; 06.12
3.2Analiza Moda vestimentară și igiena • Prezentare: Schimbări ale organismului
posibilităţilor de personală. Rolul vestimentaţiei băieţilor și fetelor în perioada
prevenire a adecvate în menţinerea sănătăţii. adolescenţei;
riscului pen- tru 3. Produse și servicii • Studiu de caz: O faţă curată și îngrijită
cosmetice. Beneficii și riscuri. 13.12
sănătate, prin necesită atenţie zilnică;
utiliza- rea corectă 4. Sexualitate și mituri.
• Dezbateri : Sunt de acord/nu sunt de acord
Sexualitate și sex, percepţii
a produselor și cu utilizarea produselor cosmetice în
sociale, sexualitatea și vârsta 20.12
serviciilor adolescenţei, provocări și adolescenţă.
cosmetice, comportament adecvat.
vestimentaţiei 5. Spune NU drogurilor și Produs
adecvate, altor substanțe pe- riculoase. Plan de idei: Moda vestimentară și 10.01
renunţării la Pericolul consumului drogurilor. produsele cosmetice în raport cu sănătatea
droguri; Pericolul consumului adolescentului
3.3Aprecierea riscului medicamentelor fără prescripţia
aso- ciat medicului.
comportamentului 17.01
sexual în
preadolescenţă, din
perspectiva
posibile- lor
consecinţe de ordin
social și fiziologic.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului Data Observ N/o
antreprenorial -ații

Unități de Unități de conținut Activități de învățare și produse 4


competență recomandate modul
de
4.1Autoevaluarea 1. Trasee profesionale și • Identificarea persoanelor din comunitate studiu
potenţialului școlare. Traseul școlar și care au mai multe trasee profesionale;
individual din perspectiva pentru traseul pro- • Interviuri cu persoane de succes din
perspectiva fesional. Calităţile personale și comunitate în baza unui set de întrebări;
proiec- tării succesul în carieră. Avantaje și • Realizarea testului pentru stabilirea tipului
carierei școlare și riscuri ale diferitor tra- see de tem- perament și identificării
profesionale; profesionale. profesiilor potrivite diferitor tipuri de
4.2 Formularea 2. Temperamentul și profesia. temperament; 24.01
iniţiativelor Tipuri de temperament. • Descrierea intereselor, preferinţelor și
personale și/sau a Compatibilitatea cu diverse calităţilor per- sonale;
activităţilor de an- profesii. • Cercetarea resurselor comunitare din 31.01
treprenoriat, în 3. Interesele și preferințele perspectiva elaborării ideilor de afaceri;
baza oportunităţile profesiona- le. Preferinţe • Formularea obiectivelor și acţiunilor
oferite de pentru viitoarea profesie.
comunitatea Domeniile profesionale și pentru proiectul de carieră.
școlară și locală; potenţialul per- sonal.
4.3 Argumentarea 4. Istorii de succes în carieră. Produs
deciziei privind Factori pozitivi și negativi în Proiect de carieră. Obiective, acţiuni,
profesia potrivită dezvoltarea carierei. Calităţile termeni și rezulta- te ale realizării scopului 07.02
în baza cercetării unui om de succes. Efortul școlar final.
lumii profesiilor și și perso- nal în devenirea
a sistemului de profesională.
atitudini și valori. 5. Ideea mea de afaceri.
Resursele și proble- mele 14.02
comunităţii. Idei pentru
rezolvarea problemelor.
6. Obiective și acțiuni pentru 21.02
proiectul de carieră. Obiective
pe termen lung și scurt. 28.02
Importanţa obiectivelor în
apropierea visu- lui profesional.

Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală Data Obser-


vații

Unități de Unități de conținut Activități de învățare și produse 1modu


competență recomandate l de
studiu
1. Situațiile de risc de origine
5.1Descrierea naturală: geofi- zică; geologică; • Prezentarea diverselor situaţii de risc de
recoman- dărilor meteorologică. origine na- turală, în baza lecturii
instituţiilor pu- 2. Recomandările textelor tematice, a vizionării secvenţelor
instituțiilor publice privind
blice privind video, imagini;
acțiunile populației în situații
acţiunile • Exerciţii de simulare a acţiunilor în caz 13.09
excepționale. Acţiuni colective
populaţiei în și perso- nale. de diverse situaţii excepţionale
situaţii 3. Siguranța în locurile (evacuare etc.); 20.09
excepţionale; publice și în mulțime. Posibile • Studiu de caz: Mod de comportament în
5.2 Acordarea situaţii de risc. Mod de comporta- locuri aglome- rate;
primului aju- tor ment. • Vizite în instituţiile publice care
în caz de traume, 4. Primul ajutor în caz de asigură protecţia în situaţii
prin simularea traume și înec. Ti- puri de
traume. Acţiuni urgente. excepţionale și de risc major; dialog cu
diverselor situaţii reprezentanţii instituţiilor respective;
Modalităţi de contactare a
posibile; instituţiilor specializate. • Activităţi practice: Trusa medicală, Chem
5.3 Adaptarea 5. Drepturile utilizatorilor la ambulanța, Acord primul ajutor;
comporta- o experiență on-line sigură. • Discuţii frontale: Cum evit situațiile de risc
mentului în Posibilităţi și limite ale în spațiul
reţelele on- line, on-line.
utilizatorului on-line. Siguranţa
din perspectiva utilizării surselor on-line.
pre- venirii Produs
Prevenirea situaţiilor de risc. Galeria: Securitatea personală în locuri
situaţiilor de risc. Luarea deciziilor privind publice, în natu- ră, pe rețelele on-line.
acţiunile de protecţie cu referire
la situaţiile de risc.
6. Siguranța în utilizarea
dispozitivelor elec- trice.
Pericolul de electrocutare.

S-ar putea să vă placă și