Sunteți pe pagina 1din 67

NESECRET

09.02.2022

GHID
– Legea nr. 55/2020 – revizuit la data de 07.02.2022
- în contextul publicării Hotărârii Guvernului nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
07 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19-

ÎN MATERIE CONTRAVENȚIONALĂ
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
1. h) nerespectarea de către Art. 1 (anexa 2 din HG) Articolul unde este prevăzută contravenția:
persoanele fizice a În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 Art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 500 lei – 2.500 lei;
măsurilor individuale de privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei și completările ulterioare, raportat la art. 1 din Anexa Atenție! Conf. art.
protecţie a vieţii şi pentru de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în toate spațiile nr. 2 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la prevederile 69 alin.(1)
limitarea efectelor tipului publice închise și deschise, se poate institui obligativitatea purtării măștii ordinului comun al ministrului sănătăţii şi contravenientul
de risc produs asupra de protecție de tip medical sau FFP2, astfel încât să acopere nasul și gura, ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 poate achita, în
sănătăţii persoanelor, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al și art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020, cu modificările termen de cel mult
stabilite conform art. 5 ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) și completările ulterioare; 15 zile de la data
alin. (2) lit. d); din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. înmânării sau
Articolul sancționator: comunicării
*)
A se vedea Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările procesului-verbal,
interne nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de și completările ulterioare; jumătate din
protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor cuantumul
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de Personalul împuternicit să constate contravenții amenzii aplicate
alertă. și să aplice sancțiuni: de agentul
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de constatator.
jandarmi, poliţiştii locali;
2. i) nerespectarea de către Art. 2 (anexa 2 din HG) Articolul unde este prevăzută contravenția: 1.000 lei – 5000
persoanele fizice a Se pot institui izolarea și carantina persoanelor în condițiile art. 7, 8 și 11 Art. 65 lit. i) din Legea nr. 55/2020, cu modificările lei;
măsurilor de izolare la din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății și completările ulterioare, raportat la art. 2 din Anexa Atenție! Conf. art.
domiciliu stabilite nr. 2 la H.G. nr. 171/2022; 69 alin.(1)

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 1 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
conform art. 5 alin. (2) lit. publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu Articolul sancționator: contravenientul
d); modificările și completările ulterioare. Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările poate achita, în
și completările ulterioare; termen de cel mult
Personalul împuternicit să constate contravenții 15 zile de la data
și să aplice sancțiuni: înmânării sau
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de comunicării
jandarmi, poliţiştii locali; procesului-verbal,
jumătate din
cuantumul
amenzii aplicate
de agentul
constatator.
3. j) nerespectarea Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția: 3.000 lei – 15.000
interdicţiilor stabilite Pct. 1 Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările lei;
conform art. 5 alin. (3) lit. interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 1 din Atenție! Conf. art.
a) de a organiza mitinguri, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022; 69 alin.(1)
demonstraţii, procesiuni, tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese Articolul sancționator: contravenientul
concerte sau alte tipuri de festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările poate achita, în
întruniri, în spaţii culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii deschise și completările ulterioare; termen de cel mult
deschise, ori întruniri de sau închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2 - 19; Personalul împuternicit să constate contravenții 15 zile de la data
natura activităţilor și să aplice sancțiuni: înmânării sau
culturale, ştiinţifice, - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de comunicării
artistice, religioase, jandarmi, poliţiştii locali; procesului-verbal,
sportive sau de jumătate din
divertisment, în spaţii cuantumul
închise; amenzii aplicate
de agentul
constatator.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 2 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 7 Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 7 din
permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 și cu purtarea măștii de protecție în prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și modificările și completările ulterioare;
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de Articolul sancționator:
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau și completările ulterioare;
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu Personalul împuternicit să constate contravenții
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care și să aplice sancțiuni:
se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin jandarmi, poliţiştii locali;
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului


sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 3 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:


Pct. 8 Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 8 din
permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 și cu purtarea măștii de protecție în prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru modificările și completările ulterioare;
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, Articolul sancționator:
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul și completările ulterioare;
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS- Personalul împuternicit să constate contravenții
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între și să aplice sancțiuni:
sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun jandarmi, poliţiştii locali;
al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului


sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (Anexa 2)

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 4 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 9 Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 9 din
permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00— prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată modificările și completările ulterioare;
la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este Articolul sancționator:
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei și completările ulterioare;
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui Personalul împuternicit să constate contravenții
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 și să aplice sancțiuni:
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 5 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180- jandarmi, poliţiştii locali;
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului


sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 6 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:


Pct. 10 Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 10 din
permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
spațiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 5,00— prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată modificările și completările ulterioare;
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă Articolul sancționator:
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV- Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de și completările ulterioare;
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR Personalul împuternicit să constate contravenții
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau și să aplice sancțiuni:
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care jandarmi, poliţiştii locali;
se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului


sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 7 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 11 Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
formare profesională care necesită activități practice, workshopuri, și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 11 din
conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
finanțate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50% din Articolul sancționator:
capacitatea maximă a spațiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00—22,00, cu asigurarea unei și completările ulterioare;
distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp Personalul împuternicit să constate contravenții
pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea și să aplice sancțiuni:
normelor de protecție sanitară, în județele/localitățile în care rata de - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de jandarmi, poliţiştii locali;
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 8 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 12 Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
formare profesională care necesită activități practice, workshopuri, și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 12 din
conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
finanțate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din Articolul sancționator:
capacitatea maximă a spațiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
de 100 de persoane, în intervalul orar 5,00—22,00, cu asigurarea unei și completările ulterioare;
distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 9 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea Personalul împuternicit să constate contravenții
normelor de protecție sanitară, în județele/localitățile în care rata de și să aplice sancțiuni:
incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate jandarmi, poliţiştii locali;
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 10 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 14 În condiţiile pct. 13, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 14 din
este permisă numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al Secretariatului de Stat prevederile ordinului comun al ministrului sănătății
pentru Culte; și al Secretariatului de Stat pentru Culte;
Articolul sancționator:
Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
*) A se vedea Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi secretarului de stat și completările ulterioare;
al Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 685/939/2021 privind regulile de Personalul împuternicit să constate contravenții
protecţie sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și să aplice sancțiuni:
şi/sau pelerinajelor religioase, cu modificările ulterioare. - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 16 Se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 16 din
activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog; Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
Articolul sancționator:
Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 17 Se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 17 din
consulare acreditate în România, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană Articolul sancționator:
participantă, precum și cu respectarea regulilor de protecție sanitară; Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 18 Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 18 din
organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea Articolul sancționator:
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei și completările ulterioare;
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 11 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui Personalul împuternicit să constate contravenții
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 și să aplice sancțiuni:
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv jandarmi, poliţiştii locali;
persoanele se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
4. k) participarea persoanelor Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția: 500 lei – 2.500 lei;
fizice la mitinguri, Pct. 15 Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt Art. 65 lit. k) din Legea nr. 55/2020, cu modificările Atenție! Conf. art.
demonstraţii, procesiuni, permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 15 69 alin.(1)
concerte sau la alte tipuri Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la contravenientul
de întruniri, în spaţii împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la prevederile ordinului comun al ministrului sănătăţii, poate achita, în
deschise, ori la întruniri de finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, termen de cel mult
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 12 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
natura activităţilor rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS- ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul 15 zile de la data
culturale, ştiinţifice, CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui agriculturii şi dezvoltării rurale; înmânării sau
artistice, religioase, test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de Articolul sancționator: comunicării
sportive sau de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările procesului-verbal,
divertisment, în spaţii izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul și completările ulterioare; jumătate din
închise, interzise în SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Personalul împuternicit să constate contravenții cuantumul
conformitate cu art. 5 alin. sănătăţii şi al ministrului sportului, al ministrului mediului, apelor şi și să aplice sancțiuni: amenzii aplicate
(3) lit. a); pădurilor sau al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după caz; - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de de agentul
jandarmi, poliţiştii locali; constatator.
*)
A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi
al ministrului sănătății nr. 535/1.505/2021 pentru aprobarea
regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în
bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber,
pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în
vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării
activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv
accesul spectatorilor la evenimentele sportive.
*)
A se vedea Ordinul comun al agriculturii şi dezvoltării rurale și al
ministrului sănătății nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului
de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare
a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi
habitatelor piscicole naturale, cu modificările ulterioare.
5. l) desfăşurarea de către Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
organizatori a unor Pct. 1 Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 2.000 lei – 10.000
mitinguri, demonstraţii, interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 1 din lei;
procesiuni, concerte sau a concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022; Atenție! Conf. art.
altor tipuri de întruniri, în tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese Articolul sancționator: 69 alin.(1)
spaţii deschise, ori a unor festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările contravenientul
întruniri de natura culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii deschise și completările ulterioare; poate achita, în
activităţilor culturale, sau închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2 - 19; Personalul împuternicit să constate contravenții termen de cel mult
ştiinţifice, artistice, și să aplice sancțiuni: 15 zile de la data
religioase, sportive sau de - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de înmânării sau
divertisment, în spaţii jandarmi, poliţiştii locali; comunicării
închise, cu nerespectarea Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția: procesului-verbal,
măsurilor stabilite Pct. 2 Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările jumătate din
conform art. 5 alin. (3) lit. sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 2 din cuantumul
a); modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la amenzii aplicate
antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot prevederile ordinului comun al ministrului de agentul
fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis constatator.
tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 13 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr.
ulterioare; 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Articolul sancționator:
Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
*)
A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi și completările ulterioare;
al ministrului sănătății nr. 535/1.505/2021 pentru aprobarea Personalul împuternicit să constate contravenții
regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în și să aplice sancțiuni:
bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea jandarmi, poliţiştii locali;
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în
vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării
activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv
accesul spectatorilor la evenimentele sportive.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 3 În condiţiile pct. 2 se permite desfăşurarea de către sportivii Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 3 din
fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
fizică în spaţii închise sunt permise în condiţiile stabilite prin ordinul prevederile ordinului comun al ministrului
comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis
în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr.
şi completările ulterioare; 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Articolul sancționator:
Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
*)
A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi și completările ulterioare;
al ministrului sănătății nr. 535/1.505/2021 pentru aprobarea Personalul împuternicit să constate contravenții
regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în și să aplice sancțiuni:
bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea jandarmi, poliţiştii locali;
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în
vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării
activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv
accesul spectatorilor la evenimentele sportive.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 4 În spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 4 din
capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00, cu asigurarea Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de prevederile ordinului comun al ministrului
protecție în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr.
se face pe întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și Articolul sancționator:
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 14 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau și completările ulterioare;
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu Personalul împuternicit să constate contravenții
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care și să aplice sancțiuni:
se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin jandarmi, poliţiştii locali;
ordinul comun al ministrului sportului și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
*)
A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi
al ministrului sănătății nr. 535/1.505/2021 pentru aprobarea
regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în
bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber,
pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în
vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării
activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv
accesul spectatorilor la evenimentele sportive.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 15 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 5 În spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 30% din și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 5 din
capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00, cu asigurarea Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de prevederile ordinului comun al ministrului
protecție în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis
este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr.
întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru Articolul sancționator:
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru și completările ulterioare;
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul Personalul împuternicit să constate contravenții
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS- și să aplice sancțiuni:
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării jandarmi, poliţiştii locali;
infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun
al ministrului sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și
al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
*)
A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi
al ministrului sănătății nr. 535/1.505/2021 pentru aprobarea
regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în
bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber,
pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în
vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării
activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv
accesul spectatorilor la evenimentele sportive.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 16 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 6 Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 6 din
instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare de artă şi Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
meserii, precum şi evenimentele culturale în spaţii închise sau deschise se prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 şi al
culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; modificările şi completările ulterioare;
Articolul sancționator:
Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului și completările ulterioare;
sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea Personalul împuternicit să constate contravenții
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea și să aplice sancțiuni:
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
culturii, cu modificările și completările ulterioare. jandarmi, poliţiştii locali;
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 17 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
Pct. 7 Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 7 din
permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 și cu purtarea măștii de protecție în prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și modificările și completările ulterioare;
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de Articolul sancționator:
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau și completările ulterioare;
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu Personalul împuternicit să constate contravenții
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care și să aplice sancțiuni:
se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin jandarmi, poliţiştii locali;
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului


sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 18 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 8 Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 8 din
permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 și cu purtarea măștii de protecție în prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru modificările și completările ulterioare;
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, Articolul sancționator:
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul și completările ulterioare;
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS- Personalul împuternicit să constate contravenții
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între și să aplice sancțiuni:
sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun jandarmi, poliţiştii locali;
al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului


sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 19 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 9 Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 9 din
permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00— prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată modificările și completările ulterioare;
la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este Articolul sancționator:
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei și completările ulterioare;
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui Personalul împuternicit să constate contravenții
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 și să aplice sancțiuni:
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv jandarmi, poliţiştii locali;
persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 20 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului


sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 10 Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 10 din
permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 21 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
spațiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 5,00— prevederile ordinului comun al ministrului culturii și
22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al
suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată modificările și completările ulterioare;
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă Articolul sancționator:
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV- Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de și completările ulterioare;
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR Personalul împuternicit să constate contravenții
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau și să aplice sancțiuni:
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care jandarmi, poliţiştii locali;
se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului


sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (Anexa 2)
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre
activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7—12, 15 și 18, art. 5
pct. 1—5, 8, 9, 11 și 13, art. 8 pct. 1—4 și 6—10, art. 10 alin. (2) și (3),
precum și art. 11 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre
următoarele situații: a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
c) se află între sfârşitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la
alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene
privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 22 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita
libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute
la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 13 Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 13 din
respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. prevederile Ordinului comun al ministrului sănătății
45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi și al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020,
completările ulterioare; cu modificările ulterioare;
Articolul sancționator:
*) A se vedea Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind și completările ulterioare;
accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare Personalul împuternicit să constate contravenții
specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase, cu modificările și să aplice sancțiuni:
ulterioare. - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 16 Se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 16 din
activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog; Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
Articolul sancționator:
Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 17 Se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 17 din
consulare acreditate în România, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană Articolul sancționator:
participantă, precum și cu respectarea regulilor de protecție sanitară; Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 23 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 19 Se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 19 din
maximum 20 de persoane. Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
Articolul sancționator:
Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
6. o) nerespectarea de către Art. 2 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția: 1000 lei – 5000 lei;
persoanele fizice a Se poate institui carantina zonală în condiţiile art. 7 şi 12 din Legea nr. Art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020, cu modificările Atenție! Conf. art.
interdicţiei de ieşire din 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în și completările ulterioare, raportat la art. 2 din Anexa 69 alin.(1)
clădirile, localităţile sau situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările și nr. 3 la H.G. nr. 171/2022; contravenientul
zonele geografice în care a completările ulterioare. Articolul sancționator: poate achita, în
fost instituită carantina Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările termen de cel mult
potrivit art. 5 alin. (3) lit. și completările ulterioare; 15 zile de la data
c); Personalul împuternicit să constate contravenții înmânării sau
și să aplice sancțiuni: comunicării
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de procesului-verbal,
jandarmi, poliţiştii locali; jumătate din
cuantumul
amenzii aplicate
de agentul
constatator.
7. p) nerespectarea de către Art. 3 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția: 3000 lei –15000
operatori a măsurilor Pct. 3 Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2, în Art. 65 lit. p) din Legea nr. 55/2020, cu modificările lei;
stabilite potrivit art. 5 alin. perioada stării de alertă se interzic efectuarea transportului rutier de și completările ulterioare, raportat la art. 3 pct. 3 din Atenție! Conf. art.
(3) lit. d), referitoare la persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022; 69 alin.(1)
restrângerea sau regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la Articolul sancționator: contravenientul
interzicerea transporturilor procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările poate achita, în
rutiere, feroviare, aceste activități. și completările ulterioare; termen de cel mult
maritime, fluviale, aeriene Personalul împuternicit să constate contravenții 15 zile de la data
sau cu metroul ori și să aplice sancțiuni: înmânării sau
încălcarea intervalelor - agenţii şi ofiţerii de poliţie rutieră, pentru comunicării
orare în care acestea sunt contravențiile referitoare la transportul rutier; procesului-verbal,
permise; jumătate din
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 24 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
cuantumul
amenzii aplicate
de agentul
constatator.
8. q) nerespectarea de către Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
conducătorii instituţiilor Pct. 1 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
sau operatorilor economici activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 1 din
a condiţiilor stabilite și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
potrivit art. 5 alin. (3) lit. cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la Articolul sancționator:
f), referitoare la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 în Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
desfăşurarea activităţii județele/ localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai și completările ulterioare;
acestor instituţii sau mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar Personalul împuternicit să constate contravenții
operatori economici; pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și și să aplice sancțiuni:
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR jandarmi, poliţiştii locali;
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII 1000 lei –5000 lei;
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI Atenție! Conf. art.
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ 69 alin.(1)
se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din contravenientul
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; Legea 55/2020, poate achita, în
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau termen de cel mult
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției 15 zile de la data
Pct. 5 Măsurile prevăzute la pct. 1—4 se aplică și operatorilor economici prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui înmânării sau
care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al operator economic, pe lângă sancțiunea principală comunicării
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator procesului-verbal,
publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate dispune și sancțiunea contravențională jumătate din
de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul complementară a închiderii temporare, pe o durată cuantumul
temporar sau permanent; de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care amenzii aplicate
Pct. 6 În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la agentul economic desfășoară activitatea fără de agentul
pct. 1—4 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin. constatator.
comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și (3) lit. f).
nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
Pct. 7 Operatorii economici prevăzuți la pct. 1—4 vor respecta obligațiile (2) Aplicarea sancțiunii contravenționale
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului complementare prevăzute la alin. (1) se
economiei și al ministrului antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul materializează prin afișarea de către agentul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
ulterioare; închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 25 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.
Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 2 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 2 din
și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la Articolul sancționator:
30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 în Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai și completările ulterioare;
mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru Personalul împuternicit să constate contravenții
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru și să aplice sancțiuni:
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru jandarmi, poliţiştii locali;
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS- CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
infectării cu virusul SARS-CoV-2; Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
Pct. 5 Măsurile prevăzute la pct. 1—4 se aplică și operatorilor economici secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile operator economic, pe lângă sancțiunea principală
publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul dispune și sancțiunea contravențională
temporar sau permanent; complementară a închiderii temporare, pe o durată
Pct. 6 În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
pct. 1—4 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și agentul economic desfășoară activitatea fără
comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective; (3) lit. f).
Pct. 7 Operatorii economici prevăzuți la pct. 1—4 vor respecta obligațiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului (2) Aplicarea sancțiunii contravenționale
economiei și al ministrului antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul complementare prevăzute la alin. (1) se
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările materializează prin afișarea de către agentul
ulterioare; constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 26 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.
Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 3 Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 3 din
permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
5,00—22,00 în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 Articolul sancționator:
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului și completările ulterioare;
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei Personalul împuternicit să constate contravenții
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui și să aplice sancțiuni:
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru jandarmi, poliţiştii locali;
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Pct. 5 Măsurile prevăzute la pct. 1—4 se aplică și operatorilor economici Legea 55/2020,
care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al ”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul operator economic, pe lângă sancțiunea principală
temporar sau permanent; prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
Pct. 6 În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la dispune și sancțiunea contravențională
pct. 1—4 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și complementară a închiderii temporare, pe o durată
comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective; agentul economic desfășoară activitatea fără
Pct. 7 Operatorii economici prevăzuți la pct. 1—4 vor respecta obligațiile respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului (3) lit. f).
economiei și al ministrului antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările (2) Aplicarea sancțiunii contravenționale
ulterioare; complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 27 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 4 Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 4 din
permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
5,00—22,00 în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 Articolul sancționator:
zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și și completările ulterioare;
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de Personalul împuternicit să constate contravenții
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR și să aplice sancțiuni:
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu jandarmi, poliţiştii locali;
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Pct. 5 Măsurile prevăzute la pct. 1—4 se aplică și operatorilor economici Legea 55/2020,
care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al ”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul operator economic, pe lângă sancțiunea principală
temporar sau permanent; prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
Pct. 6 În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la dispune și sancțiunea contravențională
pct. 1—4 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și complementară a închiderii temporare, pe o durată
comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective; agentul economic desfășoară activitatea fără
Pct. 7 Operatorii economici prevăzuți la pct. 1—4 vor respecta obligațiile respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului (3) lit. f).
economiei și al ministrului antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările (2) Aplicarea sancțiunii contravenționale
ulterioare; complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 28 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 8 Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 8 din
dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
pct. 5, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul prevederile ordinului comun al ministrului sănătăţii,
comun al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, al ministrului al ministrului economiei, al ministrului
antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin.
Consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
permis în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer completările ulterioare;
liber, doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS- Articolul sancționator:
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- și completările ulterioare;
PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau Personalul împuternicit să constate contravenții
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu și să aplice sancțiuni:
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară jandarmi, poliţiştii locali;
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
*)
A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Legea 55/2020,
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
1.493/2.788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor operator economic, pe lângă sancțiunea principală
alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 29 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul complementară a închiderii temporare, pe o durată
clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor. de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 9 Activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
potrivit art. 4 lit. o) şi q) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 9 din
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
modificările şi completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele Articolul sancționator:
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele și completările ulterioare;
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu Personalul împuternicit să constate contravenții
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ și să aplice sancțiuni:
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul jandarmi, poliţiştii locali;
perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
în/din centrele şi parcurile comerciale; Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
Pct. 10. Prin excepţie de la pct. 9, accesul la operatorii economici care au prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
ca obiect principal de activitate comercializarea produselor alimentare operator economic, pe lângă sancțiunea principală
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 30 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
situaţi în centrele şi parcurile comerciale este permis tuturor persoanelor prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dispune și sancțiunea contravențională
a) sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi complementară a închiderii temporare, pe o durată
ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale; de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
b) este asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană agentul economic desfășoară activitatea fără
din suprafaţa destinată vânzării; respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
c) este limitat numărul coşurilor de cumpărături la numărul maxim de (3) lit. f).
persoane care pot avea acces;
(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale
complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 11 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 11 din
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei Articolul sancționator:
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 și completările ulterioare;
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru Personalul împuternicit să constate contravenții
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv și să aplice sancțiuni:
persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se jandarmi, poliţiştii locali;
aplică unităţilor farmaceutice dispuse în afara centrelor şi parcurilor ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
comerciale, precum şi benzinăriilor; CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 31 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 12 Prin excepţie de la pct. 11 este permis accesul în cadrul spaţiilor de Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
comercializare a produselor nealimentare cu suprafaţa mai mică sau egală și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 12 din
de 200 mp al tuturor persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinării, Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea Articolul sancționator:
unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi afişarea la Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
intrarea în spaţiul comercial a numărului maxim de persoane care se pot și completările ulterioare;
afla simultan în incintă; Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 32 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”

Art. 5(anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:


Pct. 13 Activitatea de cazare în structurile de primire turistice, definite Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 13 din
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi Articolul sancționator:
completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care sunt Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile și completările ulterioare;
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă Personalul împuternicit să constate contravenții
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS- și să aplice sancțiuni:
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de jandarmi, poliţiştii locali;
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 33 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
SARS-CoV-2; COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 6 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Alin. (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru și completările ulterioare, raportat la art. 6 alin. (1)
operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, Articolul sancționator:
inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor comerciale, să își organizeze și Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—22,00. și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 22,00—5,00, și să aplice sancțiuni:
operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 34 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, pot activa ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de Legea 55/2020,
persoane și de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de ”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 7 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 1 Transportul aerian se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, și completările ulterioare, raportat la art. 7 pct. 1 din
echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de prevederile ordinului comun al viceprim-ministrului,
conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru ministrul transporturilor şi infrastructurii, al
pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în ministrului afacerilor interne şi al ministrului
scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi al art. 71 alin.
domeniul transportului aerian, stabilite prin ordinul comun al viceprim-
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 35 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, al ministrului (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi al completările ulterioare;
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările Articolul sancționator:
ulterioare; Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
*)
A se vedea Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și Personalul împuternicit să constate contravenții
comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii și să aplice sancțiuni:
nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii jandarmi, poliţiştii locali;
COVID-19. ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 36 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
Art. 7 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 2 Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, și completările ulterioare, raportat la art. 7 pct. 2 din
halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau prevederile ordinului comun al viceprim-ministrului,
punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, ministrul transporturilor şi infrastructurii, al
gradul şi modul de ocupare a materialului rulant, regulile de conduită pentru ministrului afacerilor interne şi al ministrului
personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi al art. 71 alin.
personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, stabilite prin completările ulterioare;
ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi Articolul sancționator:
infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
emis în temeiul art. 32, 34 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu și completările ulterioare;
modificările şi completările ulterioare; Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
*)
A se vedea Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii jandarmi, poliţiştii locali;
nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
COVID-19. SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 37 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 7 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 3 Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport și completările ulterioare, raportat la art. 7 pct. 3 din
persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită prevederile ordinului comun al viceprim-ministrului,
pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la ministrul transporturilor şi infrastructurii, al
informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării ministrului afacerilor interne şi al ministrului
pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi al art. 71 alin.
stabilite prin ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al completările ulterioare;
ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 35 şi al art. 71 alin. (2) din Articolul sancționator:
Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
*)
A se vedea Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și Personalul împuternicit să constate contravenții
comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii și să aplice sancțiuni:
nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii jandarmi, poliţiştii locali;
COVID-19. ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 38 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 7 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 4 Transportul naval se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia navelor de transport persoane, și completările ulterioare, raportat la art. 7 pct. 4 din
procedurile şi protocoalele spaţiilor comune din porturi, terminale/dane de Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
pasageri sau locuri de îmbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor prevederile ordinului comun al viceprim-ministrului,
de transport persoane, gradul şi modul de ocupare a navelor de transport ministrul transporturilor şi infrastructurii, al
persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru ministrului afacerilor interne şi al ministrului
pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi al art. 71 alin.
scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
domeniul transportului naval, stabilite prin ordinul comun al viceprim- completările ulterioare;
ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, al ministrului Articolul sancționator:
afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 36 şi al Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările și completările ulterioare;
ulterioare; Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
*)
A se vedea Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii jandarmi, poliţiştii locali;
nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
COVID-19. SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 39 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 7 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 5 Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi persoane se Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
desfăşoară cu respectarea prevederilor din ordinul comun al viceprim- și completările ulterioare, raportat la art. 7 pct. 5 din
ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, al ministrului Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 37 din prevederile ordinului comun al viceprim-ministrului,
Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. ministrul transporturilor şi infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne şi al ministrului
*)
A se vedea Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi al art. 71 alin.
comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul completările ulterioare;
transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii Articolul sancționator:
COVID-19. Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 40 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 1 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 1 din
permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 Articolul sancționator:
mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile în care rata de incidență Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. și completările ulterioare;
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate Personalul împuternicit să constate contravenții
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la și să aplice sancțiuni:
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 41 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- jandarmi, poliţiştii locali;
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
SARS-CoV-2; Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 2 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 2 din
permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 Articolul sancționator:
mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile în care rata de incidență Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este și completările ulterioare;
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 42 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului Personalul împuternicit să constate contravenții
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei și să aplice sancțiuni:
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 jandarmi, poliţiştii locali;
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 3 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 3 din
50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile în care rata Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de Articolul sancționator:
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 43 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile și completările ulterioare;
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă Personalul împuternicit să constate contravenții
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- și să aplice sancțiuni:
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de jandarmi, poliţiştii locali;
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SARS-CoV-2; SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 4 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară
activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 44 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
30% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile în care rata Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 4 din
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la Articolul sancționator:
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- și completările ulterioare;
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui Personalul împuternicit să constate contravenții
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de și să aplice sancțiuni:
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul jandarmi, poliţiştii locali;
SARS-CoV-2; ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 45 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 5 Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 5 din
sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în prevederile ordinului comun al ministrului sportului
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin.
completările ulterioare; (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
*)
A se vedea Ordinul ministrului tineretului și sportului şi al ministrului Articolul sancționator:
sănătăţii nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în și completările ulterioare;
vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea Personalul împuternicit să constate contravenții
sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în și să aplice sancțiuni:
bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire jandarmi, poliţiştii locali;
fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
evenimentele sportive, cu modificările ulterioare. CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 46 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 6 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 6 din
maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 22,00 în județele/localitățile în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 Articolul sancționator:
de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile și completările ulterioare;
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă Personalul împuternicit să constate contravenții
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- și să aplice sancțiuni:
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de jandarmi, poliţiştii locali;
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SARS-CoV-2; SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 47 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 7 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din capacitatea și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 7 din
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 în județele/localitățile în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de Articolul sancționator:
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile și completările ulterioare;
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă Personalul împuternicit să constate contravenții
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- și să aplice sancțiuni:
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de jandarmi, poliţiştii locali;
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SARS-CoV-2; SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 48 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 8 Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 8 din
intervalul orar 5,00—22,00 în județele/localitățile în care rata de incidență Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Articolul sancționator:
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la și completările ulterioare;
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă Personalul împuternicit să constate contravenții
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- și să aplice sancțiuni:
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de jandarmi, poliţiştii locali;
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SARS-CoV-2; SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 49 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale
complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 9 Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 9 din
intervalul orar 5,00—22,00 în județele/localitățile în care rata de incidență Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este Articolul sancționator:
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei și completările ulterioare;
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui Personalul împuternicit să constate contravenții
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 și să aplice sancțiuni:
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv jandarmi, poliţiştii locali;
persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 50 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 10 Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
joacă pentru copii în spaţii închise sau deschise este permisă fără a depăşi și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 10 din
50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 22,00. Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate Articolul sancționator:
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă și completările ulterioare;
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS- Personalul împuternicit să constate contravenții
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui și să aplice sancțiuni:
test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de jandarmi, poliţiştii locali;
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
SARS-CoV-2; CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 51 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 11 Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
activităţi de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 11 din
prin ordinul ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile ordinului ministrului sănătăţii, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
*)
A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.078/2020 privind măsurile modificările şi completările ulterioare;
necesar a fi implementate în cadrul unităţilor care desfăşoară activităţi de Articolul sancționator:
tratament balnear. Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 52 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 12 Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 12 din
funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul prevederile ordinului ministrului sănătăţii, emis în
comun al ministrului economiei, al ministrului antreprenoriatului și temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
turismului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia Articolul sancționator:
își pot desfășura activitatea; Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 53 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 13 Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 13 din
asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi prevederile ordinului comun al ministrului sănătăţii
pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul
sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi al art. art. 13 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările modificările şi completările ulterioare ;
ulterioare; Articolul sancționator:
Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 54 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
*)
A se vedea Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor Personalul împuternicit să constate contravenții
interne nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de și să aplice sancțiuni:
protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de jandarmi, poliţiştii locali;
alertă. ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 8 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 14 Se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID în condiţiile stabilite prin și completările ulterioare, raportat la art. 8 pct. 14 din
ordinul ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. prevederile ordinului ministrului sănătăţii, emis în
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 55 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
*)
A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile modificările şi completările ulterioare;
de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor Articolul sancționator:
stomatologice, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID şi al Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare;
și completările ulterioare. Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 56 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
Art. 9 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 1 Activitatea în creşe şi afterschool-uri este permisă numai cu Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
respectarea condiţiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei, și completările ulterioare, raportat la art. 9 pct. 1 din
al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii, emis Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi prevederile ordinului comun al ministrului educaţiei,
completările ulterioare; al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al
ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2)
*)
A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei și din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
cercetării și al ministrului muncii şi protecției sociale nr. completările ulterioare;
1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea Articolul sancționator:
redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare. și completările ulterioare;
Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 57 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 9 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Pct. 2 În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
activităţile didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi și completările ulterioare, raportat la art. 9 pct. 2 din
desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, cu referire la
respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al prevederile ordinului comun al ministrului educaţiei
ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
Articolul sancționator:
*)
A se vedea Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii și completările ulterioare;
în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă Personalul împuternicit să constate contravenții
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, și să aplice sancțiuni:
cu modificările și completările ulterioare. - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 58 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 10 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Alin. (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
modificările şi completările ulterioare, activitatea pieţelor agroalimentare, și completările ulterioare, raportat la art. 10 alin. (1)
inclusiv a pieţelor volante, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi Articolul sancționator:
servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
ulterioare, se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordinul comun al și completările ulterioare;
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului Personalul împuternicit să constate contravenții
agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului și să aplice sancțiuni:
muncii şi solidarităţii sociale. - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 59 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale
complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 10 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Alin. (2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
modificările și completările ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor și și completările ulterioare, raportat la art. 10 alin. (2)
a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
348/2004, cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la Articolul sancționator:
50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile în care rata Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de și completările ulterioare;
locuitori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, Personalul împuternicit să constate contravenții
lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării și să aplice sancțiuni:
rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale. - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate jandarmi, poliţiştii locali;
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de Legea 55/2020,
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de ”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
SARS-CoV-2. prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 60 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 10 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Alin. (3) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
modificările și completările ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor și și completările ulterioare, raportat la art. 10 alin. (3)
a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
348/2004, cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la Articolul sancționator:
30% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile în care rata Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, în și completările ulterioare;
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor Personalul împuternicit să constate contravenții
publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al și să aplice sancțiuni:
ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale. - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate jandarmi, poliţiştii locali;
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de Legea 55/2020,
48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de ”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
SARS-CoV-2. prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 61 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 11 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Alin. (4) Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, administrativ- și completările ulterioare, raportat la art. 11 alin. (4)
jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, Articolul sancționator:
precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice centrale și completările ulterioare;
şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este Personalul împuternicit să constate contravenții
permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS- și să aplice sancțiuni:
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru jandarmi, poliţiştii locali;
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS- CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
infectării cu virusul SARS-CoV-2. Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 62 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
Art. 11 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția:
Alin. (9) Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau Art. 65 lit. q) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 este permis în lăcaşurile de și completările ulterioare, raportat la art. 11 alin. (9)
cult, unde se desfăşoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022;
rugăciunile colective, şi în unităţile de alimentaţie publică în care se Articolul sancționator:
comercializează produse alimentare şi băuturi alcoolice sau nealcoolice Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, și completările ulterioare;
cu purtarea măştii de protecţie şi respectarea normelor de protecţie sanitară. Personalul împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni:
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de
jandarmi, poliţiştii locali;
ATENȚIE ÎN CAZUL REPETĂRII
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din
Legea 55/2020,
”(1) În cazul repetării la același sediu principal sau
secundar, într-un interval de 15 zile a contravenției
prevăzute de art. 65 lit. q), de către conducătorul unui
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 63 din 67
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
operator economic, pe lângă sancțiunea principală
prevăzută de art. 66 lit. b), agentul constatator
dispune și sancțiunea contravențională
complementară a închiderii temporare, pe o durată
de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care
agentul economic desfășoară activitatea fără
respectarea condițiilor stabilite conform art. 5 alin.
(3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale


complementare prevăzute la alin. (1) se
materializează prin afișarea de către agentul
constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului
închis temporar a următorului mesaj: Acest spațiu
este închis temporar, până la date de ___________
inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse
pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-
19.
(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă
sancțiunea contravențională complementară
prevăzută la alin. (1), orice persoană care are
calitatea de agent constatator al contravenției
prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata
rămasă, sigilii sau alte însemne distinctive cu
valoare de sigiliu.”
9. r) nerespectarea de către Art. 5 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția: 2000 lei – 10.000
conducătorii instituţiilor Pct. 14 Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă. Art. 65 lit. r) din Legea nr. 55/2020, cu modificările lei;
sau operatorilor economici și completările ulterioare, raportat la art. 5 pct. 14 din Atenție! Conf. art.
a măsurilor stabilite Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022; 69 alin.(1)
potrivit art. 5 alin. (3) lit. Articolul sancționator: contravenientul
f), referitoare la Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările poate achita, în
suspendarea temporară a și completările ulterioare; termen de cel mult
activităţii acestor instituţii Personalul împuternicit să constate contravenții 15 zile de la data
sau operatori economici; și să aplice sancțiuni: înmânării sau
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de comunicării
jandarmi, poliţiştii locali; procesului-verbal,
ATENȚIE ÎN CAZUL CONSTATĂRII jumătate din
CONTRAVENȚIEI SE APLICĂ ȘI cuantumul
SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ amenzii aplicate
COMPLEMENTARĂ, conform art. 661 din de agentul
Legea 55/2020 constatator.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 64 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Limitele amenzii
Articolul unde este prevăzută contravenția,
și sancțiuni
Nr. crt. Textul de lege Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 171/2022 articolul sancționator și personalul împuternicit
contravenționale
să constate contravenții și să aplice sancțiuni
complementare
”(4) În cazul în care constată săvârșirea contravenției
prevăzută la art. 65 lit. r), pe lângă sancțiunea
contravențională principală prevăzută la art. 66 lit.
c), agentul constatator dispune și sancțiunea
contravențională complementară a închiderii
temporare, pe o durată de 30 de zile, a sediului
principal sau secundar în care operatorul economic
desfășoară activitatea suspendată temporar prin
măsurile stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f).
(5) Aplicare sancțiunii complementare prevăzute la
alin. (4) se materializează prin aplicarea de sigilii sau
alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.”
10. *)
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului
nr. 1183/2021, actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii
Guvernului nr. 394/2020 actele emise pentru punerea în executare a
Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări şi completări
prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
553/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii
Guvernului nr. 668/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 782/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 856/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 967/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
1065/2020, a Hotărârii Guvernului nr. 3/2021, a Hotărârii Guvernului
nr. 35/2021, a Hotărârii Guvernului nr. 293/2021, cu modificările şi
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 şi a
Hotărârii Guvernului nr. 531/2021, cu modificările și completările
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 636/2021, cu modificările
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 730/2021, cu modificările și
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 826/2021, a Hotărârii
Guvernului nr. 932/2021, cu modificările și completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și completările
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1183/2021, cu modificările și
completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 1242/2021 îşi
menţin aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu
contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 65 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
ÎN MATERIE PENALĂ

Nr. Denumirea
Încadrarea juridică Conținutul infracțiunii Observații
crt. infracțiunii
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în S-au mărit limitele
art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unor
Art. 326 alin. (1) C.p. consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, minimului de
1.
Falsul în declarații declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 pedeapsă de la 3 la 6
luni la 2 ani sau cu amendă.
Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind
luni și a fost introdus
alin. (2) C.p. infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu alineatul 2 prin OUG
amendă. 28/2020
Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau
Art. 352 alin. (1) C.p. combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor
alin. (2) C.p. infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește
cu închisoare de la unu la 5 ani.
Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care
alin. (3) C.p. știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.
Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la
alin. (4) C.p.
6 luni la 3 ani sau amenda.
Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia
Au fost introduse
alin. (5) C.p. sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării alineatele 1, 3, 5-10 și
Zădărnicirea
2. combaterii bolilor
unor drepturi. s-au mărit limitele de
Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea uneia sau mai multor
alin. (6) C.p.
persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
pedeapsă la alineatele
Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai 2 și 4 prin OUG
multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor 28/2020
alin. (7) C.p.
drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea
de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai
multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor
alin. (8) C.p.
drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea
de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
alin. (9) C.p. Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (3) se pedepsește.
Prin carantină se înțelege restricția activităților și separarea de alte persoane, în spații
alin. (10) C.p. special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte, într-o manieră care să prevină
posibila răspândire a infecției sau contaminării.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 66 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Omisiunea Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unități în care acestea își desfășoară activitatea a unor informații
Infracțiune nouă,
declarării unor
3. informații Art. 3521 C.p. esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală introdusă în Codul
infectocontagioasă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Penal prin OUG
(infracțiune nou
introdusă) 28/2020

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 67 din 67


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro