Sunteți pe pagina 1din 32

ORDIN Nr.

4524/2020 din 12 iunie 2020


privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 528 din 19 iunie 2020

Având în vedere prevederile:


- art. 154, 236, 237, 238, 239 şi 248 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 9 alin. (5) - (12) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ
superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea
ocupării unei funcţii didactice;
- Hotărârii Guvernului nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar
de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2020 - 2021,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării,

ministrul educaţiei şi cercetării


emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Metodologia pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, prevăzută în anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare A.R.A.C.I.S.,
poate utiliza anexa nr. 1 în elaborarea documentaţiei specifice evaluării externe a programelor de studii universitare
de master didactic.
ART. 3
Universităţile care vor organiza, în anul universitar 2020 - 2021, programe de studii universitare de master
didactic, la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa nr. 2
care face parte integrantă din prezentul ordin. Acestea vor depune dosarele pentru evaluare în vederea acreditării la
A.R.A.C.I.S. în cel mult 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin.
ART. 4
La intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară se abrogă.
ART. 5
Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de
Politici şi Evaluare în Educaţie, A.R.A.C.I.S., universităţile şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,


Cristina Monica Anisie

Bucureşti, 12 iunie 2020.


Nr. 4.524.
ANEXA 1

METODOLOGIE
pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic se desfăşoară în temeiul Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2
(1) Programul de studii de master didactic cu durata de doi ani pregăteşte cadre didactice pentru disciplinele
prevăzute în planurile-cadru din învăţământul preuniversitar şi vizează următoarele competenţe didactice ale
absolvenţilor:
a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaştere studiat la nivelul licenţei într-o metodologie
didactică relevantă pentru disciplina şcolară respectivă;
b) identificarea problemelor în învăţare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi şi proiectarea de soluţii
pentru rezolvarea acestora;
c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/şcolii pentru optimizarea procesului didactic şi dezvoltarea
competenţelor metacognitive;
d) comunicarea experienţelor de cercetare/învăţare către diferiţi parteneri în cadrul comunităţii educaţionale;
e) angajarea în activităţi de promovare a unor practici şi experienţe didactice cu impact social şi etic, în
perspectivă mono- şi transdisciplinară.
(2) Programul de studii de master didactic se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care
doresc să se orienteze către cariera didactică.
(3) Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă se pot înscrie la masterul didactic din acelaşi domeniu
fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă.
(4) Admiterea studenţilor în programul de studii de master didactic se realizează pe numărul de locuri alocat cu
finanţare de la bugetul de stat aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi pe locuri cu taxă. Modalitatea
de selecţie a candidaţilor se face conform metodologiilor proprii instituţiilor de învăţământ superior elaborate în
baza Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat şi poate include o varietate de instrumente de evaluare dintre următoarele: media de la studiile de licenţă,
scrisoare de intenţie, eseu argumentativ pe o temă legată de şcoală, interviu, probe practice, probe de evaluare a
unor competenţe specifice (necesare pentru a lucra în învăţământul primar şi preşcolar), astfel încât să se asigure
selecţia unor studenţi cu potenţial şi cu motivaţie ridicată pentru cariera didactică.
ART. 3
(1) Universităţile interesate în organizarea unor programe de studii de master didactic vor solicita MEC
aprobarea pentru fiecare program de master didactic, conform art. 237 alin. (1) şi art. 238 alin. (2) şi (3) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Aprobarea MEC va fi acordată pe baza unui dosar care cuprinde oferta educaţională propusă, conform
prezentei metodologii.
(3) Aprobarea MEC, pentru universităţile care vor organiza în anul universitar 2020 - 2021 programe de studii
de master didactic la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, o constituie anexa
nr. 2 la ordin.
(4) În termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării ordinului privind aprobarea prezentei metodologii,
Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) va adapta standardele
specifice de calitate privind evaluarea programelor de studii universitare tip master didactic în conformitate cu
cerinţele cuprinse în prezenta metodologie.
(5) O universitate poate propune programe de studii universitare de master didactic pentru unul sau mai multe
domenii de licenţă pentru care deţine acreditare, în funcţie de capacitatea instituţională, de eficacitatea educaţională
şi de managementul calităţii resurselor umane şi materiale de care dispune, pentru a asigura o formare de calitate.
(6) În procesul de evaluare a domeniilor de master didactic, A.R.A.C.I.S. va solicita evaluarea a cel puţin unui
program de studii de master didactic, în cazul în care universitatea doreşte organizarea unor astfel de programe în
domeniul respectiv.
ART. 4
(1) Universităţile care au primit aprobarea din partea MEC cu privire la oferta educaţională propusă vor putea
solicita acreditarea domeniului de master didactic conform metodologiei de evaluare externă a instituţiilor de
învăţământ superior, programelor/domeniilor de studii universitare de către A.R.A.C.I.S.
(2) Pentru anul universitar 2020 - 2021, instituţiile vor solicita evaluarea în cel mult 45 de zile calendaristice de
la data publicării ordinului privind aprobarea prezentei metodologii.
(3) Domeniile de master didactic acreditate vor fi evaluate periodic, conform reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II
Cadrul curricular al programului de studii de master didactic pentru o singură specializare

ART. 5
(1) Masterul didactic va fi organizat pe baza planului-cadru care reflectă nevoile specifice ale diverselor grupuri-
ţintă de studenţi ce urmează să devină profesori, specialişti într-un anumit domeniu. Competenţele de specialitate
vor fi formate în cadrul masterului didactic corespunzător specializărilor din domeniul fundamental aferent
domeniului înscris pe diploma de licenţă sau echivalentă, inclusiv pentru învăţământul primar şi preşcolar.
(2) În stabilirea planurilor de învăţământ, facultăţile/departamentele organizatoare ale unui program de master
trebuie să aibă în vedere raportarea la nevoile profesorului în societatea actuală şi la exigenţele acestei societăţi faţă
de sistemul educaţional. Pentru aceasta, planul de învăţământ se structurează pe baza unor categorii de discipline
care vizează pregătirea de specialitate şi cultura funcţională necesară unei integrări competente pe piaţa muncii.
(3) Structura planului-cadru de învăţământ al programului de master didactic (plan-cadru) este prevăzută în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(4) Planul-cadru oferă o suită de opţiuni la nivelul cursurilor şi al seminarelor aferente acestora.
(5) Planul-cadru poate fi structurat în sistem modular, astfel încât să ofere oportunităţi privind:
- implicarea în evoluţia procesului didactic la clasă, într-o perioadă continuă;
- participarea la stagii în străinătate, prin programe de mobilitate.
(6) Pentru modulul specializare secundară, disciplinele de specialitate vor fi organizate în semestrele I, II şi III,
conform planului-cadru şi vor avea o distribuţie echilibrată atât din punctul de vedere al formei de evaluare, al
numărului de credite alocate, cât şi al numărului de ore, pentru a asigura respectarea condiţiei obţinerii celor
minimum 90 de credite transferabile aferente acestui modul.
ART. 6
Reperele curriculare din aria psihopedagogică pe baza cărora sunt dezvoltate competenţe ale absolventului de
master se regăsesc în cadrul tematicii recomandate, în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
metodologie.
ART. 7
(1) Programul de studii universitare de master didactic se finalizează printr-o lucrare de disertaţie.
(2) Lucrarea de disertaţie presupune realizarea unui proiect de cercetare educaţională vizând
disciplina/disciplinele pe care viitorul absolvent urmează să le predea. Proiectul de cercetare constituie un reper de
învăţare, va reflecta structura activităţilor de cercetare şi activităţilor de predare-învăţare-evaluare în unităţi de
învăţământ preuniversitar şi o formă de evaluare a studenţilor.
(3) Criteriile pentru evaluarea proiectelor studenţilor sunt următoarele:
a) argumentare coerentă şi clară a opţiunii pentru tema propusă;
b) ipoteză clară şi testabilă;
c) existenţa unei selecţii adecvate a instrumentelor de cercetare;
d) plan de acţiune realist, propus şi implementat de student;
e) rezultate concludente care să dovedească implementarea cercetării;
f) formularea de concluzii pertinente, susţinute de datele de cercetare obţinute.
ART. 8
Pe parcursul studiilor, studenţii alcătuiesc un portofoliu didactic, care conţine rezultate ale activităţilor practice,
derulate în contextul diverselor discipline din planul-cadru şi care va constitui o parte a mediei la evaluările
aferente fiecărei discipline. Pentru transparenţă şi schimbul de practici se recomandă alcătuirea acestui portofoliu
on-line, pe platforma de e-learning a universităţii.
CAPITOLUL III
Reglementări privind programul de studii de master didactic pentru dublă specializare

ART. 9
Disciplina de specialitate principală este consacrată reluării şi aprofundării conţinuturilor şi dezvoltării
competenţelor specifice acelor discipline/domenii parcurse în cadrul programului de licenţă şi care corespund
capitolelor/temelor/unităţilor de învăţare care fac parte din programa disciplinei de studiu respective, predate la
nivel liceal.
ART. 10
(1) Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă pot opta pentru obţinerea dublei specializări.
(2) Pentru a obţine cea de-a doua specializare, aceasta va fi aleasă din domeniul fundamental aferent domeniului
înscris pe diploma de licenţă sau echivalentă. Domeniile fundamentale sunt: matematică şi ştiinţele naturii, ştiinţe
inginereşti, ştiinţe biologice şi biomedicale, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţa sportului şi educaţiei
fizice.
(3) Pentru a obţine o dublă specializare didactică, absolvenţii studiilor de licenţă trebuie să facă dovada că:
a) deţin minimum 90 de credite transferabile în domeniul de licenţă pentru cea de-a doua specializare; sau
b) urmează, în paralel cu studiile la masterul didactic corespunzător specializării de la licenţă, un modul de
minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe specifice pentru cea de-a doua disciplină
de studiu din domeniul fundamental aferent specializării înscrise pe diploma de licenţă sau echivalentă.
(4) Modulul de minimum 90 de credite transferabile menţionat la alin. (3) lit. b) va conţine cursuri, lucrări de
laborator (acolo unde este cazul) şi seminare destinate în mod specific acestei specializări.
(5) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (3) studenţii care au absolvit cu diplomă de licenţă sau echivalentă
limba română şi o limbă străină sau două limbi străine. Aceştia vor obţine diploma de master didactic pentru
ambele limbi, cu condiţia obţinerii celor 120 de credite aferente programului de studii de master didactic.
(6) În condiţiile dublei specializări, absolventul va prezenta o singură lucrare de disertaţie care vizează, la nivelul
ipotezei formulate, ambele specializări.
(7) Absolventul primeşte o singură diplomă, care atestă competenţele didactice şi pentru cea de-a doua
specializare şi care îi conferă dreptul de a preda respectivele discipline de studiu.
(8) Cursurile, seminarele şi lucrările de laborator (acolo unde este cazul) din cadrul specializării secundare vor fi
alese, din structura programelor de studii de licenţă şi/sau masterat, astfel încât să se asigure pregătirea generală în
domeniu, insistându-se pe disciplinele şi tematicile aferente acestora.

CAPITOLUL IV
Organizarea programului de master didactic

ART. 11
(1) Masterul didactic se organizează numai în cadrul universităţilor care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt
abilitate pentru a organiza studii universitare de master.
(2) Masterul didactic se poate organiza în universităţi, în parteneriat între departamentele/facultăţile de profil şi
structuri instituţionale (departamente/facultăţi) cu profil psihopedagogic.
(3) O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de
licenţă.
(4) Mecanismul de selecţie a universităţilor care beneficiază de finanţare de la MEC pentru programe de master
didactic are în vedere următoarele criterii:
a) existenţa unei baze materiale corelate cu numărul de studenţi previzionaţi la masterul didactic;
b) existenţa unor cadre didactice, titulare sau angajate prin colaborare, calificate pentru a preda disciplinele din
planul de învăţământ al masterului;
c) experienţă de cercetare didactică relevantă demonstrată prin publicaţii cotate în baze de date internaţionale;
d) existenţa unui sistem de valorificare a cercetării didactice derulate de studenţi prin intermediul unor publicaţii
recunoscute;
e) existenţa unor contracte, încheiate cu unităţi de învăţământ preuniversitar, cu statut de şcoli de aplicaţie.
ART. 12
(1) În vederea implementării optime a programului de studii de master didactic, universităţile care ofertează şi
implementează programul stabilesc relaţii de colaborare şi cooperare, pe baza unor protocoale/contracte, cu: alte
universităţi, unităţi de învăţământ şi instituţii din sistemul de învăţământ preuniversitar, MEC, autorităţi locale,
mediul de afaceri, organizaţii neguvernamentale etc.
(2) Structurile instituţionale (universităţi/facultăţi/departamente) care implementează programul de studii de
master didactic au următoarele responsabilităţi:
a) să asigure resursele materiale şi umane pentru buna derulare a programului, pentru fiecare dintre modulele
implementate;
b) să încurajeze cercetarea didactică prin facilitarea accesului la publicaţii şi prin participarea la
conferinţe/proiecte, reţele internaţionale de experţi;
c) să aplice planul-cadru propus la nivel central;
d) să sprijine studenţii în selectarea opţionalelor din structura planului-cadru de învăţământ, pentru a răspunde
nevoilor de învăţare ale acestora;
e) să propună discipline opţionale proprii, respectiv discipline facultative proprii în segmentele de plan-cadru de
învăţământ unde există menţiunea discipline opţionale, respectiv discipline facultative - în funcţie de aspiraţiile
studenţilor şi în condiţiile în care noile discipline concură la formarea competenţelor didactice enumerate în cap. I;
f) să dezvolte colaborarea cu şcolile de aplicaţie cu care au încheiat contracte şi să gestioneze activităţile de
cercetare în parteneriat, denunţând contractele în cazul în care unitatea de învăţământ preuniversitar sau profesorii
mentori angajaţi ai acesteia nu respectă obligaţiile asumate prin contract şi nu asigură servicii educaţionale de
calitate;
g) să faciliteze încheierea de parteneriate educaţionale cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai instituţiilor
culturale, ai institutelor de cercetare, ai autorităţile locale şi ai organizaţiilor nonguvernamentale, pentru a extinde
cercetările în funcţie de nevoile reale ale comunităţilor locale.
(3) În vederea realizării pregătirii practice de tip practică pedagogică din cadrul programului de studii
universitare de master didactic se constituie o reţea de unităţi de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare
şcoli de aplicaţie.
(4) Şcoala de aplicaţie este o unitate de învăţământ preuniversitar, selectată de către universitate, pe baza
criteriilor specifice proprii, din reţeaua permanentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar-şcoli de aplicaţie,
pentru organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice.
(5) Universităţile care ofertează programul de studii de master didactic vor avea în vedere, la selecţia şcolilor de
aplicaţie, asigurarea de contexte practice diverse: diferite niveluri de învăţământ, diferite tipuri de comunităţi
şcolare (rural-urban, centru-periferie), alternative educaţionale recunoscute de MEC şi diverse modalităţi de
organizare a procesului de învăţământ (învăţământ simultan, şcolarizarea în grupe/clase în spitale, inclusiv învăţare
la distanţă, în sistem on-line).
(6) Pentru selecţia şcolilor de aplicaţie se va avea în vedere ca în şcoala respectivă să existe profesori mentori
şi/sau profesori cu experienţă didactică şi cu activitate metodică.
(7) Pentru asigurarea resurselor materiale necesare organizării şi desfăşurării practicii pedagogice, în procesul de
selecţie a şcolilor de aplicaţie, universităţile vor urmări ca unităţile de învăţământ selectate să aibă niveluri de
dotare şi de accesibilitate a mijloacelor educaţionale.
(8) Procedura de selecţie a profesorilor din şcolile de aplicaţie care vor activa în calitate de profesor-mentor în
programul de master didactic este realizată de către unitatea de învăţământ şi respectă criteriile precizate în
contractul încheiat cu universitatea, formulate în temeiul metodologiei aprobate prin ordin al ministrului.
(9) În cadrul şcolii de aplicaţie va fi selectat un număr adecvat de profesori-mentori care să asigure derularea de
activităţi practice de calitate, repartizându-se cel mult 10 studenţi la un profesor-mentor.
(10) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice pentru studenţi sunt precizate în contractul
încheiat între universitate şi unitatea de învăţământ-şcoală de aplicaţie. Contractul va avea avizul inspectoratului
şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
(11) Pentru a preda didactica specialităţii, cadrele didactice care deţin titlul ştiinţific de doctor trebuie să facă
dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
a) au absolvit programe de formare iniţială în domeniul specialităţii;
b) au experienţă în predarea didacticii şi/sau formare iniţială sau continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei,
îndeplinind cel puţin una dintre următoarele condiţii:
b.1) formare iniţială în domeniul ştiinţelor educaţiei; sau
b.2) formare continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei/didacticii specialităţii prin programe certificate conform
reglementărilor în vigoare; sau
b.3) minimum 3 ani experienţă de predare a didacticii specialităţii în sistemul de învăţământ universitar.
CAPITOLUL V
Parteneriate de învăţare-cercetare

ART. 13
(1) Pentru a asigura adecvarea formării în cadrul masterului didactic la problemele reale ale şcolii, învăţarea şi
cercetarea didactică se derulează în parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) - student - profesor
din şcoala de aplicaţie (profesor mentor).
(2) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se măsoară în ore de practică, se realizează ca practică
pedagogică la discipline de studiu cuprinse în planul-cadru de învăţământ şi include:
a) observarea unor activităţi didactice/extraşcolare/de consiliere;
b) predarea asistată de un profesor mentor sau predare la clasă, în echipă cu un coleg, în şcoala de aplicaţie, sau
prin joc de rol, în cadrul orelor de la universitate;
c) discuţii cu caracter didactic, în şcoala de aplicaţie, înainte/după orele observate/predate la clasă;
d) proiecte dezvoltate ca urmare a unor teme de curs şi derulate în şcoală;
e) prezentări în cadrul comisiilor metodice şi al unor sesiuni ştiinţifice la nivel de universitate.
(3) Planul-cadru de învăţământ prevede tutoriale de practică, ce constituie o punte de legătură între curriculumul
universitar şi activitatea didactică din şcoală. Tutorialele de practică pedagogică sunt livrate de cadre didactice din
universitate (tutori) sau de mentori sau în echipă (mentor-tutor) şi vizează modalităţi prin care diferite teme
solicitate la diverse discipline din cadrul programului de master pot fi derulate în şcoală. Totodată, planul-cadru de
învăţământ include şi tutoriale de cercetare, care reprezintă o pregătire desfăşurată pe parcursul programului în
vederea structurării, aplicării şi prezentării cercetării didactice care face obiectul disertaţiei.
(4) Parteneriatul universitate-şcoală de aplicaţie presupune:
a) invitarea şcolii de aplicaţie la seminare şi conferinţe pe teme de didactică, organizate de universitate;
b) dialogul activ între profesorii din învăţământul universitar şi profesorii mentori, fiind încurajate activităţi
comune;
c) realizarea unor cercetări comune între tutorii din universitate şi profesorii mentori din şcolile de aplicaţie;
d) obligaţia profesorilor mentori de a sprijini cercetările studenţilor.
(5) În situaţia în care studenţii doresc să lucreze cu alţi profesori mentori decât cei din şcolile de aplicaţie trebuie
să adreseze o cerere care va fi analizată în cadrul universităţii, la nivelul structurii instituţionale în care se
organizează respectivul program de master.
ART. 14
(1) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula şi sub forma unui stagiu internaţional, în
cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicată formării iniţiale a profesorilor -, perioadă care
este certificată prin documentul Europass Mobilitate.
(2) Studenţii care beneficiază de stagii în străinătate prin programe de mobilitate vor fi degrevaţi de activităţile
corespondente din curriculumul masterului didactic, prin recunoaşterea creditelor transferabile obţinute prin
activităţi prestate în cadrul mobilităţii.
ART. 15
Programul de master didactic poate fi urmat în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

ART. 16
Creditele obţinute la modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi recunoscute în baza hotărârilor
senatului universitar în cazul continuării studiilor la masterul didactic.
ART. 17
Absolvenţii masterului didactic pot continua cercetările în domeniul didacticii prin înscrierea la studii
universitare de doctorat.
ART. 18
Calificările obţinute prin masterul didactic se înscriu în Registrul naţional al calificărilor din învăţământul
superior.
ANEXA 1 la metodologie
Plan-cadru de învăţământ al programului de master didactic - semestrul I
____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea |Tipul |Codul |Tipul de |Forma de|Nr. de |
|crt.| disciplinei |disciplinei|disciplinei|activitate |evaluare|credite |
| | | | |didactică | | |
| | | | |___________| | |
| | | | | C | S | L | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Discipline obligatorii |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1 | Pedagogie: | PP | PTP | 2 | 1 | |examen | 5 |
| | teorii şi | | | | | | | |
| | practici | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 2 | Psihologia | PP | PGDU | 2 | 2 | |examen | 6 |
| | educaţiei | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 3 | Curriculum | PP | CŞDC | 1 | 1 | |examen | 3 |
| | şcolar şi | | | | | | | |
| | dezvoltare | | | | | | | |
| | curriculară | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 4 | Etică şi | DC | EIA | 1 | | |colocviu| 2 |
| | integritate | | | | | | | |
| | academică | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 5 | Disciplină de | SS | SSP | 2 | 2 |examen | 6 |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | principală)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| 6 | Practică | PP | PPR1 | | | 6 |colocviu| 8 |
| | pedagogică I | | | | | | | |
| | (pedagogie) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Total discipline| | | | 20 |4E+2C | 30 |
| | obligatorii | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| | Discipline facultative |
|____|_______________________________________________________________________|
|(-) | Discipline | SS | DF_DDT... | - |colocviu|- |
| | facultative la | | | | | |
| | latitudinea | | | | | |
| | universităţii, | | | | | |
| | centrate pe | | | | | |
| | domeniile | | | | | |
| | transversale de | | | | | |
| | competenţă | | | | | |
| | (peste cele 30 | | | | | |
| | de credite | | | | | |
| | obligatorii) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total discipline| | | (-) |(-) |- |
| | facultative | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total general 1 | | | 20 (-) |4E+2C |30 (-) |
| | | | | |(-) | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
____________________________________________________________________________
| | Discipline facultative (modul specializare secundară) |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1 | Disciplină de | SS | DSS1 | 2 | 1 |colocviu| ... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| 2 | Disciplină de | SS | DSS2 | 2 | 1 |colocviu| ... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| 3 | Disciplină de | SS | DSS3 | 2 | 2 |examen | ... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| 4 | Disciplină de | SS | DSS4 | 2 | 2 |examen | ... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| | Total discipline| | | 14 |2E+2C | 30 |
| | facultative | | | | | |
| | (modul | | | | | |
| | specializare | | | | | |
| | secundară) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
____________________________________________________________________________
| | Total master | | | 35 (-) |6E+4C | 60 (-) |
| | didactic | | | |(-) | |
| | (specializare | | | | | |
| | principală şi | | | | | |
| | secundară) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
*1) Activităţile aplicative pot fi de tipul laborator/seminar, în raport cu specificul domeniului de master.
PP - disciplina din profilul psihopedagogie;
DC - disciplină complementară;
SS - disciplină de specialitate (poate fi disciplină de aprofundare/cunoaştere avansată, respectiv de sinteză);
SSP - disciplină de specialitate principală;
SSS - disciplină de specialitate secundară.
Plan-cadru de învăţământ al programului de master didactic - semestrul al II-lea
____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea |Tipul |Codul |Tipul de |Forma de|Nr. de |
|crt.| disciplinei |disciplinei|disciplinei|activitate |evaluare|credite |
| | | | |didactică | | |
| | | | |___________| | |
| | | | | C | S | L | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Discipline obligatorii |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1 | Designul | PP | DITI | 2 | 1 | |examen | 5 |
| | instruirii şi | | | | | | | |
| | teoriile | | | | | | | |
| | învăţării | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 2 | Managementul | PP | MCE | 1 | 1 | |examen | 3 |
| | clasei | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 3 | Didactica de | SS | DSP | 2 | 2 | |examen | 6 |
| | specialitate | | | | | | | |
| | (principală) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 4 | Practică | DM | PPR2 | | | 8 |colocviu| 10 |
| | pedagogică II | | | | | | | |
| | (specialitate) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 5 | Cercetare | PP & DM | CE2 | 1 | | 1 |examen | 3 |
| | educaţională I | | | | | | | |
| | (cercetare | | | | | | | |
| | observaţională | | | | | | | |
| | de teren, studii| | | | | | | |
| | de caz etc.) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Total discipline| | | 19 |4E+1C | 27 |
| | obligatorii | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Discipline opţionale |
|____|_______________________________________________________________________|
| 6 | Disciplină | PP/SS | DOPP/ | 2 |colocviu| 3 |
| | opţională | | DDT... | | | |
| | psihopedagogică/| | | | | |
| | de specialitate | | | | | |
| | la latitudinea | | | | | |
| | universităţii | | | | | |
| | (cu centrare pe | | | | | |
| | domeniile | | | | | |
| | transversale de | | | | | |
| | competenţă) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total discipline| | | 2 |1C | 3 |
| | opţionale | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total general 1 | | | 21 |4E+2C | 30 |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Discipline facultative |
|____|_______________________________________________________________________|
|(-) | Discipline | SS | DF_DDT... | - | - | - |colocviu| - |
| | facultative la | | | | | | | |
| | latitudinea | | | | | | | |
| | universităţii, | | | | | | | |
| | centrate pe | | | | | | | |
| | domeniile | | | | | | | |
| | transversale de | | | | | | | |
| | competenţă | | | | | | | |
| | (peste cele 30 | | | | | | | |
| | de credite | | | | | | | |
| | obligatorii) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Total discipline| | | (-) |(-) | - |
| | facultative | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total general 2 | | | 21 (-) |4E+2C | 30 (-) |
| | | | | |(-) | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
____________________________________________________________________________
| | Discipline facultative (modul specializare secundară) |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1 | Disciplină de | SS | DSS7 | 2 | 2 |examen | ... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| 2 | Practică | DM | PPS1 | | | 4 |colocviu| 7 |
| | pedagogică | | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | | |
| | secundară) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 3 | Disciplină de | SS | DSS5 | 2 | 1 |colocviu| ... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| 4 | Disciplină de | SS | DSS6 | 2 | 2 |examen | ... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| | Total discipline| | | 15 |2E+2C | 30 |
| | facultative | | | | | |
| | (modul | | | | | |
| | specializare | | | | | |
| | secundară) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Total master | | | 36 (-) | 6E+4C | 60 (-) |
| | didactic | | | | (-) | |
| | (specializare | | | | | |
| | principală şi | | | | | |
| | secundară) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
*1) Activităţile aplicative pot fi de tipul laborator/seminar, în raport cu specificul domeniului de master.
PP - disciplina din profilul psihopedagogie;
DM - disciplină de profil didactică şi metodică;
SS - disciplină de specialitate (poate fi disciplină de aprofundare/cunoaştere avansată, respectiv de sinteză);
SSP - disciplină de specialitate principală;
SSS - disciplină de specialitate secundară.

Plan-cadru de învăţământ al programului de master didactic - semestrul al III-lea


____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea |Tipul |Codul |Tipul de |Forma de|Nr. de |
|crt.| disciplinei |disciplinei|disciplinei|activitate |evaluare|credite |
| | | | |didactică | | |
| | | | |___________| | |
| | | | | C | S | L | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Discipline obligatorii |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1 | Evaluarea şi | PP & DM | ETE | 2 | 2 | |examen | 6 |
| | testare în | | | | | | | |
| | educaţie | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 2 | Educaţie | PP | EI | 1 | 1 | |examen | 3 |
| | incluzivă | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 3 | Comunicare | PP | CEME | 1 | 1 | |colocviu| 3 |
| | eficientă şi | | | | | | | |
| | managementul | | | | | | | |
| | emoţiilor | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 4 | Cercetare | PP & DM | CE3 | 1 | | 1 |examen | 3 |
| | educaţională II | | | | | | | |
| | (cercetare | | | | | | | |
| | acţiune) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 5 | Practică | DM | PPR3 | | | 8 |colocviu| 10 |
| | pedagogică | | | | | | | |
| | (specialitate) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 6 | Medii virtuale | PP & DM | TIDE | 1 | | 2 |examen | 5 |
| | de învăţare | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Total discipline| | | 21 |4E+2C | 30 |
| | obligatorii | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Discipline facultative |
|____|_______________________________________________________________________|
|(-) | Discipline | SS | DF_DDT... | - | - | |colocviu| - |
| | facultative la | | | | | | | |
| | latitudinea | | | | | | | |
| | universităţii, | | | | | | | |
| | centrate pe | | | | | | | |
| | domeniile | | | | | | | |
| | transversale de | | | | | | | |
| | competenţă | | | | | | | |
| | (peste cele 30 | | | | | | | |
| | de credite | | | | | | | |
| | obligatorii) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Total discipline| | | (-) |(-) | - |
| | facultative | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total general 1 | | | 21 (-) |4E+2C | 30 (-) |
| | | | | |(-) | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
____________________________________________________________________________
| | Discipline facultative (modul specializare secundară) |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1 | Didactica de | DM | DSS1 | 2 | 2 | |examen | 8 |
| | specialitate | | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 2 | Practică | DM | PPS2 | | | 4 |colocviu| 8 |
| | pedagogică | | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | | |
| | secundară) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 3 | Disciplină de | SS | DSS7 | 2 | 1 |examen | ...... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| 4 | Disciplină de | SS | DSS8 | 2 | 1 |examen | ...... |
| | specialitate | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | |
| | secundară)*1) | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|_______|________|________|
| | Total discipline| | | 14 |3E+1C | 30 |
| | facultative | | | | | |
| | (modul | | | | | |
| | specializare | | | | | |
| | secundară) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| |
|____________________________________________________________________________|
| | Total master | | | 35 (-) |7E+3C | 60 (-) |
| | didactic | | | |(-) | |
| | (specializare | | | | | |
| | principală şi | | | | | |
| | secundară) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
*1) Activităţile aplicative pot fi de tipul laborator/seminar, în raport cu specificul domeniului de master.
PP - disciplina din profilul psihopedagogie;
DM - disciplină de profil didactică şi metodică;
SS - disciplină de specialitate (poate fi disciplină de aprofundare/cunoaştere avansată, respectiv de sinteză);
SSP - disciplină de specialitate principală;
SSS - disciplină de specialitate secundară.
Plan-cadru de învăţământ al programului de master didactic - semestrul al IV-lea
____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea |Tipul |Codul |Tipul de |Forma de|Nr. de |
|crt.| disciplinei |disciplinei|disciplinei|activitate |evaluare|credite |
| | | | |didactică | | |
| | | | |___________| | |
| | | | | C | S | L | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Discipline obligatorii |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1 | Didactica | DM | DD | 2 | 2 | |examen | 7 |
| | domeniului | | | | | | | |
| | (abordare | | | | | | | |
| | integrată a | | | | | | | |
| | curriculumului | | | | | | | |
| | şcolar) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 2 | Practică | DM | PPR4 | | | 8 |colocviu| 10 |
| | pedagogică | | | | | | | |
| | (specialitate) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 3 | Cercetare | PP & DM | CE4 | | | 5 |colocviu| 8 |
| | educaţională | | | | | | | |
| | pentru | | | | | | | |
| | elaborarea | | | | | | | |
| | lucrării de | | | | | | | |
| | disertaţie | | | | | | | |
| | (cotutelă) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Total discipline| | | 17 |1E+2C | 25 |
| | obligatorii | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Discipline opţionale |
|____|_______________________________________________________________________|
| 4 | Disciplină | SS | DDT... | 2 |colocviu| 5 |
| | opţională de | | | | | |
| | specialitate la | | | | | |
| | latitudinea | | | | | |
| | universităţii | | | | | |
| | (cu centrare pe | | | | | |
| | domeniile | | | | | |
| | transversale de | | | | | |
| | competenţă) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total discipline| | | 2 |1C | 5 |
| | opţionale | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total general 1 | | | 19 |1E+3C | 30 |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Discipline facultative |
|____|_______________________________________________________________________|
|(-) | Discipline | SS | DF_DDT... | - |colocviu| - |
| | facultative la | | | | | |
| | latitudinea | | | | | |
| | universităţii, | | | | | |
| | centrate pe | | | | | |
| | domeniile | | | | | |
| | transversale de | | | | | |
| | competenţă | | | | | |
| | (peste cele 30 | | | | | |
| | de credite | | | | | |
| | obligatorii) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total | | | (-) |(-) | (-) |
| | facultative | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
| | Total general 2 | | | 19 (-) |1E+3C | 30 (-) |
| | | | | |(-) | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
____________________________________________________________________________
| | Discipline facultative (modul specializare secundară) |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1 | Practică | DM | PPS3 | | | 4 |colocviu| 8 |
| | pedagogică | | | | | | | |
| | (specializare | | | | | | | |
| | secundară) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| 2 | Cercetare | PP & DM | CE4 | | | 2 |colocviu| 2 |
| | educaţională | | | | | | | |
| | pentru | | | | | | | |
| | elaborarea | | | | | | | |
| | lucrării de | | | | | | | |
| | disertaţie | | | | | | | |
| | (cotutelă) | | | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___|___|___|________|________|
| | Total discipline| | | 6 |2C | 10 |
| | facultative | | | | | |
| | (modul | | | | | |
| | specializare | | | | | |
| | secundară) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
____________________________________________________________________________
| | Total master | | | 25 (-) |1E+5C | 40 (-) |
| | didactic | | | |(-) | |
| | (specializare | | | | | |
| | principală şi | | | | | |
| | secundară) | | | | | |
|____|_________________|___________|___________|___________|________|________|
PP - disciplină din profilul psihopedagogie;
SS - disciplină de specialitate (poate fi disciplină de aprofundare/cunoaştere avansată, respectiv de sinteză);
SSP - disciplină de specialitate principală;
SSS - disciplină de specialitate secundară;
DM - disciplină de profil didactică şi metodică.
ANEXA 2 la metodologie

Tematică recomandată pentru disciplinele din aria psihopedagogică de competenţă


____________________________________________________________________________
| Disciplina obligatorie | Temele |
|________________________|___________________________________________________|
| Pedagogie: teorii şi | • Fundamente şi determinări ale educaţiei; |
| practici | • Curente/Paradigme educaţionale (perspectivă |
| (semestrul I) | istorică şi pedagogii alternative); |
| | • Complementaritatea formelor educaţiei; |
| | • Componentele/Domeniile educaţiei - abordări |
| | specifice şi integrative; |
| | • Practici educaţionale contemporane - abordări |
| | comparative; |
| | • Sistemul de învăţământ şi legislaţia |
| | educaţională din România. |
|________________________|___________________________________________________|
| Psihologia educaţiei | Psihologie: procese cognitive şi dezvoltarea umană|
| (semestrul I) | • Procese cognitive fundamentale (percepţie, |
| | atenţie, reprezentare, memorie, categorizare): |
| | modele descriptiv-explicative şi modalităţi de |
| | optimizare; |
| | • Dezvoltarea în copilăria de mijloc: |
| | caracteristici fizice/motorii, cognitive şi |
| | socio-emoţionale; |
| | • Dezvoltarea în adolescenţă: caracteristici |
| | fizice/motorii, cognitive şi socio-emoţionale; |
| | • Dezvoltarea funcţiilor executive şi performanţa |
| | şcolară (academică); |
| | • Determinanţi genetici şi educaţionali în |
| | dezvoltarea personalităţii elevului; |
| | • Particularităţi ale personalităţii copilului şi |
| | adolescentului. |
| | Psihologia educaţiei |
| | • Studiul mecanismelor cognitive şi |
| | comportamentale ale învăţării; |
| | • Învăţarea autoreglată: modele şi intervenţii |
| | educaţionale; |
| | • Motivaţia autonomă şi controlată; |
| | • Diversitatea în populaţia şcolară: inteligenţa, |
| | creativitatea, stilurile cognitive etc. |
| | • Dezvoltare personală: |
| | a) autoreglare, autoeficacitate şi autonomie; |
| | b) managementul resurselor personale (cognitive, |
| | emoţionale etc.) şi de timp. |
|________________________|___________________________________________________|
| Curriculum şcolar şi | • Elemente structurale ale curriculumului; |
| dezvoltare curriculară | • Proiectarea curriculară - etape, strategii; |
| (semestrul I) | • Dezvoltare curriculară: modele de dezvoltare |
| | curriculară, curriculum nucleu şi curriculum la |
| | decizia şcolii; |
| | • Implementarea curriculumului: curriculum |
| | oficial, curriculum realizat, curriculum ascuns; |
| | • Evaluarea şi inovarea curriculară; |
| | • Produsele şi documentele curriculare: plan de |
| | învăţământ, programe şcolare, manuale şi resurse |
| | auxiliare pentru predare şi învăţare. |
|________________________|___________________________________________________|
| Designul instruirii şi | • Normativitatea pedagogică; |
| teoriile învăţării | • Procesul de predare-învăţare-evaluare; |
| (semestrul al II-lea) | • Modele de design la instruire/Modele de |
| | instruire; |
| | • Finalităţi macro- şi microstructurale; |
| | • Metode de instruire - clasificare şi aplicaţii; |
| | • Teorii ale învăţării - aplicaţii ale |
| | neuroştiinţelor cognitive în învăţare; |
| | • Microproiectarea activităţilor didactice. |
|________________________|___________________________________________________|
| Managementul clasei | • Modele ale managementului clasei de elevi; |
| (semestrul al II-lea) | • Managementul comportamentului şi al comunicării |
| | în context educaţional (reguli, rutine, |
| | interacţiuni); |
| | • Mediul educaţional şi climatul clasei: |
| | dezvoltare emoţională şi well-being; |
| | • Managementul sarcinilor şi al resurselor |
| | educaţionale; |
| | • Influenţe ale ergonomiei şcolare (culoare, |
| | sunet, dispunere); |
| | • Managementul grupurilor educaţionale şi al |
| | conflictelor din clasă (strategii de negociere şi |
| | mediere şcolară); |
| | • Determinanţi ai managementului clasei: atenţie, |
| | motivaţie, coping, rezilienţă, aşteptări şi |
| | feedback; |
| | • Cooperare şi competiţie; autonomie şi |
| | responsabilitate. |
|________________________|___________________________________________________|
| Evaluare şi testare în | • Evaluarea şcolară - statut şi funcţionalitate; |
| educaţie*) | • Modele şi forme ale evaluării; |
| (semestrul al III-lea) | • Strategii, metode şi instrumente de evaluare şi |
|------------ | notare; |
| *) Necesită adaptarea | • Testarea educaţională/testul de evaluare - |
| pe specialitate. | proiectare, elaborare, aplicare/cuantificare; |
| | • Evaluarea progresului şi a randamentului şcolar;|
| | • Evaluarea programelor educaţionale. |
|________________________|___________________________________________________|
| Educaţie incluzivă*) | • Şcoala incluzivă şi incluziunea şcolară a |
| (semestrul al III-lea) | copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES: practici, |
|------------ | modele şi forme de realizare a educaţiei |
| *) Se va corela cu | incluzive; |
| necesitatea de lărgire | • Particularităţi ale proceselor psihice şi |
| a spectrului | educaţionale la copiii cu dizabilităţi şi/sau CES;|
| categoriilor CES + | • Evaluarea psihopedagogică şi educaţională a |
| minorităţi etnice, | copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; |
| status socioeconomic, | • Sisteme de suport şi intervenţie în contextul |
| refugiaţi etc. | CES; |
| | • Intervenţii pentru asistarea dificultăţilor de |
| | învăţare. Pedagogia remedială; |
| | • Supradotare şi talent. |
|________________________|___________________________________________________|
| Comunicare eficientă şi| • Comunicare educaţională - elemente componente, |
| managementul emoţiilor | forme, blocaje; |
| (semestrul al III-lea) | • Dimensiuni ale comunicării nonverbale în relaţie|
| | cu cea verbală; |
| | • Tehnici de optimizare a comunicării în context |
| | educaţional; |
| | • Metode şi instrumente de identificare a |
| | problemelor/provocărilor psihoafective din mediul |
| | educaţional; |
| | • Eficientizarea strategiilor de relaţionare: |
| | cadru didactic - elev - părinte; |
| | • Strategii de intervenţie primară |
| | (preventiv-corective) în managementul emoţiilor şi|
| | comportamentelor din mediul educaţional. |
|________________________|___________________________________________________|
| Medii virtuale de | • Particularităţi, principii şi condiţii minime în|
| învăţare | utilizarea educaţională a noilor tehnologii; |
| (semestrul al III-lea) | • Fundamente psihopedagogice în implementarea TIC |
| | la clasă; |
| | • Competenţele digitale ale cadrelor didactice; |
| | • Designul instrucţional şi învăţarea cu ajutorul |
| | calculatorului; |
| | • E-Learning, Web-based learning şi Blended |
| | learning; |
| | • Utilizarea platformelor online în învăţare. |
| | Clase virtuale. Resurse educaţionale deschise; |

| | • Proiectarea şi generarea conţinuturilor/ |


| | suporturilor digitale; |
| | • "Gamificare", realitate virtuală, laboratoare |
| | virtuale; |
| | • Securitatea în spaţiul virtual (antivirus, |
| | identităţi false, cyber-bullying). |
|________________________|___________________________________________________|
| Cercetare educaţională | Semestrul al II-lea |
| (semestrele II, III şi | • Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei |
| IV) | (sociale): metode, tehnici, designul cercetării; |
| | • Colectarea, analiza şi interpretarea datelor în |
| | contextul cercetărilor cantitative şi calitative; |
| | • Cercetare observaţională de teren; |
| | • Studiile de caz; |
| | • Procesarea datelor; utilizarea evidenţelor |
| | pentru îmbunătăţirea proceselor/practicilor |
| | educaţionale; |
| | • Cercetare observaţională de teren; |
| | • Studiile de caz. |
| | |
| | Semestrul al III-lea |
| | • Cercetarea-acţiune în context educaţional; |
| | • Evaluarea/Verificarea ştiinţifică a eficienţei |
| | practicilor de predare identificate în cadrul |
| | practicii reflective; |
| | • Cercetare de teren. |
| | |
| | Semestrul al IV-lea - pentru elaborarea lucrării |
| | de disertaţie (cotutela) |
| | • Conceperea şi scrierea unei lucrări ştiinţifice;|
| | • Cercetare de teren; |
| | • Proiect de cercetare aplicată; |
| | • Pregătirea lucrării de disertaţie (obligatoriu |
| | în cotutelă, coordonator din domeniul |
| | psihopedagogie şi coordonator din domeniul de |
| | specialitate); |
| | • Evaluarea va consta în presusţinerea lucrării de|
| | disertaţie; |
| | • Lucrarea de disertaţie este una tip didactic - |
| | metodic, bazată pe o cercetare acţiune, care |
| | presupune, în mod obligatoriu, testarea eficienţei|
| | unei/unor practici didactice propuse de către |
| | studentul masterand. |
|________________________|___________________________________________________|
| Practică pedagogică*) | Se recomandă dubla coordonare a practicii, |
| (semestrele I, II, III | psihopedagogică şi de specialitate. |
| şi IV) | |
|------------ | Semestrul I |
| *) Orientarea | • Observare directă a mediului şcolar şi a clasei |
| reflectivă va reieşi | de elevi; |
| din descrierea | • Observare indirectă, în laboratorul de |
| disciplinei. | didactică, prin vizionarea de filme sau exemple de|
| | bună practică; |
| | • Observarea trebuie să cuprindă situaţii |
| | educaţionale diverse (obiecte de studiu diverse |
| | din aria de competenţă, clase diferite, nivele |
| | diferite); |
| | • Îndeplinirea (monitorizată) a unor roluri în |
| | şcoală (altele decât asociate activităţilor de |
| | predare propriu-zise), de exemplu profesor de |
| | serviciu pe şcoală etc.; |
| | • Practica reflectivă se finalizează cu un |
| | portofoliu de lucrări ale studentului realizate în|
| | acest semestru. |
| | |
| | Semestrul al II-lea*1) |
| | • Îndeplinirea (monitorizată) a unor roluri în |
| | şcoală (altele decât asociate activităţilor de |
| | predare propriu-zise), de exemplu profesor de |
| | serviciu pe şcoală etc.; |
| | • Observare directă a mediului şcolar şi a clasei |
| | de elevi; |
| | • Observare de lecţii şi susţinerea de secvenţe de|
| | lecţii sub monitorizare; |
| | • Analiza critică şi propunerea de alternative sau|
| | scenarii concurente la situaţiile educaţionale |
| | observate; |
| | • Practica reflectivă se finalizează cu un |
| | portofoliu de lucrări ale studentului realizate în|
| | acest semestru prezentat în cadrul unui colocviu. |
| | |
| | Semestrul al III-lea*1) |
| | • Predarea de secvenţe de lecţii, apoi de lecţii |
| | întregi sub supervizarea mentorului şi a |
| | profesorului de didactică sau din domeniul |
| | psihopedagogic; |
| | • Lecţiile se vor desfăşura obligatoriu la mai |
| | multe discipline din aria de competenţă (unde este|
| | cazul), la mai multe clase din gimnaziu şi liceu; |
| | • Nota va reprezenta media dintre nota acordată de|
| | mentor şi cea acordată de profesorul de didactică.|
| | |
| | Semestrul al IV-lea*1) |
| | • Predarea de secvenţe de lecţii, apoi de lecţii |
| | întregi sub supervizarea mentorului şi a |
| | profesorului de didactică sau din domeniul |
| | psihopedagogic; |
| | • Lecţiile se vor desfăşura obligatoriu la mai |
| | multe discipline din aria de competenţă (unde este|
| | cazul), la mai multe clase din gimnaziu şi liceu; |
| | • Nota va reprezenta media dintre nota acordată de|
| | mentor şi cea acordată de profesorul de didactică.|
| |------------ |
| | *1) Tematica prevăzută pentru semestrele II, III |
| | şi IV se va utiliza şi în organizarea practicii |
| | pedagogice pentru specializarea secundară. |
|________________________|___________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| Exemple de discipline opţionale (semestrele II, IV) |
|____________________________________________________________________________|
| Politici educaţionale şi management strategic: sistemul educaţional şi |
| organizaţia şcolară |
| Educaţie şi comunitate/Educaţie nonformală/Proiectarea activităţilor |
| educaţionale extraşcolare |
| Educaţie interculturală/Educaţie pentru diversitate |
| Sociologia educaţiei |
| Pedagogii alternative |
| Ştiinţe cognitive: aplicaţii în predare şi învăţare |
| Pedagogie remedială |
| Medii virtuale de învăţare şi RED (resurse educaţionale deschise) |
| Abilităţi de formare, coaching şi mentorat |
| Profesia didactică: formare şi dezvoltare în carieră |
| Educaţie şi stare de bine |
| Consiliere şi orientare şcolară |
| Gândirea critică pentru ştiinţele educaţiei |
| Alte discipline psihopedagogice |
| Discipline opţionale de specialitate care evidenţiază caracterul aplicativ |
| al ştiinţelor |
|____________________________________________________________________________|
| Exemple de discipline facultative (semestrele I, II, III şi IV) |
|____________________________________________________________________________|
| Pedagogie socială |
| Învăţare prin cooperare |
| Educaţia adulţilor |
| Alte discipline psihopedagogice |
| Discipline facultative de specialitate care evidenţiază caracterul |
| aplicativ al ştiinţelor |
|____________________________________________________________________________|

ANEXA 2

Instituţiile de învăţământ superior care organizează master didactic, pe locuri subvenţionate de la bugetul
de stat, în anul universitar 2020 - 2021

1. Universitatea Politehnica din Bucureşti - 50 de locuri


2. Universitatea din Bucureşti - 50 de locuri
3. Academia de Studii Economice din Bucureşti - 50 de locuri
4. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca - 50 de locuri
5. Universitatea "Ovidius" din Constanţa - 50 de locuri
6. Universitatea din Craiova - 50 de locuri
7. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - 50 de locuri
8. Universitatea de Vest din Timişoara - 50 de locuri

S-ar putea să vă placă și