Sunteți pe pagina 1din 4

AcademiadePolitie

ADMITERE

A.I.Cuza"Bucuresti

- F'ACULTATEA DE POLITIE

- sesiunea20l l -

Pentrua participala concursuldeadmiterein AcademiadepolifiecandidaliitrebuiesElndeplineascdcumulativurmdtoarelecondifii:

a) sdaibl cettrfeniaromin6 9i domiciliul in Rominia;

b) sdcunoascllimba romAndscrisgi vorbit;

c) sAaibAcapacitateadeplinl deexercifiu;

d)

e) '

f) s6aibtrvinta de fin\1a27

C) s[ fie absolva{i deliceucudiplomide bacalaureat;

h) sI fi obfinutla purtarein perioadastudiilor licealemediageneralddeminimum 8 (opt);

i) sdnu fi fost exmatriculafipentruabateridisciplinals6in1r-oinstitulie deinvalamAnt;

s[ fie declarafiapt medical,fizic Ai psihic;

straib[ vdrstads minimurn l8 aniimplinifi in cunul anuluiin careparticipdla concurs;

ani implinili in anulparticipdriila concursulde admiterepentruformareaprofesionalAiniliall capolilist;

tL

t straibdin?llfimeademinim I,70 m b&tafii $i 1,65m femeile;

k) sI aibi un comportamentcorespunzitorcerinfelordeconduitdadmisegi practicatein societate;

l) si nu aibdantecedentepenalesausi nu fie in cursdeurmdrirepenall ori dejudecat[ pentrusf,vdqireade infracliuni cu excepliasitualiei ir carea intervenitreabilitarea;

m)

n)

o) a luat la cunogtinftrde condilia prevAzut6de art.l0 alin.3 din l:gea nr. 360D002 privind Statutulpolifistului, modificatdgi completatl (candidafiicareaupnomovatconcursuldeadmiterein instituliiledeinv6lamantaleM.A.I. nu trebuiesdaibi calitateademembrual vreunu

partidpolitic sauorganizafiicu caracterpolitic). Recrutareaserealizeazdin raportde locul dedomiciliu sauderegedinl6al candida{ilor. Pentruselecfionarefiecarecandidatva depunela structumderesurseumaneun dggg!plic cuprinzind unndtoareledocumente:

sdnu fi

fost destituitdintr-o funcfiepublicdin ultimii 7 ani;

sdnu fi

desfdguratactivitdti depolifie politicd"astfelcumsuntdefiniteprin Legeanr.I 87/1999;

- cererede inscriere(anexal)

- diploma de bacalaureat(copie legalizattr)sau adeverinlAcare atestdabsolvirealiceului cu diploml de bacalaureatpentn candidafiicareauabsolvitin anulin curs fi foaiamatricold- copielegalizatd

- urmdtoareledocumentein copielegalizattr

l.

certificatuldena$terepentrucandidat,sofidsofqifiecarecopil

2.

cedificatuldecdstrtorie

- B.L/C.I.,livretmilitargicametdemuno{,in oopiexerox

- autobiografia(anexa2)

- tabelcu rude(anexa3)

- cazieruljudiciaralcandidatului

- fi$amedicalEtip deincadrarein M.A.I. (eliberatadeCentrulMedicalJudefeanDolj)

- declarafiedeconfirmarea cunoagteriigiacceptarea condiliilorderecrutare(anexa4)

- caracteizarede la liceu, facultate,ultimul loc demuncl sauunitatemilitara.

- 3 foto 3/4 gi 2 foto 9/12 color (pe vaso fiecdreifotografii sescriu cu mqiusculenumele. (prenumele tatelui)prenumelesi codu. numericoersonalal candidatului).

Seva respectalntocmaiordineadocumentelormentionatemai sus.la asezareain dosar.

Dosareleincomoletenu vor fi inaintateinstitutiilor delnvtrttrmint din structura M.A.I.

b prezentareala sediulAcademieidepolilie candidafiivor aveaasupralor urmtrtoareledocumente:

a) B.I./C.Lin original

b) Diploma de bacalaureat,in copie legalizat[, pentrucandidaliicareau absolvit liceul inainte de 201I sauadeverinltrin original, eliberatdde liceu,pentruabsolvenfiipromo{iei201l, in caresemen}ioneazdmediageneralldela bacalaureat $i mediileobfinutein aniideliceu.

c) Foaiamatricolda studiilor licealein original saucopielegalizatE.

Dosareledecandidatoentru concursvor fi deousela ServiciulResurseUmanedin I.P.J.Doli pAntr la datade03.06.2011.

Cifreledegcolarizarepentrusesiuneaiulie201I sunt:

- specializarea ,,ordine qi siguran|i publiof', formadeinv6|[m6ntdezi - 200 locuri;

- specializara,drept"- 50locuri. Femeile 9i bdrbafiicandideaz[pe acelea;ilocuri fbri discriminare.

CandidafiipentruAcaduniade polifie,,A.LCuza"BucurEti- Facultateade polifie - specialitateapolilie, invifiminf dezi, vor optala inscrien pentnrunadin urmtrtoarclevariante:

a) DREPT

b) DREPTSAUORDINE $I SIGURANTAPUBLICA

c) oRDINE $t STGURANTAPUBLTCA.

Ocuparealocurilor sefacein ordineamediilor obtinute,duptropfiuneaexprimatd,pAnEla completarealocurilor.

In cadrulFacult{ii depolilie nu seaprobbschimbareaopfiunii iniJialedecdtrecandidati.

CandidaliicareopteazIpentruAcademiadepolifie,potparticipala concunuldeadmiterein gcolile deagen{idepolilienumaidacf,suntdeclaraf apt medicalla contravizitamedicaldefectuatdla institulia de inv{imAnt la careau susfinutadmitere.Acegtiavor relua intreagaproceduriistabilitd pentn concun-platataxeidepadicipare,probeeliminatorii, testuldeverificarea cunogtinfeloretc.

Pentrucandidatiicareooteaztroentru admitereatntr-o institutie deinvtrttrmint universitar si careau o a douaoptiuneo scoaltrde aeenti denolitiedin cadrul PolitieiRomine seconstituieun dosarderecrutareseoarat.cu acteledestudii in cooielesalizattrsi lisa medicaltrin cooia Opliuneacandidafilorprivind limba sbtrini la caresusfinadmitereaseva precizain cerereade inscrierela concun.

Atenfie: Informatiile orivind data.ora si locul deslllsurtrriitesttrrii psiholoeice sevor afisa Ia sediulI.P.J. Doli din stradaVulturi nr. 9. nrecumsi pe site-ulInsoectoratuluide Politieal JudetuluiDoli. Pentrucandidaliicarenu au promovattestareapsihologictr"cei declaratide medic inapt pentruincadrareaca ofi1erde polifie precumgi pentruce:

carenudepunla dosar,in termen,documenteleprevEzutein prezentulpliant, activitateaderecrutaretnceteaza.

Concursuldeadmitereseorganizeazl 9i sedesftt5oardinh-o singurl sesiune,in perioada

17 -29.07 .2011

Candidatiise vor prezentala sediulAcademieide polifie in ziua de 17,07.2011pentruachitareataxei de participarela concurs 9i eliborarea legitimalioideooncurs.

Suntscutifideplatataxei:

a) candidaliiorfani de ambii pirinli

b) cei provenili din casede copii sauplasarnentfamilial

c) copiii personaluluididacticin activitate,pensionatsaudecedat

d) copiiipenonaluluiM.A.I. (politiqti,militari,funcJionaripublicisaupersonalcontractual)in activitate,pensionatsaudecedat

e) Candidaliicaresolicitl scutireadetaxadeparticiparela ooncurstrebuiesdprobczecu actecAseafld in unadin situaliile enumeratemai sus

n -29.W.20LL

Ij:i

ifirlii:if

.;,,

iI

I

ETAPELE CONCT'RSULUIDE ADIVIITERE:

(l)

PenEuAcademiade Politie "Alexandru loan Cuza"Bucuresti,concufsuldeadmiteresedesfasoarala sediulinstitutiei deinvatamint,in

urmatoareleetapel

a)

EtapaI - eliminatorie- sedesfasoaraln perioadastabilitade AcademiadePolitie si cuprinde:

L

emminareamedicala;

2,

verifcarea aptitudinilor fizice, potrivit probelorsi baremclorprevazute.

la probeleeliminatorii nu seadmit contestatii,repetarisaureverificari. ConformMetodologieide admiterein facultatile Acadernieide Politie Bucuresti,candidatii carepoarta ochelari sau lentile de contactsunt obligati sa s(

prrzinte la contravizitamedicalacu prescriptiamedicalaprivind ochelariisaulentileledecontactsi cu ochelarii saulentileledecontact.

b) Etapaa II-a - probade evaluarea cunostintelorsedesfasoarain perioadastabilitadeAcademiadePolitie, subformadetest-grilasi cuprinde:

l. lstoria;

2,Limbaromdna:

3, kmba straina(potrivit optiunii la lnscriere).

I

Probelela Istorie,Limba Romina si Lirnba Strainasesustinconcomitentsi senoteazaseparat.

Subiectelepentruprobade verificarea cunostintelorseformuleazadin tematiciledeconculs prBvazute. Tematicagi bibliografia pentru concursulde admiterein Facultateade Polifie sesiunea20ll

AcademieidePolifie

pot fi obfinute de pe site'ul de internet al

Bucuregti.

Candidatiicare Cuzat' ".{.I au obtinut in perioadastudiilor licealepremiile l, IL III, mentiune,premii specialela olimpiadelescolareintemationale

recunoscutedeM.E,C.T.S,la disciplineledeconcurs, g

locuri prevazutepentnr admitere,dupa ce au promovat EtapaI

Bucuresti.

&.-!!-g1!4q!g! !lgp!g!-C9 si dea urmacunurile pe locurile finanate dela buget,in cadrulnumaruluidt

- probeeliminatorii, conform Metodologiei de admiterein facultatileAcadernieide Politit

Candidatii care au obtinut premiile I, lI sau III la concursurilescolarela nivel national sau pe grupe de tari, recunoscutede M.E.C.T.S, k

probt

eliminatorii,confomrMetodologieide admiterein facultatileAcademieidePolitie Bucuresti. Candidatiicaroseregasescln "Lista olimpicilor nationalisi intemationaliabsolventide liceu, pentruadmitereain invatamantulsuperior",ernisadt M.E.C.T.S,vor prszentala inscrierecopia legalizatadupadiplomaobtinutala concursurilescolareintemationale,la nivel nationalsaupegrupedetari.

disoiplinelede concurs, pot fi admisi, fara concurs,in cadrul numarului de locuri prevazutepentru admitere,dupa ce au promovat Etapa I -

VERJFICAREA APTITUDINILOR

FIZICE

l. in cadruladmiterii,verificareaaptitudinilor fizice arecaractereliminatoriu.

,

3.

4.

Toateprobelesuntobligatorii. Nesuslinereauneiprobesauabandonulaucaefecteliminareadin concursa candidatului.

Probelesesusfinin aceeagizi, in unn6toareaordine:alergare--vitez6,aruncarea mingii medicinale gi alergare-rezistenJ6.

Probeleseexecutliin finut6 sportivi adecvattlanotimpului (pantofidesport,tricou, pantaloniscurli sautrening).

J. Estedeclarat,,PROMOVAT" candidatulcareindeplineqtebaremulminim stabilit pentru fiecaroprobi. Candidatulcarenu promoveazdo proba esteeliminatdin concurs,iar in funcfiede momentulin careintervineaceasta,nu mai parcurgecelelalteprobe.

6.

Indiferentdecauzdmotive,nu seadmit reexaminlri, repetlri ssucontestatii. Performantaobfinutdde candidafi $i calificativul acordatseconsemneazdln borderoulde examen.

8.

Problemeleorganizatorioesestabilescla nivelul comisiilor deadmiteredin cadrulinstituliilor deinvdfimAnt.

9.

Probelesi baremeleminime de

sunturmatoarele:

10.

Prcciziri tehnice $i metodice

efectuarea

A. Proba de alerqare - viteztr

a). seexecutAcu startuldin picioare,individual la AcadsmiadoPolilie Bucureqtigi cdtedoi candidafila qcolilepostliceale;

b). cronometrulpomegtela migcareacandidatului/primului candidat;

c). startulgr€Sit(plecareainainteasemnaluluiacustic)sereia.la al doileaskrt grqit candidatulestedeclarat,,Nepromovat". d). oandidaliicareseoiocnescin timpul alergdriigi cadsaucareseimpiedicdori alunecf,din cauzasuprafeleide alorgare,seconsiderf,cdnu auparcus traseulgi vor reluaproba.

B. Probadearuncarea minqii medicinale (4 ks blrbsti si 2 kq femei)

a). seexecutAdepe loc, cu ambelebrafe,pe deasupracapului,sprelnainte,intr-un sectorcu ldfime de 3 metri 9i lungimeadecel pu{in l0 metri, cite un

candidat; b). pozifiainifiali a picioarelorpoatefi ln sprijin apropiatsaudepdrtat(lateralsauinainte); c). petimpul aruncdrii,candidatulpoatedesprindedepe sotunul sauambelepicioare,1615a depl5i linia sectoruluidearuncare,inclusivdupitaterizzrea mingu; d). candidatularedreptulla doudincercfi, comisiaapreciindperformanfaceleimai bunedintre acestea; e).mlsurareaaruncfuiiseefectueazlde la linia sectonrluidearuncarepAnI la urmallsatl deminge,insprelocul de aruncare;

f). sclpareamingii decitre candidat(lnaintesauinapoi) esteconsideratiaruncarenereu$ita Oentru prima incercare); g). dac[ situatiaprevizuti la lit. f) are loc la a douaincercare,candidatulestedectarat ,Nepromovat", in borderoufiind consemnatiperformanfacelei

maibunearunctrri.

C. Probadealergare-rezisteng

a). seexecutlcu startuldin picioare,in serii de pdn6la20 - 25 candidali/cronometru. b). necereadela alergarela mersseconsideraabandon, Resulamentulorivind orsanizareasi desfilsurareaconcursuluide admitere 2011in facutttrtileAcademieide

Politie

Alexandru Ioan Cuzatt

ooatefi obtinut deoesite-ulhtto://www.scademiadeoolitie.ro/ Anexelenr. l. 2 si 4 vor fi redactateoersonal de cltre candldal in mod cursiv. cu cernealtr/oasttralbastrtr.lizibil prescurttrri.

l?lrtrsterstrturi sau

uerere pentru lnscnere la Academia de fottFe ,,A.l.uuz8"

DOMNULE

INSPECTOR

$EF,

@4_!

domiciliul

Subsemnatul(a):

in localitatea

in

localitatea

la data de

judefuVsectorul

cnp

_

fiul (fiica) lui posesor al c[4ii

gi al

(a)

de identitatesena

nr

bl

ap

ceBlerur

judefuYsectorul

.

cetAlenia

 

nascut(il) la data

dr

nr.-

eliberatl

dt

nalionalitatea

ct

telefon-,

e.

mail-9iregedin1aln-absolvent(d/elev(d)lnultimulanal(a)liceului

sesiuneadeprofesiesalariat(d)la-,stareacivildcuserviciulmilitar.laarme trecutin rezervi cu gradul

- V[ rogs[-mi aprobatiinscriereala -. concursuldeadmitereorganizatdeAcademiadePolitie,,AlexandruIoanCuza"a M.A.l. sesiuneaiulie201I specialitatea

(Se poatefaceo sinzuriloptiunecu o specializaredin

oliferl depolifie,cursuri dezir, specializarea - celeenumeratemai jos).

la

Specializarea- DREPT

- DREPTSAUORDINE $I SIGURANTAPUBLICA

- ORDINE $I SIGIJRANTA PUBLICA

Limba straini pentnrcareootezla examenulde admitere:

O Engleza ,

Am luat la cunostintadefaptul ca inscriereameala concursuldeadmitereesteconditionatadeobligativitateaprszentariila institutiade

B Francua,

D Germana,

ORusa.

lnvatamAnt,la datalnscrierii, intre orelestabiliteprin RegulamentulConcursuluide Admiterc,a urmatoarelordocumente:

-

carteade identitate:

-

diplomade bacalaureatitoigtnal

sauin copielegalizata(pentnrcandidatiidin seriileanterioare)sauadeverintaeliberatadeliceu (numaipentru

absolventiipromotiei201l) in caresementioneazamediageneraladela bacalaureatsi mediile obtinutein anii de liceu;

- foaia matricolaa studiilor /liceale in original sauin copielegalizata;

- contravaloareataxeide inscriere(pentrucandidatiicaresolicitascutireadetaxadeinscriere,actedoveditoareca seafla lntr-unadin situatiile

enumeratein RegulamentulConcursuluide admitere) Totodataam luat la cunostintasi zunt de acord cu conditiile de recrutare,selectionaresi participare la concursulde admitere,cu drepturile s:

obligatiilece-mirevin peperioadascolarizariisi cu prevederileangajamentuluipecareunneazasal inchei in situatiain carevoi fi declarat(a)"admis".

De asemenea,am luat la cunostintaca informatiile fumizatede mine reprezintadatecu caracterpersonal,caresuntprelucratein conformitatect

prevederilelegii trgii

nr.677/2001,precumsi de modalitateade exercitarea drepturilorprevazutede acestact normativ,astfel:dreptuldeacces,dreptul de z

nu fi supusuneidecizii individuale,dreptul deinterventieasupradatelorsi dreptuldeopozitie. Ma oblig ca, in situatia nepromovariiunei probe elimimtorii saua concunului, sa ma prezint in maximum 30 de zile de la sustinereaprobe:

(probelor)la ServiciulResurseUmanedin cadrulinspectoratuluiundem-amlnscrispentrua ridica documenteledepuse. Imi asumraspundereaasupritexactitatiidatelorinscrisein prezentacerere.

Data_

Semnatura

DOMNULUI INSPECTORSEFAL INSPECTORATULUIDE POLITIEAL ruD.DOU

AUT'BI RAFIE

Anexa2

(nume9ipI€numginclusivnumelepurtatanterior)-fiuVfiicalui_9ial-,ndscut([)la-'inde

nalionalitate_ locul demunct _

-

perioad-a

, din localitatea

in

gi cettr{enie

cds6toriVnecasdtorit(n), elev/ absolvent(6) a

cunosclimba

(adresa),domiciliat (A)in

'

-

(adresa completl).

-

, la nivel

. amurmat cursuriti gi-n""i"te

. judetul

Ott caa*t

din localitatea -,

pe carel-am absolvitcu diplomddebacalaureat,in anul

judepl

, iardin anul -

t-anul - -T

angajatca-

amabsolv-it/ in prezentsuntstudentla facultatea ceeace priveqteexperienlain munci" in perioaOa -am

la_din

din localitatea

lJ;&ful

lucrat h

Jiiltlitatea

-.

-ioaetut,

funcfiade -

Din perioadagcolii generalernl cunosc (sevor menfiona3 profesori)

. profesiade baz,

m-aminscris la liceul

iar din anul

sunr

(Numele Si prenumeleprofesorului) Din perioadaliceului mi cunosc:

(Numelegiprenumeleprofesorului) -domiciliat

.domiciliat in -

in

Din perioadafaculEfii mtrcunosc:

(Numelegi prenumeleprofesorului)

.domiciliat ln

I-adomiciliu mil eunosc (sevor mentiona3 vecini)

(Numelegiprarumeleprofesorului)

in

 

ooupafia -

locul demlincl

 

_

.

ocupafia _

locul de munc6

.

ocupafia -

locul demuncd

. ocupafia -

locul demunc6-

in perioada -am

efectuatserviciul -domiciliat militar la U.l-1v1. -din

.domiciliat in -

ocupafia _

specialitatea-.

iar in trecereain rezervl amobtinutgradul -.

Din timpul efeotudriiserviciului militar mi cunosc(sevor menfiona2 persoane)

(Numele li prenumele)

-atma

-

locul demuncll -

Monfionezca nu am fost arestat, judeoat saucondanrnatcu ex@utarEa/ suspendareaexecutariipedepsei,amenddpenall fi nu m[ aflu ln

curs dt

umrdriropenaldsau judecati (dacd vd incadrafi in una din acestesitualii se vor menfionadetaliat in ce a constatfapta, cind s-a produsgi cind s-a luat

hottrrAreain cauzi). De aseme,lrea,declar cf, nu am postatpe Intemet fotografii sau clipuri video care promoveazllactivitAli sau comportamenteilegale, abuzive ameninftrtoare,obsoeno,defdimdtoaresaucalomniatoare.

(Numelegi prenumele tatilui)

_copii

. tatit, fiul

lui

gi

ntrscutla data de

in

_, din localitatea _,

_ . absolvental (setreceultima institulie deinvAFmdntabsolvitd) _, (setroceadrrsacompletf,a angajatoruluidomiciliatin (adresacomplet[)-.

. judeful

. de cet2ifenie

, statut civil r

aft

deprofesie -

esteangajatca

, la

. dir

Aceastalmi esteautobiograliapecareo dau gio semne4asumindu-mirlspundereaexactittr{iituturor datelor.

Data_

I

Admita

la spcciatiEilc :"Drept"(a uD si ,,Ordinc si sigwF

public.l'(3 ui) s fa* in ordhq

Semn6turacandidatului-

mcdiilor obfnutc, duptro4iuoa

€xprimtl

peol h complctm

locuilor, confom

TABELNOMINAL cuprinzind rudeleapropiatealecandidatului

Anexa nr.3

1 \

\

In tabelsevor men(ionain ordine: candidatul,ptrrin{ii, fra{ii, surorite,sofia,copiii,ptrrin(ii sofig fra[ii gi surorileso(iei.

Data

Semndturacandidatului

DECLARATIE

Anexa4

Subsemnatul (a) nlscut (6) Ia datade posesor(posesoare) al (a) BVCI seria

nr

i:::nl'***i'::f:*::,t@*

condiliile derecrutarecu caresuntde

fiul

(fiica)

lui

gi

al

(a.

ln localitatea

judefuVsectorul

e_"rirG

eliberat(d) de

'ni3"'a';ii,i"1ii;m'*

*mzouiii.liJi.A;*'m-. "'#;i"nT"1ffi;Kl:

la datade

in calitatede candidatlr

acordgi pe carele indeplinesccumulaiiv.

Precizezc[ nu am antecedentepenale

9i

nu suntin cursdeurmarirepenala ori

dejudecatepentru strvdrgireade infracfiuni,nu fac partedin nici ur

ordiniitonstitulionale

6r.

gi statuluide drept,nu am fost destituir

partid'

dinh-o funcfiepublicl in ultimii 7 ani qi nu am desflSuratictiviuli

organizafiesaugrupare.intsrzis[ de

legesagcarepromoveazi idei gi interese.ont ute

depolilie politictr, astfelournsuntO"frnile;,i"

An fost informat(a) 9i

sunt de acordcu efectuareade verificdri,

cunoscdndfaptul cd in

situafiafu carevor rezultaaspectecontrarecelor declarate

I€

-

in prezenta ori incompatibilitnfidetenninatede neindeplinireacumulativda condiliilor de recrutarenu voi

concurs-arpermite acest fapt.

raporturiledeserviciu,dupdcaz. Sunt de acord ca datelecu caracterpersonat sd fie prelucrate-de cltre

677n001,in scopde rcsurseurwme' Datelepot fi dezvaluiteunortedi in bazaunui temei acces,deiatervenfie 9i de opozifiein condifiilo prevtrzutedo Legeanr. 677200l,pintr-o

JudefuluiDolj. Declar'suslingi semnez'dupl ceam luat la cunogtinftrdespreintregulconlinut $i am completatpersonal dateledin prezenta declaratie.

fi inmatriculat(d),chiardacr rezultateleoblinute

Dac[ o asemeneasituafie se va constatadup! inmatriculare/incadrare urmeazdsa fiu eimatriculat(d) sau si-mi incetezr

Inspectoratutde

Polifie al Judefului Dolj, in conformitatecu kgea

fost info*ut

nr

lbgaljustificat. Am

ctrpot str-miexercitdrepturile dr

polifie a.

cererescris6,semnata $i datat4 adresaghspectoratuluide

Data

Semn5fura

Relafii

suplimentaresepot ob(inela Serviciulresurseumanedin Inspectoratulde Poli{ieal Jude(utuiDolj - telefon02slt4075o0rinterior

20.113sau20.114.

Informafli pot fi obtinute de pepagina deInternet a InspectoratuluidePoli{ieal Jude[ului Dolj htto://wrvw.di.ootitiaromana.ro