Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectarea unităților de învățare – Unitatea I

Manual utilizat: Limba și literatura română. Clasa a VIII-a, Florentina Sămihăian, Sofia Dobra, Monica
Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Editura Art Klett

UNITATEA I: CE ÎNSEAMNĂ PRIETENIA?

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


(detaliere) SPECIFICE ÎNVĂȚARE ORGANIZARE ORE
A CLASEI
Textul epic: 2.1 – Activități de prelectură Textul-suport Observarea 1
LECTURĂ

Platanos de – Lectura textului-suport (manual, pp. 10 sistematică a


Doina Ruști – Discuție privind – 14), resurse elevilor
impresiile elevilor după digitale
prima lectură Ghidul
– Explicarea cuvintelor profesorului
necunoscute Activitate
individuală
Activitate pe
grupe
Firul narativ. 2.1 Activități de lectură: Textul-suport, Observarea 1
Planurile 2.4 – Selectarea cuvintelor- manualul, (pp. sistematică a
narațiunii cheie ale textului 15 – 16), resurse elevilor
– Exerciții de ordonare digitale
Bilete de ieșire
cronologică a ideilor Caietul elevului,
principale din textul- Ghidul
suport profesorului
– Rezumarea orală a Activitate în
grupe
textului
Activitate
– Identificarea frontală
secvențelor retrospective Activitate în
– Propunerea unor perechi
titluri pentru fiecare
secvență a textului
și identificarea
etapelor acțiunii
– Identificarea și
comentarea
circumstanțelor în
care se petrec
întâmplările
Naratorul și 2.1 Activități de lectură Textul-suport, Observarea 1
personajele (1) 2.4 (lucrul cu textul): manualul (pp. sistematică a
– Exerciții de 17 – 19), resurse elevilor
identificare a naratorului digitale
și a personajelor Caietul elevului,
– Exerciții de Fișe de
Ghidul identitate a
identificare a trăsăturilor
profesorului personajelor
fizice și morale ale unor
Activitate
personaje
frontală
Activitate pe
Naratorul și 2.1 – Realizarea hărții grupe Investigație 1
personajele (2) 2.4 Joc de rol
1
personajelor Portofoliu:
– Abordarea Caracterizare
personajelor din a unui
personaj
perspective diverse
Structuri 2.1 – Identificarea unor Textul-suport, Observarea 1
textuale 2.2 structuri textuale diverse manualul (pp. sistematică a
combinate. (narativă, descriptivă, 20 – 21), resurse elevilor
Textul Realizarea
explicativă, dialogată, digitale
discontinuu unui desen
argumentativă) Caietul elevului, Dramatizarea
– lectura și analiza unui Ghidul unui fragment
text discontinuu profesorului din text
– realizarea unui text Activitate
frontală
discontinuu
Activitate pe
grupe

Semnificațiile 2.2 Activități de postlectură: Textul-suport, Transpunerea 1


textului 2.4 – Discuție privind manualul (p. întâmplărilor
semnificațiile textului- 22), resurse din text în
lumea lor
suport digitale
Eseu despre
– Exerciții de formulare Caietul elevului, prietenie
a unei opinii cu privire Ghidul Autoevaluare
la semnificația textului profesorului Minitest
Activitate
și la atitudinile
frontală
personajelor Activitate pe
– Exerciții de formulare grupe
a unor răspunsuri
personale
 Exerciții de
formulare a unui
răspuns creativ
despre mesajul
textului
Text auxiliar: 2.4 Lectura fragmentului Textul-suport, Observarea 1
Narcis și – Discuție privind manualul (pp. sistematică a
Gură-de-Aur trăsăturile personajelor 23 – 24), resurse elevilor
de Hermann
și relațiile dintre digitale
Hesse
personaje Ghidul
– Exerciții de formulare profesorului
a opiniei și de justificare Activitate
individuală
a unor puncte de vedere
– Oferirea unor sugestii
de lectură
PROIECT: 2.4 – Prezentarea proiectelor Manualul (p. Grila de
Cărțile noastre – Evaluarea proiectelor 25) Activitate pe evaluare
grupe
Strategii de 1.3 – Reamintirea, prin Manualul (pp. Joc de rol 1
LĂ ORA ARE UNIC COM

ascultare 1.4 exerciții, a strategiilor de 26 – 27), resurse Grilă de


activă 1.5 ascultare activă învățate digitale evaluare
Ghidul Autoevaluare
 Vizionarea unor
profesorului
filmulețe și analiza Activitate
modului în care sunt frontală
folosite strategiile
de ascultare activă
2
 Discuție în care Activitate în
elevii exersează grupe
strategiile de
ascultare activă
 Evaluarea felului în
care au fost folosite
strategiile de
ascultare activă
Categorii 4.2 – Actualizare, prin Manualul, pp. Observarea 1
LIMBĂ ROMÂNĂ

semantice 4.3 exerciții, a cunoștințelor 28 – 30, sistematică a


(actualizare) 4.4 despre sinonime și resurse digitale elevilor
antonime Caietul elevului,
Hartă
– Exerciții de asociere a Ghidul conceptuală a
unor sinonime profesorului, categoriilor
– Indicarea unor Cartea mea de semantice
gramatică învățate
antonime
Activitate
– Precizarea unor frontală
sinonime contextuale Activitate în
– Actualizarea, prin perechi
exerciții, a cunoștințelor
despre omonime și
cuvintele polisemantice
– Gruparea omonimelor
în funcție de tipul lor
– Exerciții de
diferențiere între
omonime totale și
parțiale
– Exerciții de
diferențiere între
omografe și omofone
– Formularea de
enunțuri pentru a
evidenția
polisemantismul unor
cuvinte
– Actualizarea, prin
exerciții, a cunoștințelor
despre paronime
– Formularea de
enunțuri cu integrarea
unor perechi de
paronime
– Compuneri
gramaticale cu
categoriile semantice
actualizate
Derivarea. 4.2 – Actualizarea, prin Manualul, Observarea 1
Compunerea 4.3 exerciții, a cunoștințelor pp.136 – 137, sistematică a
(actualizare) 4.4 privind derivarea și resurse digitale elevilor
compunerea
Compunere
3
– Indicarea unor cuvinte Caietul elevului, gramaticală
derivate de la un cuvânt Ghidul
dat profesorului,
 Exerciții cu diferite Cartea mea de
tipuri de sufixe gramatică
 Asocierea de Activitate
prefixe cu anumite frontală
cuvinte
 Analiza modului în
care s-au format
unele cuvinte Activitate pe
 Indicarea unei serii grupe
derivative de la un Activitate
cuvânt dat individuală
 Exerciții de
diferențiere între
cuvintele compuse
prin diferite
procedee (alăturare,
subordonare,
abreviere)
 Exerciții de
identificare a unor
elemente savante de
compunere
 Exerciții de
identificare a
variantei corecte a
unor cuvinte
compuse
– Compunere
gramaticală în care vor fi
integrate cuvinte formate
prin derivare și prin
compuse
Conversiunea. 4.3 – Exerciții de Manualul, pp. Observarea 1
Familia de 4.4 identificare a părților de 34 – 35, resurse sistematică a
cuvinte vorbire diferite ale unui digitale elevilor
cuvânt Compunere
Caietul elevului,
 Descoperirea gramaticală
Ghidul
modului în care se
profesorului,
realizează
Cartea mea de
conversiunea
gramatică
 Alcătuirea unei
Activitate
familii de cuvinte
individuală
 Analiza unor Activitate pe
cuvinte formate prin grupe
conversiune
 Formularea unor
enunțuri cu
schimbarea
categoriei
gramaticale a unor
cuvinte
 Realizarea unei
compuneri
gramaticale, cu
integrarea unor

4
termeni din familia
lexicală a unui
cuvânt

Împrumuturile 4.3  Identificarea Manualul, pp. Observarea 1


4.4 limbilor din care 36 – 37, resurse sistematică a
provin diferite digitale elevilor
cuvinte în limba Caietul elevului,
română
Ghidul
 Descoperirea
profesorului,
tipurilor de cuvinte
Cartea mea de
ce alcătuiesc
gramatică
vocabularul limbii
Activitate
române : cuvinte
frontală
moștenite, cuvinte
Activitate în
formate în interiorul
perechi
limbii, cuvinte
împrumutate din
alte limbi
 Exerciții de
identificare a limbii
din care au fost
împrumutate diferite
cuvinte în limba
română
 Exerciții de
diferențiere între
cuvintele moștenite
și cele împrumutate 
 Exerciții de
identificare a
neologismelor
 Exerciții de
diferențiere între
împrumuturi vechi
și noi
 Identificarea formei
corecte a unor
împrumuturi
neologice
Registrele 4.2  Observarea Manualul, pp. Observarea 1
limbii 4.4 diferențelor de 38 – 39, resurse sistematică a
registru în enunțuri digitale elevilor
date  Caietul elevului,
 Descoperirea celor
Ghidul
trei registre ale
profesorului,
limbii : solemn,
Cartea mea de
standard, familiar
gramatică
 Identificarea tipului Activitate
de registru folosint frontală
în enunțuri date
 Identificarea
elementelor de
argon și jargon
 Indicarea sensului
unor termeni de
argou

5
Fonetica 4.3  Identificarea unor Manualul, pp. Observarea 1
4.4 cuvinte ce conțin 40 – 41, resurse sistematică a
diftongi, triftongi și digitale elevilor
Minitest
vocale în hiat Caietul elevului,
Portofoliu:
 Indicarea numărului Ghidul gruparea unor
de litere și de sunete profesorului, cuvinte de
din cuvinte date Cartea mea de origine străină
gramatică în
 Observarea modului Activitate
în care se scriu și se împrumuturi
frontală adaptate și
pronunță unele
neadaptate
cuvinte de origine Minitest
străină
 Exerciții de
discriminare între
împrumuturile
adaptate și cele
neadaptate la limba
română
 Exerciții de scriere
și de pronunție a
unor cuvinte de
origine străină
Etapele 3.2 – Pregătire pentru Manualul (pp. Observarea 1
REDACTARE

scrierii. 3.4 redactarea unui text ce 42 – 43), resurse sistematică a


Integrarea conține diverse structuri digitale elevilor
feedbackului Caietul elevului, Grilă de
textuale (narativă,
Ghidul evaluare
descriptivă, explicativă, Portofoliu
profesorului
dialogată) Activitate Autoevaluare
 Scrierea ciornei individuală
 Evaluare reciprocă Activitate
pe baza grilei oferite frontală
în manual
 Rescrierea textului,
cu integrarea
feedbackului primit
de la colegi
 Revizia textului
 Prezentarea textului

Importanța 3.2 – Selectarea unor Manualul (pp. Observarea 1


elementelor de 3.3 imagini potrivite pentru 44 – 45), resurse sistematică a
grafică în textul redactat în lecția digitale elevilor
prezentarea Caietul elevului, Evaluare
anterioară
unui text scris Ghidul reciprocă
– Analiza unei Portofoliu
profesorului
prezentări care cuprinde Activitate Autoevaluare
și elemente de grafică individuală
 Realizarea unui text Activitate
cu includerea unor frontală
elemente grafice
 Prezentarea textului
 Evaluare reciprocă
pe baza grilei din
6
manual
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul 2
competențele (pp. 46 – 47),
specifice vizate resurse digitale
în unitate Ghidul
profesorului
EVALUARE 2.1 Test Manualul Evaluare 1
2.2 (p. 48) sumativă
2.4 Ghidul
3.2 profesorului
3.4
4.2
4.3
4.4