Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru

1. Ordonaţi crescător numerele:


a) 120; 101; 110; 102; 112. ……………………………………………..
b) 233; 234; 243; 244; 240. …………………………………………….
2. Calculaţi:
a) 12 + 24 g) 18 + 25 – 32
b) 201 + 102 h) 7 – 5 + 21 – 3
c) 999 + 888 i) 8 + (5 – 3 + 2)
d) 1086 + 75 + 106 j) 13 – (18 – 8 – 5)
e) 256 + 2560 + 256000 k) (7 + 4) – (6 – 2 + 5)
f) 75 + 138 + 25 l) 4 + [7 + (8 – 5)]
3. Efectuaţi:
a) 23 – [7 + (6 + 4)] h) 19 – {12 – [10 – (6 – 1)]}
b) 5 + 8 – [9 – (5 + 2)] i) 14 + 6 – {8 + [7 – (3 + 2)]}
c) 12 – 2 – (8 – 5 + 6) j) [14 – (16 – 2)] – [8 – (7 + 3 – 2)]
d) 7 + [12 – (6 – 4)] k) 100 – {27 – (5 + 1) – [13 – (10 – 3)]}
e) 18 – [14 – (6 – 2)] l) 18 – (16 – 2) – {[3 + (4 – 1)] – [5 – (3 –
f) 8 – 2 – [6 – (3 – 2)] 2)]}
g) 4 + 9 – (7 – 3 – 2)
4. Efectuaţi:
a) 137  29 g) (8 + 5)  6 – (5 + 3)5 – 11
b) 395  102 h) 25 + 4  [2 + 3  (4  10 - 5) – 93] – 3  (3 +
c) 31  3  121 24)
d) 21  2  370 i) {(7 – 5)6(43 – 10)- [3 + (4  9 – 7  5) +
e) 13 – 4  3 + 1  8 + 0 3  2]}  2 – 28
f) 10 + 2  18 – 7  5 – 3 – 4 2 j) 39  12 + [(19  6 – 14  5)  8 – (21  5 – 7 
13)  14]  3.
5. Efectuaţi:
a) 2653  347 + 2653  696 – 43  2653 c) 145  8 + 145  12 + 145  30
b) 49506  101 – 49506 d) 136  17 + 136  83 – 136  90
6. Rezolvaţi următoarele ecuaţii, unde x este număr natural:
a) x + 7 = 16 c) x + (8 – 6) = 12
b) x – 12 = 3 d) (6 – 4 + x) – 2 = 8
7. Ştiind că a – b = 4, rezolvaţi următoarele ecuaţii, unde x este număr natural:
a) x + 2a – 2b = 8 c) 5a – 5b – x = 10
b) x + 1 = 30 + 5a – 5b d) x + 16 + 8a – 8b = 49.
8. Preţul unui caiet este 75 de bani, un stilou a) 5∙x + 7 = 272
costă de 3 ori mai mult, iar un penar de două b) 23 – 3∙x = 8
ori mai mult decât un stilou. Cât trebuie plătit c) 75 : x + 6= 11
pentru cele trei obiecte? d) 35 – 121 : x = 24
9. Suma a două numere naturale este 360. Ştiind e) 2∙(3∙x + 2) + 5 = 45
că unul din ele este de 5 de ori mai mare decât f) 5∙[8∙(7∙x – 16) – 17] – 16 = 99
celălalt , să se afle numerele. g) 10∙{x – 10∙[216 + 10∙(24 + 24:4)]} = 100
10. Suma a două numere este 45. Să se afle cele h) 2∙x + 4∙x + 5∙x +…+ 102∙x = 2652
două numere ştiind că dublul primului număr i) 4∙(x + 3) + 2∙(2∙x – 2) = 5∙x + 14
este cu 5 mai mare decât triplul celui de al
doilea. Divizibilitate
11. Ştiind că suma a două numere naturale este 27, 1. Scrieţi numerele divizibile cu 2 din şirul de
suma dintre dublul primului număr şi triplul numere naturale, apoi pe cele divizibile cu 5:
celui de al doilea număr este 71, să se afle 1; 2; 5;10; 12;15; 20; 37;130;39; 45; 50; 2010.
diferenţa dintre triplul primului număr şi cel de 2. Scrieţi toţi divizorii numerelor: 4; 12; 18; 24;
al doilea. 25.
12. Aflaţi deîmpărţitul ştiind că: 3. Scrieţi numerele divizibile cu 2 cuprinse între
a) I = 7 şi C = 9; b) I = 10 şi C = 101; 1 şi 15.
c) I = 25 şi C = 215; d) I = 27 şi C = 329. 4. Scrieţi numerele divizibile cu 5 cuprinse între
1 şi 26.
5. Scrieţi numerele divizibile cu 10, cel puţin
13. Aflaţi împărţitorul ştiind că : egale cu 1985 şi cel mult egale cu 2010.
a) D = 1236 şi C = 18; b) D = 62370 şi C = 6. Scrieţi multiplii lui 9 mai mici decât 100.
405; 7. Aflaţi suma divizorilor numărului 18.
c) D = 405 şi C = 5; d) D = 12423 şi C = 8. Aflaţi suma multiplilor numărului 5 cuprinşi
101. între 10 şi 100.
14. Aflaţi împărţitorul ştiind că: 9. Care este cel mai mare număr natural de 4
a) D= 5948 R=3 C = 205 cifre distincte divizibil cu 2?
b) D = 23092 R = 95 C = 29 10. Care este cel mai mic număr natural de 3 cifre
15. Calculaţi: distincte divizibil cu 5?
a) 20 ·21·22· 23· …·212 11. Determinaţi numerele de forma 4x5x divizibile
b) 22· 53 : 102 cu 2.
c) 34· 62 : (92· 22) 12. Determinaţi numerele de forma x21x divizibile
d) 3x2y2 : ( 3xy)0 cu 2.
e) (122: 42+ 132 :169) · 13. Determinaţi numerele de forma 1x2x divizibile
f) ( 44+ 43+42+ 4 ) : 5 cu 5.
g) h) 14. Folosind cifrele 2, 0 şi 5, o singură dată, să se
scrie:
a) numerele divizibile cu 2; b) numerele divizibile
cu 5; c) numerele divizibile cu 10
16. Aflaţi ultima cifră a numărului 15. Daţi exemple de trei numere naturale care sunt
a= 52009+62009 +7 2009 divizibile cu 5 dar nu sunt divizibile cu 10.
17. Calculaţi media aritmetică a numerelor: 16. Daţi exemple de trei numere naturale divizibile
a) 2 şi 6 c) 3, 8 şi 12 cu 2 şi cu 5.
b) 25 şi 201 d) 428, 950 şi 2711 17. Care dintre următoarele numere sunt divizibile
18. Aflaţi numărul necunoscut ştiind că media cu 2 ?
aritmetică dintre acesta şi 20 este 18. a) 2n; b) 2n+1;c) 3n+2; d) (n+1)(n+2); e) n(n+2).
19. Care este media la matematică a unui elev din 18. Care dintre următoarele numere sunt
clasa a V-a, dacă media generală anuală este 9, divizibile cu 5?
iar la celelalte discipline mediile sunt: 10 la a)5n; b) 5n+5; c) 5n+1; d) 10n+11; e)
limba franceză, engleză, muzică, ed.fizică, 15(n+1)–15.
ed.tehnologică, informatică, religie şi purtare, 19. La un concurs participă 100 fete şi 35 băieţi.
9 la istorie, 8 la geografie, desen şi 7 la limba Toţi participanţii sunt grupaţi în echipe care au
şi literatura română? acelaşi număr de copii, iar fiecare echipă are
20. Completaţi şirurile următoare cu câte trei acelaşi număr de fete.
termeni: a) Arătaţi că se pot forma 5 echipe;
a) 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; ….. b) Arătaţi că nu se pot forma 10 echipe.
b) 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; ….. 20. Scrieţi numerele divizibile cu 3 şi apoi cu 9
c) 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; ….. din şirul de numere naturale: 12; 252; 540;
d) 2 ; 8 ; 14 ; 20 ; ….. 123; 12345; 999; 207; 3771; 13039; 2550;
e) 0 ; 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; ….. 2010.
21. Rezolvaţi ecuaţiile: 21. Scrieţi toţi divizorii numerelor: 3; 9; 42; 81,
100 .
22. Scrieţi numerele divizibile cu 3 cuprinse între
1 şi 15.
23. Scrieţi numerele divizibile cu 4 cuprinse între
1 şi 26.
24. Scrieţi numerele divizibile cu 3, cel puţin egale
cu 85 şi cel mult egale cu 103.
25. Scrieţi multiplii lui 12 mai mici decât 80.
26. Aflaţi suma divizorilor numărului 15.
27. Aflaţi suma multiplilor numărului 25 cuprinşi
între 10 şi 100.
28. Care este cel mai mare număr natural de 4
cifre distincte divizibil cu 3?
29. Care este cel mai mic număr natural de 3 cifre
distincte divizibil cu 9?
30. Care propoziţii sunt adevărate şi care sunt
false :
a) 3/42 b) 5 ∤ 25 c) 11 / 77 d) 27 ⁞ 3 e)
41⁞ 6 f) 8 ∤ 88 g) 13 este divizor al
numărului 65
31. Arătaţi că numerele de forma aabb sunt
divizibile cu 11.
32. Demonstraţi că:
a) ab + ba 11 b) a 0b + b0a 101 c) abc
+ bca + cab 111 d) abab 101

S-ar putea să vă placă și