Sunteți pe pagina 1din 5

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Programă curs optional transcurricular

Prof. Călin Violeta Anamaria, Școala Gimnazială Carol I Plopeni, Județul Prahova

„E mai bine să previi decât să combati”


( Principiul actiunii preventive – din politica europeana de mediu)

Argument

Opţionalul "Educatie ecologică şi de protecţie a mediului "este structurat în jurul unei teme integratoare pentru mai
multe arii curriculare – Matematica şi Ştiinţe , Om şi societate.
Modul de realizare al acestui opţional nu urmăreşte o acumulare de fapte, informaţii sau cunoştinţe, ci dezvoltarea la
elevi a unei gândiri critice şi ştiinţifice creative, suport necesar pentru a gândi singuri şi de a învăţa din experienţele trăite.
În demersul didactic centrul acţiunii devine elevul, nu conţinutul ştiinţific. Procesul gândirii critice şi creative, prin
integrarea Teoriei Inteligenţelor Multiple, este la baza activităţilor propuse în cadrul acestui curs.
Prezentul curs propus pentru elevii de clasa a V– a, este organizat dupa o conceptie didactica interdisciplinara ce are la
baza relatia OM – NATURA – VIATA.
Înţelegerea conţinuturilor nu depinde de cunoştinţe anterioare iar activităţile prezentate pot fi aplicate secvenţial şi în
cadrul altor discipline.
În acest sens se aşteaptă ca elevii:
 Să fie motivaţi să înveţe;
 Să ştie când să pună întrebări;
 Să ştie cum să găsească informaţii;
 Să cunoască diverse modalităţi de organizare a informaţiilor.

Ei vor avea posibilitatea de a lucra independent sau în grup, sub directa supraveghere a cadrului didactic, vor studia diverse
situaţii, vor descoperi caracteristici ale lumii înconjurătoare.
Vor învăţa să proiecteze experimente utilizând materiale la îndemâna lor, vor culege date pe care apoi le vor analiza şi
prelucra ştiinţific.
În acest curs elevii vor afla informatii noi despre mediu, cum afecteaza activitatile umane mediul natural, interdependenta
dintre calitatea mediului si calitatea vietii, efectele poluarii asupra sanatatii si cum se poate reduce sau stopa poluarea mediului.
Parcurgand materia propusa elevii vor invata sa protejeze, ocroteasca si sa conserve elementele mediului natural –
asigurand astfel calitatea vietii în general, constientizand ca protectia mediului este o problema a tuturor.
Număr de ore: 1 oră / săptămână

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE


1 Semestrul I 18 h
2 Semestrul al II –lea 17 h
3 TOTAL 35 h

COMPETENŢE GENERALE:

1. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice .


2. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare
3. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană

VALORI ŞI ATITUDINI:

- Spirit de iniţiativă
- Sensibilizare şi exprimare ecologică
- Sensibilizare şi exprimare holistică (ştiinţifică, artistică, imaginativă, creativă)
- Comportamente ecologice, sociale şi civice.
- Explorare şi valorizare.
- Colaborare şi spirit de echipă.
COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE
1. Pe baza informatiilor date de profesor sau obtinute pe ► Intocmirea unui dictionar de mediu, cu termenii utilizati pe
cale informala, să defineasca notiunile referitoare la parcursul optionalului;
protectia mediului, sistem ecologic, poluare, agenti
poluanti, efect de sera, deseu, formuland enunturi corecte; ► Elaborarea unor texte pe o tema data sau pe baza unui plan de
idei, folosind notiunile indicate de profesor;
► Elaborarea unor jocuri tip rebus utilizand notiunile invatate;

► Descrierea unor situatii concrete de poluare sau de protejare a


mediului;
2. Pe baza explicatiilor date de profesor, sa alcatuiasca ► Intocmirea tabelelor, schemelor si graficelor pentru ierarhizarea
tabele si scheme sintetizatoare despre mediu si poluare. surselor de poluare, a agentilor poluanti etc.
► Ordonarea unor factori poluanti dupa diferite criterii(stare de
agregare, compozitie etc.)
► Clasificarea fenomenelor de poluare dupa diferite criterii(natura
poluantului, mediul in care acesta actioneaza etc)
3. Pe baza cunostintelor dobandite la chimie si a ► Recoltarea unor probe de apa si sol din zona in care locuiesc;
explicatiilor profesorului, sa efectueze experimente
determinand unele proprietati ale diverselor probe(apa,
sol) din zona in care locuiesc; ► Observarea diferitelor esantioane de apa si sol ;

► Determinarea pH-ului probelor de apa si sol;

► Urmarirea incoltirii unor boabe de fasole in mediu cu pH diferit;


4. Sa inregistreze datele obtinute alcatuind fise de ► Elaborarea unor fise de observatii care sa evidentieze impactul
observatii pe baza datelor culese în activitatile de poluantilor asupra mediului si omului;
observare, investigare sau de laborator;

► Realizarea unui sondaj de opinie privind atitudinea oamenilor


fata de poluarea si ocrotirea mediului;
► Elaborarea unor fise de observatii pe baza experimentelor
efectuate.
COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE
► Exercitii de utilizare a unor surse de informare (atlase,
enciclopedii, media, internet etc.)
6. Sa compare datele obtinute in timpul observatiilor si ► Exercitii de comparare a mediului poluat cu mediul nepoluat din
investigatiilor efectuate, utilizandu-le la realizarea diverse puncte de vedere;
diferitelor materiale. ► Ordonarea unor factori poluanti dupa diferite criterii(stare de
agregare, compozitie, nocivitate etc.)
► Interpretarea unor date din diferite tabele realizate in urma
observatiilor si investigatiilor;
► Stabilirea unor reguli de conduita civica si ecologica;

7. Pe baza materialelor prezentate de profesor si elevi, sa ► Observarea si identificarea unor actiuni perturbatoare ale omului
identifice impactul activitatii umane asupra mediului asupra mediului prin exemplificari;
alcatuind fise de observatii;
► Intocmirea unei expozitii foto cu imagini ale unor zone poluate
sau afectate de poluare din cartierul in care locuiesc;
► Compararea unor zone supuse unor actiuni iresponsabile ale
omului cu altele in care activitatile umane au avut loc cu protejarea
mediului;
8. Pe baza materialelor prezentate sau consultate, sa ► Identificarea principalilor factori de risc generati de agentii
descrie influenta diferitelor tipuri de poluari asupra poluanti;
mediului si sanatatii, alcatuind diferite materiale (planse,
compozitii plastice sau literare etc.); ► Realizarea unui referat despre efectele poluarii asupra sanatatii;

► Realizarea si prezentarea unui portofoliu despre poluare, mediu


si sanatate;
9. Utilizand diferite surse si materiale de informare, sa ► Dezbateri pe ateliere de lucru privind schimbarile produse dupa
precizeze schimbarile survenite in mediu dupa aplicarea aplicarea unor masuri de protectie a mediului;
unor masuri de protectie a mediului;
► Exercitii de corelare a poluarii cu modificarile survenite in
mediu;
10. Pe baza notiunilor cunoscute sa enumere factorii de ► Analizarea factorilor care interactioneaza si afecteaza calitatea
risc in cazul unor comportamente neadecvate protectiei mediului propriu de viata;
mediului si sanatatii; ► Identificarea comportamentelor neadecvate protectiei mediului si
sanatatii;
11. Cunoscand efectele poluarii asupra mediului, sa ► Relatarea verbala si in scris a propriilor opinii si atitudini privind
enumere reguli de comportament favorabile protejarii cresterea calitatii mediului;
mediului. ► Elaborarea unor solutii concrete privind diminuarea poluarii
apei, aerului si solului in urma unor dezbateri;
► Documentarea privind obligatiile cetatenilor in legatura cu
protectia calitatii mediului;

LISTA DE CONŢINUTURI

1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE CUNOAŞTERE ŞI PROTECŢIE A MEDIULUI 6 ore


Delimitări conceptuale.Calendarul evenimentelor ecologice. 1 oră
Factorii abiotici . 1 oră
Factorii biotici. 1 oră
Factorii abiotici şi biotici din orizontul local. 1 oră
Ecosistem complex –Pădurea :funcţii , măsuri de protecţie. 1 oră
Instituţii cu atribuţii în protecţia mediului în România 1 oră

2.INFLUENŢA OMULUI ASUPRA MEDIULUI 6 ore

Tipuri de mediu: natural, antropic, antropizat.Influenta antropică asupra mediului 1 oră


Biodiversitate: prezent şi perspective . 1 oră
Degradarea mediului din orizontul local . 1 oră
Degradarea mediului în România. 1 oră
Arii protejate. Managementul ariilor protejate . 1 oră
Evaluare. 1 oră

3.IGIENA MEDIULUI 6 ore


Poluarea.Surse de poluare. Tehnici de inventariere a surselor de poluare. 1 oră
Surse de poluare si repartiţia poluanţilor în orizontul local- judetul Prahova. 1 oră
Poluarea aerului, apei , solului. 1 oră
Poluarea fonică şi biologică. 1 oră
Poluarea radioactivă. 1 oră
Evaluare. 1 oră

4.POLUAREA SOLULUI ŞI SĂNĂTATEA 5 ore

Solul-resursă naturală. Compozitia şi clasificarea solurilor. 1 oră


Surse de poluare a solurilor. Poluanţi. 1 oră
Degradarea solurilor. Cauze. 1 oră
Modalitati de combatere a poluării solului. 1 oră
Evaluare. 1 oră

5.PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 12 ore


Conceptul de protecţie a mediului. 1 oră
Deşeurile: definiţie, clasificare. Impactul deşeurilor asupra factorilor de mediu 1 oră
Măsuri luate pentru protecţia mediului. 1 oră
Ghid de comportament al ecologistului. 1 oră
Metoda chestionarului fenologicîn investigarea unui areal posibil 1 oră
Modele de bune practice în arealele adoptate . 1 oră
Mediul, stresul şi sănătatea. 1 oră
Ocrotirea naturii în România . 1 oră
Calendarul exemplelor de bune practici . 2 ore
Sinteză şi evaluare 2 ore

SEMESTRUL NUMĂR CAPITOLUL


ORE

1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE CUNOAŞTERE ŞI PROTECŢIE A


MEDIULUI

Semestrul I 18 h
2. INFLUENŢA OMULUI ASUPRA MEDIULUI

3. IGIENA MEDIULUI

4. POLUAREA SOLULUI ŞI SANATATE


Semestrul al II –lea
17 h
5. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Pe parcursul cursului optional se vor folosi trei forme de evaluare: iniţială(predictivă), continuă
( formativă) şi sumativă(cumulativă).
Evaluarea iniţială se va realiza la începutul cursului şi la începutul unităţilor de învaţare, având rolul de a stabili nivelul
de pregatire de la care pornesc elevii cu scopul de a ajuta la conturarea activităţilor următoare.
Evaluarea formativă, cu rol de diagnosticare şi ameliorare, se va aplica pe parcursul unităţilor de învăţare, permiţând
aplicarea unor măsuri de recuperare şi ameliorare, prevenind eşecul.
Evaluarea sumativă se va realiza la sfârşitul unităţilor de învăţare, furnizând informaţii despre nivelul de pregătire a
elevilor şi furnizând informaţii pentru organizarea în perspectivă a procesului de instruire.

Metodele şi instrumentele de evaluare folosite vor fi atât tradiţionale cât şi alternative:


 Observarea sistematică
 Chestionare orală
 Probe scrise
 Probe practice
 Referatul
 Portofoliul
 Studiu de caz
 Jocuri didactice tip rebus
 Expoziţia
 Fişe de documentare, de lucru
 Eseu
 Autoevaluare

BIBLIOGRAFIE

1. Elisaveta Rosu – Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului- Caietul elevului, Material finantat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2007

2. Mohan G., Ardelean A. – Ecologia si protectia mediului – Ed. Scaiul, Bucuresti, 1993;

3. Rauta C., Cârstea S. – Poluarea şi protectia mediului înconjurator – Ed. Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucuresti, 1979;

4. Colecţia revistei Terra Magazin– , Bucuresti, 2010-2017

5. Dulama Maria-Eliza - “ Metodologia predării geografiei”, Editura Clusium 2005

6. Dictionar de mediu - Internet