MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.

2007

5

REPUBLIC√RI
L E G E A Nr. 329/2003*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular
CAPITOLUL I Dispozi˛ii generale Art. 1. — (1) Detectivul particular este persoana atestat„ Ón condi˛iile prezentei legi ∫i care, f„r„ s„ aduc„ atingere dreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi ∫i libert„˛i fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desf„∫oar„ activit„˛i specifice de investigare, referitoare la: a) conduita ∫i moralitatea public„ a unei persoane; b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice poten˛ial„ partener„ Óntr-o afacere; c) persoanele disp„rute de la domiciliu; d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur„ civil„ sau penal„ Ónstr„inate Ón scopul prejudicierii intereselor unei p„r˛i Ón proces; e) asigurarea protec˛iei Ómpotriva scurgerii unor informa˛ii din sfera vie˛ii private sau a activit„˛ii operatorilor economici care doresc s„ p„streze confiden˛ialitatea acestora. (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrar„ reglement„rilor legale interne sau celor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, siguran˛ei na˛ionale, ordinii publice ori bunelor moravuri. (3) Informa˛iile ob˛inute Ón urma activit„˛ilor desf„∫urate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, Ón condi˛iile prezentei legi. Art. 2. — (1) Detectivul particular Ó∫i poate exercita profesia, dup„ caz, Ón cadrul societ„˛ilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, Ónfiin˛ate conform legisla˛iei comerciale ∫i care func˛ioneaz„ Ón baza licen˛ei eliberate de Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne. (2) Obiectul de activitate al societ„˛ilor specializate ∫i al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic. (3) Conduc„torii executivi ai societ„˛ilor specializate de detectivi particulari trebuie s„ fie absolven˛i ai facult„˛ii de drept sau ai unei ∫coli postliceale de detectivi ori s„ fi Óndeplinit func˛ia de poli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul unei institu˛ii publice cu atribu˛ii Ón domeniul ordinii publice sau siguran˛ei na˛ionale cu grad de ofi˛er ∫i s„ Óndeplineasc„ condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. c), d), e) ∫i f). (4) Asocia˛ii sau ac˛ionarii persoane fizice ai societ„˛ilor specializate de detectivi particulari, Ónfiin˛ate conform alin. (1), trebuie s„ Óndeplineasc„ cumulativ condi˛iile prev„zute de art. 5 lit. d) ∫i e). Art. 3. — (1) Detectivul particular este obligat s„ p„streze secretul profesional asupra datelor ∫i informa˛iilor ob˛inute. (2) Datele ∫i informa˛iile prev„zute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, Ón condi˛iile legii, numai instan˛elor judec„tore∫ti ∫i Ministerului Public, dac„ acestea sunt utile pentru aflarea adev„rului Ón cauzele penale. (3) Œn activitatea desf„∫urat„, detectivul particular se supune legii, statutului societ„˛ii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari. CAPITOLUL II Dob‚ndirea calit„˛ii de detectiv particular Art. 4. — Activitatea de detectiv particular poate fi desf„∫urat„ numai de persoanele care sunt atestate profesional. Art. 5. — Poate dob‚ndi calitatea de detectiv particular persoana care Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii: a) are cet„˛enia rom‚n„ sau cet„˛enia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spa˛iului Economic European; b) posed„ cel pu˛in studii medii ∫i este absolvent„ a unei ∫coli postliceale de detectivi sau a Óndeplinit func˛ia de poli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul unor institu˛ii publice cu atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii, ordinii publice sau siguran˛ei na˛ionale ori este absolvent„ a unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior; c) este apt„ din punct de vedere medical; d) s„ nu fi fost condamnat„ pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite cu inten˛ie; e) nu desf„∫oar„ o activitate care implic„ exerci˛iul autorit„˛ii publice; f) a ob˛inut avizul inspectoratului de poli˛ie jude˛ean sau al Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz; g) a promovat examenul de atestare a calit„˛ii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori de˛ine un certificat de calificare Ón aceast„ profesie sau un atestat similar eliberat Ón unul dintre statele membre ale Uniunii Europene ∫i ale Spa˛iului Economic European. Art. 6. — Pentru sus˛inerea examenului de atestare a calit„˛ii de detectiv particular, cei interesa˛i trebuie s„ depun„ la inspectoratele de poli˛ie jude˛ene sau, dup„ caz, la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti urm„toarele acte: a) cerere; b) curriculum vitae; c) actul de stare civil„, Ón copie legalizat„; d) actul de studii, Ón copie legalizat„; e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, Ón copie legalizat„; f) certificate medicale ∫i de testare psihologic„, eliberate de o unitate sanitar„ specializat„, respectiv de un laborator autorizat; g) certificat de cazier judiciar; h) declara˛ie din care s„ rezulte c„ Óndepline∫te condi˛ia prev„zut„ la art. 5 lit. e); i) dovada achit„rii tarifului pentru sus˛inerea examenului de atestare a cuno∫tin˛elor, stabilit Ón conformitate cu dispozi˛iile legale. Art. 7. — (1) Calitatea de detectiv particular se dob‚nde∫te Ón urma verific„rii Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute de lege ∫i a examin„rii candida˛ilor de c„tre o comisie instituit„ la nivelul inspectoratului de poli˛ie

*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Legea nr. 353/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003. Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii g

ra

tu

ite

a

pe

rs o

an

el

or

fiz i

ce

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.2007 CAPITOLUL III Drepturile ∫i obliga˛iile detectivului particular, ale societ„˛ilor specializate ∫i ale cabinetelor individuale Ón care acesta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Art. 11. — (1) Œn exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul s„ efectueze investiga˛ii Ón leg„tur„ cu persoanele, bunurile, faptele, datele ∫i Ómprejur„rile care fac obiectul acestei activit„˛i, cu respectarea strict„ a drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, precum ∫i a dispozi˛iilor legale. (2) Œn efectuarea investiga˛iei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorit„˛ilor publice informa˛ii care, potrivit legii, nu sunt clasificate ∫i nu aduc atingere dreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi ∫i libert„˛i fundamentale ale persoanei vizate. Art. 12. — Detectivul particular are urm„toarele obliga˛ii: a) s„ manifeste probitate ∫i con∫tiinciozitate profesional„, scopul activit„˛ii sale fiind aflarea adev„rului Ón cauza pentru care a fost angajat; b) s„ foloseasc„ metode ∫i mijloace de investigare prin care s„ nu aduc„ atingere normelor de drept ori drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛ene∫ti; c) s„ p„streze, chiar ∫i dup„ Óncetarea calit„˛ii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele ∫i Ómprejur„rile despre care a luat cuno∫tin˛„ Ón timpul desf„∫ur„rii activit„˛ii, cu excep˛ia cazurilor expres prev„zute de lege; d) s„ nu uzeze de calitatea de detectiv particular dec‚t Ón interesul serviciului. Art. 13. — Detectivului particular, Ón desf„∫urarea activit„˛ii, Ói este interzis„ efectuarea de investiga˛ii cu privire la: a) activitatea personalului reprezentan˛elor diplomatice ∫i consulare sau a organiza˛iilor interna˛ionale cu statut similar; b) activitatea persoanelor, desf„∫urat„ permanent ori temporar, cu orice titlu, Ón interesul autorit„˛ilor publice, institu˛iilor sau altor persoane juridice de interes public ori Ón serviciile de interes public; c) datele confiden˛iale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale ∫i la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexual„, s„n„tatea, originea social„ ori etnic„ a unei persoane; d) cauzele penale aflate Ón lucru la organele judiciare; e) activit„˛ile specifice desf„∫urate de institu˛iile cu atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei na˛ionale. Art. 14. — Societ„˛ile specializate ∫i cabinetele individuale de detectivi particulari au urm„toarele drepturi: a) s„ se doteze ∫i s„ foloseasc„ mijloacele tehnice de investigare ∫i comunica˛ii permise de lege; b) s„ organizeze cursuri ∫i alte activit„˛i de preg„tire profesional„ ∫i fizic„ specifice pentru perfec˛ionarea preg„tirii personalului propriu; c) s„ se afilieze Ón asocia˛ii profesionale care s„ le reprezinte interesele Ón rela˛iile cu alte asocia˛ii sau cu institu˛ii ale statului; d) s„ solicite oficial de la autorit„˛ile publice date despre persoane, bunuri sau situa˛ii necesare detectivului particular Ón procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate ∫i nu aduc atingere dreptului la via˛„ intim„ familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi ∫i libert„˛i fundamentale ale persoanei vizate. Art. 15. — (1) Œn organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii detectivii particulari din societ„˛ile specializate ∫i din cabinetele individuale au obliga˛ia:

jude˛ean, respectiv al Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti. (2) Comisia prev„zut„ la alin. (1) se Óntrune∫te trimestrial, iar verificarea cuno∫tin˛elor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne. (3) Dup„ promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaz„ un atestat, pe baza c„ruia se poate asocia ori angaja la o societate licen˛iat„ sau Ó∫i poate Ónfiin˛a cabinet individual pentru desf„∫urarea de activit„˛i de investigare. (4) Persoana respins„ la examen poate depune contesta˛ie la Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne Ón termen de 3 zile, acesta av‚nd obliga˛ia s„ o solu˛ioneze Ón termen de 30 de zile de la data depunerii. (5) Cet„˛enii din statele membre ale Uniunii Europene ∫i ale Spa˛iului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desf„∫ura activit„˛ile specifice acestei profesii pe teritoriul Rom‚niei, Ón condi˛iile prezentei legi, exclusiv Ón baza unei delega˛ii emise de societatea pe care o reprezint„, Ón vederea solu˛ion„rii cazului ce face necesar„ prezen˛a acestora Ón Rom‚nia. Cet„˛enii din statele membre ale Uniunii Europene ∫i ale Spa˛iului Economic European fac dovada calit„˛ii de detectiv particular cu actul care atest„ Ón mod valabil aceast„ calitate Ón statul de origine sau de provenien˛„. (6) Detectivii prev„zu˛i la alin. (5) au obliga˛ia ca Ónaintea desf„∫ur„rii oric„ror activit„˛i specifice ∫i la Óncetarea acestora s„ Ón∫tiin˛eze organul de poli˛ie competent teritorial. Art. 8. — (1) Calitatea de detectiv particular Ónceteaz„: a) prin renun˛are scris„, care se depune la inspectoratul de poli˛ie jude˛ean sau, dup„ caz, la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti; b) prin anularea atestatului Ón condi˛iile art. 23 alin. (2); c) c‚nd persoana Ón cauz„ nu mai Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. a) ∫i c)—e). (2) Calitatea de detectiv particular se suspend„: a) c‚nd Ómpotriva persoanei Ón cauz„ se pune Ón mi∫care ac˛iunea penal„, pentru o infrac˛iune s„v‚r∫it„ cu inten˛ie, Ón leg„tur„ cu activitatea sa de detectiv; Ón acest caz suspendarea dureaz„ p‚n„ la solu˛ionarea definitiv„ a cauzei; b) pe timpul c‚t detectivul particular se afl„ Ón una dintre situa˛iile prev„zute la art. 10; c) Ón condi˛iile prev„zute la art. 20 ∫i art. 23 alin. (1). Art. 9. — (1) Dup„ promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaz„, Ón scopul dovedirii acestei calit„˛i, legitima˛ia de detectiv particular. (2) Legitima˛ia de detectiv particular este nominal„ ∫i nu este transmisibil„. Modul de eliberare, forma ∫i con˛inutul legitima˛iei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor ∫i reformei administrative, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. Art. 10. — Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibil„ cu: a) activitatea salarizat„ Ón cadrul altor profesii, care implic„ exerci˛iul autorit„˛ii publice; b) activit„˛i care influen˛eaz„ independen˛a profesiei ori contravin bunelor moravuri; c) exercitarea nemijlocit„ de fapte de comer˛, cu excep˛ia celor conforme obiectului de activitate ∫i Óndeplinirii atribu˛iilor specifice.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii g

ra

tu

ite

a

pe

rs o

an

el

or

fiz i

ce

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.2007 a) s„ Óntreprind„ investiga˛ii numai Ón baza unei conven˛ii scrise Óncheiate cu clientul; b) s„ Ónfiin˛eze un registru numerotat ∫i s„ Ól Ónregistreze la inspectoratul de poli˛ie jude˛ean sau, dup„ caz, la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti, Ón care vor ˛ine eviden˛a cazurilor investigate; c) s„ comunice datele ∫i informa˛iile solicitate de procuror sau de instan˛a de judecat„, pentru solu˛ionarea unor cauze penale; d) Ón cazurile Ón care constat„ c„ informa˛iile ob˛inute vizeaz„ siguran˛a na˛ional„, s„ sesizeze de Óndat„ autorit„˛ile cu atribu˛ii Ón domeniu; e) s„ angajeze ∫i s„ foloseasc„ pentru activit„˛ile specifice de investiga˛ii numai persoane care au calitatea de detectiv particular; f) Ón raport de posibilit„˛i ∫i pe baza unor conven˛ii, s„ primeasc„ Ón practic„ elevi ai ∫colilor de detectivi particulari. (2) Societ„˛ile specializate ∫i cabinetele individuale de detectivi particulari Ó∫i Óntocmesc regulament de organizare ∫i func˛ionare, care se aprob„ prin dispozi˛ie scris„ a conduc„torului executiv al societ„˛ii sau a ∫efului cabinetului individual, dup„ caz. CAPITOLUL IV Sanc˛iuni Art. 16. — Nerespectarea dispozi˛iilor prezentei legi atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, material„, disciplinar„, contraven˛ional„ sau penal„. Art. 17. — Œnc„lcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum ∫i declararea de date false prin actul prev„zut la art. 6 lit. h) constituie infrac˛iuni ∫i se pedepsesc potrivit Codului penal. Art. 18. — Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte: a) efectuarea de investiga˛ii Ón alte cazuri dec‚t cele prev„zute la art. 1 alin. (1) sau cu Ónc„lcarea prevederilor art. 12 lit. b)—d) ∫i ale art. 13; b) Ónc„lcarea prevederilor art. 3 alin. (1) ∫i (3) ∫i ale art. 7 alin. (6); c) Ónc„lcarea prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i (3), art. 3 alin. (2) ∫i ale art. 15 alin. (1) lit. a)—e). Art. 19. — (1) Contraven˛iile prev„zute la art. 18 se sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„: a) faptele prev„zute la lit. a) ∫i c), cu amend„ de la 500 lei la 1.000 lei; b) fapta prev„zut„ la lit. b), cu amend„ de la 200 lei la 500 lei. (2) Œn cazul contraven˛iilor prev„zute la art. 18 lit. c), sanc˛iunea amenzii poate fi aplicat„ ∫i persoanei juridice, caz Ón care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei. Art. 20. — (1) Repetarea s„v‚r∫irii contraven˛iilor prev„zute la art. 18 lit. a) ∫i c) Ón interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioad„ de la 3 la 6 luni. (2) Suspendarea atestatului ∫i revocarea suspend„rii se dispun, Ón toate cazurile, de c„tre Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne, la propunerea inspectoratelor de poli˛ie jude˛ene sau a Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti, ∫i se comunic„ persoanei Ón cauz„. Art. 21. — Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor se fac de c„tre poli˛i∫ti anume desemna˛i de Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne. Art. 22. — Prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu

7

a

pe

modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu excep˛ia art. 28 ∫i 29, se aplic„ ∫i contraven˛iilor prev„zute de prezenta lege. Art. 23. — (1) Œnc„lcarea obliga˛iilor prev„zute la art. 15 alin. (1) lit. a)—e) atrage ∫i suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dup„ caz, a licen˛ei de func˛ionare a societ„˛ii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioad„ cuprins„ Óntre o lun„ ∫i 3 luni. (2) Atestatul de detectiv particular sau, dup„ caz, licen˛a de func˛ionare a societ„˛ii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleaz„ dac„, Óntr-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licen˛ei, este s„v‚r∫it„ din nou una dintre faptele care atrag m„sura suspend„rii. Art. 24. — (1) M„surile prev„zute la art. 23 referitoare la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispun de c„tre inspectoratul de poli˛ie jude˛ean care l-a emis sau, dup„ caz, de c„tre Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti. (2) Suspendarea sau anularea licen˛ei de func˛ionare a societ„˛ii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, Ón condi˛iile prezentei legi, de c„tre Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne.

rs o

an

el

ite

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii g

ra

tu

Art. 25. — Controlul activit„˛ii specifice desf„∫urate de societ„˛ile specializate ∫i de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaz„ de poli˛i∫ti anume desemna˛i de c„tre Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne, cu avizul Ministerului Public. Art. 26. — Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne ˛ine eviden˛a tuturor detectivilor atesta˛i, a societ„˛ilor specializate ∫i a cabinetelor individuale de detectivi particulari. Art. 27. — Nomenclatorul de activit„˛i din economia na˛ional„ se completeaz„ cu activitatea de detectiv particular. Art. 28. — (1) Prevederile prezentei legi se completeaz„ cu dispozi˛iile legale privind recunoa∫terea diplomelor ∫i calific„rilor profesionale pentru profesiile reglementate din Rom‚nia. (2) Documentele necesare pentru dob‚ndirea calit„˛ii de detectiv particular, altele dec‚t cele prev„zute la alin. (1), eliberate cet„˛enilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European, de c„tre autorit„˛ile statului de origine sau de provenien˛„, sunt recunoscute Ón condi˛iile legii. Art. 29. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 90 de zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. (2) Œn 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne ∫i Serviciul Rom‚n de Informa˛ii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care Ól vor supune aprob„rii Guvernului.

or

fiz i

CAPITOLUL V Dispozi˛ii finale

ce