Sunteți pe pagina 1din 9

1

ORA 1
Data: 24.03.2021
Clasa: a III-a
Prof. înv. primar/preșcolar: Mihalache Maria-Magdalena
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movilița, Jud. Vrancea
Disciplina: Limba și Literatura Română
Subiectul: Prâslea cel voinic și merele de aur, de Petre Ispirescu
Unitatea de învăţare: Salutare, primăvară!
Tipul lecţiei: consolidare de priceperi și deprinderi
Forma de realizare : Activitate integrată
Durata: 50 de minute
Discipline integrate :
 Științe ale naturii
Competențe specifice:
 3.1. extragerea unor informații de detaliu din texte literare;
 3.2. formularea unui răspuns emoțional față de textul literar citit;
 3.3. formularea unei păreri despre un personaj
2

Competențe integrate:
 Științe ale naturii
3.2. recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător

Obiective operaționale:

1. Să vizioneze filmul : Prâslea cel voinic și merele de aur;


2. Să identifice trăsături ale obiectelor/ființelor din universul apropiat;
3. Să formuleze răspunsuri pe baza cerințelor date ;
4. Să își exprime acordul/dezacordul față de acțiunile, atitudinile unor personaje la alegere;
5. Să identifice trăsături pozitive și negativeale personajelor;
6. Să realizeze un cvintet, folosind modelul dat.
7. Să recunoscă consecințele propriului comportament asupra mediului înconjurător.

Strategia didactică:

1. Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, metoda Exploziei stelare, Metoda Cubului;
2. Resurse materiale: calendarul naturii, planşe, fişe de lucru, imagini din text, laptop, săgeți din hîrtie colorată, cub de carton.
3. Forme de organizare: frontală, individuală.
4. Forme şi tehnici de evaluare: formativă, orală, scrisă, autoevaluarea, observarea sistematică

Bibliografie:

1. Alexandru-Elena Fulaș, Metode de predare-învățare a basmului, Ed. Universitară,București, 2018


2. Alina Pamfil, Limba și literatura română în școala primară, Ed. Art, București, 2016
3. Institutul de Istorie Literară și Folclor, Antologie de literatură populară, vol.II, Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1956.
4. Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru manual, aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 3418/19.03.201
3

Etapele instruirii și C. O Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


dozarea timpului S. B.
Activitatea Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
învățătoarei procedee organizare învățământ

1. Moment Întâlnirea de dimineață: Elevii își pregătesc Conversația Frontal Caiete,


organizatoric salutul, prezența, materialele necesare: pixuri,
(1 min.) calendarul zilei. Se vor cărți, caiete, creioane
evidenția absenții. instrumente de scris. colorate
Stabilesc un climat de
ordine și disciplină
optim pentru buna
desfășurare a lecției.

2. Verificarea Verific tema pentru Frontal Caiete Analiza


temei acasă. Conversația răspunsurilor
(2 min. ) Ce ați avut de scris? Denumesc tema.
Unde ați întâmpinat Explicația
dificultăți?

3. Captarea 3.2 Pornesc de la Ascultă cu atenție Expunerea Frontal Plic Observarea


atenției . următoarea ghicitoare: ghicitoarea. sistematică
(5 min. ) 3.2. Este un copac bogat,
O3 Când cu fructe –i Ghicesc răspunsul.
încărcat
Roșii, galbene și verzi
Spune-i numele ce-l
crezi!
(Mărul)
(Anexa 1)
Privesc planșa. Expunerea Frontal Planșă
4

Le prezint o planșă pe Ascultă cu atenție


care se află desenat un explicațiile.
copăcel cu mere.
Explicația Observarea
(Anexa 2) sistematică
Merele conțin câteva
cuvinte.
Le adresez întrebări
despre măr. Pentru Aprecieri
O7 verbale
fiecare răspuns corect, Frontal
afișez câte un cuvânt Conversația
pentru descoperirea Merele cresc în
titlului lecției. livadă.
Unde cresc merele? Aceste fructe se coc
în anotimpul de
Când se coc aceste toamnă.
fructe? ...peri, pruni, gutui
etc.
Dați exemple de alți
pomi fructiferi. Obținem fructe
gustoase și sănătoase
Cum putem obține dacă le îngrijim.
fructe gustoase și ...tăiatul și curățatul
sănătoase? crengilor, aratul
Ce lucrări de îngrijire pământului din
cunoașteți? livadă, udatul,
afânarea pământului
cu îngrășăminte,
stropitul împotriva
dăunătorilor.

Atașez titlul și autorul.

4. Anunțarea Anunț titlul lecției: Elevii sunt atenți la Explicația Frontal Caiete
titlului și a Prâslea cel voinic și tema activității și la Instrumente
obiectivelor merele de aur, ceea ce au de făcut de scris
5

fragment de Petre pe parcursul orei.


Ispirescu . Prezint
obiectivele în manieră
accesibilă elevilor.
Scriu titlul și autorul pe
tablă. Scriu titlul lecției în
caiete.

5. Reactualizarea 3.1 O1 Împart elevilor o fișă pe Elevii urmăresc Expunerea Frontal Fișă Obervarea
cunoștințelor . care vor avea, pe scurt filmul. Video- sistematică
(4 min.) textul. Le prezint la preproiector
videoproiector basmul. Laptop
Solicit ca elevii să
urmărească derularea
filmului.
https://
www.youtube.com/
watch?v=aSSrlituN3Y

6. Consolidarea 3.1 Pe baza filmului, Elevii răspund la Metoda Frontal Planșă Observarea
priceperilor și . O3 realizez metoda întrebări. Exploziei sistematică
a Exploziei stelare. stelare Săgeți din
deprinderilor (Anexa 3) hârtie Aprecieri
(15 min. ) colorată verbale
CINE?
Bețișoare
CE? UNDE?

ATACUL
SĂGEȚILOR

CÂND? DE CE?
6

Pe fiecare săgeată sunt


scrise următoarele
întrebări:
O3 ..Prâslea.
1. Cine a vrut să Conversația Frontal Observarea
păzească pomul sistematică
cu mere? Explicația Planșă din
....să mănânce mere. polistiren Aprecieri
2. Ce își dorea verbale
împăratul?
...era considerat mai Săgeți din
3. De ce nu îl Citirea
vrednic. hârtie
iubeau frații pe
colorată
Prâslea? ....în zori de zi.
4. Când reușeste
voinicul să
culeagă merele? ...pe tărâmul celălalt.
5. Unde
călătorește Individual
Prâslea? Elevii scriu
Solicit scrierea răspunsurile în
O4 Frontal
răspunsurilor în caiete. caiete.
...își exprimă
Cum ați fi procedat Observarea
propriile păreri.
dacă erați voi frații lui sistematică
Metoda Caiete
Prâslea? Cubului
Joc didactic: Cubul Instrumente Aprecieri
virtuților (însușirilor de scris verbale
pozitive)
Cub din
Prezint un cub pe ale
carton
cărui fețe sunt scrise
colorat
șase calități:
1. ÎNDRĂZNEȚ
2. SILITOR
3. PRICEPUT
Frontal
4. PUTERNIC
7

5. CURAJOS
6. MILOS
Fișă de lucru
Împart elevilor o fișă de Observarea
lucru, în care se află sistematică
câteva fragmente, din
care reies trăsăturile
pozitive ale Aprecieri
Citesc fragmentele. Citirea Frontal verbale
personajului principal.
Conversația
O5 Elevii citesc, pe rând, euristică
fragmentele, apoi le Notează în caiete: Individual Caiete
adresez întrebări pentru Însușiri pozitive: Explicația Instrumente
a descoperi calitățile 1. Îndrăzneț de scris
personajului. Solicit 2. Isteț Exercițiul
notarea acestora, unele 3. Priceput
sub altele în caiete, pe 4. Puternic
măsură ce le intuiesc 5. Curajos
din fiecare fragment. 6. Milos Cubul
(Anexa 3)
Rostogolesc cubul și
solicit elevilor să Individual
găsească fragmentul Notează în caiete:
care arată calitatea Însușiri negative:
Caiete
respectivă. 1. Timid
instrumente
Pentru a vedea care 2. Superficial
de scris
sunt și trăsăturile 3. Nepriceput
negative pe care le 4. Slab
poate avea un personaj, 5. Fricos
solicit găsirea 6. Nemilos
cuvintelor cu sens opus.

7. Obținerea 3.3 O6 Prezint o planșă pe care Cvintetul Frontal Planșă Observarea


performanței . se află un Cvintet. sistematică
(10 min. ) (Anexa 4) Conversația
Explic modalitatea de Dau exemple de euristică
lucru, reamintesc substantive, Aprecieri
adjective și verbe. Panou
8

părțile de vorbire. Explicația verbale


Realizez un model, la
panou, împreună cu
elevii. Hârtie
Completează cu un Problemati- colorată
1. Primul vers să substantiv. Zarea
conțină un
(Exemplu: Prâslea)
substantiv Frontal Instrumente Observarea
(o ființă, un
de scris sistematică
lucru, un fenomen al
Explicația
naturii). Completează cu
două adjective. Aprecieri
2. Al doilea vers Conversația verbale
(Exemplu: curajos,
două adjective euristică
puternic)
(însușiri).
Problemati-
Completează cu trei Zarea
3. Al treilea, trei
verbe.
verbe (acțiuni).
(Exemplu: luptă,
găsește, salvează)

4. Al patrulea, o Completează cu o
propoziție propoziție.
formată din (Exemplu: Prâslea se
patru cuvinte. întoarce acasă)

5. Al cincilea, un Completează cu un
cuvânt care să cuvânt-cheie.
exprime
concluzia. Individual Fișe de lucru
Lucrează individual. Exercițiul Aprecieri
Împart elevilor fișe de Frontal verbale
lucru. Completează
(Anexa 5) conform modelului
Verific fișele, precizez și a cerințelor.
corectitudinea
9

rezolvării cvintetului,
fac aprecieri.

8. Feed-back Confirm și apreciez Rețin aprecierile și Explicația Frontal Aprecieri


răspunsurile elevilor. explicațiile. verbale
Reamintesc, eventual,
variantele corecte. Ofer
explicații suplimentare
și aprecieri verbale.

9. Evaluare 3.2 O3 Interviu cu Prâslea Răspund la Exercițiul Individual Fișe de lucru Aprecieri
(8 min. ) . Imaginează-ți ca tu ești îmtrebări. verbale
eroul și un reporter îți
adresează câteva
întrebări.
Ce răspunsuri ai da?
(Anexa 6)

10. Asigurarea Adresez întrebări Răspund la Conversația Frontal Aprecieri


retenției și a referitoare la întrebări. verbale
transferului fragmentul dat, la Stimulente
(3 min. ) personaje, însușirile lor,
comportamente.

11. Încheierea lecției Tema pentru acasă: Își notează tema și Conversația Frontal Caiete Aprecieri
(2 min. ) Imaginează-ți, în ascultă explicațiile Instrumente verbale
minimum 5 rânduri o pentru realizarea de scris Stimulente
călătorie către un tărâm corectă. Explicația
de poveste.
Poți avea in vedere
descrierea unor
personaje, a unor
întâmplări etc.

S-ar putea să vă placă și