Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMA ŞCOLARĂ: CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

DISCIPLINA OPTIONALA : “DIN TAINELE NATURII”


ARIA CURRICULARA: MATEMATICĂ ŞI STIINTE ALE NATURII
CL. a III – a
DURATA:1 AN
NR. ORE \SAPT:1 0RA
Înv. VASILACHE (ZAMFIRA) ADRIANA
SCOALA GIMNAZIALA”VASILE VOICULESCU”COM. PIRSCOV, JUD.
BUZAU

ARGUMENT
Obiectivele acestui optional vizeaza dezvoltarea capacitatilor de observare,explorare si
intelegere a realitatii mediului inconjurator, cunoasterea, intelegerea si utilizarea in comunicare a unor
termeni specifici si formarea unor atitudini pozitive prin stimularea interesului fata de pastrarea unui
mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de ingrijire si ocrotire a acestuia.
Acese obiective le voi putea realiza cel mai bine prin crearea unui mediu incurajator de invatare
in clasa si de cooperare invatator- elev, elev-elev, prin scaderea ponderii metodelor traditionale si
implementarea alternativelor moderne de instruire: invatarea prin cooperare, activitati de dezbatere,
jocuri de rol, povesti eco, aplicatii practice, imagini inedite, informatii utile, ceea ceva starni
curiozitatea înnăscută şi spiritul de participare activă a copiilor
Elevii vor descoperi ca natura este o carte ilustrată cu cele mai variate tablouri care ii vor
determina sa puna intrebari, sa caute si sa dea raspunsuri ,natura putand tine loc de carte, de profesor,
de povatuitoi;
Prin intersectarea unor segmente de disciplina ce apartin mai multor arii curriculare acest
optional va da posibilitatea elevilor sa se exprime în functie de valentele fiecarui individ in parte.

COMPETENTE GENERALE :
1. Cunoasterea si întelegerea unor componente şi procese ale lumii vii;
2. Formarea ideilor stiintifice si a capacităţii de comunicare, ca rezultat al
investigarii/explorării mediului inconjurator;
3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare diversa;
4. Formarea unui comportament civilizat faţă de natură şi mediu, de ocrotire si
protejare a ei.

COMPETENTE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE


INVAŢARE:
1. Cunoasterea şi intelegerea unor componente şi procese ale lumii vii

Nr Competente specifice Activitati de invatare


- întocmirea unor fişe de observare a unor
-să înţeleagă şi să evidenţieze relaţiile care
fenomene sau a comportamentului unor
1.1. există între organismele vii şi factorii de
plante sau animale;
mediu
- jocuri didactice;
- desene după natură;
- să evidenţieze şi să argumenteze relaţiile - formulare de întrebări;
1.2.
dintre cauză şi efect - întocmirea unor fişe de observare a unor
fenomene;
- să izoleze faptele semnificative din - explorarea mediului natural;
1.3.
situaţiile complexe - rezolvarea de rebusuri;
- exerciţii de observare spontană şi dirijată;
- realizarea unor descrieri empirice;
- să argumenteze legătura cauzală dintre
1.4. - jocuri de rol;
vieţuitoare şi factorii de mediu
- realizarea de jucării, tablouri cu obiecte
din natură;
- să comunice în cadrul activităţii în grup,
- să poată exprima prin cuvinte propriile îndeplinind pe rând rolul de conducător al
1.5.
păreri grupului, care antrenează discuţiile şi pune
probleme.

2. Formarea ideilor ştiinţifice şi a capacităţii de comunicare, ca rezultat al investigării/explorării


mediului înconjurător

Nr Competente specifice Activităţi de învăţare


- povestiri despre viaţa plantelor,
animalelor;
2.1. - să observe şi să descrie plante şi animale
- realizarea unei colecţii de flori şi frunze
presate;
- jocuri didactice;
- folosirea de atlase, albume, pliante;
- să efectueze experienţe simple pentru a
2.2. - experienţe simple privind germinaţia
demonstra unele fenomene
seminţelor, relaţia între vreme şi
comportamentul plantelor şi animalelor;
- realizarea unor colecţii de timbre , vederi,
- să aleagă acele cărţi, reviste, pliante care îi ierbare, cărţi de specialitate, publicaţii;
2.3.
pot furniza informaţii despre tema studiată - prezentarea unor informaţii obţinute pe
diferite căi;
- să citească acele opere literare care sub o - folosirea unor opere literare ca mijloc de
2.4. formă sau alta pot dezvălui din frumuseţile sensibilizare ;
naturii
- să viziteze acele locuri care îi pot furniza - vizite şi excursii.
2.5.
datele căutate

2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare diversă;


Nr Competente specifice Activităţi de învăţare
- exerciţii de formulare de întrebări;
- să comunice individual în cadrul unui grup - discuţii pro şi contra asupra unor aspecte
3.1.
sau colectiv observate;
- jocuri de rol;
- să prezinte informaţiile obţinute folosind - prezentarea unor informaţii, a unor
3.2. un limbaj adecvat vârstei, dar şi rigorii materiale specifice;
ştiinţifice
- să vizioneze acele emisiuni TV cu - prezentarea unor informaţii obţinute prin
3.3.
conţinut specific vizionarea acelor emisiuni.

4. Formarea unui comportament civilizat faţă de natură şi mediu, de ocrotire şi protejare a ei.

Nr Competente specifice Activităţi de învăţare


4.1. - să definească în termeni simpli poluarea - rebusuri;
- observaţii asupra factorilor de poluare din
4.2. - să enumere factorii de poluare
mediul apropiat;
- să sesizeze efectele poluării asupra - concurs de desene pe tema poluării;
4.3.
mediului de viaţă - observaţii asupra efectelor poluării;
- alcătuirea unor scrisori adresate atât
copiilor cât şi oamenilor mari privind
- să identifice căile de combatere a salvarea mediului;
4.4.
factorilor de poluare - întocmirea unor anunţuri de avertizare
asupra pericolului poluării pădurii, ce vor fi
răspândite printre elevii şcolii;

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
1.Mediul natural la scara planetei
Planeta oamenilor – Pământul
Apariţia omului pe Pământ
2.Componente şi procese ale lumii vii
Lumea verde
Prietenele omului, animalele
Migraţia
Hibernarea
Pădurea
3.Importanţa mediului natural în viaţa oamenilor
Plantele medicinale
Albinăritul
Grădina Botanică
Grădina Zoologică
Acvariul
4.Explorarea succesivă a naturii
Ocrotirea naturii
Monumente ale naturii, rezervaţii naturale
Protejaţi copiii!
RESURSE:
materiale:texte cu continut stiintific, hărți,,enciclopedii, atlase, observarea directa a mediului
inconjurator, prezentari cu filmulete, sliduri PPT;
procedurale: conversaţia,observația exerciţiul,problematizare, excursia tematică
conversaţia,demonstraţia,invăţarea prin descoperire, brainstorming, dezbaterea (dilema), jocul didactic
organizatorice: activitati frontale, individulale, în grup

MODALITATI DE EVALUARE
1.Observarea sistematica si periodica
2.Verificari orale
3.Verificari scrise
4.Portofolii
5.Expozitii

STANDARDE DE PERFORMANTA
S1: Descrierea caracteristicilor mediului înconjurător apropiat şi a fenomenelor naturale observate.
S2: Formularea unor judecăţi logice şi adevărate, cu privire la cauzele şi efectele fenomenelor din
natură.
S3: Adoptarea unor comportamente şi atitudini în consens cu legile naturii.
S4: Comunicarea într-un limbaj adecvat ideilor ştiinţifice dobândite prin investigarea / explorarea
mediului înconjurător.Realizarea unor demersuri pozitive în relaţia om – natură.
BIBLIOGRAFIE:

 Cuciinic C.,Natura – prietena mea” – disciplina optionala clasa a IV-a, Ed. Aramis, Bucuresti,
2005
 Petroaia E. Paraiala D., Paraiala V. “Discipline optionale la clasele I-IV-modele orientative ,
Ed. Polirom, Iasi, 2000
 Prograna scolara, Stiintele Naturiiclasa aIII-a si a IV-a, 2014
 Stoica D., Dinescu R., Minulescu C.,,,Mai mult verde, mai mult albastru”- disciplina optionala,
clasa a III-a, Ed.Carminis. Pitesti, 2010