Sunteți pe pagina 1din 2

coMISIA EXTRAoRDINARA nr sANArarn punr,rcA

A MUNrcrPruLUI crugmAu

HorAnAnr
nr. 56 din 03 martie 2022
ln temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a s[ndtdfii
publice, cu modificdrile ulterioare, a Hotir6rii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009,,Privind
Comisia extraordinar[ de sdn[tate public[", a prevederilor Dispoziliilor Prirnarului
General a municipiului Chiqin[u cu nr.2l5-d din 15.05.2020,,Cu privire la aprobarea
Comisiei extraordinare de sdndtate publicd a rlun. Chiqin[u qi a Regulamentului
acesteia", nr. 404-d din 14 i,alie 2021 ,,Cu privire la modificarea dispoziliei nr.2l5-d din
15.05.2020 qi aprobarea unei noi componen{e a Comisiei extraordinare de sdndtate
publicd a municipiului Chiqin5u", in temeiul Regulamentului Cornisiei pentru Situafii
Exceplionale a Republicii Moldova aprobat prin HG 134012001 qi dispozi{ia Primarului
General al municipiului Chi;in[u nr. 828-d din 27.11.2019 ,,Despre operarea de
rnodificdri in dispozi[ia nr. ll25-d din 20.12.2017 , in contextul actualizlrii datelor despre
situalia epidemiologic[ prin infeclia COVID-19, Cornisia extraordinard de sdndtate
publicd (CESP) a municipiului Chiqindu adoptdprezenta

HorAnAnn:

l. Se ia act, prin transpunere, a Hotdrdrii nr. 4 din 1 martie 2022 a Comisiei Nationale
Extraordinare de Sdndtate Publicd.

2. CESP Chiqindu ia act de datele prezentate de Centrul de Sdndtate PublicA (CSP)


Chiqindu privind situa{ia epidemiologic6 prin infecfia cu COVID-19 pe teritoriul
rnunicipiului Chi;indu aflat in nivelul de risc ,,Alertd cod Portocaliu".

3. CESP Chiqindu reitereazd obligativitatea respectarii tuturor regulilor de sdndtate


public6, de prevenire qi control epidemiologic impotriva COVID-19.

4. CSP Chiqindu qi Direc{ia general5 asistenld medical5 qi sociald (DGAMS) vor


monitoriza situa{ia epidemiologicd cauzatd de infec{ia SARS CoY-2 qi vor rcahza
ac{iunile necesare de fortificarc a capacitblilor de acordare a asisten{ei medicale.

5. Se ia act deDecizianr. 8 a Comisiei pentru situa{ii excep{ionale a mun. Chiqinau.

6. DGAMS va intreprinde mdsurile necesare de instituire a Centrelor de plasament


temporar pentru refugia{i, conform prevederilor ordinului Ministerului Muncii qi
Protecjiei Sociale nr.2l din26.02.2022 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizarc qi funclioflare a Centrului de Plasament temporar pentru refugia{i qi
normele de personal qi cheltuieli".

Pagind 1 din I
7. Se ia act de desfrgurarea Centrului de triere qi plasament de urgenld "MoldExpo" in
administrarea DGAMS qi Spitalului Clinic Municipal ,,Sf. Treitne".

8. DGAMS qi institu{iile medicale subordonate vor asigura asistenla rnedicald 24124 la


Centrul de triere qi plasament de urgen{6 "MoldExpo"'

g. DGAMS de comun cu Spitalul Clinic Municipal ,,Sf. Treime" vor asigura la Centrul
de triere Ei plasament de urgen{6 "MoldExpo" pentru refugiali, testarea la infec}ia cu
noul Coronavirus a persoanelor simptomatice qi vaccinarca la dorin{6 a refugialilor
impotriva COVID-19.

10. CESP Chigindu solicitd Ministerului Afacerilor Interne gi autoritSlilor cu func{ii de


control monitorizarea qi supravegherea respectdrii de cdtre persoanele fizice qi juridice
a m[surilor de sdn[tate publicd, in scopul prevenirii qi controlului infecfiei COVID-l9
pe teritoriul mun. Chiqindu, inclusiv in sta{iile de aqteptare qi in transportul public.

1 1. Nerespectarea mlsurilor obligatorii expuse in prezenta HotdrAre constituie pericol


pentru sdndtatea publicd qi serveqte ternei pentru sancfiuni de contravenlionale qi/sau
penale aplicate persoanelor frzice qi juridice.

12. Direclia Rela{ii Publice Ei Buget Civil a PrimSriei mun. ChiEindu va asigura
informarea popula{iei despre prevederile prezentei Hotdr6ri.

13. Prezenta Hotdrdre intrd in vigoare din momentul erniterii qi se publicd pe pagina
oficialI a Primdriei municipiului Chiqindu.

Preqedinte,
Primar General
Y dJ roncEBAN

Vicepreqedinte,
Viceprimar Angela CUTASEVICI

Secretar, Boris ctt c,t


$ef DGAMS

Pagini 2 din 2

S-ar putea să vă placă și